Про паспорти бюджетних програм
Мінфін України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 29.12.20021098
Документ z0047-03, поточна редакція — Редакція від 18.01.2019, підстава - z0042-19
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - z0042-19. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2002  № 1098


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

Про паспорти бюджетних програм

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р, та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (додаються);

форму паспорта бюджетної програми (додається);

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми (додається);

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження за погодженням з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з Правилами, затвердженими цим наказом.

2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, подають до Міністерства фінансів України звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному вигляді.

2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 813 від 05.10.2018}

3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновками Рахункової палати використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм та під час проведення огляду витрат державного бюджету.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Максюту А.А.

Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів УкраїниМ.Я. АзаровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.01.2008  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

ПРАВИЛА
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

I. Загальні положення

1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов’язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; за загальнодержавними видатками та кредитуванням; за заходами щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою.

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, та порядків використання бюджетних коштів.

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

Протягом тижня головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

набранням чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

{Абзац сьомий пункту 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді.

4. Головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

5. Мінфін здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України, та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий проект паспорта бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо),- іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 3 цього розділу,- протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ, у грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

7. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

Протягом трьох робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження до Мінфіну;

подає до Мінфіну затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).

8. Головний розпорядник протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених законом про Державний бюджет України з урахуванням внесених змін.

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису державного бюджету зі змінами.

10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів;

прийняття рішень Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень.

11. У випадках, визначених пунктом 10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п’ятим,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим,- протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису державного бюджету,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев’ятим,- протягом тижня після настання відповідних випадків;

у випадку, визначеному абзацом десятим,- у місячний строк з дня прийняття Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідного рішення.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.

12. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов’язана з випадками, передбаченими абзацами другим-восьмим та десятим пункту 10 цього розділу.

{Абзац третій пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми, який приймається у двох примірниках.

{Абзац перший пункту 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

Один примірник відповідного наказу залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

Протягом трьох робочих днів від дня прийняття відповідного наказу головний розпорядник передає завірену в установленому законодавством порядку його копію до Мінфіну.

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим-шостим пункту 3 розділу I цих Правил.

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім-шостим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

3. У пункті 6 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

4. У пунктах 7 та 8 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

5. У пункті 9 зазначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів державного бюджету.

За бюджетними програмами, виконання яких не потребує затвердження порядків використання коштів державного бюджету, напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми в результаті прийняття нормативно-правових актів, які змінюють повноваження розпорядників бюджетних коштів з виконання завдань і функцій (надання публічних послуг).

Окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються:

виконання завдань (проектів) з інформатизації;

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

6. У пункті 10 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.

Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідним державним інвестиційним проектом.

8. У разі потреби у пункті 12 заповнюється розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1–3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2.  У пункті 4 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

3. У пункті 5 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою:

у графах 1–3 – обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 4–6 – обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету;

у графах 7–9 – відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених у паспорті.

4. У пункті 6 за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.

5. У пункті 7 зазначаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення.

6. У пункті 8 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів), та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

7. У пункті 9 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, надаються пояснення щодо причин відхилення.

8. У пункті 10 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політикиС.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2018 року № 1083)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політикиС.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
05 жовтня 2018 року № 813)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

{ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання бюджетної програми втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політикиС.Л. Фещуквгору