Документ z0022-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z2176-12

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
16.12.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 22/18760
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про затвердження Змін до форми договору
про забезпечення молоді першим робочим місцем
з наданням роботодавцю дотації,
затвердженої постановою правління
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2008 N 44

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення
нормативно-правових актів правління Фонду у відповідність до вимог
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до форми договору про забезпечення молоді
першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації, затвердженої
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від
24.04.2008 N 44 ( z0431-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 19.05.2008 за N 431/15122, що додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.Черкасов
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
16.12.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 22/18760

ЗМІНИ
до форми договору про забезпечення молоді
першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації
( z0431-08 )

1. У розділі II:
1.1. У пункті 2.1: підпункти 2.1.2 та 2.1.3 викласти в такій редакції: "2.1.2. Надавати Роботодавцю дотацію в розмірі фактичних
витрат на основну та додаткову заробітну плату працевлаштованої
особи (але не вище середньої заробітної плати, що склалася за
всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за
минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо
особа працювала неповний місяць) та суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачують
роботодавці відповідно до Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування". 2.1.3. Надавати Роботодавцю дотацію щомісячно протягом одного
року не пізніше 30 календарних днів з дня отримання довідки про
нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з
наданням дотації, та сплату сум єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування."; доповнити пункт новим підпунктом 2.1.5 такого змісту: "2.1.5. Відновити виплату дотації Роботодавцю, якому було її
зупинено відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II цього
Договору, у разі, якщо за результатами перевірки, проведеної
центром зайнятості протягом 10 робочих днів з наступного дня після
закінчення встановленого договором строку подання відомостей, не
виявлено порушень умов цього Договору або усунено порушення та не
заподіяно Фонду шкоду".
1.2. У пункті 2.2: у підпункті 2.2.1 слово "дані" замінити словом "відомості"; доповнити пункт новим підпунктом 2.2.2 такого змісту: "2.2.2. Під час перевірки отримувати від Роботодавця
необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що
виникають під час перевірки". У зв'язку з цим підпункти 2.2.2 та 2.2.3 вважати відповідно
підпунктами 2.2.3 та 2.2.4; після підпункту 2.2.3 доповнити пункт новим підпунктом 2.2.4
такого змісту: "2.2.4. Зупинити виплату дотації, якщо Роботодавець відмовляє
або перешкоджає проведенню перевірки, виявлено факти подання
Роботодавцем Центру зайнятості недостовірних відомостей або
порушення порядку використання коштів Фонду." У зв'язку з цим підпункт 2.2.4 вважати підпунктом 2.2.5.
1.3. У пункті 2.3: підпункт 2.3.3 викласти в такій редакції: "2.3.3. Щомісяця не пізніше п'яти робочих днів після виплати
заробітної плати особі, працевлаштованій з наданням дотації,
надавати Центру зайнятості довідку про нараховану та виплачену
заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням дотації, та
сплату сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (до закінчення строку дії Договору)."; у підпункті 2.3.5 слово "даних" замінити словом "відомостей"; після підпункту 2.3.5 доповнити новим підпунктом 2.3.6 такого
змісту: "2.3.6. У разі встановлення недостовірності поданих
Роботодавцем відомостей та використання коштів Фонду з порушенням
встановленого порядку Роботодавець зобов'язаний відшкодувати
Центру зайнятості суму заподіяної шкоди відповідно до частини
третьої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття".". У зв'язку з цим підпункт 2.3.6 вважати підпунктом 2.3.7.
2. Розділ V доповнити новим пунктом 5.5 такого змісту: "5.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу. Кожна зі Сторін має один примірник цього
Договору.".
Заступник начальника
управління організації
надання соціальних послуг
Державного центру зайнятості Н.Шевченковгору