Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм"
Мінфін України; Приказ, Форма типового документа, Паспорт бюджетной программы [...] от 29.12.20081549
Документ z0049-09, действует, текущая редакция — Принятие от 29.12.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.02.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 1549
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2009 р.
за N 49/16065

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 N 1098
"Про паспорти бюджетних програм"

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2006 року N 1837 ( 1837-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Перше речення пункту 3 наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2002 року N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти
бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 року за N 47/7368, викласти в такій редакції:
"Органам державної контрольно-ревізійної служби під час проведення
ревізій та перевірок здійснювати контроль за використанням коштів
державного бюджету, виділених на виконання бюджетних програм,
забезпечуючи виявлення наявних фактів порушення законодавства, при
проведенні аудиту ефективності бюджетних програм - за законним та
ефективним виконанням бюджетних програм відповідно до їх
паспортів".
2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних
програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня
2002 року N 1098 ( z0047-03 ) (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 січня 2008 року N 19) ( z0035-08 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за N 47/7368, що додаються.
3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня
2002 року N 1098 ( z0047-03 ) (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 січня 2008 року N 19) ( z0035-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за N 47/7368, виклавши її в новій редакції, що додається.
4. Унести зміни до форми квартального (річного) звіту про
виконання паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008
року N 19) ( z0035-08 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 21 січня 2003 року за N 47/7368, виклавши її в новій
редакції, що додається.
5. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.)
забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; доведення цього наказу після його державної реєстрації до
відома головних розпорядників бюджетних коштів.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший заступник Міністра І.Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України Т.Слюз
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України М.І.Сивульський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.12.2008 N 1549
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2009 р.
за N 49/16065

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ
складання паспортів бюджетних програм,
квартального та річного звіту про їх виконання,
а також здійснення моніторингу та аналізу
виконання бюджетних програм
( z0047-03 )

1. У розділі I:
1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: "2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення
кредитів до бюджету та бюджетних програм, призначення за якими
встановлюються законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період за загальнодержавними видатками в частині
міжбюджетних трансфертів, дотації Пенсійному фонду України на
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами, фінансування проектів розвитку за рахунок коштів,
залучених державою; бюджетних програм, які створюються протягом
року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; щодо
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями
органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури,
суду; виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників,
що отримали кредити під державні гарантії; фінансування реалізації
проектів та виконання програм - переможців Всеукраїнського
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;
компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування платниками
фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по
сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування. Паспорт бюджетної програми формується з використанням
інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника,
з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про
Державний бюджет України".
1.2. Абзац шостий пункту 3 після слів "використання бюджетних
коштів" доповнити словами "або здійснення протягом року розподілу
коштів між головними розпорядниками".
1.3. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту: "Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня
затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та
паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до Мінфіну".
1.4. Абзац перший пункту 8 після слів "одержувачів бюджетних
коштів" доповнити словами "із подальшим обов'язковим доведенням до
кожного з них витягу з плану заходів щодо виконання ним окремих
заходів бюджетної програми".
1.5. Пункт 9 викласти в новій редакції: "9. Головний розпорядник у тижневий строк від дня
затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує
доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних
бюджетних програм. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства
України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів
бюджетних програм та копій самих паспортів".
1.6. У пункті 11: абзац перший після слів "бюджетного періоду" доповнити
словами "шляхом затвердження їх у новій редакції"; абзац четвертий викласти в новій редакції: "У разі внесення протягом звітного періоду змін до
помісячного та річного розпису, які призводять до зміни
квартальних результативних показників, зміни до паспорта бюджетної
програми вносяться за 5 днів до закінчення звітного періоду".
2. У розділі II:
2.1. Пункт 5 після цифр "2130" доповнити цифрами "2140".
2.2. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: "Паспорт бюджетної програми може бути складений за неповним
переліком результативних показників з наданням відповідних
пояснень".
2.3. Доповнити розділ пунктом 9 такого змісту: "9. У пункті 13 заповнюється поквартальний розподіл
затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані
заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць".
3. У розділі III:
3.1. Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "У пункті 8 відображаються обсяги проведених видатків на
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць за звітний період та їх
відхилення".
3.2. Доповнити розділ пунктом 3 такого змісту: "3. Квартальні звіти про виконання паспорта бюджетної
програми складаються наростаючим підсумком з початку року".
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1098
( z0047-03 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 29.12.2008 N 1549)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ ___________________________
(найменування головного
розпорядника ___________________________
коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства
фінансів України
"___" _____________ N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на ____ рік

1. ___________ ______________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________ ______________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ___________ _________ ____________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Завдання | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |з/п|використання|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | бюджетних |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ |Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету| |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ |ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | |---+------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |з/п| |виміру |інформації|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд |фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій(1):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код| Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | | |адміністративно- |---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |територіальної |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | одиниці | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |01 |Автономна | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |02 |Вінницька область| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |03 |Волинська область| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |04 |Дніпропетровська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |05 |Донецька область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |06 |Житомирська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |07 |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |08 |Запорізька | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |09 |Івано-Франківська| | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |10 |Київська область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |12 |Луганська область| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |13 |Львівська область| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |14 |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |16 |Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |17 |Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |19 |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |20 |Харківська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |21 |Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |22 |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |23 |Черкаська область| | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |24 |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |25 |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |27 |Місто Севастополь| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
__________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
державного бюджету)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/ __________ ______________________
директор Департаменту (підпис) (ініціали та прізвище)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1098
( z0047-03 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 29.12.2008 N 1549)

КВАРТАЛЬНИЙ (РІЧНИЙ) ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
на ____ квартал (рік)

1. ___________ _____________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________ _____________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ___________ _______ _____________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за
бюджетною програмою у звітний період:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено паспортом | Проведені видатки, надані | Відхилення | | бюджетної програми | кредити | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за
відповідний період:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |з/п|використання| бюджетної програми на | | | | | бюджетних | звітний період | | | | | коштів(1) |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний
період:
тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |державної|державної| бюджетної програми на | | | |цільової |цільової | звітний період | | | |програми |програми |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх
виконання за звітний період:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |з/п| |виміру |інформації| бюджетної програми на | | | | | | | | звітний період | | | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |1 |затрат | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |2 |продукту | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |3 |ефективності| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |4 |якості | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5 | Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | | | програми | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Аналіз виконання видатків у розрізі територій(2):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код| Назва | Затверджено паспортом | Виконано за звітний період| Відхилення | | |адміністративно-територіальної| бюджетної програми на | | | | | одиниці | звітний період | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |01 |Автономна Республіка Крим | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |02 |Вінницька область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |03 |Волинська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |04 |Дніпропетровська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |05 |Донецька область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |06 |Житомирська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |07 |Закарпатська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |08 |Запорізька область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |09 |Івано-Франківська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |10 |Київська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |11 |Кіровоградська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |12 |Луганська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |13 |Львівська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |14 |Миколаївська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |16 |Полтавська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |17 |Рівненська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |19 |Тернопільська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |20 |Харківська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |21 |Херсонська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |22 |Хмельницька область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |23 |Черкаська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |24 |Чернівецька область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |25 |Чернігівська область | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | | | | |---+------------------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |27 |Місто Севастополь | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми.
(2) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у державному
бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицькийвверх