Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Форма типового документа [...] від 21.12.20061585
Документ z0046-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z1187-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.12.2006 N 1585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2007 р.
за N 46/13313
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1104 ( z1187-13 ) від 20.06.2013 }
Про затвердження Положення про порядок
реєстрації випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 878 ( z0841-08 ) від 06.08.2008
N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009
N 416 ( z0577-11 ) від 18.04.2011
N 1097 ( z1061-11 ) від 18.08.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012
N 1743 ( z2177-12 ) від 04.12.2012 }

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті
6 та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду (додається). { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }
2. Уважати такими, що втратили чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.01.2002 N 8
( z0070-02 ) "Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого)
інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при
їх приватному розміщенні", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 29.01.2002 за N 70/6358, та рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 08.01.2002 N 7 ( z0069-02 )
"Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного
інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за
N 69/6357.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
4. Рішення набирає чинності через два місяці після державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
21.12.2006 N 58
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21.12.2006 N 1585
(у редакції рішення
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
24.11.2009 N 1477
( z1245-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2007 р.
за N 46/13313

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
{ У тексті Положення слова "статутний капітал (фонд)" в усіх
відмінках та числах замінено відповідно словами
"статутний капітал" у відповідних відмінках та числах
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 416 ( z0577-11 ) від 18.04.2011 }

