Документ z0025-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015  № 821


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2016 р.
за № 25/28155

Про забезпечення діяльності Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до статей 35, 36 Закону України «Про нафту і газ», статті 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Центральну комісію з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

2) Порядок затвердження проектів розробки родовищ (покладів) нафти і газу.

2. Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Куйда В.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Міністра екології
та природних ресурсів України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби
геології та надр УкраїниК.М. Ляпіна


С.І. КурикінМ.О. БояркінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
17.12.2015  № 821


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2016 р.
за № 25/28155

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну комісію з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

І. Загальні положення

1. Центральна комісія з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – ЦКР Міненерговугілля) є постійним дорадчим органом, створеним з метою забезпечення виконання покладених на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України завдань щодо затвердження технологічних проектів (схем) промислової або дослідно-промислової розробки родовища (покладу), комплексних проектів його облаштування, виконаних згідно із законодавством, інвестиційних проектів (програм) промислової та дослідно-промислової розробки родовищ нафти і газу (далі – проект розробки).

2. У своїй діяльності ЦКР Міненерговугілля керується актами законодавства України, наказами Міненерговугілля України та цим Положенням.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про нафту і газ», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

ІІ. Організація діяльності ЦКР Міненерговугілля

1. До складу ЦКР Міненерговугілля входять голова, перший заступник голови, заступник голови, члени та секретар комісії, представники Міненерговугілля України, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), нафтогазовидобувних підприємств, установ та організацій всіх форм власності (за погодженням з їх керівниками), вчені, представники громадських об’єднань в нафтогазовій сфері (за згодою).

Персональний склад ЦКР Міненерговугілля затверджується наказом Міненерговугілля України.

На засідання ЦКР Міненерговугілля у разі необхідності можуть бути запрошені представники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

2. Завдання та функції ЦКР Міненерговугілля:

1) розгляд наданих користувачами нафтогазоносних надр:

проектів розробки;

техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів з розробки родовищ:

аналізу поточного стану розробки родовищ;

висновків експертизи;

2) підготовка пропозицій щодо затвердження проектів розробки;

3) встановлення обсягів видобутку нафти, газу, газового конденсату під час дослідно-промислової розробки родовищ.

3. ЦКР Міненерговугілля має право:

1) одержувати в порядку, встановленому законодавством, від нафтогазовидобувних підприємств, акціонерних товариств і компаній, науково-дослідних і проектних інститутів, інших підприємств, установ та організацій проектну і фактичну геолого-промислову інформацію та результати наукових досліджень з питань видобування нафти, газу і газового конденсату, необхідні для повного, всебічного й об'єктивного розгляду проектів розробки та прийняття обґрунтованого рішення;

2) подавати керівництву Міненерговугілля України пропозиції стосовно клопотання про проведення перевірок контролюючими органами у сфері гірничого нагляду та охорони надр у разі наявності інформації про порушення користувачем нафтогазоносних надр вимог чинного законодавства щодо використання й охорони надр;

3) ініціювати розроблення науково-дослідними і проектними інститутами регламентів проектних документів, методик, інструкцій та інших нормативних документів з розробки родовищ.

4. Голова ЦКР Міненерговугілля:

1) здійснює керівництво роботою ЦКР Міненерговугілля;

2) відповідає за організацію роботи ЦКР Міненерговугілля;

3) дає окремі доручення членам ЦКР Міненерговугілля, обов’язкові до виконання.

У разі відсутності голови ЦКР Міненерговугілля його функції виконує перший заступник.

5. Члени ЦКР Міненерговугілля беруть участь в її роботі, у прийнятті рішень, подають пропозиції щодо їх реалізації, підвищення ефективності роботи ЦКР Міненерговугілля.

6. Підготовку засідань ЦКР Міненерговугілля здійснює її секретар. Протоколи ЦКР Міненерговугілля зберігаються безстроково. Зберігання протоколів забезпечує секретар.

