Документ z0030-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2016  № 29/5/2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 30/28160

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

Відповідно до статті 16 Закону України «Про міжнародні договори України», статей 149, 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про судовий збір», статей 390 - 401, 415 - 418 Цивільного процесуального кодексу України, Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 липня 2008 року за № 573/15264 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Петухова С.І. та заступника Голови Державної судової адміністрації України Кондика П.М.

Міністр юстиції України

П.Д. Петренко

Голова Державної судової
адміністрації України


З.В. ХолоднюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Державної судової
адміністрації України
11.01.2016 № 29/5/2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2016 р.
за № 30/28160

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

1. У розділі I:

1) підпункт 1.6 викласти у такій редакції:

«1.6. Реалізація міжнародних договорів України з питань міжнародної правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень здійснюється у межах компетенції Міністерством юстиції України безпосередньо та через головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції), місцевими судами України (далі - суди України), а у відповідних випадках - іншими органами державної влади.»;

2) у підпункті 1.10.7 пункту 1.10 слово «суду» замінити словами «компетентного органу».

2. В абзаці першому пункту 2.6 розділу ІІ слова «десяти днів» замінити словами «чотирнадцяти календарних днів».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.4:

в абзаці першому слова «десяти днів» замінити словами «чотирнадцяти календарних днів»;

у підпункті 3.4.1 слова «адресно-довідкового бюро» замінити словами «органів міграційної служби»;

2) пункт 3.5 доповнити новим підпунктом 3.5.8 такого змісту:

«3.5.8. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка здійснює їх вручення під розписку та невідкладно надсилає розписку і письмові пояснення цієї особи до суду.

У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, представник адміністрації місця тримання особи складає акт про відмову особи отримати виклик до суду чи інші документи і надсилає його до суду. Суддя на підставі отриманих документів складає підтвердження про вручення (невручення) виклику до суду чи інших документів, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, і надсилає його разом з отриманою від адміністрації місця тримання особи інформацією та іншими документами до головного територіального управління юстиції.  У такому разі документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.»;

3) в абзаці п’ятому пункту 3.7 слова «адресно-довідкового бюро» замінити словами «органів міграційної служби».

4. У розділі ІV:

1) в абзаці першому пункту 4.4 слова «витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;

2) абзац другий виключити.

5. У розділі V:

у пункті 5.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.7. Суд України протягом трьох днів від дати проголошення ухвали за результатами розгляду іноземного клопотання надсилає сторонам її копії. У разі якщо сторона знаходиться за кордоном і не має в Україні уповноваженого представника, копія ухвали про результати розгляду іноземного клопотання надсилається до головного територіального управління юстиції для передачі копії ухвали належними каналами. У разі необхідності може бути оформлене судове доручення про вручення на підставі статей 415, 416 Цивільного процесуального кодексу України.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Копію ухвали  про відмову в задоволенні іноземного клопотання або про його часткове задоволення стороні, яка знаходиться за кордоном, суд надсилає разом із судовим дорученням про вручення, складеним на підставі статей 415, 416 Цивільного процесуального кодексу України.».

У зв’язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

абзаци четвертий - десятий викласти в такій редакції:

«У виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код  суб'єкта  господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.»;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«Ідентифікаційний номер суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб) не зазначаються у випадках, якщо законодавством країни, на території якої зареєстровано юридичну особу, не передбачено присвоєння юридичній особі такого номера та якщо законодавством країни, на території якої проживає фізична особа - іноземець, встановлено інші форми обліку.».

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

доповнити пункт абзацами тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

«У разі задоволення клопотання про визнання та надання дозволу на виконання рішення іноземного суду з питань державної реєстрації актів цивільного стану суд України надсилає два примірники копії ухвали про  визнання та надання дозволу на його виконання (яка набрала чинності) разом з копіями рішення іноземного суду та клопотанням заінтересованої особи до головного територіального управління юстиції.

Головним територіальним управлінням юстиції один примірник ухвали про визнання та надання дозволу на виконання разом з копіями рішення іноземного суду та клопотанням заінтересованої особи передається для організації виконання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції.».

6. У розділі VІ:

1) пункт 6.7 доповнити абзацами третім, четвертим такого змісту:

«У разі якщо запитувана держава за вручення документів вимагає оплату, до пакета документів додається копія платіжного доручення (інформація про розмір оплати та реквізити для перерахування коштів розміщені на офіційному веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права: www.hcch.net).