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7 та 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статті 6 та розділу IV Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) та інших
нормативно-правових актів, з метою встановлення порядку реєстрації
випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
2. Це Положення встановлює послідовність дій емітента щодо
випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) з
метою формування початкового статутного капіталу КІФ та здійснення
діяльності зі спільного інвестування.
3. Реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій КІФ та
змін до проспекту емісії здійснюється уповноваженою особою
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може
розглядатися як гарантія вартості цих акцій.
4. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій КІФ (тимчасове
свідоцтво) є підставою для виготовлення сертифікатів акцій (при
документарній формі існування акцій) або для оформлення
глобального сертифіката акцій (тимчасового глобального
сертифіката) (при бездокументарній формі існування акцій). { Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
5. При розміщенні акцій КІФ компанія з управління активами
(далі - КУА) та/або андеррайтер(и) відповідно до законодавства із
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, здійснюють заходи з фінансового
моніторингу.
6. Розміщення акцій КІФ при їх відкритому (публічному)
розміщенні здійснюється не раніше ніж через десять днів після
опублікування проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) у
офіційному друкованому виданні Комісії. { Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
7. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту
емісії цінних паперів (змін до нього), несуть особи, які підписали
ці документи. { Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
8. Баланс, звіт про фінансові результати КІФ та інші
фінансові документи подаються за формою, визначеною
законодавством.
9. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених
цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом
30 робочих днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може
бути продовжений, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати
подання такої заяви до Комісії.
10. Документи на двох та більше аркушах обов'язково повинні
бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та
скріплені печаткою КУА. { Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
II. Послідовність дій емітента
з метою формування початкового
статутного капіталу КІФ
1. Перше розміщення акцій КІФ є виключно закритим (приватним)
серед засновників КІФ. Єдиним засновником КІФ не може бути підприємницьке
товариство, учасником якого є одна особа. КІФ не може мати у
своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником
яких є одна й та сама особа.
2. Створення КІФ здійснюється за такими етапами:
2.1. Прийняття зборами засновників рішення про: створення КІФ; закрите (приватне) розміщення акцій КІФ; затвердження проекту статуту КІФ;
2.2. Формування початкового статутного капіталу КІФ. На дату подачі до Комісії документів на погодження проекту
статуту та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового
статутного капіталу КІФ засновниками КІФ повинно бути сплачено 100
відсотків розміру початкового статутного капіталу КІФ;
2.3. Подання до Комісії заяви та всіх необхідних документів
на погодження проекту статуту КІФ та реєстрацію випуску акцій з
метою формування початкового статутного капіталу КІФ здійснюється
протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення акцій. { Абзац перший пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
З метою погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску
акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ до
Комісії подаються такі документи: 2.3.1 заява про погодження проекту статуту КІФ та реєстрацію
випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу
КІФ (додаток 1); 2.3.2 протокол зборів засновників КІФ (рішення одноосібного
засновника), засвідчений підписами засновників КІФ, а в разі, якщо
засновниками є юридичні особи, їх печатками (якщо єдиним
засновником КІФ є фізична особа, її підпис на рішенні про
заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який повинен
містити: а) рішення про створення КІФ, яке включає: повне найменування КІФ; відомості про засновників (із зазначенням для фізичних
осіб - прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційного коду
(за наявності); для юридичних осіб - резидентів - повного
найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
номерів телефону та факсу, для юридичних осіб - нерезидентів -
повного найменування, місцезнаходження та інформації з
торговельного, судового або банківського реєстру відповідної
країни про реєстрацію такої юридичної особи); предмет та цілі діяльності; мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів,
залучених від випуску акцій (формування початкового статутного
капіталу КІФ); розмір початкового статутного капіталу КІФ; відомості про розмір внесків кожного із засновників до
статутного капіталу КІФ та форму їх здійснення; найменування банківської установи, де буде відкритий
тимчасовий рахунок; б) рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, яке
включає: загальну номінальну вартість акцій, які передбачається
розмістити; номінальну вартість акцій; кількість акцій; форму випуску та тип акцій - прості іменні; форму існування акцій (документарна або бездокументарна); права власників акцій; в) рішення про затвердження проекту статуту КІФ; г) визначення дати проведення установчих зборів засновників
(установчі збори КІФ мають бути проведені протягом трьох місяців з
дати повної оплати акцій засновниками); ґ) визначення особи, що буде здійснювати ведення реєстру
власників іменних цінних паперів при документарній формі існування
або обслуговування емісії цінних паперів при бездокументарній
формі існування; д) визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб
засновника(ів) (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження
здійснювати дії, пов'язані зі створенням КІФ та укладенням з
депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії
цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій) або з
реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (при документарній формі
існування акцій); 2.3.3 проект статуту КІФ, затверджений рішенням зборів
засновників, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо
засновниками є юридичні особи, їх печатками (у двох примірниках); 2.3.4 виписку банківської установи щодо внесення
засновниками КІФ грошових коштів на тимчасовий рахунок (подається
у разі, якщо оплата акцій здійснювалась грошовими коштами); 2.3.5 копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна,
засвідчену підписом уповноваженої особи, та копію рецензії на звіт
про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до
статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), засвідчену
підписом уповноваженої(их) особи (осіб) (подаються у разі, якщо
оплата акцій здійснювалась нерухомим майном); 2.3.6 довідку організатора торгівлі про результати біржових
торгів щодо діапазону цін на зареєстровані на цьому організаторі
торгівлі найвищої пропозиції на купівлю та найнижчої пропозиції на
продаж цінних паперів, якими формується початковий статутний
капітал КІФ на останній робочий день перед днем прийняття рішення
про створення КІФ (подається у разі, якщо оплата акцій
здійснювалась цінними паперами); 2.3.7. виписка з рахунку у цінних паперах у зберігача, що
підтверджує зарахування цінних паперів як оплати вартості акцій
КІФ (подається у разі, якщо оплата акцій здійснювалась цінними
паперами). { Пункт 2.3 розділу II доповнено новим підпунктом 2.3.7 згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2.4. Реєстрація Комісією випуску акцій КІФ здійснюється на
підставі поданих у відповідності до законодавства документів.
Уповноважена особа Комісії погоджує проект статуту КІФ та реєструє
випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу
КІФ. На тексті проекту статуту КІФ робиться напис (штамп)
"Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується
підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії. Один примірник погодженого проекту статуту КІФ та тимчасове
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування
початкового статутного капіталу КІФ (додаток 2) видається
заявникові. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового
статутного капіталу КІФ та видача тимчасового свідоцтва про
реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до
реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування;
2.5. Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного
номера цінних паперів;
2.6. Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про
обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором іменних
цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних
цінних паперів;
2.7. Виготовлення сертифікатів акцій (у разі випуску акцій у
документарній формі існування) або оформлення тимчасового
глобального сертифіката (у разі випуску акцій у бездокументарній
формі існування); { Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2.8. Закрите (приватне) розміщення акцій серед
засновників КІФ;
2.9. Затвердження установчими зборами КІФ результатів
закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників КІФ,
затвердження статуту, обрання членів наглядової ради КІФ,
