Документ z0034-96, поточна редакція — Редакція від 06.07.2007, підстава - z0730-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 30 від 18.01.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 січня 1996 р.
за N 34/1059

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації
представництв іноземних суб'єктів господарської
діяльності в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки
N 179 ( z0730-07 ) від 15.06.2007 }

{ У тексті Наказу слова "УРСР", "управління зарубіжних установ"
у всіх відмінках замінено словами "Україна", "відділ по
роботі з торговельно-економічними місіями та іноземними
представництвами" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Міністерства економіки N 179 ( z0730-07 ) від 15.06.2007 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та з метою
впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні
(додається). 2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу у встановлений чинним
законодавством термін у Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
підготувати та забезпечити публікацію цього наказу у п'ятиденний
строк після його реєстрації у газеті "Урядовий кур'єр". 4. Відділу по роботі з торговельно-економічними місіями та
іноземними представництвами (Безрученко В.О.) забезпечити суворе
дотримання зазначеної Інструкції під час реєстрації представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. 5. Встановити, що Реєстр представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності в Україні є документом, який містить
конфіденціальну інформацію. 6. Визначити порядок, за яким передача відомостей про
реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської
діяльності іншим міністерствам, установам та організаціям
здійснюється за дозволом заступника Міністра, якому
підпорядкований відділ по роботі з торговельно-економічними
місіями та іноземними представництвами. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
Міністр С.Г.Осика

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків
і торгівлі України
18.01.96 N 30
(у редакції наказу
Міністерства економіки
України
від 15.06.2007 N 179
( z0730-07 )

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні

1. Зазначена Інструкція розроблена відповідно до статті 5
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) з
метою впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні.
2. Іноземний суб'єкт господарської діяльності, що бажає
відкрити представництво без наміру здійснення господарської
діяльності на території України, подає до Міністерства економіки
України (далі - Міністерство) такі документи:
2.1. Заяву з проханням про реєстрацію представництва, що
складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити: найменування іноземного суб'єкта господарювання; країну походження іноземного суб'єкта господарювання; місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання; номер телефону, телефаксу; місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням
його майбутнього місцезнаходження (адреси); якщо будуть філії - указати у яких містах; кількість іноземних громадян, які працюватимуть у
представництві; дату заснування іноземного суб'єкта господарювання; організаційно-правову форму іноземного суб'єкта
господарювання; кількість співробітників іноземного суб'єкта господарювання; найменування банку із зазначенням номера рахунку; сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання; мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію
про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи
розвитку співробітництва.
2.2. Витяг з торговельного (банківського) реєстру країни
місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу
управління іноземного суб'єкта господарської діяльності.
2.3. Довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземного
суб'єкта господарської діяльності.
2.4. Доручення на здійснення представницьких функцій в
Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно
зареєстровано іноземного суб'єкта господарської діяльності.
3. Документи, зазначені в підпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
пункту 2 цієї Інструкції, мають бути нотаріально засвідчені за
місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських
установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними
договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися
перекладом на українську мову, який завіряється печаткою
перекладача. Документи подаються до Міністерства не пізніше 6 місяців з
дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб'єкта
господарювання.
4. Під час прийняття документів на реєстрацію заявникові
видається номер рахунку для сплати державного збору в розмірі 2500
доларів США.
5. У разі, коли на відкриття представництва законодавство
країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської
діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї
країни, копія такого дозволу засвідчена з дотриманням вимог пункту
3, має бути додана до заяви.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської
діяльності або відмову в його реєстрації. Свідоцтво про реєстрацію представництва (далі - Свідоцтво)
видається після подання документів, що відповідають вимогам цієї
Інструкції, до Міністерства, але не пізніше ніж через 60 робочих
днів з моменту сплати державного збору. Неприйняття рішення в установлений строк або рішення про
відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.
7. У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта
господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво з
відповідним номером. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що
ведеться Міністерством. У Реєстрі зазначаються: реєстраційний номер представництва,
дата реєстрації, найменування та місцезнаходження іноземного
суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво,
місцезнаходження представництва, сфера діяльності іноземного
суб'єкта господарювання та інші дані.
8. Представництво іноземного суб'єкта господарської
діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.
9. У Свідоцтві повинні бути вказані: офіційне найменування іноземного суб'єкта господарської
діяльності; кількість іноземних громадян - службовців іноземного суб'єкта
господарської діяльності, які є співробітниками представництва; реєстраційний номер представництва; місцезнаходження представництва та його філій.
10. Свідоцтво, видане Міністерством, є підставою для: звернення: а) до структурних підрозділів Департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України; б) до митних органів з метою тимчасового ввезення на
територію України майна та устаткування, необхідних для службового
користування; в) відкриття поточних рахунків у банках України; г) до інших органів державної влади за отриманням необхідних
дозволів, передбачених законодавством України.
11. У разі змін у найменуванні, керівництві представництва,
організаційно-правовій формі, місцезнаходженні, складі іноземних
співробітників або проголошення іноземного суб'єкта господарської
діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво, що
діє на території України, зобов'язане повідомити про це
Міністерство в місячний строк.
12. Представництво суб'єкта господарської діяльності не є
юридичною особою і не здійснює самостійно господарської
діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням
іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у
свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із
законодавством України. Представництво іноземного суб'єкта
господарської діяльності в Україні може здійснювати функції,
пов'язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах
іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у
Свідоцтві.
13. У разі здійснення представництвом господарської
діяльності на території України таке представництво повинно стати
на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у
порядку, установленому центральним податковим органом України, та
набути статусу постійного представництва.
14. Керівник представництва діє на підставі доручення від
іноземного суб'єкта господарської діяльності, засвідченого з
дотриманням вимог пункту 3 Інструкції та інших вимог, передбачених
законодавством України.
15. Діяльність представництва іноземного суб'єкта
господарської діяльності припиняється: у разі ліквідації іноземного суб'єкта господарської
діяльності, який має своє представництво в Україні; у разі припинення дії угоди з іноземною державою, якщо
представництво відкрито на підставі такої угоди і це прямо
передбачено положеннями угоди; за рішенням іноземного суб'єкта господарської діяльності,
який відкрив представництво; у разі невиконання іноземним суб'єктом господарської
діяльності або представництвом вимог законодавства України, в тому
числі положень цієї Інструкції, діяльність представництва
припиняється в судовому порядку. У разі припинення діяльності представництва іноземного
суб'єкта господарської діяльності Міністерство приймає рішення про
скасування запису в Реєстрі представництв та вилучення Свідоцтва,
про що повідомляється представництву у письмовій формі.
16. Іноземним співробітникам представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності Міністерством видаються
спеціальні службові картки, які діють на всій території України.
{ Інструкція в редакції Наказу Міністерства економіки N 179
( z0730-07 ) від 15.06.2007 }вгору