Документ z0018-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2018  № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2019 р.
за № 18/32989

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», з метою гуманізації освітнього процесу та інтеграції у соціальне середовище здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2014 року № 238 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04квітня 2014 року за № 383/25160.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Українське
товариство глухих»

Виконавчий директор Громадської
спілки  «Всеукраїнське громадське
об’єднання  «Національна Асамблея
людей з інвалідністю України»

І.І. Чепчина
Н. Скрипка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 листопада 2018 року № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2019 р.
за № 18/32989

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед здобувачів освіти 12-х (13-х) класів з порушеннями слуху закладів загальної середньої освіти (далі - Конкурс), його організаційного, методичного та фінансового забезпечення, порядок участі в Конкурсі та визначення переможців.

2. Конкурс проводиться щороку серед здобувачів освіти 12-х (13-х) класів з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом) закладів загальної середньої освіти в два етапи:

I етап - шкільний;

II етап - Всеукраїнський.

3. Засновниками Конкурсу є МОН, Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Українське товариство глухих» (далі - УТОГ) (за згодою).

4. Організаторами є Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - Інститут) та УТОГ (за згодою).

5. Основними завданнями Конкурсу є:

стимулювання творчого самовдосконалення, розвиток креативності, реалізація здібностей талановитих здобувачів освіти з порушеннями слуху;

виявлення, розвиток обдарованих дітей, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у закладах вищої освіти;

підвищення інтересу до поглибленого вивчення освітніх дисциплін, навичок дослідницької роботи;

популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

підвищення рівня викладання освітніх дисциплін.

6. Головною метою Конкурсу є соціалізація та інтеграція у соціальне середовище осіб з порушеннями слуху шляхом впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного освітнього процесу.

7. Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети, а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів - журі.

8. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту, УТОГ, а також у засобах масової інформації не пізніш як за 10 днів до початку I етапу Конкурсу.

ІІ. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої освіти (далі - учасники).

2. Кількість учасників визначають організаційні комітети відповідних етапів Конкурсу.

3. Кожний учасник обов’язково повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу, та прибути на Конкурс відповідного етапу з однією супроводжуючою особою.

4. Після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу учасник подає до організаційного комітету копію заявки на участь та копію звіту про проходження попереднього етапу.

5. У разі заміни учасника II етапу Конкурсу (з поважних причин) до Всеукраїнського організаційного комітету подається оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку проведення II етапу Конкурсу.

6. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, норм охорони праці, дбайливо використовувати обладнання, прилади, інструменти.

7. Під час проведення Конкурсу обробка та захист персональних даних учасників здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

III. Проведення Конкурсу

1. Дата початку Конкурсу визначається відповідним наказом МОН, в якому зазначаються строки проведення всіх етапів.

2. За потреби (з поважних причин) може бути здійснена заміна учасника відповідно до пункту 5 розділу II цього Положення.

3. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій направляють звіти про проведення I етапу та заявки на участь переможців у II етапі Конкурсу до Інституту та УТОГ не пізніше ніж за 15 днів до початку II етапу Конкурсу.

4. Під час виконання завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (мережею Інтернет, мобільними телефонами тощо), крім засобів, що офіційно дозволені відповідними організаційними комітетами та журі.

5. До участі в роботі Конкурсу обов’язково залучаються перекладачі жестової мови.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення I етапу Конкурсу створюються Республіканський (в Автономній Республіці Крим), обласні (міські) організаційні комітети, які затверджуються наказами Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, II етапу - Всеукраїнський організаційний комітет, що затверджується наказом МОН за поданням Інституту.

2. Організаційний комітет I етапу Конкурсу створюється із числа працівників наукових установ, УТОГ, працівників методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади, викладачів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, представників громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за їх згодою).

3. Під час проведення II етапу Конкурсу до складу організаційного комітету Конкурсу входять представники МОН, Інституту та УТОГ, представники наукових та методичних установ, органів виконавчої влади, викладачі, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів (за їх згодою).

4. Очолює організаційний комітет Конкурсу (далі - організаційний комітет) голова, який має заступника та секретаря.

Кількість членів організаційного комітету може становити від 9 до 15 осіб.

5. Голова організаційного комітету:

очолює організаційний комітет;

розподіляє повноваження між членами організаційного комітету;

керує роботою з організації проведення Конкурсу.

6. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

забезпечують порядок проведення Конкурсу;

утворюють апеляційні комісії;

складають спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного організаційного комітету, журі та секретарем відповідного організаційного комітету.

7. Секретар організаційного комітету:

забезпечує ведення необхідної документації Конкурсу;

формує списки Учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з фахівців відповідного профілю (сурдопедагогів, корекційних педагогів, дефектологів), наукових працівників, викладачів, методистів тощо.

2. Персональний склад журі І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ІІ етапу - наказом МОН за поданням Інституту.

Кількість членів журі може становити від 5 до 15 осіб.

3. До складу журі Конкурсу входять голова, заступник голови, члени, секретар.

4. Голова журі:

організовує роботу членів журі Конкурсу;

проводить засідання журі;

забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання поданих матеріалів;

затверджує список переможців Конкурсу.

5. Члени журі:

перевіряють та оцінюють роботи учасників Конкурсу;

після завершення Конкурсу проводять консультації для учасників щодо виконання запропонованих завдань;

аналізують рівень підготовки учасників Конкурсу, готують подання про нагородження переможців, складають відповідний аналітичний звіт;

надають до організаційного комітету Конкурсу аналітичні звіти про результати його проведення;

складають спільно з організаційним комітетом рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного журі, організаційного комітету та секретарем відповідного журі.

6. Секретар:

оформлює документацію Конкурсу, що зберігається протягом року в Інституті;

забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей.

VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці серед глухих та зі зниженим слухом здобувачів освіти визначаються окремо.

2. Переможцями кожного етапу Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів, що визначаються на спільному засіданні відповідних організаційних комітетів та журі Конкурсу, та посіли I, II та III місця.

3. Переможці II етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II та III ступенів відповідно до місць, які вони посіли. Інші учасники II етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасників Конкурсу.

4. У разі якщо двоє або більше учасників II етапу Конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів за виконання творчого завдання.

5. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів.

6. Дипломи переможців та учасників II етапу Конкурсу підписують голова Всеукраїнського організаційного комітету Конкурсу та голова журі II етапу Конкурсу.

У разі втрати диплом не поновлюється, дублікат не видається.

7. Результати проведення II етапу Конкурсу затверджуються відповідним наказом МОН та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту, УТОГ.

VII. Апеляційна комісія Конкурсу

1. Для розгляду апеляцій відповідним організаційним комітетом утворюється апеляційна комісія Конкурсу (далі - апеляційна комісія) з числа працівників методичних установ, викладачів та інших педагогічних працівників у складі 5 осіб, які не є членами організаційного комітету та/або журі.

Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання та надається для ознайомлення заявнику.

Інформація про право звернутися до апеляційної комісії оголошується учасникам перед початком Конкурсу.

2. У разі виникнення спірних питань учасники мають право протягом 3 днів з дня оголошення результатів відповідного етапу Конкурсу подавати апеляційній комісії заяву у письмовій формі щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учасника) до остаточного підбиття підсумків.

У заяві учасник повинен зазначити підставу апеляції.

3. Апеляції учасників розглядаються апеляційною комісією наступного робочого дня після завершення строку подання апеляцій.

4. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв може прийняти рішення відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни результату або задовольнити апеляційну заяву.

VIII. Фінансування Конкурсу

1. Фінансування заходів, пов’язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених МОН згідно із затвердженим кошторисом, за рахунок коштів УТОГ в межах законодавства.

2. Витрати на проведення шкільного етапу несуть відповідні департаменти (управління) освіти і науки, установи та заклади освіти, що його проводять.

Витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників, харчування в дорозі, відрядження осіб, які супроводжують учасників, несуть відповідні департаменти (управління) освіти, установи та заклади освіти, що направляють учасників на Конкурс.

3. Проведення всіх етапів Конкурсу дозволяється за рахунок коштів не заборонених законодавством України.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору