Документ z0045-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.12.2017  № 914


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 45/31497

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», з метою захисту прав інвесторів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Депозитарним установам, в системі депозитарного обліку яких на рахунках у цінних паперах власників, що обслуговуються на підставі договору з емітентом, обліковуються цінні папери із збереженим режимом обтяження цінних паперів зобов’язаннями, який був до їх переведення у бездокументарну форму накладений реєстроутримувачем відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року № 60, або Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316, на підставі оригіналу або нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть власника не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо розблокування таких цінних паперів.

3. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
О.М. Чаузов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21.12.2017 № 914


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 45/31497

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Центрального депозитарію, депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного веб-сайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують.».

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац восьмий пункту 24 після слів «та засвідчений печаткою юридичної особи» доповнити словами «(у разі її використання)»;

2) у главі 2:

підпункт 7 пункту 1 викласти в такій редакції:

«7) у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:

договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов’язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);

довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку.»;

абзац другий пункту 3 після слів «обігу на території України» доповнити словами «(крім випадку, коли цінні папери відповідного випуску іноземного емітента допущені до обігу на території України згідно з рішенням Комісії)»;

у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.»;

абзаци третій - десятий виключити;

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5. Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) розблоковує цінні папери іноземного емітента на рахунках у цінних паперах відповідних депозитарних установ (у разі наявності таких цінних паперів на рахунках депозитарних установ) та надає їм розпорядження на розблокування прав на ці цінні папери на рахунках їх депонентів.»;

абзаци третій, четвертий виключити;

пункти 6 - 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10 - 24 вважати відповідно пунктами 6 - 20;

3) абзац двадцять перший пункту 12 глави 3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять восьмим.

2. Абзац одинадцятий пункту 8 розділу VІ виключити.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом одинадцятим.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкінавгору