Документ z0039-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2004 N 818
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за N 39/10319

Про затвердження змін до Інструкції
з бухгалтерського обліку податку
на додану вартість

На виконання пункту 2 доручення Кабінету Міністрів України
від 1 листопада 2004 року N 49280/0/1-04 і відповідно до статті 6
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 1 липня 1997 року N 141 ( z0284-97 ) і
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 серпня 1997 року
за N 284/2088, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України, виклавши її в новій
редакції, що додається.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра
(Солодчук Л.М.) після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Чалого В.Д.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
01.07.1997 N 141
( z0284-97 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 24.12.2004 N 818)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за N 39/10319

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість
відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641
"Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за
податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом:
1.1. Рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший
операційний дохід", 74 "Інші доходи" (далі - рахунки обліку
доходів) у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт,
послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в
оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки
(передачі, виконання) підприємство не одержало; збільшення після
поставки суми компенсації за поставку готової продукції, товарів,
робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів;
одержання готівкових коштів за товари, роботи та послуги; передачі
об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю
(лізингоотримувачу); поставки комісіонером товарів (окрім вживаних
товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку,
та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого
уповноваженими державними органами для його реалізації у
встановленому законодавством порядку), отриманих у межах договорів
комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління,
інших цивільно-правових договорів (далі - комісійні товари);
визнання комісіонером комісійної винагороди.
1.2. Субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках:
отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату
продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей,
необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці
(передачі, виконанню); отримання комітентом коштів або інших видів
компенсації вартості товарів від комісіонера. Після поставки
попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг, інших
матеріальних цінностей, необоротних активів, а також комісійних
товарів рахунки обліку доходів дебетуються у кореспонденції з
кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".
1.3. Рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і
витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені
норми; ліквідації основних фондів за рішенням платника податку у
випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки
матеріальних цінностей (у тому числі основних фондів), робіт і
послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (окрім
основних фондів), робіт і послуг.
1.4. Рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні
матеріальні активи" - у випадку переведення основних фондів до
складу основних невиробничих фондів.
2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове
зобов'язання з податку на додану вартість звітного періоду згідно
із законодавством (далі - податковий кредит з податку на додану
вартість), за наявності митних декларацій або податкових накладних
відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" у кореспонденції з кредитом:
2.1. Рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" і 68 "Розрахунки за іншими операціями", 53
"Довгострокові зобов'язання з оренди" (далі - рахунки обліку
зобов'язань) - у випадках: придбання (до оплати або передачі інших
активів) матеріальних цінностей, робіт і послуг, вартість яких
відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), основних
фондів і нематеріальних активів, які за податковим законодавством
підлягають амортизації; фактичного отримання об'єкта фінансової
оренди (фінансового лізингу) орендарем (лізингоотримувачем).
2.2. Субрахунку 644 "Податковий кредит" - у випадках:
перерахування комісіонером коштів на користь комітента або
поставки останньому інших видів компенсації вартості комісійних
товарів; при здійсненні попередньої оплати (до придбання)
матеріальних цінностей, робіт і послуг, вартість яких відноситься
до складу валових витрат виробництва (обігу), основних фондів і
нематеріальних активів, які за податковим законодавством
підлягають амортизації. Після отримання попередньо сплачених
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт і
послуг, вартість яких попередньо сплачена, на суму податку на
додану вартість дебетується субрахунок 644 "Податковий кредит" у
кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.
3. Суми податкового кредиту з податку на додану вартість,
зазначені у товарних чеках (інших розрахункових або платіжних
документах), на обсяг одноразової поставки товарів (робіт,
послуг), не більший двадцяти гривень, у транспортних квитках і в
документах з оплати готельних послуг відображаються за дебетом
субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з
кредитом субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".
4. При перерахуванні повіреним коштів (у разі поставки в
управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують
відносини боргу) на користь продавця товарів (робіт, послуг) або
поставки інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт,
послуг) сума податкового кредиту з податку на додану вартість
відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". При
отриманні довірителем товарів (робіт, послуг) сума податкових
зобов'язань з податку на додану вартість відображається повіреним
за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний
рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і дебетом
субрахунку 644 "Податковий кредит". Довірителем при отриманні ним товарів (робіт, послуг),
придбаних повіреним за його дорученням, сума податку на додану
вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.
5. При імпортуванні робіт (послуг) на дату сплати їх вартості
або на дату оформлення документа, що засвідчує факт виконання
робіт (послуг) нерезидентом, сума податкових зобов'язань з податку
на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641
"Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за
податком на додану вартість" і дебетом субрахунку 644 "Податковий
кредит". Після подання до податкового органу податкової декларації
з податку на додану вартість, в якій сума податку на додану
вартість за отримані від нерезидента роботи (послуги) включена до
податкових зобов'язань, сума податкового кредиту з податку на
додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641
"Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за
податком на додану вартість" і кредитом субрахунку 644 "Податковий
кредит".
