Документ z0046-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.07.2013, підстава - z1151-13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011  № 924


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 46/20359

Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
№ 917 від 16.10.2012
№ 605 від 20.06.2013}

На виконання Закону України ,,Про міліцію”, відповідно до підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, що додається.

2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013}

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С.П.

5. Цей наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.12.2011  № 924


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 46/20359

ПОЛОЖЕННЯ
про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає:

організаційно-правові засади діяльності, функції та порядок формування Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України (далі - ВТКК);

порядок та умови надання та підтвердження працівникам органів внутрішніх справ (далі - ОВС) права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт;

порядок та умови позбавлення працівників ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт.

1.2. Під спеціальними вибухотехнічними роботами розуміються роботи з пошуку, експертного огляду, розрядження, транспортування та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин.

1.3. Працівники ОВС, які претендують на отримання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), повинні пройти підготовку за програмою підготовки спеціаліста-вибухотехніка, схваленою Координаційно-методичною радою (далі - КМР) Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ), та знати:

кримінальне, кримінальне процесуальне, цивільне, цивільне процесуальне, господарське процесуальне, законодавство про адміністративні правопорушення, законодавство про адміністративне судочинство, порядок проведення слідчих дій;

{Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

законодавство про оперативно-розшукову, наукову і науково-технічну діяльність, судову експертизу;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність ОВС, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;

{Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

теоретичні та методичні положення судової експертизи, криміналістики, вибухотехніки та піротехніки;

нормативно-правові акти щодо охорони громадського порядку, розкриття та розслідування злочинів;

криміналістичну техніку;

судову фотографію;

основи криміналістичної реєстрації;

тактику і методику огляду місця вибуху, можливого закладення вибухових пристроїв і речовин, інших вибухонебезпечних об'єктів, проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

методи і методики пошуку, експертного огляду, виявлення та знешкодження вибухових пристроїв, пошуку, виявлення, фіксації, кваліфікованого вилучення та пакування слідів вибуху, залишків вибухових пристроїв;

методи попереднього дослідження залишків вибухових пристроїв та слідів вибуху;

інші документи, які стосуються проведення вибухотехнічних і піротехнічних робіт;

можливості вибухотехнічної служби;

правила і методи організації проведення вибухотехнічних робіт;

тактико-технічні характеристики та вражаючі фактори вибухових пристроїв промислового виготовлення;

категорії небезпечності вибухових матеріалів та порядок їх визначення;

порядок транспортування вибухових матеріалів;

технічні характеристики приладів та обладнання для проведення вибухотехнічних робіт;

заходи безпеки при проведенні вибухотехнічних робіт;

правові підстави, форми, принципи використання спеціальних знань;

основи метрології і стандартизації;

правила ділового етикету та професійної етики;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

{Абзац двадцять п`ятий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

1.4. ВТКК є колегіальним органом МВС України, який розглядає питання про надання та підтвердження працівникам ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та позбавлення їх такого права.

1.5. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності ВТКК здійснюється ДНДЕКЦ.

1.6. ВТКК має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення покладених на неї функцій печатки, штампи, бланки, реквізити.

ІІ. Порядок формування та організація роботи ВТКК

2.1. Формою роботи ВТКК є засідання.

2.2. У засіданнях ВТКК бере участь її постійний та перемінний склад.

2.3. Постійний склад ВТКК затверджується Міністром внутрішніх справ України.

2.4. До постійного складу ВТКК входять Голова, заступники голови, члени ВТКК, фахівець з процесуальних питань, секретар.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

2.5. Функціональні обов’язки секретаря затверджуються Головою ВТКК.

{Пункт 2.6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

2.6. Для участі в засіданнях ВТКК як перемінний склад, залучаються найбільш досвідчені працівники вибухотехнічних підрозділів Експертної служби МВС України (далі - Експертна служба), які мають право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію спеціаліста-вибухотехніка) та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

За потреби до перемінного складу ВТКК можуть залучатися (за їх згодою) представники Міністерства внутрішніх справ України, фахівці інженерних військ Міністерства оборони України, а також інших державних органів, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які займаються вибуховими роботами.

