Документ z0029-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.12.2018  № 881


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 29/33000

Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу I Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за № 618/23150, такі зміни:

1) у пункті 5 після слів «Річна консолідована» доповнити словом «фінансова», після слів «підлягає перевірці» слова «аудиторською фірмою» замінити словами «суб’єктом аудиторської діяльності», слова «норм і» замінити словом «міжнародних»;

2) у пункті 6 після слів «зобов’язана надати» слова «консолідовану звітність про діяльність небанківської фінансової групи, її окремих учасників, фінансовий стан учасників такої групи тощо» замінити словами «річну (проміжну) консолідовану фінансову звітність небанківської фінансової групи та річну (проміжну) окрему фінансову звітність контролера небанківської фінансової групи, інформацію щодо її окремих учасників, зокрема їх фінансового стану, тощо»;

3) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи та окрема фінансова звітність контролера небанківської фінансової групи подається до Комісії у складі, що визначається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».»;

абзаци другий-четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-восьмий вважати відповідно абзацами другим-п’ятим;

в абзаці другому слова «Консолідований баланс, консолідований звіт про фінансові результати діяльності небанківської фінансової групи підписуються» замінити словами «Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи підписується»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи може надавати тільки суб’єкт аудиторської діяльності, включений, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до його розділу, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, якщо до складу небанківської фінансової групи входить(ять) підприємство(а), що становить(лять) суспільний інтерес.»;

в абзаці четвертому слова «Аудитором або аудиторською фірмою» замінити словами «Суб’єктом аудиторської діяльності», слова «консолідованого балансу, консолідованого звіту про діяльність» замінити словами «консолідованої фінансової звітності»;

абзац п’ятий виключити.

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (Рафальська К.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Черкаськийвгору