6. Видача органам митного контролю податкового векселя на
суму податку на додану вартість, що справляється при ввезенні
(пересиланні) основних фондів, нематеріальних активів, сировини,
матеріалів на митну територію України, відображається за кредитом
рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові
векселі видані" у кореспонденції з дебетом субрахунку 643
"Податкові зобов'язання". У місяці, в якому податковий вексель вважається погашеним,
вексельна сума відображається за дебетом рахунків 61 "Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62
"Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з кредитом
субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість". У наступному звітному
(податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому
векселі, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові
зобов'язання". У місяці дострокового погашення (оплати) податкового векселя
вексельна сума відображається за дебетом рахунків 51
"Довгострокові векселі видані", 61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі
видані" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Одночасно
зазначена сума коштів відображається записами за дебетом
субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з
кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".
7. При поверненні покупцем раніше поставлених йому готової
продукції, товарів, інших матеріальних цінностей і нематеріальних
активів, при зменшенні після поставки суми компенсації за поставку
готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних
цінностей і нематеріальних активів, при визнанні боргу покупця
відповідно до податкового законодавства безнадійним продавець
(постачальник) суму надмірно нарахованого податку на додану
вартість відображає способом сторно за дебетом рахунків обліку
доходів і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками",
аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Покупець у місяці, в якому придбані матеріальні цінності і
нематеріальні активи повернено продавцю, зменшена сума компенсації
за раніше поставлені товари, інші матеріальні цінності і
нематеріальні активи, прийняті виконані роботи і послуги, борг
відповідно до податкового законодавства визнано безнадійним, суму
податку на додану вартість з таких операцій відображає за кредитом
субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість" і дебетом рахунків
обліку зобов'язань.
8. При неотриманні від продавця податкової накладної на
отримані матеріальні цінності, виконані роботи і послуги, вартість
яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу),
основні фонди та нематеріальні активи, які за податковим
законодавством підлягають амортизації, на суму податку на додану
вартість дебетується субрахунок 644 "Податковий кредит" у
кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. При
отриманні податкової накладної або поданні покупцем до органу
державної податкової служби заяви, оформленої відповідно до
податкового законодавства, зазначена в них сума податкового
кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий
кредит".
9. Сума податку на додану вартість, що справляється при
придбанні основних фондів і нематеріальних активів, які за
податковим законодавством не підлягають амортизації, а також при
придбанні сировини, матеріалів і товарів, при отриманні виконаних
робіт і послуг, вартість яких не включається до складу валових
витрат виробництва (обігу), зараховується до первісної вартості
основних фондів і нематеріальних активів, виробничих запасів і
товарів, витрат діяльності у кореспонденції з кредитом рахунків
обліку зобов'язань. Сума податку на додану вартість, що справляється при
придбанні за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань
матеріальних цінностей і нематеріальних активів, робіт і послуг,
відображається, у випадку її невключення до податкового кредиту,
за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
і кредитом рахунків обліку зобов'язань.
10. У випадках коли підприємство здійснює операції, що
звільнені від оподаткування податком на додану вартість або не є
об'єктом такого оподаткування, та у разі вивезення (експорту)
товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом
бартерних (товарообмінних) операцій, суми податку на додану
вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку із придбанням сировини,
матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей, виконанням
робіт і послуг, вартість яких включається до складу валових витрат
виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів,
що за податковим законодавством підлягають амортизації,
зараховуються до первісної вартості основних засобів і
нематеріальних активів, виробничих запасів і товарів, витрат
діяльності у кореспонденції з кредитом рахунків обліку
зобов'язань.
11. Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету,
відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість" у кореспонденції з кредитом рахунку 31 "Рахунки в
банках". Відшкодування платнику податку з бюджету сум податкового
кредиту шляхом зарахування коштів на рахунок в установах банків
відображається зворотним записом.
12. Одержання облігацій внутрішньої державної позики у
рахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку
на додану вартість відображається за номінальною вартістю за
кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний
рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у
кореспонденції з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції". Щорічне одержання частини основної суми боргу відображається
за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 14
"Довгострокові фінансові інвестиції". Щорічне одержання доходів за
облігаціями відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в
банках" і кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи".
13. На період дії пунктів 11.21 і 11.29 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (із змінами
і доповненнями) бухгалтерський облік розрахунків з податку на
додану вартість переробними підприємствами, сільськогосподарськими
товаровиробниками та сільськогосподарськими підприємствами
здійснюється з урахуванням особливостей, наведених у цьому пункті.
13.1. Для аналітичного обліку зобов'язань з податку на додану
вартість за операціями з поставки молока, молочної продукції,
м'яса та м'ясопродуктів покупцям і податкового кредиту з податку
на додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних
цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із переробкою молока та
м'яса в живій вазі, переробними підприємствами використовуються
аналітичні рахунки "Розрахунки за податком на додану вартість із
заготівлі та реалізації молока і молочних продуктів" і "Розрахунки
за податком на додану вартість із заготівлі та реалізації м'яса і
м'ясопродуктів" субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Для аналітичного обліку зобов'язань за операціями з поставки
іншим, ніж переробні підприємства, покупцям молока, худоби, птиці,
вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у
власних переробних цехах, і податкового кредиту з податку на
додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних
цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із виробництвом та
переробкою у власних переробних цехах зазначеної продукції,
сільськогосподарськими підприємствами використовується аналітичний
рахунок "Розрахунки з податку на додану вартість з виробництва та
реалізації молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної
продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних
цехах" субрахунку 641 "Розрахунки за податками".
