Документ z0038-03, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 17.01.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2003 р.
за N 38/7359

Про внесення змін
до наказу Міністерства фінансів України
від 28.01.2002 N 57

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з
метою вдосконалення бюджетного процесу Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ), зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, зміни, що
додаються.
2. Внести зміни до форми кошторису (у тому числі зведеного),
плану асигнувань із загального фонду бюджету (у тому числі
зведеного), зведення показників спеціального фонду кошторису,
виклавши їх у новій редакції, що додається.
3. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома
головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих
фінансових органів для застосування в роботі.
4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції
( z0086-02 ) порядок складання і виконання розпису відповідного
бюджету.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2003 р.
за N 38/7359

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
( z0086-02 )

1. Пункт 1.2 доповнити новим абзацом: "річний розпис витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень".
2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:
"Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування
на заробітну плату (код 1120), медикаменти та перев'язувальні
матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти
населенню (код 1340). Решта економічних категорій видатків
відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".
3. У пункті 2.2 слова "планування" і "бюджету" вилучити.
4. У пункті 2.3 слова "Департаменту зовнішніх економічних
зв'язків і" вилучити.
5. Перше речення пункту 3.1 після слів "Унесення змін до
розпису здійснюється" доповнити словами "відповідно до норм,
визначених у законі про Державний бюджет України", далі - за
текстом.
6. Пункт 3.1 доповнити абзацом шостим: "необхідності внесення
змін до розпису доходів або до розпису фінансування". У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом
сьомим.
7. Перше речення пункту 3.3 викласти у такій редакції:
"Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим
поданням головних розпорядників або на підставі нормативних актів
за дві години до кінця робочого дня, але не пізніше 20-го числа
поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї
Інструкції, подають до Управління державного бюджету та бюджетної
політики Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для
перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з
додатками 1, 2 до Інструкції".
8. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додається.
9. В абзацах другому та третьому пункту 3.5 слово
"асигнувань" замінити словом "показників", далі - за текстом.
10. В абзаці четвертому після слів "за попередній період"
додати слова "(при внесенні змін до розпису асигнувань), фактичні
надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до
розпису доходів та фінансування за формами згідно з додатками 3, 4
до Інструкції)".
11. Пункт 3.5 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"проводитися переважно при відсутності зареєстрованої в органах
Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань
кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації
видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань". У зв'язку з цим абзац п'ятий та шостий вважати відповідно
абзацом шостим та сьомим.
12. Абзац перший пункту 3.6 доповнити таким реченням: "При
цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового
перерозподілу асигнувань загального фонду державного бюджету при
наявності письмового доручення Державного секретаря Мінфіну або
його заступників довідки реєструються до кінця місяця".
13. Доповнити Інструкцію додатками 3, 4, 6. У зв'язку з цим
додаток 3 вважати додатком 5, виклавши його в новій редакції, що
додається.
14. В абзаці другому пункту 3.6 цифру "3" замінити на "5".
15. Абзац третій пункту 3.7 після слова "затверджуються"
доповнити словами "Державним секретарем або", далі - за текстом.
16. Абзац шостий пункту 3.7 викласти у такій редакції: "Якщо
з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про
внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ
Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із
Державного казначейства України готує доповідну записку на ім'я
Державного секретаря Мінфіну або його заступника, який
затверджував довідку, і візує її в Управлінні державного бюджету
та бюджетної політики Мінфіну. Після погодження із Державним
секретарем Мінфіну або його заступником доповідна записка
передається до Управління державного бюджету та бюджетної політики
Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державного казначейства
України".
17. У третьому реченні абзацу третього пункту 3.9 після слова
"розрахунки" додати слова "розпорядників на підставі довідки про
підтвердження надходжень (крім коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України) на спеціальні реєстраційні
рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства (за формою,
наведеною в додатку 6 до Інструкції)".
18. У пункті 4.2 після слова "Управління" вилучити слово
"планування", після слів "Департамент державного боргу разом з"
вилучити слова "Департаментом зовнішніх економічних зв'язків та",
далі - за текстом.
19. Пункт 5.2 викласти у такій редакції: "Зведення, складання та надання звітності про виконання
державного бюджету здійснюються Державним казначейством України: щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим
підсумком з початку року; щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування
наростаючим підсумком з початку року; щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим
підсумком з початку року.
20. Абзац другий пункту 5.4 викласти у такій редакції: "Звіт
про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету
складається за бюджетними програмами головних розпорядників у
розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
(підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень
спеціального фонду)".
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

Затверджений у сумі ___________________ __________________________________ грн.
(сума літерами і цифрами) _______________________________________
(посада) _______________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) _________________________
(число, місяць, рік)
М.П.

