Документ z0021-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2018  № 1036


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 21/32992

Про затвердження Положення про загони спеціального призначення Національної гвардії України

Відповідно до статті 2, частини шостої статті 5 Закону України «Про Національну гвардію України» та з метою визначення порядку організації діяльності загонів спеціального призначення Національної гвардії України, їх правового статусу, функцій та повноважень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про загони спеціального призначення Національної гвардії України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2014 року № 651 «Про затвердження Положення про підрозділи (загони) спеціального призначення Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 липня 2014 року за № 864/25641.

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

П. ДемчинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20 грудня 2018 року № 1036


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 21/32992

ПОЛОЖЕННЯ
про загони спеціального призначення Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, функції та порядок діяльності загонів спеціального призначення (далі - загони), що входять до складу територіальних управлінь Національної гвардії України.

2. Загони призначені для вжиття заходів щодо захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, оперативного реагування на дії незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, припинення терористичної діяльності, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я військовослужбовців та потребують від особового складу високого рівня професійної підготовки.

3. Загони мають умовне найменування «Омега».

4. У своїй діяльності загони керуються Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України», іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, наказами, директивами, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України, наказами та розпорядженнями начальника територіального управління, а також цим Положенням.

5. Загони виконують покладені на них завдання у взаємодії з правоохоронними органами, Збройними Силами України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами державної влади, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також адміністрацією і режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням.

II. Завдання і функції загонів

1. Основними завданнями загонів є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, у взаємодії з правоохоронними органами забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, участь у відсічі збройної агресії проти України.

2. Відповідно до покладених завдань загони:

1) здійснюють захист конституційного ладу України та цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом;

2) забезпечують захист та охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;

3) протидіють масовим заворушенням, що супроводжуються насильством над громадянами із застосуванням вогнепальної зброї;

4) здійснюють у межах компетенції заходи, спрямовані на виявлення і затримання озброєних злочинців, що захопили або здійснюють спроби захоплення заручників, будівель, споруд та інших об’єктів;

5) уживають заходів щодо затримання осіб, які підозрюються в учиненні кримінального правопорушення, осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі, дезертирів зі зброєю;

6) беруть участь у:

здійсненні заходів державної охорони органів державної влади та посадових осіб;

спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припинення діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності;

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України;

антитерористичних операціях та надають Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби, забезпечують їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій;

заходах, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також у заходах щодо недопущення масового переходу державного кордону з територій суміжних держав;

складі національного персоналу або національного контингенту в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на підставі чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у порядку та на умовах, визначених законами України;

виявленні, припиненні діяльності та затриманні диверсійно-розвідувальних сил, інших збройних формувань агресора та антидержавних незаконно утворених збройних формувань, а у випадках, коли дії таких сил загрожують життю і здоров’ю інших осіб,- у знешкодженні таких сил та формувань;

веденні воєнних (бойових) дій у разі збройного конфлікту чи загрози нападу на Україну;

здійсненні заходів правового режиму воєнного стану;

виконанні завдань територіальної оборони.

3. Залучення загонів до виконання завдань, не передбачених законодавством України, забороняється.

III. Організаційно-штатна структура та підпорядкування загонів

1. Штати загонів, у тому числі на особливий період,та зміни до них затверджує командувач Національної гвардії України.

2. Загони з питань організації проходження військової служби, матеріально-технічного забезпечення підпорядковуються начальникові територіального управління, а з питань організації та залучення до виконання службово-бойових завдань - командувачеві Національної гвардії України.

3. Організація залучення, контроль за навчально-методичним забезпеченням та виконанням службово-бойових завдань загонів спеціального призначення здійснюються через управління спеціальних операцій Головного управління Національної гвардії України.

IV. Особовий склад загонів та проходження служби

1. Особовий склад загонів складається з військовослужбовців та працівників.

2. Загони комплектуються особами офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, які за рівнем фізичної підготовленості, діловими, професійними, моральними якостями, рівнем освіти, станом здоров’я здатні забезпечувати виконання покладених на них завдань.

3. Добір кандидатів на відповідні посади в загони та перевірка придатності до служби в загонах здійснюється командувачем Національної гвардії України.

Військовослужбовці, які не відповідають вимогам щодо проходження військової служби в загонах, підлягають переміщенню на посади до інших підрозділів у порядку, визначеному законодавством.