7. Формою роботи ЦКР Міненерговугілля є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Графік засідань ЦКР Міненерговугілля затверджується її головою.

Члени ЦКР Міненерговугілля, у разі необхідності інші особи запрошуються на засідання шляхом надсилання листів (запрошень) у паперовому та/або електронному вигляді.

Засідання ЦКР Міненерговугілля вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

8. Рішення ЦКР Міненерговугілля приймаються простою більшістю голосів.

Представник користувача нафтогазоносними надрами – замовника проекту розробки, якщо він є членом ЦКР Міненерговугілля, не бере участі в голосуванні щодо цього проекту розробки.

У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

9. Рішення ЦКР Міненерговугілля оформлюються протоколами, які підписують голова (у разі його відсутності – перший заступник) та секретар.

Секретар ЦКР Міненерговугілля протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення готує протокол і передає його копію до структурного підрозділу Міненерговугілля України, до повноважень якого належить вирішення питань у сфері нафтогазового комплексу, для підготовки проекту наказу Міненерговугілля України.

Директор Департаменту
нафтогазового комплексу


В. КуйдаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
17.12.2015  № 821


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2016 р.
за № 25/28155

ПОРЯДОК
затвердження проектів розробки родовищ (покладів) нафти і газу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру затвердження технологічних проектів (схем) розробки родовищ (покладів) нафти і газу (далі – проект розробки), загальні вимоги до змісту висновку експертизи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про нафту і газ», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

3. Цей Порядок є обов’язковим для всіх нафтогазовидобувних підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, які подають проекти розробки на затвердження до Міненерговугілля України.

ІІ. Затвердження проектів розробки

1. Проекти розробки затверджує Міненерговугілля України з урахуванням пропозицій Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – ЦКР Міненерговугілля).

2. Перед затвердженням проектів розробки відповідно до статті 4 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» проводиться їх комплексна експертиза, яка включає такі напрями: геологічний, технологічний, економічний. Висновок експертизи повинен містити рекомендації щодо якості проекту розробки, його негативних та позитивних сторін, пропозиції стосовно розгляду на засіданні ЦКР Міненерговугілля.

3. Висновок експертизи повинен ґрунтуватися на основі аналізу геологічної вивченості, запасів вуглеводнів родовища, стану і прогнозу технологічних та економічних показників розробки родовища (покладу), технологій підвищення вилучення вуглеводнів, заходів з охорони надр і довкілля з урахуванням протоколів розгляду проектів розробки на вчених радах організацій – виконавців проектів та науково-технічних радах нафтогазовидобувних підприємств і організацій замовника (користувача нафтогазоносними надрами) та містити:

1) інформацію про аналіз рівнів видобутку нафти (рідини), газу і конденсату, обсягу закачування агентів впливу на пласт;

2) оцінку відповідності проекту розробки сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;

3) обґрунтовані рекомендації (висновки) щодо:

можливості затвердження проекту розробки;

варіанта проекту розробки, який пропонується до впровадження.

4. Замовником експертизи є користувач нафтогазоносними надрами.

5. Після проведення експертизи користувач нафтогазоносними надрами надсилає ЦКР Міненерговугілля:

1) проект розробки;

2) позитивний висновок експертизи.

6. Наданий користувачем нафтогазоносними надрами проект розробки розглядається на черговому засіданні ЦКР Міненерговугілля і за результатами висновку експертизи та обговорення приймається рішення щодо рекомендації проекту розробки до затвердження або направлення його на доопрацювання.

7. Структурний підрозділ Міненерговугілля України, до повноважень якого належить вирішення питань у сфері нафтогазового комплексу, на підставі рішення ЦКР Міненерговугілля протягом 5 робочих днів готує проект наказу Міненерговугілля України про затвердження проекту розробки і не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня прийняття наказу надсилає користувачу нафтогазоносними надрами його копію та виписку з протоколу ЦКР Міненерговугілля.

Директор Департаменту
нафтогазового комплексу


В. Куйдавгору