13.2. Належні сільськогосподарським товаровиробникам на
підставі приймальних квитанцій суми дотацій відображаються
переробним підприємством за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичні рахунки "Розрахунки за податком на додану
вартість із заготівлі та реалізації молока і молочних продуктів" і
"Розрахунки за податком на додану вартість із заготівлі та
реалізації м'яса і м'ясопродуктів" і кредитом рахунків обліку
зобов'язань.
13.3. Зараховані на окремий рахунок кошти, які призначені для
виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам,
відображаються переробним підприємством за дебетом субрахунку 313
"Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом субрахунку
311 "Поточні рахунки в національній валюті". Перераховані
сільськогосподарським товаровиробникам суми дотацій відображаються
переробним підприємством за дебетом рахунків обліку зобов'язань і
кредитом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній
валюті".
13.4. Сільськогосподарські товаровиробники на підставі
приймальних квитанцій переробних підприємств відображають належні
суми дотацій від переробних підприємств за дебетом рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредитом рахунку 48
"Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок
"Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного
виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва".
Отримані кошти дотацій відображаються за дебетом субрахунку 313
"Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками". Використані за цільовим
призначенням суми дотацій відображаються за дебетом рахунку 48
"Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок
"Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного
виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва" і
кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".
13.5. Перерахування залишку зобов'язань з податку на додану
вартість за операціями з поставки іншим, ніж переробні
підприємства, покупцям молока, худоби, птиці, вовни, а також
молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних
переробних цехах, відображається сільськогосподарськими
підприємствами за дебетом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в
національній валюті" і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в
національній валюті". Одночасно на таку саму суму дебетується
субрахунок 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки з податку на додану вартість за реалізацію молока,
худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та
м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах" і
кредитується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану
вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва
тваринницької продукції та продукції птахівництва".
13.6. Використані за цільовим призначенням суми податку на
додану вартість сільськогосподарські підприємства відображають за
кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" в
кореспонденції з дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і
цільові надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану
вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва
тваринницької продукції та продукції птахівництва". Податок на
додану вартість, що підлягає стягненню у разі його нецільового
використання, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші
витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунку 641
"Розрахунки за податками".
13.7. Зазначені у підпунктах 13.1 - 13.6 особливості
бухгалтерського обліку розрахунків з податку на додану вартість не
поширюються на розрахунки, що виникають за операціями з реалізації
молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених
переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини,
закупленої не в живій вазі і не власного виробництва
сільськогосподарського товаровиробника, з продажу імпортованої
сировини, з продажу молока і м'яса в живій вазі посередниками та
переробки сировини на давальницьких умовах.
14. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні
підприємства зобов'язання з податку на додану вартість по
операціях з продажу (поставки) продукції (виконання робіт, надання
послуг) технопарків і податковий кредит з податку на додану
вартість за операціями з придбання для виконання проектів
технологічних парків матеріальних цінностей (робіт, послуг),
вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва
(обігу), основних фондів і нематеріальних активів, які за
податковим законодавством підлягають амортизації, відображають на
аналітичному рахунку "Розрахунки за податком на додану вартість із
виконання проектів технопарків" субрахунку 641 "Розрахунки за
податками". Перерахування суми податку на додану вартість на спеціальний
рахунок в установах банків відображається за дебетом субрахунку
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", аналітичний
рахунок "Кошти технопарків" і кредитом субрахунку 311 "Поточні
рахунки в національній валюті". Зазначені суми одночасно
відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість із виконання проектів технопарків" і кредитом рахунку 48
"Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок
"Цільові кошти технопарків". Сума податку на додану вартість, що підлягає стягненню
внаслідок її нецільового використання, відображається за дебетом
субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" (або
субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" - якщо
нецільове використання коштів виявлено за минулі роки) і кредитом
субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість".
15. Сума податку на додану вартість, зазначена у простому або
простому авальованому векселі, який видається податковому органу
при здійсненні операцій з давальницькою сировиною нерезидента, що
ввозиться на митну територію України, відображається збільшенням
залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". При
вивезенні готової продукції, виготовленої на території України, з
давальницької сировини нерезидента за межі митної території
України погашення зазначених векселів відображається зменшенням
залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані".
16. Для складання податкової декларації з податку на додану
вартість використовуються дані субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість". Платники податку на додану вартість запроваджують
ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для
забезпечення узагальнення інформації для складання податкової
декларації з податку на додану вартість та оперативного контролю
розрахунків за податком на додану вартість. У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких
здійснюються на підставі первинних документів (накладних,
платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, митних
декларацій тощо), суми податку на додану вартість виділяються в
окремі графи (дебет субрахунків 641 і 644). У регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів (у
випадках поставки товарів за готівку), розрахунків з покупцями та
замовниками сума податкового зобов'язання виділяється в окрему
графу "у тому числі сума податкового зобов'язання з податку на
додану вартість".
Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко



вгору