КОШТОРИС
на _________ рік

__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________________).

(грн.) ------------------------------------------------------------------- | Показники | Код | Усього на рік |Разом| | | |----------------------| | | | |загальний |спеціальний| | | | | фонд | фонд | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Надходження коштів із | | | | | |загального фонду бюджету | х | |х | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Надходження коштів із | | | | | |спеціального фонду бюджету,| | | | | | у т.ч. | х | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |- плата за послуги, | | | | | |що надаються бюджетними | | | | | |установами |250100 | х | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |- інші джерела власних | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | |установ |250200 | х | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |(розписати за підгрупами) | | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |- інші надходження | | х | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |(розписати за видами) | | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | ВИДАТКИ - усього | х | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | Поточні видатки | 1000 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата праці працівників | | | | | |бюджетних установ | 1110 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Заробітна плата | 1111 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Грошове утримання | | | | | |військовослужбовців | 1112 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Виплати по тимчасовій | | | | | |непрацездатності | 1113 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Нарахування на заробітну | | | | | |плату | 1120 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Придбання предметів | | | | | |постачання і матеріалів, | | | | | |оплата послуг та інші | | | | | |видатки | 1130 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Предмети, матеріали, | | | | | |обладнання та інвентар | 1131 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Медикаменти та | | | | | |перев'язувальні матеріали | 1132 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Продукти харчування | 1133 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |М'який інвентар та | | | | | |обмундирування | 1134 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата транспортних послуг | | | | | |та утримання транспортних | | | | | |засобів | 1135 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оренда та експлуатаційні | | | | | |послуги | 1136 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Поточний ремонт | | | | | |обладнання, інвентарю та | | | | | |будівель; технічне | | | | | |обслуговування обладнання | 1137 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Послуги зв'язку | 1138 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата інших послуг та | | | | | |інші видатки | 1139 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Видатки на відрядження | 1140 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Матеріали, інвентар, | | | | | |будівництво, капітальний | | | | | |ремонт та заходи | | | | | |спеціального призначення, | | | | | |що мають загальнодержавне | | | | | |значення | 1150 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата комунальних послуг | | | | | |та енергоносіїв | 1160 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата теплопостачання | 1161 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата водопостачання і | | | | | |водовідведення | 1162 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата електроенергії | 1163 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата природного газу | 1164 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата інших комунальних | | | | | |послуг | 1165 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Оплата інших енергоносіїв | 1166 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Дослідження і розробки, | | | | | |державні програми | 1170 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Виплата процентів (доходу) | | | | | |за зобов'язаннями | 1200 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Субсидії і поточні | | | | | |трансферти | 1300 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Субсидії та поточні | | | | | |трансферти підприємствам | | | | | |(установам, організаціям) | 1310 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Поточні трансферти органам | | | | | |державного управління | | | | | |інших рівнів | 1320 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Поточні трансферти | | | | | |населенню | 1340 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Стипендії | 1342 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Інші поточні трансферти | | | | | |населенню | 1343 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Поточні трансферти за | | | | | |кордон | 1350 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | Капітальні видатки | 2000 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Придбання основного | | | | | |капіталу | 2100 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Придбання обладнання і | | | | | |предметів довгострокового | | | | | |користування | 2110 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальне будівництво | | | | | |(придбання) | 2120 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Будівництво (придбання) | | | | | |житла | 2121 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Будівництво (придбання) | | | | | |адміністративних об'єктів | 2122 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Інше будівництво | | | | | |(придбання) | 2123 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальний ремонт, | | | | | |реконструкція та | | | | | |реставрація | 2130 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція житлового | | | | | |фонду | 2131 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція | | | | | |адміністративних об'єктів | 2132 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція інших | | | | | |об'єктів | 2133 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Реставрація пам'яток | | | | | |культури, історії та | | | | | |архітектури | 2134 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Створення державних | | | | | |запасів і резервів | 2200 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Придбання землі і | | | | | |нематеріальних активів | 2300 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальні трансферти | 2400 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальні трансферти | | | | | |підприємствам (установам, | | | | | |організаціям) | 2410 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальні трансферти | | | | | |органам державного | | | | | |управління інших рівнів | 2420 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальні трансферти | | | | | |населенню | 2430 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Капітальні трансферти за | | | | | |кордон | 2440 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| | Нерозподілені видатки | 3000 | | | | |---------------------------+--------+----------+-----------+-----| |Кредитування з вирахуванням| | | | | | погашення * | 4000 | | | | -------------------------------------------------------------------
-------------- * У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з
додатком.

Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на ________ рік

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------ | Показники | Код | Усього на рік |Разом | | | |-----------------------| | | | |загальний |спеціальний | | | | | фонд | фонд | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------+--------+----------+------------+------| | НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Надходження коштів із | | | | | |загального фонду бюджету| х | | х | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Надходження коштів із | | | | | |спеціального фонду | | | | | |бюджету, у т. ч. | х | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |- плата за | | | | | |послуги, що надаються | | | | | |бюджетними установами |250100 | х | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |(розписати за | | | | | |підгрупами) | | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |- інші джерела власних | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | |установ |250200 | х | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |(розписати за | | | | | |підгрупами) | | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |- інші надходження | | х | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |(розписати за видами) | | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | ВИДАТКИ - усього | х | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | Поточні видатки | 1000 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата праці | | | | | |працівників бюджетних | | | | | |установ | 1110 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Заробітна плата | 1111 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Грошове утримання | | | | | |військовослужбовців | 1112 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Виплати по тимчасовій | | | | | |непрацездатності | 1113 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Нарахування на | | | | | |заробітну плату | 1120 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Придбання предметів | | | | | |постачання і | | | | | |матеріалів, оплата | | | | | |послуг та інші видатки | 1130 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Предмети, матеріали, | | | | | |обладнання та інвентар | 1131 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Медикаменти та | | | | | |перев'язувальні | | | | | |матеріали | 1132 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Продукти харчування | 1133 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |М'який інвентар та | | | | | |обмундирування | 1134 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата транспортних | | | | | |послуг та утримання | | | | | |транспортних засобів | 1135 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оренда та | | | | | |експлуатаційні послуги | 1136 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Поточний ремонт | | | | | |обладнання, інвентарю | | | | | |та будівель; технічне | | | | | |обслуговування | | | | | |обладнання | 1137 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Послуги зв'язку | 1138 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата інших послуг та | | | | | |інші видатки | 1139 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Видатки на відрядження | 1140 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Матеріали, інвентар, | | | | | |будівництво, | | | | | |капітальний ремонт та | | | | | |заходи спеціального | | | | | |призначення, що мають | | | | | |загальнодержавне | | | | | |значення | 1150 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата комунальних | | | | | |послуг та енергоносіїв | 1160 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата теплопостачання | 1161 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата водопостачання | | | | | |і водовідведення | 1162 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата електроенергії | 1163 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата природного газу | 1164 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата інших | | | | | |комунальних послуг | 1165 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Оплата інших | | | | | |енергоносіїв | 1166 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Дослідження і розробки, | | | | | |державні програми | 1170 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Виплата процентів | | | | | |(доходу) за | | | | | |зобов'язаннями | 1200 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Субсидії і поточні | | | | | |трансферти | 1300 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Субсидії та поточні | | | | | |трансферти | | | | | |підприємствам | | | | | |(установам, | | | | | |організаціям) | 1310 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Поточні трансферти | | | | | |органам державного | | | | | |управління інших | | | | | |рівнів | 1320 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Поточні трансферти | | | | | |населенню | 1340 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Виплата пенсій і | | | | | |допомоги | 1341 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Стипендії | 1342 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Інші поточні | | | | | |трансферти населенню | 1343 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Поточні трансферти за | | | | | |кордон | 1350 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | Капітальні видатки | 2000 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Придбання основного | | | | | |капіталу | 2100 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Придбання обладнання і | | | | | |предметів | | | | | |довгострокового | | | | | |користування | 2110 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальне будівництво | | | | | |(придбання) | 2120 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Будівництво (придбання) | | | | | |житла | 2121 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Будівництво (придбання) | | | | | |адміністративних | | | | | |об'єктів | 2122 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Інше будівництво | | | | | |(придбання) | 2123 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальний ремонт, | | | | | |реконструкція та | | | | | |реставрація | 2130 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція житлового | | | | | |фонду | 2131 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція | | | | | |адміністративних | | | | | |об'єктів | 2132 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальний ремонт та | | | | | |реконструкція інших | | | | | |об'єктів | 2133 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Реставрація пам'яток | | | | | |культури, історії та | | | | | |архітектури | 2134 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Створення державних | | | | | |запасів і резервів | 2200 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Придбання землі і | | | | | |нематеріальних активів | 2300 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальні трансферти | 2400 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальні трансферти | | | | | |підприємствам | | | | | |(установам, | | | | | |організаціям) | 2410 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальні трансферти | | | | | |органам державного | | | | | |управління інших | | | | | |рівнів | 2420 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальні трансферти | | | | | |населенню | 2430 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| |Капітальні трансферти | | | | | |за кордон | 2440 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | Нерозподілені видатки | 3000 | | | | |------------------------+--------+----------+------------+------| | Кредитування з | | | | | | вирахуванням | | | | | | погашення * | 4000 | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------- * У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з
додатком.

Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ___________ рік

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів ___________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | | |на рік | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ |1110 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату |1120 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали |1132 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Продукти | | | | | | | | | | | | | | | |харчування |1133 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв |1160 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | | |населенню |1340 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Інші видатки |5000*| | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

Затверджений у сумі _______________грн.
(сума літерами і цифрами) _______________________________________
(посада) _______________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) _________________________
(число, місяць, рік)
М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ
ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ___________ рік

__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)

(грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | | |на рік| |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | 1110 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали |1132 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Продукти | | | | | | | | | | | | | | | |харчування |1133 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | 1160 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | | |населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |Інші видатки | 5000*| | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на ________ рік

__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації) __________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)

(грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | КЕК | Разом, |Плата за послуги, що надаються бюджетними | Інші джерела власних |Інші надходження | | | |спеціаль-| установами | надходжень* |-----------------| | | |ний фонд |-------------------------------------------+-------------------------|назва інших над- | | | | |разом | у т.ч. за підгрупами |разом | у т.ч. за |ходжень за видами| | | | | | | | підгрупами | | | | | | |------------------------------------| |------------------+-----------------| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400 | |25020100|25020200 | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| | РЕСУРСИ - усього | х | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Надходження коштів | | | | | | | | | | | | | |із спеціального | | | | | | | | | | | | | |фонду бюджету | х | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| | ВИДАТКИ - усього | х | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| | Поточні видатки |1000 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | |установ |1110 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Заробітна плата |1111 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців |1112 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Виплати по тимчасової | | | | | | | | | | | | | |непрацездатності |1113 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату |1120 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | |постачання і | | | | | | | | | | | | | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |видатки |1130 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Предмети, матеріали, | | | | | | | | | | | | | |обладнання та інвентар|1131 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |матеріали |1132 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |обмундирування |1134 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | |послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | |транспортних засобів |1135 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оренда та | | | | | | | | | | | | | |експлуатаційні послуги|1136 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | | |та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |обладнання |1137 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Послуги зв'язку |1138 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | | |та інші видатки |1139 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Видатки на відрядження|1140 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | |заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | |призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |значення |1150 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв|1160 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата теплопостачання|1161 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата водопостачання | | | | | | | | | | | | | |і водовідведення |1162 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата електроенергії |1163 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата природного газу|1164 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг |1165 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв |1166 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |розробки, державні | | | | | | | | | | | | | |програми |1170 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями |1200 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти |1300 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |організаціям) |1310 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |рівнів |1320 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |населенню |1340 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | | |допомоги |1341 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Стипендії |1342 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Інші поточні | | | | | | | | | | | | | |трансферти населенню |1343 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Поточні трансферти за | | | | | | | | | | | | | |кордон |1350 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| | Капітальні видатки |2000 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Придбання основного | | | | | | | | | | | | | |капіталу |2100 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Придбання обладнання | | | | | | | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | | | |користування |2110 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальне будівництво| | | | | | | | | | | | | |(придбання) |2120 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) житла |2121 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | |об'єктів |2122 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | |(придбання) |2123 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | | |реконструкція та | | | | | | | | | | | | | |реставрація |2130 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду |2131 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | |об'єктів |2132 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | |реконструкція інших | | | | | | | | | | | | | |об'єктів |2133 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |культури, історії та | | | | | | | | | | | | | |архітектури |2134 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Створення державних | | | | | | | | | | | | | |запасів і резервів |2200 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | |нематеріальних активів|2300 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальні трансферти |2400 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |організаціям) |2410 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |рівнів |2420 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | |населенню |2430 | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------| |Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | |за кордон |2440 | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-------------- * Плануються за наявності підстави.

