Документ z0043-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.07.2016, підстава - z0975-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.01.2016 № 37/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2016 р.
за № 43/28173

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1457/5 від 23.05.2016
№ 1733/5 від 21.06.2016
№ 1916/5 від 13.07.2016}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації (далі - комісія), а також права та обов’язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, що в межах повноважень, визначених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Порядком акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1130 (далі - Порядок), забезпечує розгляд заяв від юридичних осіб публічного права про акредитацію їх як суб’єктів державної реєстрації, а також моніторинг відповідності таких акредитованих суб’єктів вимогам акредитації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Документування діяльності комісії здійснюється державною мовою.

II. Структура і склад комісії, права та обов’язки її членів

1. До складу комісії включаються посадові особи Міністерства юстиції України.

2. Комісія складається з Голови, заступника Голови, секретаря та не менше трьох членів.

3. Склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України та формується з урахуванням основних завдань та функцій комісії. Зміни до складу комісії вносяться за поданням Голови комісії та затверджуються наказом Міністерства юстиції України.

4. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функції кожного члена комісії. У разі відсутності Голови комісії його обов’язки виконує заступник Голови комісії.

У разі відсутності Голови комісії та заступника Голови комісії обов’язки Голови комісії виконує один з членів комісії, що обирається комісією за поданням її секретаря.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з № 1916/5 від 13.07.2016}

У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один з членів комісії, що обирається за поданням Голови комісії або заступника Голови комісії.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з № 1916/5 від 13.07.2016}

5. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії.

6. Член комісії має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

2) брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

3) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

4) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

5) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

7. Член комісії зобов'язаний:

1) особисто брати участь у роботі комісії;

2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови комісії;

4) обов’язково брати участь у голосуванні.

8. Неналежне виконання членом комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

9. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Міністра юстиції України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена комісії.

IІІ. Порядок роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її Голова.

2. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також у випадку, передбаченому Порядком, акредитованого суб’єкта державної реєстрації про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та акредитованому суб’єкту державної реєстрації необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

4. Розгляд питання на засіданні комісії включає такі етапи:

1) доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);

2) запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;

3) виступи членів комісії та у передбачених Порядком випадках представника акредитованого суб’єкта державної реєстрації, з питання, що розглядається;

4) внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;

5) оголошення Головою комісії про припинення обговорення питання;

6) заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

7) голосування.

5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Головою комісії.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

7. Під час засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

8. Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

Висновок комісії повинен містити такі відомості: дата, час та місце складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити заяви про акредитацію юридичної особи як суб’єкта державної реєстрації, її суть або суть справи, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують акредитацію/відмову в акредитації суб’єкта, про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують скасування акредитації суб’єкта; окрема думка члена комісії у разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо акредитації суб’єкта або відмови в його акредитації, скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації; відомості про дії, що підлягають вчиненню у зв’язку зі скасуванням акредитації суб’єкта державної реєстрації.

9. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Міністерства юстиції України здійснює Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1733/5 від 21.06.2016}

10. Висновок комісії, оформлений відповідно до пункту 8 розділу III цього Положення, разом з проектом відповідного наказу Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України подає для підпису Міністру юстиції України, його першому заступнику або заступнику Міністра з питань державної реєстрації.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1457/5 від 23.05.2016, № 1733/5 від 21.06.2016}

11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Міністерство юстиції України.

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференсвгору