Документ z0020-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.12.2013 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за N 20/24797

Про затвердження Змін до Порядку віднесення
страхувальників до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду їх економічної
діяльності та проведення перевірок достовірності
поданих страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності (у тому числі основний)

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) (із змінами) правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Порядку віднесення страхувальників до
класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх
економічної діяльності та проведення перевірок достовірності
поданих страхувальниками відомостей про види економічної
діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада
2010 року N 30 ( z1337-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1337/18632, що додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в
установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України В.О.Кравчук
Міністр доходів
і зборів України О.В.Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
18.12.2013 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за N 20/24797

ЗМІНИ
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику виробництва
з урахуванням виду їх економічної діяльності
та проведення перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види економічної
діяльності (у тому числі основний),
затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
від 30 листопада 2010 року N 30
( z1337-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 року за N 1337/18632

1. У розділі III:
1.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. У разі отримання від органу доходів і зборів відомостей
про страхувальника, в яких містяться дані щодо основного виду його
економічної діяльності, Фонд відносить цього страхувальника до
класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного
робочого дня надсилає органу доходів і зборів в електронному
вигляді повідомлення про віднесення страхувальника до класу
професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного
внеску, встановленого статтею 8 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) (далі - Закон про єдиний внесок). При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку
повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного
ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку,
який ведеться в електронному вигляді. Механізм здійснення повідомлення про клас професійного ризику
виробництва визначається протоколом про обмін інформацією між
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом.".
1.2. Пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Страхувальник у разі незгоди з установленим класом
професійного ризику виробництва протягом десяти робочих днів після
отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців звертається до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд установленого
класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник
подає робочому органу виконавчої дирекції Фонду заяву про зміну
класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску за
формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, у якій зазначається
основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви
від страхувальника приймає рішення про віднесення його до
відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із
заявленим основним видом економічної діяльності та не пізніше
наступного робочого дня після прийняття заяви надсилає органу
доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну
класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного
виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску,
встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок ( 2464-17 ). При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку
повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного
ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Якщо за результатами розгляду заяви змінюється розмір єдиного
внеску, то страхувальник самостійно здійснює перерахунок єдиного
внеску з дня взяття його на облік. Механізм здійснення повідомлення про клас професійного ризику
виробництва визначається протоколом про обмін інформацією між
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом.".
1.3. У пункті 3.6: в абзаці першому слова "Пенсійного фонду" замінити словами
"доходів і зборів"; абзац другий викласти в такій редакції: "У разі зміни класу професійного ризику виробництва
страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає
органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про
зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням
основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску,
встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок ( 2464-17 ), і
дати зміни класу професійного ризику виробництва."; в абзаці третьому цифру "2" замінити цифрою "1".
1.4. Пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. У разі необхідності підтвердженням даних про зміну
основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості,
отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстрів
Міністерства доходів і зборів України відповідно до Порядку обміну
інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним
фондом України та фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства
доходів і зборів України від 19 вересня 2013 року N 494
( z1733-13 ) та постановою правління Пенсійного фонду України від
19 вересня 2013 року N 16-1 ( za733-13 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за N 1733/24265,
органів статистики.".
1.5. У пункті 3.9: абзац перший викласти в такій редакції: "3.9. У разі якщо страхувальником не проводилась господарська
діяльність і за результатами попереднього року неможливо
встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно
звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду із заявою
за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, у якій вказується
основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої
дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу
професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого
дня надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді
повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із
зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру
єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок
( 2464-17 ), і дати зміни класу професійного ризику виробництва."; в абзаці другому цифру "2" замінити цифрою "1".
1.6. У пункті 3.10: в абзаці першому слово та цифру "додатком 5" замінити словом
та цифрою "додатком 3"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного
ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за
результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду не
пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів в
електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного
ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної
діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8
Закону про єдиний внесок ( 2464-17 ), і дати зміни класу
професійного ризику виробництва."; в абзаці п'ятому цифру "2" замінити цифрою "1".
2. У розділі IV:
2.1. У пункті 4.2 цифру "6" замінити цифрою "4".
2.2. У пункті 4.3 цифру "5" замінити цифрою "3".
2.3. У пункті 4.6 цифру "7" замінити цифрою "5".
2.4. Пункт 4.8 викласти в такій редакції: "4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються
робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах: подання суб'єктом господарювання письмової заяви до
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду про
здійснення перевірки за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
звітах та відомостях, поданих страхувальником; неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання
звітів та відомостей без поважних причин, а також письмових
пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її
здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні. Страхувальник повинен ознайомитися з підставою проведення
позапланової перевірки з наданням йому копії направлення. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів, якщо інше не передбачено законом.".
2.5. У пункті 4.10 цифру "6" замінити цифрою "4" та цифру "8"
замінити цифрою "6".
2.6. У пункті 4.13 цифру "9" замінити цифрою "7".
2.7. У пункті 4.15 слова та цифри "Звіт про основні показники
діяльності підприємства", затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 30.08.2010 N 365" замінити словами та
цифрами "Структурне обстеження підприємства", затвердженої наказом
Державної служби статистики України від 01 серпня 2012 року N 321
( v0321832-12 )".
2.8. У пункті 4.17 цифру "9" замінити цифрою "7".
2.9. У пункті 4.18 абзац чотирнадцятий викласти в такій
редакції: "довідкові дані, а саме: податковий номер або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і
зборів і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце
проживання, банківські реквізити, реєстраційний номер платника
єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (КВЕД)
( vb457609-10 ), клас професійного ризику виробництва та розмір
єдиного внеску, середньооблікова кількість штатних працівників;".
2.10. У пункті 4.20 цифри "10" замінити цифрою "8".
2.11. Пункт 4.23 викласти в такій редакції: "4.23. У разі зміни на підставі акта перевірки класу
професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган
виконавчої дирекції Фонду надсилає органу доходів і зборів в
електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного
ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної
діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8
Закону про єдиний внесок ( 2464-17 ), і періодів, в яких
змінювався клас професійного ризику виробництва. Органи доходів і
зборів на підставі повідомлення про зміну класу професійного
ризику виробництва здійснюють контроль за правильністю
нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного
внеску страхувальником відповідно до встановлених йому класів
професійного ризику виробництва за періоди, зазначені у
повідомленні.".
2.12. У пункті 4.27: абзац шостий викласти в такій редакції: "податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку у паспорті);"; в абзаці десятому цифри "10" замінити цифрою "8".
3. Додатки 1-10 замінити додатками 1-8 такого змісту:
"Додаток 1
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.1)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про віднесення страхувальників
до класу професійного ризику виробництва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Дата | Податковий номер або |Реєстраційний| Повне | Основний вид | Клас |Розмір | Місце- | Посада, | На якій | |з/п|повідо-|повідо-| серія та номер | номер | найменування | економічної |професійного|єдиного|знаходження | П.І.Б., |підставі | | |млення |млення |паспорта (для фізичних| платника | підприємства, | діяльності за | ризику |внеску | (місце | підпис |вносяться| | | | | осіб, які через свої | єдиного | установи, | КВЕД |виробництва | |проживання),| працівника | зміни | | | | |релігійні переконання | внеску |організації - для|( vb457609-10 )| | | телефон | Фонду, що | | | | | | відмовляються від | | юридичних осіб; | | | | | видав | | | | | | прийняття | | прізвище, ім'я, | | | | |повідомлення| | | | | |реєстраційного номера | | по батькові - | | | | | | | | | | | облікової картки | |для фізичних осіб| | | | | | | | | | | платника податків та | | | | | | | | | | | | | повідомили про це | | | | | | | | | | | | | відповідний орган | | | | | | | | | | | | | доходів і зборів | | | | | | | | | | | | | і мають відмітку | | | | | | | | | | | | | у паспорті) | | | | | | | | | |---+-------+-------+----------------------+-------------+-----------------+---------------+------------+-------+------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------+-------+----------------------+-------------+-----------------+---------------+------------+-------+------------+------------+---------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.5)
( z1337-10 )
Відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань
України у ___________________________
(район, місто, область)
___________________________

ЗАЯВА
про зміну класу професійного ризику виробництва
та розміру єдиного внеску
________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________
Скорочене найменування (для юридичних осіб) (за наявності) ______
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________
Поштовий індекс _________________________________________________
Телефон/факс ____________________________________________________
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку у паспорті) ____________________________________________
Прошу віднести до класу професійного ризику виробництва та
встановити розмір єдиного внеску за основним видом економічної
діяльності ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва основного виду економічної діяльності)
Код основного виду економічної діяльності --------------- за національним класифікатором України | | |.| | | ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної --------------- діяльності"
"____" _____________ 20__ року
Керівник _______________________________ ______________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
М.П.

Додаток 3
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.10)
( z1337-10 )
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку у паспорті) ____________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________ __________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

ВІДОМІСТЬ
розподілу чисельності працівників,
річного фактичного обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) за видами економічної діяльності
за 20__ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік
до 25 січня року, наступного за звітним.
--------------------------------------------------------------------------------------- | Код виду |Найменування|Середньооблікова| Питома вага | Обсяг |Питома вага | |економічної| виду | кількість |середньооблікової|реалізованої| обсягу | |діяльності |економічної | штатних |кількості штатних| продукції, |реалізованої| | за КВЕД | діяльності | працівників, | працівників за | робіт, | продукції | | | | осіб |відповідним видом|послуг (без | (робіт, | | | | | економічної | податку на | послуг) за | | | | | діяльності в | додану |відповідним | | | | | загальній | вартість, | видом | | | | |середньообліковій| акцизного |економічної | | | | |кількості штатних| податку), |діяльності в| | | | | працівників, % | тис. грн | загальному | | | | | | | обсязі | | | | | | |реалізованої| | | | | | | продукції | | | | | | | (робіт, | | | | | | | послуг), % | |-----------+------------+----------------+-----------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------+------------+----------------+-----------------+------------+------------| | | | | | | | |------------------------+----------------+-----------------+------------+------------| |Усього: | | 100% | | 100% | ---------------------------------------------------------------------------------------
________________
* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської
звітності за минулий календарний рік, код виду економічної
діяльності та його найменування зазначаються за національним
класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної
діяльності".
Керівник ____________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ____________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"___" _____________ 20__ року
Прийняв звіт ____________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" _____________ 20__ року

Додаток 4
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.2)
( z1337-10 )

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки N ___ від "__" ____ 20__ року

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" та на підставі наказу ____________________________ __________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
від ____________ N ________________
з "___" _______ 20__ року по "__" _______ 20__ року буде проведено ________________________________________________________ перевірку
(планову/позапланову)
господарської діяльності за період з "___" ____________ 20__ року
по "___" _____________ 20__ року
__________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для
юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів
і мають відмітку у паспорті))
__________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання страхувальника)
Підстава для здійснення перевірки ___________________________ Предмет перевірки ___________________________________________ Інформація про здійснення попередньої перевірки _____________ __________________________________________________________________
(тип перевірки і строк її здійснення)
Місце проведення перевірки __________________________________
Склад осіб, що здійснюють перевірку
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Посада | П.І.Б. | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Дійсне при пред'явленні службових посвідчень.
Начальник робочого органу
виконавчої дирекції Фонду ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 5
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.6)
( z1337-10 )

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Згідно з планом проведення перевірок ________________________ __________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
та на підставі наказу від _________________ 20__ року N __________
з "__" ______ 20__ року до "__" ________ 20__ року проводитиметься
планова перевірка ________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування/прізвище, ім'я та по батькові страхувальника)
з питань дотримання законодавства щодо достовірності поданих
страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому
числі основний) для віднесення страхувальника до класу
професійного ризику виробництва з урахуванням виду його
економічної діяльності. У зв'язку з наведеним Вам необхідно, починаючи із зазначеного
терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів для
проведення перевірки.
Начальник робочого органу
виконавчої дирекції Фонду ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________
(дата)

Додаток 6
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.10)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
реєстрації направлень на проведення перевірок

______________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Номер | Номер | Дата | На | Повне |Реєстра-| Податковий номер або | Місце- |Примітка| |з/п|ініціали |і дата|направлення|видачі|який | найменування | ційний |серія та номер паспорта |знаходження| | | | особи, |наказу| | |строк| підприємства, | номер |(для фізичних осіб, які | (місце | | | | яка | | | | | установи, |платника| через свої релігійні |проживання)| | | | провела | | | | | організації - | єдиного| переконання відмовляю- | | | | |перевірку| | | | | для юридичних | внеску| ться від прийняття | | | | | | | | | |осіб; прізвище, | | реєстраційного номера | | | | | | | | | | ім'я, по | | облікової картки | | | | | | | | | | батькові - для | | платника податків та | | | | | | | | | | фізичних осіб | | повідомили про це | | | | | | | | | | | | відповідний орган | | | | | | | | | | | |доходів і зборів і мають| | | | | | | | | | | | відмітку у паспорті) | | | |---+---------+------+-----------+------+-----+----------------+--------+------------------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------+------+-----------+------+-----+----------------+--------+------------------------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.13)
( z1337-10 )
(Державний
Герб
України)
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
Відділення виконавчої дирекції Фонду в __________________________
(район, місто, область)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження та контактний телефон)

АКТ
перевірки достовірності поданих страхувальником
відомостей про види економічної діяльності,
в тому числі основний вид економічної діяльності
N ____ від ________ 20__ року

_________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб; прізвище,
ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку у паспорті) ____________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________
Місцезнаходження (місце проживання), телефон ____________________
Банківські реквізити ____________________________________________
Основний вид економічної діяльності ____________________________,
(назва виду економічної діяльності)
КВЕД _______, клас професійного ризику виробництва ______ та
розмір єдиного внеску ____.
На підставі статті 24-1 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" та згідно з наказом _____________________________ _____________________________ від ________ N _____ і направленням
(найменування робочого органу
виконавчої дирекції Фонду)
на проведення перевірки платника єдиного внеску N __ від __ 20__,
підписаним начальником _________________________________________,
(найменування робочого органу
виконавчої дирекції Фонду)
проведено планову/позапланову перевірку достовірності поданих
(потрібне підкреслити)
страхувальником відомостей про види економічної діяльності
(у тому числі основний) за період з _____________________________
(дата)
по ___________________________.
(дата)
Перевірку розпочато _________________, закінчено ________________
(дата) (дата)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
що здійснює перевірку)
_________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника, його заступника,
головного бухгалтера або уповноваженої особи
суб'єкта господарювання)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
Планової/позапланової/не було взагалі;
(потрібне підкреслити)
була проведена в період з ______________ по ____________.
Акт перевірки від ________ року N _____.
Питання, що підлягають перевірці:
об'єм реалізації товарів, робіт, послуг та звірки їх із
записами в регістрах бухгалтерського обліку; розподіл чисельності працівників за видами економічної
діяльності; дані відомостей розподілу чисельності працівників, річного
фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності; вид діяльності, заявлений страхувальником як основний.
Перевіркою встановлено:
-------------------------------------------------------------------- |Рік| Основний вид економічної діяльності |Відхилення| | |---------------------------------------------------| розміру | | | за даними документів, |за даними бухгалтерських | єдиного | | | наданих для взяття на | та інших | внеску | | |облік в органі доходів і | підтверджувальних | (+, -) | | | зборів, або відомостей, | документів | | | | наданих державним | | | | | реєстратором | | | | |-------------------------+-------------------------| | | |КВЕД| клас |розмір |КВЕД| клас |розмір | | | | |професійного|єдиного| |професійного|єдиного| | | | | ризику |внеску,| | ризику |внеску,| | | | |виробництва | % | |виробництва | % | | |---+----+------------+-------+----+------------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----+------------+-------+----+------------+-------+----------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Основний вид економічної діяльності на момент перевірки (за
результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік): _________________________________________________________________,
(назва виду економічної діяльності)
КВЕД ______, клас професійного ризику виробництва _____________ та
розмір єдиного внеску _____________
Причини розбіжності у визначенні основного виду економічної
діяльності _______________________________________________________
Висновки та пропозиції
Віднести страхувальника до _______ класу ризику виробництва з
урахуванням його фактичного основного виду економічної діяльності,
встановленого перевіркою; розмір єдиного внеску відповідно до
статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ______________
з _____________ 20___. У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними,
викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду зауваження, заперечення
до акта перевірки.
___________________________ ___________ _______________________
(посада(и) особи (осіб), (підпис(и)) (прізвище(а), ініціали)
що здійснює(ють) перевірку)
Підтверджуємо, що первинні документи, використані при
проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а
додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність
страхувальника за період, що перевіряється, немає.
________________________ __________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище, ініціали)
(М.П. страхувальника)
________________________ __________ ___________________________
(головний бухгалтер) (підпис) (прізвище, ініціали)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами страхувальника цього акта перевірки _______ __________________________________________________________________
З обов'язками, правами страхувальників та порядком оскарження
рішень і дій працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду
ознайомлений. Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один примірник
акта отримав ___.___.20___
Керівник (головний бухгалтер)
страхувальника,
фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності
(уповноважена ним особа) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.20)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок
_________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Реєстраційний| Податковий номер або |Дата акта| Номер |Вид перевірки| Відмітка |Інформація|Примітка| |з/п| найменування | номер |серія та номер паспорта |перевірки| акта | (планова/ | про | про | | | | підприємства, | платника |(для фізичних осіб, які | |перевірки|позапланова) | вручення | відмову | | | | установи, | єдиного | через свої релігійні | | | | (дата | від | | | |організації - для| внеску | переконання | | | |вручення) |підписання| | | | юридичних осіб; | | відмовляються від | | | | або | акта | | | | прізвище, ім'я, | |прийняття реєстраційного| | | |невручення|перевірки | | | | по батькові - | |номера облікової картки | | | | акта | | | | |для фізичних осіб| | платника податків та | | | | | | | | | | | повідомили про це | | | | | | | | | | | відповідний орган | | | | | | | | | | |доходів і зборів і мають| | | | | | | | | | | відмітку у паспорті) | | | | | | | |---+-----------------+-------------+------------------------+---------+---------+-------------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------------+-------------+------------------------+---------+---------+-------------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+------------------------+---------+---------+-------------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
Начальник управління обліку
страхувальників та доходів Н.Зеленськавгору