Документ z0037-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2005 N 3380/745
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 37/11911

Про затвердження Порядку передачі документації
щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, від органів
управління освітою службам
у справах неповнолітніх

На виконання статті 12 Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та Указу
Президента України від 11 липня 2005 року N 1086 ( 1086/2005 )
"Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"
Н А К А З У Є М О:
1. Міністерству освіти і науки України та Міністерству
України у справах сім'ї, молоді та спорту:
1.1. Передати повноваження з питань опіки, піклування та
усиновлення дітей від органів управління освітою службам у справах
неповнолітніх;
1.2. Затвердити Порядок передачі документації щодо
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від
органів управління освітою службам у справах неповнолітніх
(додається).
2. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, службам у справах неповнолітніх
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у
містах рад створити комісію для здійснення передачі документації з
питань опіки, піклування та усиновлення дітей згідно з
затвердженим Порядком.
3. Порядок передачі документації щодо дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, від органів управління
освітою відповідно Міністерству у справах молоді, сім'ї та
ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах
неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських,
районних у містах рад набирає чинності з моменту вступу в дію
Закону України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О. та заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Кондратюк Т.В.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко
Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти
і науки України
21.12.2005 N 3380/745
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 37/11911

ПОРЯДОК
передачі документації щодо дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
від органів управління освітою службам
у справах неповнолітніх

1. Цей Порядок визначає передачу документації з питань опіки,
піклування та усиновлення дітей від органів управління освітою до
Міністерства у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, службам у справах неповнолітніх
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у
містах рад.
2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
Головне управління освіти і науки Київської міської державної
адміністрації, управління освіти і науки обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій передають
відповідно Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної
політики Автономної Республіки Крим, службам у справах
неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій таку документацію щодо усиновлення дітей:
2.1. Журнал регіонального обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2.2. Анкети дітей, які підлягають усиновленню.
2.3. Регіональний комп'ютерний банк даних дітей, які можуть
бути усиновлені, на електронних носіях (програма "ДИТИНА").
2.4. Узагальнена інформація про дітей, які були усиновлені.
2.5. Книга прийому кандидатів в усиновлювачі - громадян
України.
2.6. Нормативно-правова база з питань усиновлення (накази,
розпорядження МОН, спільні накази, розпорядження МОН і МОЗ
України, методичні рекомендації тощо).
3. Відділи (управління) освіти районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів
міських, районних у містах рад передають, а відповідні служби у
справах неповнолітніх приймають таку документацію:
3.1. Щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані під опіку, піклування в сім'ї опікунів,
піклувальників: 3.1.1. Реєстраційні картки дітей. 3.1.2. Алфавітна книга або картотека. 3.1.3. Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування: документ, що підтверджує правовий статус дитини (рішення
суду, акт про залишену чи покинуту дитину тощо); розпорядження голови районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету
міської, районної у місті ради щодо встановлення опіки,
піклування; повідомлення державних, громадських організацій або
заява громадян про дитину, яка залишилася без батьківського
піклування; копія свідоцтва про народження дитини, яка потребує
опіки, піклування, або іншого документа, який підтверджує її вік; акт обстеження умов життя дитини та опис її майна; довідки про стан здоров'я підопічного та його майбутнього
опікуна, піклувальника; довідка лікувальної установи про відсутність у
сім'ї майбутнього опікуна, піклувальника захворювань, що
перешкоджають влаштуванню до нього дитини, яка потребує опіки,
піклування; довідка про місце проживання майбутнього опікуна,
піклувальника; письмова заява майбутнього опікуна, піклувальника про взяття
на себе обов'язків опікуна або піклувальника щодо дитини; акт перевірки умов життя майбутнього опікуна, піклувальника; висновок органу опіки та піклування за місцем проживання
майбутнього опікуна, піклувальника про можливість виконувати
обов'язки опікуна, піклувальника; копії документів, що свідчать про відсутність
батьківського піклування: копія свідоцтва про смерть батьків,
рішення суду про позбавлення батьківських прав, акт про покинуту
дитину тощо; документ про закріплення за дитиною житлової площі (при
наявності); документи про призначення опіки над житлом і майном дитини
(при наявності); звіт опікунів, піклувальників (у довільній формі); витяг з протоколів опікунської ради щодо встановлення опіки,
піклування. 3.1.4. Журнал обліку дітей, які направлені в дитячі заклади
на повне державне забезпечення. 3.1.5. Журнал обліку справ про позбавлення батьківських прав. 3.1.6. Журнал обліку справ з відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав. 3.1.7. Справи про зміну прізвища дітей. 3.1.8. Розпорядчі документи про припинення опіки, піклування
над дітьми. 3.1.9. Матеріали щодо охорони житла дітей (при наявності). 3.1.10. Інформаційні матеріали щодо надання матеріальної
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування.
3.2. Щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які влаштовані до закладів для дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування: 3.2.1. Копія розпорядження голови районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету
міської, районної у містах ради про направлення дитини до закладів
для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 3.2.2. Копія наказу директора закладу про зарахування дитини
до закладу та копії таких документів: направлення (путівки) відповідного органу управління освітою,
служб у справах неповнолітніх на підставі рішення органу
виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання
(перебування) дитини; свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що
засвідчує вік дитини, за відсутності свідоцтва; відповідних медичних документів про стан здоров'я; документів про освіту (для дітей шкільного віку), результату
обстеження дитини, виданого відповідною
психолого-медико-педагогічною комісією (консультацією); акта первинного обстеження умов життя дитини; відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють (копії
свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або
рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність
батьків або неможливість виховання ними своїх дітей); довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та
інших близьких родичів; опису належного дитині майна, відомостей про осіб, які
відповідають за його збереження; документів про наявність та закріплення житлової площі за
дитиною (при наявності); документів про успадкування житлової площі та майна (при
наявності); довідки з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині,
пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів; ідентифікаційного коду дитини; повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом
опіки і піклування; страхового свідоцтва про обов'язкове особисте державне
страхування (при наявності); ощадної книжки дитини (при наявності).
3.3. Щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які усиновлені: 3.3.1. Журнал реєстрації повідомлень про дитину, позбавлену
батьківського піклування, які заносяться до книги первинного
обліку дітей. 3.3.2. Книга первинного обліку дітей, позбавлених
батьківського піклування. 3.3.3. Книга обліку дітей, які підлягають усиновленню. 3.3.4. Журнал обліку усиновлених дітей. 3.3.5. Анкети дітей, які підлягають усиновленню. 3.3.6. Штамп "Має братів (сестер)". 3.3.7. Копії особових справ усиновлених дітей: висновок про доцільність усиновлення та відповідність
інтересам дитини; свідоцтво про народження; рішення про влаштування дитини в дитячий заклад; довідка з РАГСу у разі, якщо батько записаний зі слів матері; документи, що свідчать про наявність правових підстав для
усиновлення (акти про покинуту, підкинуту дитину; згода батьків на
усиновлення, закладу охорони здоров'я або навчального закладу,
опікунів, піклувальників; акти про невідвідування дитини; рішення
суду про позбавлення батьківських прав тощо); висновок про стан здоров'я дитини; копія рішення суду про усиновлення дитини. 3.3.8. Книга обліку кандидатів в усиновлювачі. 3.3.9. Особові справи кандидатів в усиновлювачі: письмова заява кандидата в усиновлювачі про постановку на
облік; довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи,
засвідчена в установленому порядку; копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за
встановленою формою; нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого
з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше
не передбачено законодавством; довідка про наявність чи відсутність судимості, видана
органами внутрішніх справ за місцем проживання; висновок про можливість бути усиновлювачами; висновок про доцільність усиновлення дитини. 3.3.10. Нормативно-правова база з питань усиновлення (накази,
розпорядження МОН, спільні накази, розпорядження МОН і МОЗ
України, методичні рекомендації тощо). Копії документів мають бути засвідчені печаткою органу
управління освітою, який передає документи.
4. Для передачі документації щодо встановлення опіки,
піклування над дітьми та усиновлення дітей розпорядженням Міністра
у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної
Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів
міських, районних у містах рад у місячний термін створюється
комісія. Комісія створюється у складі, як правило, п'яти осіб: голови
комісії та членів із представників відділу (управління) освіти,
служби у справах неповнолітніх та інших. Головами комісій призначаються заступник Міністра у справах
молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим,
заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських,
районних у містах рад.
5. Комісія, як правило, упродовж 30 днів з часу її створення
здійснює інвентаризацію документів, проводить передачу і складає
Акт прийому-передачі документації за встановленою формою (додаток
до Порядку). Акт прийому-передачі підписується у триденний термін головою,
членами комісії та затверджується Міністром у справах молоді,
сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у
містах рад.
6. Відділи (управління) освіти зобов'язані підготувати пакет
документів до передачі службам у справах неповнолітніх у повному
обсязі.
7. Відділи (управління) освіти припиняють, а служби у справах
неповнолітніх розпочинають ведення справ щодо дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з часу затвердження
керівником органу опіки та піклування Акта прийому-передачі.
8. Голова та члени комісії несуть відповідальність за повноту
та достовірність відомостей, зазначених в Акті прийому-передачі.
Заступник директора
департаменту з питань дітей Ф.В.Гриценко
Директор Центру
з усиновлення дітей Є.Р.Чернишова

