Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
Фонд соцстраху нещасн.випадків; Постанова, Порядок, Зразок [...] від 20.12.201160
Документ z0040-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2012. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 40/20353

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі-виконавча дирекція Фонду) та її робочих органах.

2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли виконавча дирекція Фонду та її робочі органи є належними розпорядниками інформації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї;

якщо інформація становить суспільний інтерес.

5. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

Обчислення розміру відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів проводиться у виконавчій дирекції Фонду спеціальним структурним підрозділом (далі - спеціальний структурний підрозділ), у робочому органі виконавчої дирекції Фонду - відповідальною особою з питань запитів на інформацію (далі - відповідальна особа).

6. Спеціальний структурний пiдроздiл або вiдповiдальна особа у день надходження запиту на iнформацiю, що потребує копiювання або друку документiв у обсягах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не пiзнiше строку, визначеного частиною першою статтi 20 Закону, заповнює рахунок на вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на інформацію, за зразком згiдно з додатком до цього Порядку (далi - рахунок).

Якщо обсяг запитуваної інформації, що потребує копiювання або друку документiв, визначити неможливо з підстав, зазначених у частинi четвертiй статтi 20 Закону, строк обчислення розмiру вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, продовжується до двадцяти робочих днiв, про що інформується листом запитувач інформації у строк, що не перевищує п’яти робочих днiв з дня отримання запиту.

7. Реквiзити надавача послуг та органів Державної казначейської служби України, що мiстяться у рахунку, заповнюються розпорядником інформації, до якого звернувся запитувач інформації iз запитом на iнформацiю, та підписуються у виконавчiй дирекції Фонду керiвниками спецiального структурного пiдроздiлу та бухгалтерської служби, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду - вiдповiдальною особою та працiвником бухгалтерської служби iз зазначенням посад, прiзвищ та iнiцiалiв.

8. Рахунок разом iз супровiдним листом надсилається запитувачу інформації у спосіб, обраний запитувачем інформації, та у строки, визначенi статтею 20 Закону та пунктом 6 цього Порядку.

Супровідний лист підписується у виконавчій дирекції Фонду керівником спеціального структурного пiдроздiлу, у робочому органі - відповідальною особою із зазначенням обсягу запитуваних документiв, копiювання або виготовлення яких потребує вiдшкодування фактичних витрат, порядку їх здiйснення запитувачем інформації та підстав вiдмови у задоволеннi запиту на iнформацiю, передбачених частиною першою статтi 22 Закону.

9. Оплата рахунку здійснюється запитувачем інформації у фiнансовiй установі, зручній для запитувача інформації. Документ, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, надсилається запитувачем до розпорядника інформації, до якого він звертався iз запитом на iнформацiю.

10. Задоволення запиту на iнформацiю здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами протягом трьох робочих днiв з дня отримання документа, що підтверджує оплату запитувачем інформації фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю.

11. У разi ненадходження у мiсячний строк документа, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, у виконавчій дирекції Фонду спецiальний структурний пiдроздiл робить відмітку про вiдмову у наданнi вiдповiдi на запит на iнформацiю у системi автоматизації документообiгу, у робочому органі вiдповiдальна особа - у журналi ресстрації запитiв на інформацію та повідомляється запитувач.

Заступник начальника
управління забезпечення
документообігу контролю
виконання документів
та організації доступу
до публічної інформації


О.В. Чухманенко
Додаток
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитами на інформацію


Зразок

РАХУНОК
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг (вказується повне найменування надавача послуг: виконавчої дирекції Фонду або робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

Рахунок ______________________________________________________________________
(зазначається рахунок надавача послуг)

МФО ________________________________________________________________________
(зазначається МФО Державної казначейської служби України або її територіального органу)

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________
(зазначається код за ЄДРПОУ надавача послуг)

Місцезнаходження, телефон ____________________________________________________
                                                            (зазначаються місцезнаходження надавача послуг і телефон)

Платник _____________________________________________________________________

Місце проживання, місцезнаходження платника, телефон ___________________________

від "__" _____________ 20__ року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Сума, що підлягає сплаті: _______________________________________
                                                                                            (сума словами)

Керівник спеціального
структурного підрозділу
або відповідальна особа__________
(підпис)___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
або бухгалтер


__________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)вгору