Керівник _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

Додаток 1
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________
(посада) ____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА
про зміни річного розпису бюджету (кошторису)
на _______ рік

Номер ________________
Дата _________________

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис.грн. (грн.)) ------------------------------------------------------------------- | Коди бюдж. |Найменування показників | Сума змін (+, -) | | класиф. | |-------------------------| |(доходів/екон.| |загальний|спеціаль-|разом| | видатків) | | фонд | ний | | | | | | фонд | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |ДОХОДИ - усього | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |у тому числі за видами | | | | | |надходжень за кодами | | | | | |класифікації доходів | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |ФІНАНСУВАННЯ - усього | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |у тому числі за кодами | | | | | |класифікації | | | | | |фінансування за типом | | | | | |боргового зобов'язання | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |ВИДАТКИ - усього | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| | |у тому числі за кодами | | | | | |економічної класифікації| | | | | |(КЕК) | | | | |--------------+------------------------+---------+---------+-----| -------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики (головний бухгалтер/начальник
(керівник) планово-фінансового відділу)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________
(посада) ____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету (плану асигнувань
із загального фонду бюджету)
на _______ рік

Номер ________________
Дата _________________

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів __________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис.грн. (грн.)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | КЕК | Найменування видатків | Сума змін | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | у тому числі за місяцями: |разом | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1110 |Оплата праці працівників | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1120 |Нарахування на заробітну | | | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1160 |Оплата комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |5000* |Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики (головний бухгалтер/начальник
(керівник) планово-фінансового відділу)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 3
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________
(посада) ____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису доходів
загального фонду бюджету
на _______ рік

Номер ________________
Дата _________________

Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис.грн. (грн.)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ККД | Найменування доходів | Сума змін | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | у тому числі за місяцями: |разом | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 4
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________
(посада) ____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису фінансування
загального фонду бюджету
на _______ рік

Номер ________________
Дата _________________

Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис.грн. (грн.)) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ККФ | Найменування | Сума змін | | |фінансування за типом |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |боргового зобов'язання| у тому числі за місяцями: |разом | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | |------+----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління Начальник відповідного
державного бюджету та управління
бюджетної політики
_______________________________ _______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 5
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2002 N 1099)

РЕЄСТР ДОВІДОК
про внесення змін до розпису
Державного бюджету України
"_____" ____________ 200__ р.

------------------------------------------------- | N | Номер довідки | Дата | |з/п | | | |-----------------------------------------------| |довідки про внесення змін до річного розпису | |асигнувань (доходів, фінансування) державного | |бюджету | |-----------------------------------------------| | | | | |-----------------------------------------------| |довідки про внесення змін до помісячного | |розпису асигнувань (доходів, фінансування) | |державного бюджету | |-----------------------------------------------| | | | | -------------------------------------------------

Передав ______________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Отримав ______________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 6
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень на спеціальні
реєстраційні рахунки, що відкриті в органах
Державного казначейства, за станом
на "___" _________ 200 ___ року

КВК ______________________________________________________________
(код відомчої класифікації)
КПКВ _____________________________________________________________
(код програмної класифікації видатків)

(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування доходів/фінансування | Сума | |класифікації | | | | доходів/ | | | |фінансування | | | |---------------+-------------------------------------+----------| | 405100 |Залишки коштів, що склалися на | | | |початок року (01.01.200 ____) | | |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| |---------------+-------------------------------------+----------| | |Всього | | ------------------------------------------------------------------

Начальник відділу звітності
про виконання Держказначейства ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

____________________
(число, місяць, рік) М.П.вгору