4. Для забезпечення якісного виконання службово-бойових завдань та підвищення кваліфікації з особовим складом загонів проводиться навчання у спеціалізованому навчальному підрозділі, який здійснює підготовку особового складу загонів спеціального призначення і надає допуски до висотних та верхолазних робіт, стрибків з парашутом, роботи з вибуховими матеріалами та здійснення водолазних спусків.

5. Особовий склад загонів забезпечується військовою формою одягу, спеціальним одягом, взуттям та спорядженням, знаками розрізнення, а також іншим майном згідно з нормами забезпечення, що визначаються Міністром внутрішніх справ України.

6. Під час виконання покладених завдань та участі у спеціальних операціях військовослужбовці загонів мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про Національну гвардію України», статутами Збройних Сил України, постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1024 «Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань».

V. Організація управління і забезпечення діяльності загонів

1. Безпосереднє керівництво загоном здійснює командир загону, який є прямим начальником особового складу загону.

Командир загону та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

2. Функціональні обов’язки особового складу загону визначаються командиром загону.

3. Командир загону, крім виконання обов’язків, передбачених статтями 58-60, 63-65, 101, 102 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, зобов’язаний:

аналізувати інформацію щодо проявів терористичної та збройної організованої злочинної діяльності, уносити пропозиції щодо найбільш доцільного застосування і використання сил і засобів загону;

у межах компетенції взаємодіяти з уповноваженими посадовими особами правоохоронних органів, Збройних Сил України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, органів державної влади, громадських об’єднань та релігійних організацій, а також адміністрацією і режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням;

брати участь в організації проведення антитерористичних заходів;

організовувати добір та підготовку особового складу загону відповідно до покладених на загін завдань;

забезпечувати дотримання законів України, інших нормативно-правових актів щодо застосування особовим складом загону фізичної сили, спеціальних засобів і зброї;

вивчати, узагальнювати та впроваджувати в діяльність загону позитивний досвід діяльності вітчизняних та іноземних підрозділів спеціального призначення;

брати участь у спільних навчаннях, тренуваннях, семінарах за напрямом службово-бойової діяльності загону з іншими спеціальними підрозділами;

узагальнювати, опрацьовувати та подавати начальникові територіального управління пропозиції щодо внесення змін до організаційно-штатної структури загону та його штатної чисельності;

організовувати повсякденну діяльність загону та контролювати її стан;

забезпечувати виконання заходів психологічного забезпечення особового складу загону;

запобігати й протидіяти корупційним та кримінальним правопорушенням особового складу загону;

організовувати згідно з програмами навчання бойову та спеціальну підготовку особового складу;

здійснювати заходи із забезпечення охорони державної таємниці;

виконувати заходи із технічного захисту інформації, здійснювати контроль за його належним станом та подавати пропозиції щодо його поліпшення;

особисто організовувати та здійснювати заходи контролю за дотриманням заходів безпеки та проведенням інструктивних занять з питань охорони праці із підлеглим особовим складом;

здійснювати організацію радіаційного, хімічного та біологічного захисту загону;

дотримуватись принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

4. Командир загону має право:

представляти загін у структурних підрозділах Головного управління Національної гвардії України, в органах державної влади, інших установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

готувати запити та отримувати в установленому порядку інформацію з питань службово-бойового (бойового) застосування загону;

у межах компетенції вносити пропозиції щодо вдосконалення службово-бойової (бойової) діяльності загону.

5. Командир загону щодо підлеглих військовослужбовців користується дисциплінарною владою командира батальйону.

VI. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення загонів

1. Фінансування діяльності загонів здійснюється відповідно до законодавства України.

2. За загонами з метою забезпечення їх діяльності та якісного виконання покладених завдань закріплюються в установленому порядку будинки, споруди, передавальні пристрої, усі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, авіаційно-технічне, шкіперське, навігаційне, речове,культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове,інженерне майно, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, майно зв’язку, навчальна матеріально-технічна база.

Використання військового майна загонів іншими військовими частинами (підрозділами) забороняється.

3. Матеріально-технічне забезпечення загонів здійснює Головне управління Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення територіальних управлінь Національної гвардії, до складу яких організаційно-штатно входять зазначені загони.

Начальник Управління
взаємодії з Національною
гвардією УкраїниВ.В. Михайловськийвгору