Додаток
до п. 5 Порядку
передачі документації
щодо дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, від органів
управління освітою службам
у справах неповнолітніх

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу опіки
та піклування ______________200_ року

АКТ N ___
прийому-передачі документації

Акт складено "_____" ____________ 200_ року в _________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
Комісією у складі:
------------------------------------------------------------------ | Посада | | ПІБ | |---------------------+---------------------+--------------------| | | Голова комісії | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | Член комісії | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | Член комісії | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | Член комісії | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | Член комісії | | ------------------------------------------------------------------
на виконання статті 12 Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" та Указу Президента
України від 11 липня 2005 року N 1086 "Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей" склали цей Акт у тому, що від __________________________________________________________________
(найменування органу управління освітою) в особі _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування служби у справах неповнолітніх) в особі ____________________________________________________,
були прийняті такі справи:
------------------------------------------------------------------ | N |Назва справи|Загальна кількість |Примітка | | ------------------------------------------------------------------
Підписи членів комісії:
Голова комісії __________________
Члени комісії __________________

Передав: Прийняв:
М.П. __________ /Прізвище/ М.П. _________ /Прізвище/
Дата ___________ 200_ року Дата ___________ 200_ року
Заступник директора
департаменту з питань дітей Ф.В.Гриценко
Директор Центру
з усиновлення дітей Є.Р.Чернишовавгору