Якщо держава, яка за вручення документів вимагає оплату, не висловила заперечень до статті 10 Конвенції про вручення, судові документи можуть бути надіслані особам, які перебувають на території такої держави, поштовими каналами.»;

2) у пункті 6.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

«6.10. Мін'юст визначає з урахуванням прохання, висловленого у дорученні, спосіб та строк його виконання, надсилає іноземне доручення для організації виконання до головного територіального управління юстиції, залишаючи у себе на контролі один примірник документів, що підлягають врученню, один примірник формуляра доручення в частині прохання про вручення та короткого викладу суті документа.»;

підпункт 6.10.1 викласти в такій редакції:

«6.10.1. Якщо в проханні про вручення документів зазначено, що документи необхідно вручити у спосіб, визначений частиною другою статті 5 Конвенції про вручення, або якщо документи, які підлягають врученню, не містять перекладу українською мовою, головне територіальне управління юстиції, отримавши доручення про вручення, надсилає особі, якій необхідно вручити документи (адресату), за поштовою адресою, вказаною в дорученні, відповідне повідомлення із зазначенням строку, у який особі пропонується з'явитись до головного територіального управління юстиції для одержання документів.»;

підпункт 6.10.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6.10.4 - 6.10.8 вважати відповідно підпунктами 6.10.3 - 6.10.7;

у підпункті 6.10.3 слова «адресно-довідкового бюро» замінити словами «органів міграційної служби»;

підпункт 6.10.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6.10.5 - 6.10.7 вважати відповідно підпунктами 6.10.4 - 6.10.6;

підпункти 6.10.5, 6.10.6 викласти в такій редакції:

«6.10.5. У разі якщо встановлене місце проживання чи місцезнаходження особи, якій необхідно вручити документи, знаходиться поза межами територіальної юрисдикції головного територіального управління юстиції, головне територіальне управління юстиції пересилає відповідну інформацію органів міграційної служби чи територіальних органів державної статистики разом з дорученням про вручення документів до головного територіального управління юстиції, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться встановлена поштова адреса, з одночасним інформуванням про це Мін'юсту.

6.10.6. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, позбавлення  волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, доручення про вручення документів виконується з урахуванням пункту 3.5 розділу III цієї Інструкції.»;

3) пункти 6.11, 6.12 викласти в такій редакції:

«6.11. Якщо в проханні про вручення документів зазначено, що документи необхідно вручити у спосіб, визначений пунктом «а» або «b» частини першої статті 5 Конвенції про вручення, головне територіальне управління юстиції протягом чотирнадцяти календарних днів з дня отримання від Мін'юсту надсилає іноземне доручення про вручення документів для виконання до суду України за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи та встановлює строк для його виконання.

У разі потреби уточнити поштову адресу одержувача документів головне територіальне управління юстиції звертається до органів міграційної служби чи іншого органу з метою уточнення даних стосовно проживання фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. У такому разі доручення спрямовується до суду протягом тривалішого розумного строку.

У разі неможливості уточнення даних стосовно проживання фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи головне територіальне управління юстиції повертає доручення до Мін'юсту із зазначенням причин неможливості виконання.

Суд України викликає особу, щодо якої необхідно вчинити процесуальні дії, і пропонує отримати судові документи. Ідентифікація фізичної особи здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Повноваження представника юридичної особи встановлюються на підставі установчих документів або довіреності юридичної особи, скріпленої печаткою та підписом її керівника.

Один примірник формуляра доручення про вручення у частині, що містить стислий виклад суті документа, який підлягає врученню, вручається разом з таким документом.

Особа, яка отримала документи, ставить свій підпис на підтвердженні про вручення документа, складеному згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Підпис особи засвідчується підписом судді, який скріплюється печаткою суду України.

6.12. Суд України надсилає підтвердження про вручення документів, протокол судового засідання, а також інші документи та інформацію, одержані в процесі виконання доручення, до головного територіального управління юстиції.»;

4) абзац перший пункту 6.13 викласти в такій редакції:

«6.13. Формуляр у частині підтвердження про вручення заповнює головне територіальне управління юстиції у двох примірниках на підставі документів та інформації, отриманих від суду України у зв'язку з виконанням доручення.»;

5) пункт 6.14 після слова «формуляр» доповнити словами «у двох примірниках».

7. У тексті Інструкції слова «Головне управління юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

8. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
міжнародного права


Т.В. Андрієва

Начальник Юридичного
управління Державної судової
адміністрації УкраїниЄ.В. ПристромаДодаток 5
до Інструкції про порядок виконання
міжнародних договорів з питань
надання правової допомоги в цивільних
справах щодо вручення документів,
отримання доказів та визнання
і виконання судових рішень

КЛОПОТАННЯвгору