затвердження проектів договорів з КУА та зберігачем; { Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2.10. Реєстрація КІФ та його статуту в органах державної
реєстрації;
2.11. Укладення договорів з КУА та зберігачем;
2.12. Подання до Комісії всіх необхідних документів на
реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення
акцій КІФ, регламенту КІФ та внесення КІФ до Єдиного державного
реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).
III. Порядок реєстрації випуску акцій КІФ,
що здійснюється з метою спільного інвестування,
та проспекту емісії цих акцій
1. Протягом року з дати включення КІФ до ЄДРІСІ КУА реєструє
в Комісії випуск акцій, що здійснюється з метою спільного
інвестування, та проспект емісії цих акцій. КУА подає Комісії заяву і документи, необхідні для
реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, протягом 60 днів з
дня прийняття рішення про розміщення акцій уповноваженим органом
КІФ. { Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2. Для реєстрації випуску акцій КІФ, що здійснюється з метою
спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій КУА подає до
Комісії такі документи:
2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій КІФ, що здійснюється
з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій
(додаток 3);
2.2. Копію свідоцтва про внесення КІФ до ЄДРІСІ, засвідчену
підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ;
2.3. Протокол (копія або витяг з протоколу) уповноваженого
органу КІФ, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою
КІФ, який містить рішення про затвердження проспекту емісії,
випуск та розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного
інвестування; { Пункт 2.3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
2.4. Нотаріально засвідчену копію статуту КІФ з урахуванням
змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу
КІФ на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного
інвестування;
2.5. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору з аудитором (аудиторською фірмою),
затвердженого наглядовою радою КІФ;
2.6. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору із зберігачем, затвердженого
загальними зборами акціонерів КІФ;
2.7. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору з реєстроутримувачем
(при документарній формі існування акцій), затвердженого
наглядовою радою КІФ, крім випадків, передбачених законодавством;
2.8. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору з депозитарієм
(при бездокументарній формі існування акцій), затвердженого
наглядовою радою КІФ;
2.9. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору з незалежним оцінювачем майна,
затвердженого наглядовою радою КІФ (у разі наявності об'єктів
нерухомості серед переліку об'єктів інвестування КІФ, передбачених
інвестиційною декларацією);
2.10. Оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договору з КУА, затвердженого загальними
зборами акціонерів КІФ;
2.11. Проспект емісії акцій КІФ, затверджений рішенням
уповноваженого органу КІФ, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох
примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного
бухгалтера КУА, аудитора та їх печатками, а також підписом
уповноваженої особи та печаткою КІФ. У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується
послугами андеррайтера(ів), проспект емісії погоджується з
андеррайтером(ами); { Абзац другий пункту 2.11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2.12. Баланс та звіт про фінансові результати КІФ за станом
на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу, підписані уповноваженою особою та
головним бухгалтером КУА, аудитором (аудиторською фірмою) та
засвідчені їх печатками. У разі відсутності в штатному розкладі
КУА посади головного бухгалтера баланс та звіт про фінансові
результати КІФ підписуються уповноваженою особою КУА, аудитором
(аудиторською фірмою) та засвідчуються їх печатками; { Пункт 2.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2.13. Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою
формування початкового статутного капіталу КІФ;
2.14. Оригінал або копію платіжного документа, що
підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства,
засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА, з
відміткою банку про його прийняття. { Пункт 2.14 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
3. Проспект емісії акцій КІФ повинен містити такі відомості:
3.1. Характеристика КУА: повне та скорочене (у разі наявності) найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження, номер телефону, факсу; дата державної реєстрації КУА та орган, що здійснив
реєстрацію; строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами); відомості про посадових осіб КУА: прізвище, ім'я, по батькові, посада; пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному
капіталі КІФ (відсотки щодо кожного);
3.2. Характеристика КІФ: повне та скорочене (у разі наявності) найменування КІФ,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження, номер телефону; дата державної реєстрації КІФ та орган, що здійснив
реєстрацію; дата та номер свідоцтва про внесення КІФ до ЄДРІСІ; реєстраційний код за ЄДРІСІ; предмет та мета діяльності; розмір зареєстрованого статутного капіталу КІФ згідно зі
статутом КІФ, грн.; дата припинення діяльності КІФ (для строкового КІФ) у
форматі дд/мм/рр; дата початку розрахунків з учасниками КІФ
(для строкового КІФ) не повинна перевищувати трьох робочих днів
після реалізації активів КІФ; строк (інтервал) викупу акцій, періодичність та тривалість
інтервалу викупу акцій, порядок визначення дати початку та
закінчення інтервалу викупу акцій, встановлені відповідно до вимог
законодавства (для інтервального КІФ); дані про голову та членів наглядової ради КІФ: прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи. У разі, якщо фізична особа є
представником юридичної особи, також вказується повне найменування
та для резидентів - код за ЄДРПОУ, для нерезидентів -
реєстраційний номер цієї юридичної особи (у разі наявності); { Абзац дванадцятий пункту 3.2 розділу III в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
інформація про пов'язаних осіб КІФ на дату прийняття рішення
уповноваженим органом КІФ про затвердження проспекту емісії та
випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування
(додаток 4); інформацію про засновників КІФ із зазначенням прізвище, ім'я
та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника
податків або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ,
місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного
найменування, реєстраційного номеру (у разі наявності) та
місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів. { Пункт 3.2
розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
3.3. Текст регламенту КІФ, зареєстрованого Комісією,
засвідчений підписом уповноваженої особи КУА та скріплений
печаткою КУА. { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
3.4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг
акцій КІФ (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо): дата та номер протоколу уповноваженого органу КІФ, який
містить рішення про випуск акцій; мета випуску акцій (формування початкового статутного
капіталу КІФ або здійснення спільного інвестування); спосіб розміщення акцій (відкрите (публічне) або закрите
(приватне) розміщення); загальна сума випуску акцій, грн.; номінальна вартість акцій, грн.; кількість акцій, штук; форма існування акцій (документарна або бездокументарна); форма випуску та тип акцій - прості іменні; дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій;
3.5. Дані про проголошений випуск акцій КІФ, що здійснюється
з метою спільного інвестування: дата та номер протоколу уповноваженого органу КІФ, який
містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуск акцій,
що здійснюється з метою спільного інвестування; спосіб розміщення випуску акцій (відкрите (публічне) або
закрите (приватне) розміщення); загальна номінальна вартість акцій, які планується
розмістити; номінальна вартість акцій; кількість акцій; форма існування акцій (документарна або бездокументарна); форма випуску та тип акцій - прості іменні; перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції КІФ, у
разі закритого (приватного) розміщення акцій (із зазначенням для
фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційного
коду (за наявності); для юридичних осіб - резидентів - повного
найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування,
місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або
банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої
юридичної особи); { Абзац дев'ятий пункту 3.5 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 } порядок визначення ціни продажу акцій; порядок визначення дати початку розміщення акцій, що
здійснюється з метою спільного інвестування; { Абзац одинадцятий
пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 } дата закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр
(для строкових КІФ); адреси місць розміщення акцій; права, що надаються власникам акцій, із зазначенням
переважного права акціонерів КІФ на придбання акцій, випущених з
метою спільного інвестування; порядок розміщення акцій КІФ, у тому числі порядок подання
заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено
у прийомі таких заявок; порядок оплати акцій; зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та
строк повернення коштів у разі: відмови від випуску акцій; визнання емісії акцій недобросовісною; порядок повідомлення про випуск акцій КІФ;

3.6. Відомості про реєстроутримувача (при документарній формі
існування акцій) або депозитарій (при бездокументарній формі
існування акцій) із зазначенням повного найменування,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, повної назви
та строку дії відповідної ліцензії, виданої Комісією; { Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
3.7. Відомості про незалежного оцінювача майна (у разі
наявності об'єктів нерухомості серед переліку об'єктів
інвестування КІФ, передбачених інвестиційною декларацією) із
зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені,
по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката
суб'єкта оціночної діяльності;
3.8. Перелік організаторів торгівлі, на яких перебувають в
обігу акції КІФ (у разі укладення договору між КІФ та
організатором торгівлі);
3.9. Відомості про зберігача із зазначенням повного
найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів, виданої Комісією;
3.10. Відомості про аудитора (аудиторську фірму) із
зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені,
по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про
внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги ( n0001230-07 ), виданого Аудиторською
палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
надають послуги на ринку цінних паперів, виданого Комісією;
3.11. Відомості про торговця (ів) цінними паперами із
зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії(й) на провадження
відповідного виду професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої(их)
Комісією, який/які здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та
викуп акцій КІФ (якщо регламентом КІФ передбачено достроковий
викуп акцій КІФ).
4. У разі відповідності поданих документів законодавству
Комісія реєструє випуск акцій КІФ, що здійснюється з метою
спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій КІФ з метою здійснення
спільного інвестування (додаток 5) з урахуванням попереднього
випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою
формування початкового статутного капіталу КІФ анулюється.
5. На тексті проспекту емісії акцій КІФ робиться напис
(штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації,
засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій КІФ
видається заявникові. Реєстрація випуску акцій КІФ, що здійснюється з метою
спільного інвестування, та видача свідоцтва про реєстрацію такого
випуску акцій є підставою для внесення змін до реєстру випусків
цінних паперів інститутів спільного інвестування.
6. КУА не менш як за 10 днів до початку відкритого
(публічного) розміщення акцій повинна зареєстрований в Комісії
проспект емісії акцій КІФ: опублікувати у повному обсязі в офіційному друкованому
виданні Комісії; розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії про ринок цінних паперів. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації розмістити
зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та
веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити
розміщення акцій відповідного випуску. { Пункт 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
7. У разі закритого (приватного) розміщення акцій протягом
10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією надати
кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту
емісії акцій, засвідчену в установленому порядку. { Розділ III доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
8. Після закінчення строку розміщення акцій КІФ зобов'язаний
привести свій статутний капітал у відповідність до загальної
номінальної вартості акцій цього КІФ, що перебувають в обігу (для
строкового КІФ).
IV. Порядок внесення змін
до проспекту емісії акцій КІФ
1. Реєстрація Комісією змін до проспекту емісії акцій КІФ
здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням. Емітент не має права змінювати: вид та тип КІФ; прийняте рішення про розміщення акцій у частині: обсягу прав акціонерів за акціями; кількості акцій одного випуску (крім випадку приведення
статутного капіталу КІФ у відповідність до загальної номінальної
вартості акцій такого КІФ, що перебувають в обігу); умов розміщення акцій одного випуску, зокрема: порядок
визначення ціни продажу акцій; порядок та строк розміщення акцій;
зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі
відмови від випуску акцій або у разі визнання емісії
недобросовісною та строк повернення коштів.
2. Зміни до проспекту емісії акцій КІФ повинні бути
подані КУА для реєстрації в Комісію протягом 7 днів з дня їх
затвердження уповноваженим органом КІФ.
3. Реєстрація змін до статуту КІФ, пов'язаних із збільшенням
(зменшенням) розміру статутного капіталу КІФ, проводиться
відповідно до законодавства.
4. У разі внесення змін до статуту КІФ, пов'язаних із
зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу КІФ, КУА
протягом 7 днів з дати державної реєстрації таких змін до статуту
зобов'язана подати до Комісії пакет документів, визначений пунктом
6 цього розділу, з метою реєстрації змін до проспекту емісії акцій
КІФ та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій КІФ, пов'язаних із
збільшенням розміру статутного капіталу КІФ, здійснюється після
стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску
акцій КІФ.
5. Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до
проспекту емісії акцій КІФ надано зміни до регламенту КІФ, такі
зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та
написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один
примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку
змін до регламенту КІФ повертається заявникові.
6. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій КІФ КУА
подає до Комісії такі документи: а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій КІФ
(додаток 6), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та
реєстрацію випуску акцій КІФ (додаток 7), або заяву про реєстрацію
змін до проспекту емісії акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій КІФ (додаток 8), або заяву про реєстрацію змін до
проспекту емісії акцій КІФ та регламенту КІФ (додаток 9); б) рішення уповноваженого органу КІФ про прийняття
(затвердження) змін до проспекту емісії акцій (протокол, копія
протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом
уповноваженої особи та печаткою КІФ) із зазначенням причин
унесення змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій КІФ,
пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу
КІФ, подається рішення уповноваженого органу КІФ (протокол, копія
протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом
уповноваженої особи та печаткою КІФ), засвідчене підписом
уповноваженої особи та печаткою КІФ; { Підпункт "б" пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
в) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій
КІФ (додаток 10), засвідчений підписами уповноваженої особи КУА,
головного бухгалтера КУА та печаткою КУА, а також підписом
уповноваженої особи та печаткою зберігача активів фонду, складений
на дату прийняття уповноваженим органом КІФ рішення про прийняття
(затвердження) змін до проспекту емісії акцій КІФ. У разі відсутності в штатному розкладі КУА посади головного
бухгалтера звіт про результати розміщення попереднього випуску
акцій КІФ підписується замість головного бухгалтера аудитором
(аудиторською фірмою) та засвідчується його (її) печаткою; { Підпункт "в" пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
г) текст змін до проспекту емісії акцій КІФ у двох
примірниках, затверджений уповноваженим органом КІФ, засвідчений
підписами уповноваженої особи КУА, головного бухгалтера КУА (у
разі наявності), підписом уповноваженої особи зберігача, підписом
уповноваженої особи КІФ, підписом аудитора (аудиторської фірми) та
засвідчений їх печатками. { Абзац перший підпункту "г" пункту 6
розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 } У разі якщо КІФ при розміщенні акцій КІФ користується
послугами андеррайтера(ів), зміни, пов'язані зі збільшенням
розміру статутного капіталу КІФ, погоджуються андеррайтером(ами);
{ Абзац другий підпункту "г" пункту 6 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 } ґ) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ, що
здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни
свідоцтва); д) нотаріально засвідчену копію статуту КІФ або змін до
нього(у разі внесення змін до нього); { Підпункт "д" пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
е) оригінали (або копії, засвідчені підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ) договорів з КУА, аудитором (аудиторською
фірмою), зберігачем, незалежним оцінювачем майна, реєстратором
(депозитарієм) у разі їх заміни або зміни до таких договорів
у разі зміни в них відомостей, що зазначені в проспекті емісії
акцій КІФ; є) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, засвідчену підписом уповноваженої
особи та печаткою КІФ (у разі зміни найменування КІФ або його
