Документ z0040-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.12.2016  № 3120


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 40/29908

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, пункту 97 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 року за № 565/10845, такі зміни:

1) у пункті 1.2 розділу 1:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна.»;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

«2.1.6. У повному найменуванні ломбарду має міститись слово «ломбард».

Забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.»;

підпункт 2.1.8 викласти в такій редакції:

«2.1.8. Мати власну облікову та реєстраційну системи, що відповідають вимогам цього Положення.

Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.»;

підпункти 2.1.10, 2.1.11 викласти в такій редакції:

«2.1.10. Ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства” та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

2.1.11. Мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень.»;

доповнити розділ після пункту 2.1 новими пунктами 2.2, 2.3 такого змісту:

«2.2. Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду.

2.3. Забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.».

У зв’язку з цим пункти 2.2, 2.3 вважати відповідно пунктами 2.4, 2.5.

2. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за  № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 розділу VIII викласти в такій редакції:

«2) наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 500 тис. гривень.»;

2) доповнити пункт 2 розділу XVII новим абзацом такого змісту:

«ломбард повинен мати в наявності власний капітал у розмірі не менше ніж 1 млн грн на дату подання заяви.».

3. Ломбардам привести свою діяльність у відповідність до підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 року за  № 565/10845, протягом року з дня набрання чинності цим розпорядженням.

4. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниМ. Ніжнік


К.М. Ляпінавгору