2.7. Не можуть брати участь у засіданні ВТКК у якості Голови, його заступника, членів та секретаря особи, стосовно яких на цьому засіданні розглядається питання про надання, підтвердження або позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

2.8. Персональний склад ВТКК на кожне засідання визначається розпорядженням Голови ВТКК за поданням секретаря ВТКК.

2.9. Засідання ВТКК уважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше п’яти фахівців, із них не менше трьох представників її постійного складу.

2.10. На час участі в засіданні ВТКК посадові особи, залучені до роботи в її складі, звільняються від виконання інших завдань і функцій, передбачених за посадами, які вони обіймають, зі збереженням середнього заробітку.

2.11. Засідання ВТКК проводить її Голова. У разі відсутності Голови ВТКК, а також у випадках, визначених пунктом 2.8 цього розділу, його обов’язки виконує один із заступників.

2.12. Перед початком засідання працівникам ОВС, стосовно яких розглядатиметься питання про надання, підтвердження або позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), оголошується склад ВТКК.

Такі працівники ОВС до початку засідання ВТКК мають право заявити відвід членові ВТКК, якщо вони мають сумнів у його об’єктивності або вважають, що член ВТКК заінтересований у результатах розгляду, чи мають сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ВТКК без участі члена ВТКК, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі рівної кількості голосів ,,за” і ,,проти” відвід уважається задоволеним.

2.13. Рішення за результатами розгляду питання про надання, підтвердження та позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ВТКК.

У разі рівного розподілу голосів ,,за” і ,,проти” вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.14. Прийняте рішення, а також хід засідання ВТКК, усі відводи, зауваження, застереження, пропозиції, які надійшли під час його проведення, фіксуються в протоколі, що ведеться секретарем ВТКК.

Протокол підписується Головою ВТКК, членами ВТКК, які брали участь у засіданні, та секретарем.

При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, зафіксованим у протоколі, підписують протокол з позначкою ,,З окремою думкою” та письмово оформлюють свої мотивування, які додаються до протоколу.

2.15. Після підписання протоколу прийняте рішення оголошується працівникам ОВС, стосовно яких розглядалося питання про надання, підтвердження та позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

ІІІ. Підготовка матеріалів до розгляду ВТКК питань про надання та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)

3.1. Документи, визначені пунктами 4.2 розділу ІV, 5.4 розділу V цього Положення, які є підставою для розгляду питання про надання або підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), подаються до ВТКК не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення засідання.

3.2. Голова ВТКК або один з його заступників доручає керівникові підрозділу, на який покладається організаційне забезпечення діяльності ВТКК, та керівникові вибухотехнічної лабораторії організувати перевірку правильності оформлення поданих документів.

Перевірка проводиться в десятиденний строк з дня надходження документів.

3.3. У разі правильності оформлення поданих документів секретар включає до порядку денного засідання ВТКК розгляд стосовно цього працівника ОВС питання про надання або підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

3.4. При виявленні невідповідності поданих документів вимогам, установленим пунктами 4.2 розділу ІV, 5.4 розділу V цього Положення (у тому числі неправильності їх оформлення, невідповідності внесених до них даних фактичним), зазначені документи в повному обсязі повертається за належністю для доопрацювання вмотивованим листом Голови ВТКК або одного з його заступників.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів. Після доопрацювання повернутих документів вони повторно подаються до ВТКК.

Розгляд повторно поданих документів проводиться в порядку, визначеному пунктами 3.2, 3.3 цього розділу.

3.5. У разі повторного неналежного оформлення документів, а також невідповідності документів, поданих з порушенням строків, визначених у пункті 3.1 цього розділу, порушення вимог, установлених пунктом 4.2 розділу IV та пунктом 5.3 розділу V цього Положення (у тому числі неправильного їх оформлення, невідповідності внесених до них даних фактичним), працівник ОВС не допускається до засідання ВТКК, про що повідомляється керівник підрозділу, у якому він працює.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013}

3.6. Результати попереднього розгляду поданих документів фіксуються в протоколі засідання ВТКК.

ІV. Порядок розгляду ВТКК питання про надання працівникам ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)

4.1. Розгляд питання про надання працівникам ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) відбувається у формі усного іспиту. Іспитові білети містять питання із заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, положень нормативно-правових актів, зокрема процесуального законодавства, спеціальної підготовки, судової фотографії, які є складовою частиною програми підготовки, та практичне завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт і затверджуються Головою ВТКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ.