місцезнаходження); { Підпункт "є" пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1097 ( z1061-11 ) від 18.08.2011 }
ж) довідку про вартість чистих активів КІФ на дату прийняття
рішення уповноваженим органом КІФ про прийняття (затвердження)
змін до проспекту емісії акцій КІФ, пов'язаних зі збільшенням
(зменшенням) розміру статутного капіталу КІФ (згідно з Положенням
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201
( z0606-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
24.07.2002 за N 606/6894 (із змінами)), засвідчену підписами
уповноваженої особи та головного бухгалтера КУА, зберігача та їх
печатками. У разі відсутності в штатному розкладі КУА посади
головного бухгалтера довідка про вартість чистих активів КІФ
підписується уповноваженою особою КУА, зберігачем та засвідчується
їх печатками; з) баланс та звіт про фінансові результати КІФ за станом на
дату державної реєстрації змін до статуту пов'язаних із зміною
розміру статутного капіталу, підписані уповноваженою особою,
головним бухгалтером КУА, завірені її печаткою та засвідчені
підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми). У разі
відсутності в штатному розкладі КУА посади головного бухгалтера
баланс та звіт про фінансові результати КІФ підписуються
уповноваженою особою КУА, завіряються її печаткою та засвідчуються
підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми); { Підпункт "з" пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 205 ( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
и) текст змін до регламенту КІФ (у двох примірниках),
засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ (у разі
внесення змін до регламенту); і) оригінал свідоцтва про внесення КІФ до ЄДРІСІ (у разі
зміни найменування КІФ); { Підпункт "і" пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
{ Підпункт "ї" пункту 6 розділу IV виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1743 ( z2177-12 ) від 04.12.2012 }
ї) оригінал або копію платіжного документа, засвідчену
підписом уповноваженої особи та печаткою КУА з відміткою банку про
його прийняття, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до
регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту
емісії акцій та регламенту КІФ) згідно з постановою Кабінету
Міністрів України 26.10.2011 N 1097 ( 1097-2011-п ) "Деякі питання
надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
платних адміністративних послуг"; { Підпункт пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
й) копію повідомлення акціонерів про прийняте рішення щодо
подовження строку діяльності строкового фонду; к) протокол загальних зборів акціонерів фонду (оригінал,
копія або витяг, засвідчені підписами уповноважених осіб КІФ та
печаткою КІФ), яким затверджено зміни до регламенту фонду. { Пункт 6 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
7. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій КІФ,
пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного
капіталу КІФ, документи, визначені підпунктами "е", "є", "и", "і",
"ї", "й" пункту 6 цього розділу, не подаються. { Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1743
( z2177-12 ) від 04.12.2012 }
8. На реєстрацію змін до проспекту емісії КІФ, за винятком
змін, що вносяться до проспекту емісії акцій КІФ, визначених
пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у
підпунктах "а", "б", "г" пункту 6 цього розділу, та документи,
визначені підпунктами "ґ", "д", "е", "є", "и", "і", "ї", "к"
пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в
них, а також документ, визначений підпунктом "й" пункту 6 цього
розділу, у разі внесення змін до регламенту фонду, пов'язаних із
подовженням строку діяльності фонду. { Пункт 8 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1743 ( z2177-12 )
від 04.12.2012 }
9. У разі якщо проспект емісії акцій КІФ включав фінансову
інформацію та прийняття річного або піврічного звіту про
результати діяльності КІФ призвело до змін такої інформації, на
реєстрацію відповідних змін до проспекту емісії акцій КІФ КУА
подаються документи, передбачені підпунктами "а", "б", "г"
пункту 6 цього розділу, а також: а) баланс та звіт про фінансові результати КІФ за станом на
кінець звітного року або за звітне півріччя, підписані
уповноваженою особою, головним бухгалтером КУА, завірені її
печаткою та засвідчені підписом та печаткою аудитора (аудиторської
фірми). У разі відсутності в штатному розкладі компанії з
управління активами посади головного бухгалтера баланс та звіт про
фінансові результати КІФ підписуються уповноваженою особою КУА,
завіряються її печаткою та засвідчуються підписом та печаткою
аудитора (аудиторської фірми); б) звіт про активи КІФ за станом на кінець звітного року або
за звітне півріччя, підписані уповноваженою особою та засвідчені
печаткою КУА, засвідчені уповноваженою особою зберігача
активів КІФ; в) довідка про вартість чистих активів КІФ за станом на
кінець звітного року (на кінець звітного півріччя) перед поданням
документів до Комісії (згідно з Положенням про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим
рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201 ( z0606-02 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894); г) довідка про винагороду компанії з управління активами КІФ
за станом на кінець звітного року (на кінець звітного півріччя)
перед подачею документів до Комісії (згідно з Положенням про
порядок подання інформації компанією з управління активами про
результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим
рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985); ґ) довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за
рахунок активів ІСІ, станом на кінець звітного року (на кінець
звітного півріччя) перед поданням документів до Комісії (згідно з
Положенням про порядок подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
затвердженим рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за
N 697/6985);
10. Документи на реєстрацію змін до проспекту емісії
акцій КІФ, у разі якщо такі зміни виникли у зв'язку з прийняттям
річного або піврічного звіту, подаються КУА до Комісії у строк,
встановлений законодавством.
11. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам
законодавства поданих документів для: реєстрації змін до проспекту емісії акцій КІФ - реєструє
зміни до проспекту емісії акцій КІФ; реєстрації змін до проспекту емісії акцій та реєстрації
випуску акцій КІФ - реєструє зміни до проспекту емісії акцій КІФ
та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій КІФ,
що здійснюється з метою спільного інвестування з урахуванням
попереднього (іх) випуску(ів); реєстрації змін до проспекту емісії акцій та заміни свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій КІФ, що здійснюється з метою
спільного інвестування, - реєструє зміни до проспекту емісії
акцій КІФ та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів)
акцій КІФ, що здійснюється з метою спільного інвестування; реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту
КІФ - реєструє зміни до проспекту емісії акцій КІФ та регламенту
КІФ. { Абзац п'ятий пункту 11 розділу IV в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
12. На тексті змін до проспекту емісії акцій КІФ робиться
напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації,
засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії
акцій КІФ видається заявникові.
13. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій КІФ та видача
або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ з метою
здійснення спільного інвестування є підставою для внесення змін до
реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.
14. Зміни до проспекту емісії акцій КІФ при їх відкритому
(публічному) розміщенні після їх реєстрації у Комісії повинні бути
опубліковані в тих самих засобах масової інформації, в яких було
опубліковано проспект емісії акцій КІФ та розміщені у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок
цінних паперів протягом 10 днів. КУА протягом 10 робочих днів з дати реєстрації змін до
проспекту емісії акцій КІФ повинна: розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій КІФ
на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через
якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску; надати кожному акціонеру копію зареєстрованих змін до
проспекту емісії акцій КІФ, засвідчену в установленому порядку (у
разі закритого (приватного) розміщення акцій). Якщо після відкритого (публічного) розміщення акцій КІФ його
уповноваженим органом прийнято рішення про закрите (приватне)
розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення
доводиться до відома усіх акціонерів фонду в порядку,
передбаченому проспектом емісії акцій КІФ. Якщо після закритого (приватного) розміщення акцій КІФ його
уповноваженим органом прийнято рішення про відкрите (публічне)
розміщення наступного випуску акцій КІФ, проспект емісії акцій КІФ
з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру
статутного капіталу КІФ, після реєстрації таких змін у Комісії
