Документ z0040-03, поточна редакція — Редакція від 18.07.2011, підстава - z0794-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2002 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2003 р.
за N 40/7361

Про затвердження Структури,
змісту і порядку ведення паспорта
водно-болотного угіддя міжнародного значення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29 серпня 2002 р. N 1287 ( 1287-2002-п ) "Про Порядок надання
водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного
значення" та з метою удосконалення управління у сфері охорони і
раціонального використання водно-болотних угідь Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Структуру, зміст та порядок ведення паспорта
водно-болотного угіддя міжнародного значення, що додаються.
2. Державній службі заповідної справи (Леоненку В.Б.),
Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з екології
та природних ресурсів (Лєсову О.М.), начальникам Державних
управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві
та Севастополі забезпечувати організацію робіт щодо надання
водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного
значення, їх охорони та раціонального використання.
3. Скасувати накази від 16.04.1999 р. N 89 "Про збереження
водно-болотних угідь загальнодержавного та міжнародного значення"
та від 19 листопада 2002 року N 446 "Про збереження водно-болотних
угідь міжнародного значення".
4. Державній службі заповідної справи (Леоненку В.Б.)
забезпечити у 5-денний термін державну реєстрацію наказу в
Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гриценка А.В.
Міністр В.Я.Шевчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
27.12.2002 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2003 р.
за N 40/7361

СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК
ведення паспорта водно-болотного угіддя
міжнародного значення
{ У тексті слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди"
згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 196 ( z0794-11 ) від 09.06.2011 }
1. Загальні положення
Паспорт водно-болотного угіддя міжнародного значення (далі
- Паспорт) є документом, що складається з метою забезпечення
контролю за станом цього угіддя. Структура і зміст Паспорта
відповідають вимогам Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавних птахів ( 995_031 ), що є чинною для України у
відповідності до Закону України від 29 жовтні 1996 року
N 437/96-ВР ( 437/96-ВР ) "Про участь України в Конвенції про
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином
як середовища існування водоплавних птахів".
2. Структура і зміст Паспорта
2.1. Назва водно-болотного угіддя міжнародного значення.
2.2. Природоохоронний статус, категорія території або об'єкта
природно-заповідного фонду України.
2.3. Назва і місцезнаходження органу Міністерства екології та
природних ресурсів України на місцях або адміністрації установи
природно-заповідного фонду, що відповідає за збереження угіддя.
2.4. Адміністративне місцезнаходження (область, район,
найближчі населені пункти).
2.5. Географічне місцезнаходження (координати центру
водно-болотного угіддя, середнє значення максимальної та
мінімальної висоти над рівнем моря).
2.6. Загальна площа водно-болотного угіддя (в га) та площа
його частини, яка належить до територій природно-заповідного
фонду, їх функціональних зон.
2.7. Відмітити ознаки, що відповідають угіддю: морське,
солоноватоводне, прісне; постійне заповнення водою, тимчасові
сезонні розливи; морська затока, ділянка річки, озеро, струмок,
джерело, ставок, канава; дельта, естуарій, лиман; верхове болото,
низинне болото, заболочений ліс, безліса заплава; ділянки з
домінуванням деревних порід, ділянки з домінуванням кущів; ділянки
з домінуванням трав'яних рослин; піщані коси, скелі, розсипи
каміння, наявність печер, наявність підводних карстів; вказати
інше.
2.8. Критерії Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавним птахів ( 995_031 ), згідно з якими водно-болотне
угіддя віднесене до переліку міжнародних.
2.9. Картосхема водно-болотного угіддя (масштаб не менше
1:50 000).
2.10. Фізико-географічні особливості (походження, геологічні,
геоморфологічні, гідрологічні, типи ґрунтів, характеристики якості
води, глибина, зміни рівня води, дані про територію водозбору,
кліматичні умови тощо).
2.11. Гідрологічні особливості (показники витрат ріки або
запасів води у водоймі, режим живлення, підземні джерела,
характеристика зимового та паводкового періодів, наноси тощо).
2.12. Характеристика флори та рослинності (найбільш поширені,
ендемічні, рідкісні та зникаючі види та рослинні угруповання, що
занесені до Червоної книги України, Зеленої книги України,
міжнародних переліків, площі їх поширення тощо).
2.13. Характеристика фауни (найбільш поширені, ендемічні,
рідкісні та зникаючі види, що занесені до Червоної книги України,
міжнародних переліків, площі їх поширення тощо).
2.14. Культурні цінності території (зокрема об'єкти
культурної спадщини, культові споруди, археологічні знахідки
тощо).
2.15. Перелік користувачів та власників землі: а) в межах угіддя; б) на суміжних територіях.
2.16. Способи використання земель (дати перелік видів
господарської діяльності, обсяги використання природних ресурсів): а) в межах угіддя; б) на суміжних землях.
2.17. Чинники (минулі, сучасні або потенційні) несприятливого
для угідь впливу, включаючи зміни в природокористуванні або
проекти розвитку: а) в межах угіддя; б) на суміжних землях у зоні впливу.
2.18. Перелік управлінських документів щодо об'єкта.
2.19. Заходи щодо збереження угіддя, які запропоновані.
2.20. Проведення наукових досліджень.
2.21. Стан природоохоронної пропаганди та освіти (наявність
візит-центрів, пунктів спостереження, інформаційних буклетів,
співпраця з навчальними закладами та природоохоронними центрами,
громадськими екологічними організаціями та інше).
2.22. Стан рекреації та туризму (облаштування місць рекреації
і туризму, характеристика туристичних маршрутів та екологічних
стежин у межах угіддя, відвідуваність тощо).
2.23. Хто та коли заповнив Паспорт (прізвище та
місцезнаходження особи, посада, назва та місцезнаходження
організації).
2.24. Термін дії Паспорта - 10 років, але кожного року до
нього вносяться необхідні зміни у вигляді додатків.
2.25. Бібліографічні джерела (тільки наукові та технічні):
прізвища та ініціали авторів, назва видання, видавництво, рік,
том/випуск, сторінки.
3. Порядок ведення Паспорта
водно-болотного угіддя міжнародного значення
3.1. Паспорт є документом, який затверджується
Республіканським комітетом з екології та природних ресурсів
Автономної республіки Крим, Державними управліннями екології та
природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
Відповідальний підрозділ).
3.2. Ведення Паспорта покладається на адміністрації установ
природно-заповідного фонду, у межах яких знаходяться ці угіддя, а
у разі їх знаходження за межами територій природних заповідників,
біосферних заповідників і національних природних парків - на
Відповідальний підрозділ (за погодженням з користувачами
(власниками) земельних ділянок та інших природних ресурсів), який
включає щорічно в плани своєї роботи організацію робіт щодо
контролю за станом збереження водно-болотних угідь міжнародного
значення.
3.3. Відповідальний підрозділ подає пропозиції для проведення
аналізу якості води в межах водно-болотних угідь міжнародного
значення до лабораторій органів Міністерства екології та природних
ресурсів на місцях.
3.4. Відповідальний підрозділ співпрацює з головними
організаціями щодо проведення досліджень і моніторингу за
екологічним станом водно-болотних угідь міжнародного значення
(додаток) та іншими науковими та громадськими установами і
організаціями.
3.5. Паспорти заповнюються протягом року після внесення
водно-болотного угіддя до Списку водно-болотних угідь міжнародного
значення згідно з процедурою Бюро Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів ( 995_031 ). Їх копії передаються до
Мінприроди України. { Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 196 ( z0794-11 ) від
09.06.2011 }
3.6. Періодично, через 2 роки, на підставі проведених
досліджень до Паспорта вносяться відповідні записи.
3.7. Республіканський комітет з екології та природних
ресурсів Автономної республіки Крим, Державних управлінь екології
та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі
щорічно, до 1 грудня, звітують перед Міністерством екології та
природних ресурсів про зміни в екологічному стані водно-болотних
угідь та вжиті заходи щодо охорони і збереження, стан використання
природних ресурсів, проведені дослідження, загрози, що виникли за
звітний період, а у разі необхідності (значного негативного впливу
на угіддя, стихійних явищ тощо), коли недостатньо місцевих рішень,
терміново вносять відповідні пропозиції до Мінприроди України.
Начальник
Державної служби заповідної справи В.Б.Леоненко
Додаток
до п.3.4 Структури, змісту
та порядку ведення паспорта
водно-болотного угіддя
міжнародного значення

ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
щодо проведення досліджень і моніторингу за
екологічним станом водно-болотних угідь
міжнародного значення
------------------------------------------------------------------ | Установа | Водно-болотне угіддя | |------------------------------+---------------------------------| |Дунайський біосферний |Озеро Кугурлуй | |заповідник |Озеро Картал | | |Килійське гирло | | |Озеро Сасик | | |Система озер Шагани-Алібей-Бурнас| |------------------------------+---------------------------------| |Одеський університет |Межиріччя Дністра-Турунчука | |ім. І.І. Мечнікова |Північна частина | |(за згодою) |Дністровського лиману | |------------------------------+---------------------------------| |Дирекція Тилигульського |Тилигульський лиман | |регіонального ландшафтного | | |парку | | |------------------------------+---------------------------------| |Херсонський педагогічний |Дельта р. Дніпра | |університет | | |(за згодою) | | |------------------------------+---------------------------------| |Чорноморський біосферний |Тендрівська затока | |заповідник |Ягорлицька затока | |------------------------------+---------------------------------| |Кримський природний заповідник|Каркінітська та | | |Джарилгацька затоки | |------------------------------+---------------------------------| |Азово-Сиваський національний |Центральний Сиваш | |природний парк |Східний Сиваш | |------------------------------+---------------------------------| |Азово-Чорноморська міжвідомча |Молочний лиман | |орнітологічна станція НАН |Коса Обитічна та затока Обитічна | |України (за згодою) |Гирло р. Берди, коса Бердянська | | |та затока Бердянська | |------------------------------+---------------------------------| |Регіональний ландшафтний парк |Затока Білосарайська та коса | |"Меотида" |Білосарайська | | |Затока Крива та коса Крива | |------------------------------+---------------------------------| |Шацький національний природний|Шацькі озера | |парк | | |------------------------------+---------------------------------| |Регіональний ландшафтний парк |Заплава р. Прип'ять | |"Прип'ять-Стохід" |Заплава р. Стохід | |------------------------------+---------------------------------| |Головна організація, | | |відповідальна за координацію | | |наукових досліджень та | | |моніторингу, - Інститут | | |зоології НАН України | | ------------------------------------------------------------------вгору