Document z0034-19, valid, current version — Adoption on December 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 15, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

21.12.2018  № 3206


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
14 січня 2019 р.
за № 34/33005

Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, що додаються.

2. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя забезпечити подання цього рішення в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 64 
засідання Національного агентства
від 21 грудня 2018 рокуЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національного агентства
з питань запобігання корупції 
21 грудня 2018 року № 3206


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
14 січня 2019 р.
за № 34/33005

ЗМІНИ
до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. Пункт 5 розділу І викласти у такій редакції:

"5. Контроль декларацій Національне агентство здійснює відповідно до цього Порядку через працівників структурних підрозділів його апарату, діяльність яких пов’язана зі здійсненням таких функцій, та автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій (далі – ІТС ЛАК ЄДРДО).

Повну перевірку декларацій відповідно до цього Порядку Національне агентство здійснює через уповноважених осіб Національного агентства – працівників структурних підрозділів його апарату, діяльність яких пов’язана зі здійсненням таких функцій (далі – Підрозділи).".

2. Пункт 7 розділу ІІ викласти у такій редакції:

"7. Логічний та арифметичний контроль декларації, що проводиться автоматично за допомогою ІТС ЛАК ЄДРДО, здійснюється згідно із затвердженими Національним агентством правилами (далі – Правила логічного та арифметичного контролю) та їхніми ваговими коефіцієнтами і містить такі складові:

1) контроль відомостей декларації (далі – Складова-1) – аналіз та порівняння складових інформації, що зазначена в декларації, а також порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями в інших деклараціях цього суб’єкта декларування з метою її ранжування за сумою вагових коефіцієнтів від найвищого до найнижчого, що здійснюється після подання декларації;

2) контроль відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (далі – Складова-2) – порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування (далі – відповідні бази даних), з метою встановлення ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації.

ІТС ЛАК ЄДРДО за результатами Складової-1 здійснює ранжування декларацій за значенням суми вагових коефіцієнтів від найвищого ступеня до найнижчого.

Складова-2 застосовується ІТС ЛАК ЄДРДО до декларації, значення суми вагових коефіцієнтів якої дорівнює або перевищує 2000, а також до декларації, яка проходить повну перевірку.

Логічний та арифметичний контроль не проводиться до забезпечення технічної можливості його застосування. Про забезпечення технічної можливості застосування такого контролю Національне агентство приймає відповідне рішення та повідомляє про це окремо на своєму офіційному веб-сайті.

Результати логічного та арифметичного контролю не є підставою для початку повної перевірки декларації, якщо повну перевірку декларації вже проведено Національним агентством.

Результати логічного та арифметичного контролю не підлягають опублікуванню і можуть надаватись лише на запит особи, відносно якої такий контроль було проведено.".

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

з’ясування достовірності задекларованих відомостей;

з’ясування точності оцінки задекларованих активів;

перевірка на наявність конфлікту інтересів;

перевірка на наявність ознак незаконного збагачення.";

2) пункт 2 виключити;

У зв’язку з цим пункти 3-17 вважати відповідно пунктами 2-16;

3) пункти 2 – 4 викласти у такій редакції:

"2. Повна перевірка проводиться на підставах, визначених Законом, у разі, якщо:

1) декларацію подано службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав позначку "Член сім’ї не надав інформацію" (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація має стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб’єкта декларування.

Повна перевірка декларацій (декларації) проводиться за рішенням Національного агентства, в якому надається доручення його члену провести повну перевірку декларацій (декларації) (далі – Рішення про проведення перевірки) через працівників Підрозділів.

Рішення про проведення перевірки має містити інформацію, яка дає змогу ідентифікувати декларацію (декларації), щодо якої (яких) проводиться повна перевірка, суб’єкта (суб’єктів) декларування, який (які) подав (подали) таку (такі) декларацію (декларації), та визначену Законом підставу для повної перевірки, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Рішення про проведення перевірки може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження Рішення про проведення перевірки не зупиняє проведення повної перевірки декларації.

Рішення про проведення перевірки з підстав, визначених підпунктами 1-4 цього пункту, приймається з урахуванням значення суми вагових коефіцієнтів, починаючи з декларацій, які отримали найбільше значення, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 7 розділу ІІ цього Порядку.

Рішення про проведення перевірки з підстави, визначеної у підпункті 4 цього пункту, може бути прийняте без урахування значення суми вагових коефіцієнтів у разі, якщо отримана інформація про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей відповідає сукупності таких ознак:

свідчить про відсутність в декларації відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону, наявних у реєстрах та базах даних державних органів;

свідчить про зазначення недостовірних відомостей у декларації на суму, що дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року;

підтверджується відомостями з реєстрів та баз даних державних органів.

3. Початком здійснення повної перевірки декларації є наступний за днем прийняття рішення про проведення перевірки робочий день. Про початок проведення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру.

4. Національне агентство під час проведення повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону.";

4) підпункти 1, 5 пункту 5 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 2 – 4 вважати відповідно підпунктами 1 – 3;

5) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-16 вважати відповідно пунктами 6-15;

6) абзаци другий - четвертий пункту 15 виключити.

4. Абзаци перший - четвертий пункту 2 розділу ІV виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами першим - шостим.

Керівник Департаменту
перевірки декларацій
та моніторингу способу життяІ.О. Степановon top