4.2. Для отримання права працівником ОВС на самостійне проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) керівник підрозділу, у якому працює цей працівник, подає такі документи:

подання-характеристику керівника підрозділу;

засвідчену в установленому порядку копію наказу (або витяг з наказу) про призначення працівника ОВС на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу ОВС;

{Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013}

документи, що свідчать про проходження навчання за програмою підготовки спеціаліста-вибухотехніка;

висновок керівника стажування за результатами пройденого працівником ОВС стажування з питань самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт.

4.3. За результатами перевірки документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, ВТКК допускає працівника ОВС до складання іспиту або приймає рішення про відмову в допуску до іспиту.

4.4. Працівники ОВС, допущені до складання іспиту, повинні надати відповіді на питання, поставлені в іспитових білетах, та виконати практичне завдання.

При незадовільному знанні працівником ОВС заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами він відстороняється від подальшого складання іспиту.

При допущенні працівником ОВС порушень заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами під час виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт подальше його виконання негайно припиняється, членами ВТКК уживаються заходи для усунення порушення та запобігання можливим небезпечним наслідкам, а працівник ОВС також відстороняється від подальшого складання іспиту.

4.5. За результатами іспиту складається Протокол засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікація спеціаліста-вибухотехніка) (додаток 1). До цього протоколу додається Відомість до Протоколу засідання ВТКК МВС України за результатами іспитів з надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС (додаток 2). У зазначеній відомості виставляються оцінки за п’ятибальною системою. Працівникам ОВС надається право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікація спеціаліста-вибухотехніка) у разі отримання оцінок ,,відмінно” (5), ,,добре” (4) та ,,задовільно” (3).

До Протоколу засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікація спеціаліста-вибухотехніка) долучаються також документи, зазначені в пункті 4.2 цього розділу, які були підставою для допуску працівників ОВС до іспиту.

4.6. Працівникам ОВС, яким надано право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію спеціаліста-вибухотехніка), видається Свідоцтво про надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (додаток 3), яке підписується Головою та секретарем ВТКК, засвідчується печаткою ВТКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв про надання (підтвердження) права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС (додаток 4) (далі - Журнал обліку свідоцтв), ведення якого покладається на секретаря ВТКК.

Свідоцтво про надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) є дійсним лише для працівників ОВС. При звільненні з ОВС право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікація спеціаліста-вибухотехніка) вважається втраченим, а Свідоцтво про надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) - недійсним.

Свідоцтва про надання права самостійного проведення вибухотехнічних робіт, видані Експертно-кваліфікаційною комісією МВС України до набрання чинності цим Положенням, є дійсними за умови, що особи, яким вони видані, є працівниками ОВС.

4.7. Працівникам ОВС, яким відмовлено в наданні права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), можуть пройти додаткову підготовку та через керівників підрозділів подати документи для повторного розгляду ВТКК питання про надання їм права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) не раніше, ніж через 6 місяців після попереднього розгляду.

V. Порядок розгляду ВТКК питання про підтвердження працівникам ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)

5.1. Оцінка професійного рівня працівників ОВС з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) здійснюється шляхом тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди. Тестування проводиться з використанням тестів, що містять питання із заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, положень нормативно-правових актів, зокрема процесуального законодавства, спеціальної підготовки, судової фотографії, які є складовою частиною програми підготовки спеціаліста-вибухотехніка, та затверджуються Головою ВТКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ.

5.2. Працівники ОВС повинні не рідше одного разу на 5 років підтвердити своє право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

5.3. Працівники ОВС, стосовно яких розглядається питання про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), прибувають на засідання ВТКК зі службовим посвідченням, Свідоцтвом про надане право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та Свідоцтвами про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (за наявності).

5.4. ВТКК розглядає питання щодо допуску працівника ОВС до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди на підставі вивчення таких документів:

подання-характеристики керівника підрозділу;

засвідченої в установленому порядку копії наказу (або витягу з наказу) про призначення працівника на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу внутрішніх справ України;

{Абзац третій пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013}

висновку керівника вибухотехнічного підрозділу Експертної служби, який проводив перевірку практичних навиків та теоретичних знань спеціаліста-вибухотехніка;

копій Свідоцтва про надане право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та Свідоцтв про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (за наявності).

5.5. За результатами перевірки документів, зазначених у пункті 5.4 цього розділу, ВТКК допускає працівника ОВС до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди або приймає рішення про відмову працівнику ОВС в допуску до них.

Працівники ОВС, які за результатами тестування виявили незадовільні знання заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, відстороняються від подальшого підтвердження кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка.

При допущенні працівником ОВС порушень заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами під час виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт подальше його виконання негайно припиняється, членами ВТКК уживаються заходи для усунення порушення та запобігання можливим небезпечним наслідкам, а працівник ОВС також відстороняється від подальшого підтвердження кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка.

5.6. За підсумками тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з урахуванням рівня професійних знань ВТКК приймає рішення про підтвердження працівнику ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) або про відмову в підтвердженні працівнику ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

5.7. За результатами розгляду ВТКК питання про підтвердження працівнику ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) складається Протокол засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (додаток 5). До цього протоколу додається Відомість до Протоколу засідання ВТКК МВС України про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС (додаток 6).

До Протоколу засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) долучаються також документи, зазначені в пункті 5.4 цього розділу, які були підставою для допуску працівників ОВС до тестування, виконання практичного завдання з проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та співбесіди з метою підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

5.8. Працівникам ОВС, яким підтверджено право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію спеціаліста-вибухотехніка), видається Свідоцтво про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (додаток 7), яке підписується Головою та секретарем ВТКК, засвідчується печаткою ВТКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв.

5.9. Працівники ОВС, яким відмовлено в підтвердженні права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), можуть пройти додаткову підготовку та через керівників підрозділів подати документи для повторного розгляду ВТКК питання про підтвердження їм права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) не раніше, ніж через 3 місяці після попереднього розгляду.

5.10. Працівники ОВС, які мають підтвердити право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), але більше року не проводили і надалі не планують проводити спеціальні вибухотехнічні роботи, можуть подати мотивований рапорт на ім’я Голови ВТКК про позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

Керівник підрозділу в разі визнання недоцільності продовження діяльності працівника ОВС як спеціаліста-вибухотехніка візує рапорт та складає подання-характеристику з обґрунтуванням щодо позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), яке разом з рапортом працівника ОВС подається до ВТКК у строк, визначений пунктом 3.1 розділу ІІІ цього Положення.

У такому випадку ВТКК на підставі розгляду поданих документів приймає рішення про позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), а засідання ВТКК за наявності письмової згоди працівника ОВС може проводитися без його участі.

5.11. Якщо надалі виникає службова необхідність в отриманні права проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (спеціаліста-вибухотехніка), працівник ОВС, який був позбавлений права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) рішенням ВТКК, у порядку, встановленому розділом VІ цього Положення, складає відповідний рапорт, що в установленому порядку подається на ім’я Голови ВТКК.

Підготовка матеріалів до розгляду ВТКК та розгляд питання про надання таким працівникам ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) здійснюється в порядку, установленому розділами ІІІ та IV цього Положення.

VІ. Підготовка матеріалів до розгляду ВТКК та порядок розгляду питання про позбавлення працівників ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)

6.1. Позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) здійснюються у разі:

визнання працівника ОВС таким, що не відповідає займаній посаді;

учинення працівником ОВС дисциплінарного проступку;

допущення працівником ОВС порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні спеціальних вибухотехнічних робіт, заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, яке призвело або могло призвести до небезпечних наслідків (загибель або поранення людей, пошкодження майна тощо);

відмови працівника ОВС від самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

6.2. Отримавши інформацію про вчинення працівником ОВС дисциплінарного проступку, допущення порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні спеціальних вибухотехнічних робіт, заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, що призвело або могло призвести до небезпечних наслідків, Голова ВТКК або його заступник призначає службову перевірку в порядку, встановленому розділом IV Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22.02.2006 № 3460-IV.

6.3. Якщо за результатами службової перевірки підтверджується інформація про допущення працівником ОВС дисциплінарного проступку, допущення порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні спеціальних вибухотехнічних робіт, заходів безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами, які призвели або могли призвести до небезпечних наслідків, Голова ВТКК своїм розпорядженням призначає спеціальне засідання для розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

6.4. Для розгляду ВТКК питання про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) в обов’язковому порядку надаються:

характеристика керівника підрозділу ОВС на працівника ОВС;

висновок службової перевірки (за наявності);

письмове пояснення працівника ОВС, стосовно якого пропонується розглянути питання про позбавлення його права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка);

рапорт працівника ОВС про відмову від самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка);

інші документи, що стосуються питання про позбавлення його права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) (за наявності).

6.5. Спеціальне засідання ВТКК відбувається за обов’язковою участю працівника ОВС, щодо якого розглядається питання про позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), його безпосереднього керівника та керівника підрозділу ОВС, у якому працює цей працівник.

Працівник ОВС, стосовно якого розглядається питання про позбавлення його права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), прибуває на засідання ВТКК зі службовим посвідченням, Свідоцтвом про надане право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та Свідоцтвами про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка).

У разі неявки працівника ОВС на спеціальне засідання без поважних причин ВТКК може розглянути питання за його відсутності або визнати присутність цього працівника ОВС обов’язковою.

6.6. Під час розгляду питання про позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівник ОВС може ознайомлюватися з матеріалами службової перевірки та давати додаткові пояснення.

6.7. Під час розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівник ДНДЕКЦ (працівники ДНДЕКЦ), який (які) проводив (проводили) службову перевірку, доповідає (доповідають) висновок службової перевірки, також пояснення надають працівник ОВС, щодо якого розглядається питання про позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), його безпосередній керівник та керівник підрозділу ОВС, у якому працює цей працівник.

6.8. За результатами розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) ВТКК приймає одне з таких рішень:

позбавити працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка);

залишити за працівником ОВС право самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікацію спеціаліста-вибухотехніка).

6.9. Рішення про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) не може бути прийнято пізніше шести місяців з дня виникнення підстав, зазначених у пункті 6.1 цього розділу.

6.10. За результатами розгляду ВТКК питання про позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) складається Протокол спеціального засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України (додаток 8).

До цього протоколу також долучаються документи, зазначені в пункті 6.4 цього розділу.

6.11. У разі позбавлення працівника ОВС права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) його Свідоцтво про надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та Свідоцтва про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) підлягають вилученню.

Вилучені свідоцтва працівників ОВС, яких позбавлено права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), знищуються, про що складається акт за підписом Голови ВТКК, фахівця з процесуальних питань судової експертизи і секретаря ВТКК та робиться відмітка в Журналі обліку свідоцтв.

Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліціїІ.П. Красюк
Додаток 1
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ПРОТОКОЛ
засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)Додаток 2
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ВІДОМІСТЬ
до Протоколу засідання ВТКК МВС України від ___.___.20___ №___ за результатами іспитів з надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце роботи (підрозділ)

№ білета

Оцінка

Реєстраційний номер свідоцтва

Заходи безпеки

Юридична

Спеціальна

загальна

теорія

практика

1


2


3


Голова комісії

Члени комісії:

Секретар
Додаток 3
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва про надання права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)Додаток 4
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ЖУРНАЛ
обліку свідоцтв про надання (підтвердження) права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС

№ з/п

Прізвище, ініціали особи

Підрозділ

Реєстраційний номер свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Надіслано супровідним листом, реєстром від ______ № ____ або підпис в отриманні свідоцтва

№ протоколу та дата позбавлення кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3Додаток 5
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ПРОТОКОЛ
засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)Додаток 6
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ВІДОМІСТЬ
до Протоколу засідання ВТКК МВС України від ___.___.20___ №____ про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) працівникам ОВС

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце роботи (підрозділ)

Вид робіт, з яких працівник підтверджує кваліфікацію; дати видачі та реєстраційні номери свідоцтв про надання та підтвердження кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка

Рішення ВТКК (підтвердити, відмовити)

Реєстраційний номер свідоцтва

123Голова комісії

Члени комісії:

Секретар
Додаток 7
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва про підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка)


Додаток 8
до Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України
та порядок надання працівникам
органів внутрішніх справ та їх
позбавлення права самостійного
проведення спеціальних
вибухотехнічних робіт

ПРОТОКОЛ
спеціального засідання Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС Українивгору