повинен бути опублікований КУА у повному обсязі в офіційному
друкованому виданні Комісії не менш як за 10 днів до початку
розміщення акцій КІФ. { Пункт 14 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 205 ( z0481-12 ) від
26.01.2012 }
V. Відмова у реєстрації
1. Підставою для відмови у реєстрації може бути:
1.1. Порушення КІФ або КУА вимог законодавства України про
цінні папери, в тому числі нормативно-правових актів Комісії,
наявність у наданих документах інформації, що вказує на
невідповідність умов емісії та/або обігу акцій нормам
законодавства про цінні папери;
1.2. Невідповідність поданих документів та інформації, що
міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;
1.3. Внесення в проспект емісії акцій КІФ і документи, які
надаються до Комісії у відповідності до цього Положення,
недостовірної інформації. { Пункт 1.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням
підстави відмови та виключним переліком зауважень надсилаються
заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення. За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії
приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів
документів, виданих Комісією.
3. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження
Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів,
Комісія не має права відмовити у реєстрації.
4. Заява про реєстрацію залишається без розгляду, якщо
документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.
5. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом
15 робочих днів з моменту подання до Комісії документів
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення
заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику,
про що робиться відмітка на відповідній заяві. { Абзац перший
пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 } Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без
розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та
відповідні документи.
VI. Порядок видачі дублікату
проспекту емісії акцій КІФ
(змін до нього)
1. Видача дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін до
нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у
разі втрати або пошкодження проспекту емісії акцій КІФ (змін до
нього). 2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій КІФ (змін
до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі
документи: а) заяву про видачу дубліката проспекту емісії акцій КІФ
(змін до нього) у довільній формі; б) копію проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього), оригінал
якого (яких) втрачено (у разі наявності такої копії), засвідчену
підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ; в) непридатний для користування проспект емісії акцій КІФ
(зміни до нього ) (у разі пошкодження проспекту емісії акцій КІФ
(змін до нього)); г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії
про втрату проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього ), засвідчену
підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ (у разі втрати
проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього)). 3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви
та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат
проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього) з написом у правому
верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі. 4. Дублікат проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього)
засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії. 5. Дублікат проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього)
видається уповноваженій особі заявника. 6. Заява про видачу дубліката проспекту емісії акцій КІФ
(змін до нього) залишається без розгляду, якщо: а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень; б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено
пунктом 2 цього розділу; в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу. 7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом
10 робочих днів з моменту подання до Комісії документів
повідомляється в письмовій формі з зазначенням підстав залишення
заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику,
про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката
проспекту емісії акцій КІФ (змін до нього ). Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без
розгляду, заявник має право повторно подати заяву та відповідні
документи. { Положення доповнено новим розділом VI згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }
VII. Порядок видачі дубліката
свідоцтва (тимчасового свідоцтва)
про реєстрацію випуску акцій КІФ
1. Видача дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про
реєстрацію випуску акцій КІФ здійснюється у разі втрати або
пошкодження свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію
випуску акцій КІФ на підставі документів, поданих до Комісії.
2. Для отримання дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва)
про реєстрацію випуску акцій КІФ уповноважена особа заявника надає
до Комісії такі документи: а) заяву про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового
свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій КІФ (додаток 11); б) копію свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію
випуску акцій КІФ, оригінал якого втрачено (у разі наявності такої
копії), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ; в) непридатне для користування свідоцтво (тимчасове
свідоцтво) про реєстрацію випуску акцій КІФ (у разі пошкодження
свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску
акцій КІФ); г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії
про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію
випуску акцій КІФ, засвідчену підписом уповноваженої особи та
печаткою КІФ (у разі втрати свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про
реєстрацію випуску акцій КІФ).
3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви
та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат
свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій КІФ
з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та
зазначенням дати його видачі.
4. Дублікат свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію
випуску акцій КІФ засвідчується підписом уповноваженої особи та
печаткою Комісії.
5. Дублікат свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію
випуску акцій КІФ видається уповноваженій особі заявника.
6. Заява про видачу дубліката свідоцтва (тимчасового
свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій КІФ залишається без
розгляду, якщо: а) заява не відповідає вимогам цього Положення щодо її
оформлення та/або підписана особою, яка не має на це повноважень; б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено
пунктом 2 цього розділу; в) документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.
7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом
10 робочих днів з моменту подання до Комісії документів
повідомляється в письмовій формі з зазначенням підстав залишення
заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику. Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без
розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та
відповідні документи.
{ Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }
Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про погодження проекту статуту
та реєстрацію випуску акцій з метою формування
початкового статутного капіталу корпоративного
інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування КІФ | | |---------------------------------------+------------------------| |Місцезнаходження КІФ | | |---------------------------------------+------------------------| |Телефон, факс КІФ | | |---------------------------------------+------------------------| |Поточний рахунок із зазначенням повного| | |найменування банківської установи | | |---------------------------------------+------------------------| |Номер рахунку у цінних паперах (у разі | | |оплати статутного капіталу цінними | | |паперами) | | |---------------------------------------+------------------------| |Реквізити документів, що посвідчують | | |передачу нерухомого майна як оплату | | |вартості статутного капіталу КІФ | | |---------------------------------------+------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій | | |(розмір статутного капіталу), грн. | | |---------------------------------------+------------------------| |Кількість акцій, шт. | | |---------------------------------------+------------------------| |Форма існування акцій | | |---------------------------------------+------------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |---------------------------------------+------------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | ------------------------------------------------------------------
___________________ __________ _____________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
емітента)
"___" ____________ 20__ р.

{ Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009, Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій
з метою формування початкового статутного
капіталу корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує випуск акцій, що здійснюється
_______________________________________________,
(повне найменування КІФ)
на загальну суму _______________________________________ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю ___________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування _______________________________________________,
(словами)
простих іменних ___________________________________________ штук.
Випуск унесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів
спільного інвестування.
Реєстраційний N _____________
Дата реєстрації "___" __________ 20__ року
______________________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду,
що здійснюється з метою спільного інвестування,
та проспекту емісії цих акцій
________________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску акцій)

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | |згідно із статутом, грн. | | |----------------------------------------------------------------| |Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій з метою формування| | початкового статутного капіталу | |----------------------------------------------------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій з метою формування| | |початкового статутного капіталу | | |корпоративного інвестиційного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного | | інвестування | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, шт. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
____________________________ ________ _________________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ім'я,
з управління активами) по батькові)
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду

ІНФОРМАЦІЯ
про пов'язаних осіб корпоративного
інвестиційного фонду

Інформація про засновників, акціонерів та голову
наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду
(далі - КІФ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Група| N | Повне найменування юридичної |Код за ЄДРПОУ юридичної | Місцезнаходження | Частка в | | |з/п|особи - засновника, акціонера | особи - засновника, | юридичної особи чи |статутному| | | |чи прізвище, ім'я, по батькові| акціонера або |паспортні дані фізичної| капіталі | | | | фізичної особи - засновника, | реєстраційний номер | особи, щодо якої | КІФ, | | | | акціонера | облікової картки | подається інформація | % | | | | | платника податків* | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | А | |Акціонери - фізичні особи | | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | | | | | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | Б | |Акціонери - юридичні особи | | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | | | | | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | В | |Голова наглядової ради КІФ (що| | | | | | |є представником акціонера КІФ | | | | | | |__________ (повне найменування| | | | | | |та код за ЄДРПОУ для юридичної| | | | | | |особи-акціонера КІФ; П.І.Б. та| | | | | | |реєстраційний номер облікової | | | | | | |картки платника податків* для | | | | | | |фізичної особи-акціонера КІФ))| | | | |-----+---+------------------------------+------------------------+-----------------------+----------| | | | Усього:| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті).
Інформація про пов'язаних фізичних осіб акціонерів,
які володіють часткою, що становить не менше 20%
статутного капіталу КІФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, по | Реєстраційний номер | Символ |Код за ЄДРПОУ| Повне |Місцезнаходження| Частка в | |з/п| батькові фізичної | облікової картки платника | юридичної | юридичної |найменування|юридичної особи,|статутному| | | особи - акціонера, |податків або серія та номер | особи, щодо | особи, щодо | юридичної |щодо якої існує | капіталі | | | членів її сім'ї та | паспорта фізичної особи - | якої існує | якої існує |особи, щодо | пов'язаність |пов'язаної| | |інших пов'язаних осіб |учасника акціонера КІФ (для |пов'язаність*|пов'язаність | якої існує | |особи, % | | | | фізичних осіб, які через | | |пов'язаність| | | | | | свої релігійні переконання | | | | | | | | |відмовляються від прийняття | | | | | | | | | реєстраційного номера | | | | | | | | | облікової картки платника | | | | | | | | | податків та повідомили про | | | | | | | | | це відповідний орган | | | | | | | | |державної податкової служби | | | | | | | | |і мають відмітку у паспорті)| | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+----------------------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------------------+----------------------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | | |---+----------------------+----------------------------+-------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к -
компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н -
незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у
ньому не менше 20%).
Інформація про пов'язаних юридичних осіб,
у яких беруть участь акціонери,
які володіють часткою, що становить не менше 20%
статутного капіталу КІФ - юридичні особи
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Повне найменування,|Символ юридичної| Код за |Повне найменування|Місцезнаходження| Частка в | |з/п| код за ЄДРПОУ |особи, щодо якої| ЄДРПОУ | юридичної особи, |юридичної особи,|статутному| | | акціонера КІФ | існує | юридичної | щодо якої існує |щодо якої існує | капіталі | | | | пов'язаність* |особи, щодо | пов'язаність | пов'язаність | % | | | | | якої існує | | | | | | | |пов'язаність| | | | |---+-------------------+----------------+------------+------------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------------+----------------+------------+------------------+----------------+----------| | | | | | | | | |---+-------------------+----------------+------------+------------------+----------------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к -
компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н -
незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%).
Інформація про осіб, які володіють не менше 20%
статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів,
які володіють часткою, що становить не менше 20%
статутного капіталу КІФ
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Повне найменування,|Код за ЄДРПОУ| Повне |Місцезнаходження| Частка в | |з/п| код за ЄДРПОУ | юридичної |найменування|юридичної особи |статутному| | | юридичної особи - | особи або | юридичної | або паспортні | капіталі | | | акціонера КІФ |реєстраційний| особи або | дані фізичної |акціонера | | | | номер | прізвище, |особи - учасника| КІФ, | | | | облікової | ім'я, по | акціонера КІФ | % | | | | картки | батькові | | | | | | платника | фізичної | | | | | | податків | особи - | | | | | | фізичної | учасника | | | | | | особи - | акціонера | | | | | | учасника | КІФ | | | | | | акціонера | | | | | | | КІФ* | | | | |---+-------------------+-------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------+-------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті).
Інформація про юридичних осіб,
у яких КІФ бере участь
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Код за| Символ | Код за | Повне |Місцезнаходження| Частка в | |з/п|ЄДРПОУ| юридичної | ЄДРПОУ |найменування|юридичної особи,|статутному| | | КІФ | особи, щодо | юридичної | юридичної |щодо якої існує | капіталі | | | | якої існує |особи, щодо |особи, щодо | пов'язаність |юридичної | | | |пов'язаність*| якої існує | якої існує | |особи, % | | | | |пов'язаність|пов'язаність| | | |---+------+-------------+------------+------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------+-------------+------------+------------+----------------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
________________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к -
компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н -
незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%).
Інформація про пов'язаних осіб голови
та членів наглядової ради КІФ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, ім'я, по | Реєстраційний номер | Символ |Ідентифікаційний| Повне |Місцезнаходження| Частка в | Посада у | |з/п| батькові голови та | облікової картки платника | юридичної | код за ЄДРПОУ |найменування|юридичної особи,|статутно- |пов'язаній| | |членів наглядової ради|податків або серія та номер | особи, щодо |юридичної особи,| юридичної |щодо якої існує | му | особі | | | КІФ та членів його | паспорта фізичної особи - | якої існує |щодо якої існує |особи, щодо | пов'язаність | капіталі | | | | (їх) сім'ї | (для фізичних осіб, які |пов'язаність*| пов'язаність | якої існує | |пов'язаної| | | | | через свої релігійні | | |пов'язаність| |особи, % | | | | | переконання відмовляються | | | | | | | | | |від прийняття реєстраційного| | | | | | | | | | номера облікової картки | | | | | | | | | | платника податків та | | | | | | | | | | повідомили про це | | | | | | | | | |відповідний орган державної | | | | | | | | | | податкової служби і мають | | | | | | | | | | відмітку у паспорті) | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+----------------------------+-------------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------------------+----------------------------+-------------+----------------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к -
компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н -
незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у
ньому не менше 20%).
Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.
Уповноважена особа
компанії з управління
активами __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"___" ____________ 20__ року

{ Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009, Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 205
( z0481-12 ) від 26.01.2012 }

Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
з метою здійснення спільного інвестування

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує випуск акцій, що здійснюється
_______________________________________________________________,
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
на загальну суму _______________________________________ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю ___________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування ________________________________________________,
(словами)
простих іменних ___________________________________________ штук.
Випуск унесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів
спільного інвестування.
Свідоцтво від "___" ____________ 20__ року N _________, що
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульоване.
Реєстраційний N _____________
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року
______________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій
корпоративного інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | |згідно із статутом, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Причина внесення змін до проспекту емісії | | |акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного | | випуску окремо) | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ __________ ______________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ім'я,
з управління активами) по батькові)
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії
та реєстрацію випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
________________________________
(спосіб розміщення акцій)

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір сплаченого статутного капіталу, грн | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | |згідно із статутом, грн | | |-------------------------------------------+--------------------| |Причина внесення змін до проспекту емісії | | |акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного | | випуску окремо) | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного | | інвестування | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, шт. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ __________ ______________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ім'я,
з управління активами) по батькові)
М.П.
"___" ____________ 20__ року (дата)
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій
та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | |згідно із статутом, грн | | |-------------------------------------------+--------------------| |Причина внесення змін до проспекту емісії | | |акцій | | |----------------------------------------------------------------| |Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (зазначається щодо| | випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а)) | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ __________ ______________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ім'я,
з управління активами) по батькові)
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій
та регламенту корпоративного інвестиційного фонду

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | |згідно із статутом, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Причина внесення змін до проспекту емісії | | |акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного | | випуску окремо) | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ __________ ______________________
(уповноважена особа компанії (підпис) (прізвище, ім'я,
з управління активами) по батькові)
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 878 ( z0841-08 ) від
06.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду

ЗВІТ
про результати розміщення попереднього випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
___________________________________________
(спосіб розміщення акцій)

------------------------------------------------------------------ | Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій КІФ | |----------------------------------------------------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Фактична дата початку розміщення акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Фактична дата закінчення розміщення акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Усього розміщено акцій, штук: | | |-------------------------------------------+--------------------| |у т.ч. серед фізичних осіб, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |у т.ч. серед юридичних осіб, штук | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про компанію з управління активами | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
___________________________ ___________ _______________________
(засновник(и) або його(їх) (підпис(и)) (прізвище, ініціали)
уповноважена/і особа(и))
___________________________ ___________ _______________________
(уповноважена особа (підпис(и)) (прізвище, ініціали)
андеррайтера/ів)
М.П.
___________________________ ___________ _______________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ініціали)
зберігача)
М.П.
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 10 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }

Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій
корпоративного
інвестиційного фонду
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва
(тимчасового свідоцтва)
про реєстрацію випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
_______________________________________
(спосіб розміщення акцій)

------------------------------------------------------------------ | Відомості про корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Строк діяльності для строкового | | |(у форматі дд/мм/рр) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |(у разі наявності) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Реєстраційний код за ЄДРІСІ | | |(у разі наявності) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Причина видачі дубліката свідоцтва | | |(тимчасового свідоцтва) | | |про реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| | Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (зазначається | | щодо випуску, за яким видається дублікат свідоцтва) | |----------------------------------------------------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, штук | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій, грн. | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма існування акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Форма випуску та тип акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номер та дата видачі свідоцтва про | | |реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------------------| |Відомості про компанію з управління активами (у разі наявності) | |----------------------------------------------------------------| |Повне найменування | | |-------------------------------------------+--------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Серія, номер та дата видачі ліцензії на | | |провадження професійної діяльності на | | |фондовому ринку - діяльності з управління | | |активами інституційних інвесторів | | |(діяльності з управління активами), | | |строк її дії | | ------------------------------------------------------------------
_________________________ __________ __________________________
(уповноважена особа (підпис) (прізвище, ім'я,
заявника) по батькові)
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 11 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1477 ( z1245-09 ) від 24.11.2009 }вгору