Документ z0018-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.06.2016, підстава - z0832-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2003 N 406
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2004 р.
за N 18/8617
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 153 ( z0832-16 ) від 13.04.2016 }
Про затвердження Положення про порядок
проведення атестації працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними
(генетичними) ресурсами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 401 ( z1234-13 ) від 01.07.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з
племінними (генетичними) ресурсами (далі - Положення), що
додається.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією (Микитюк Д.М.), Державному
науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В. за згодою):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести Положення до відома суб'єктів племінної справи у
тваринництві.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.11.2003 N 406
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2004 р.
за N 18/8617

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестації працівників, які
виконують спеціальні роботи, пов'язані з
племінними (генетичними) ресурсами

1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене відповідно до статті 14 Закону
України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ).
1.2. Положення визначає умови та порядок проведення атестації
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з веденням
офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації
(оцінки) за типом (бонітуванням), отриманням, ідентифікацією,
зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, трансплантацією
ембріонів, штучним осіменінням маток (далі - спеціальні роботи).
1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників, які
виконують спеціальні роботи в підприємствах і господарствах
України (далі - працівники) крім осіб, які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней
верхових, рисистих і ваговозних порід. { Підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 401 ( z1234-13 )
від 01.07.2013 }
1.4. Мета проведення атестації - перевірка рівня кваліфікації
працівників для забезпечення ведення селекційно-племінної роботи у
тваринництві на відповідному рівні.
1.5. Атестація працівників, які виконують спеціальні роботи,
пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, проводиться
Міністерством аграрної політики України.
1.6. Поняття, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення: координатор проведення атестації працівників (далі -
координатор) - державне підприємство (організація, установа),
визначене наказом Міністерства аграрної політики України, яке
забезпечує організацію підготовки та проведення атестації; атестація - комісійна перевірка теоретичних знань та
практичних навиків працівників, які виконують спеціальні роботи,
на основі програми проведення атестації, затвердженої наказом
Міністерства аграрної політики України; атестаційна комісія - група кваліфікованих фахівців, яка
здійснює атестацію працівників у визначеному регіоні; апеляційна комісія - група кваліфікованих фахівців, яка
здійснює розгляд скарг, пов'язаних з атестацією працівників; програма проведення атестації (далі - програма) -
організаційно-методичний документ, який розробляється
координатором та затверджується наказом Мінагрополітики України; свідоцтво про атестацію працівника (далі - свідоцтво) -
документ, що засвідчує відповідність кваліфікації працівника
вимогам, що передбачені нормативними документами, та дає дозвіл на
виконання спеціальних робіт.
1.7. До складу атестаційних комісій входять представники
Мінагрополітики України, Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних, Управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державних
адміністрацій, селекційних центрів, галузевих підприємств,
об'єднань, асоціацій тощо.
1.8. До складу апеляційної комісії входять представники
Мінагрополітики України, Української академії аграрних наук та
спеціалізованих навчальних закладів.
1.9. Кількісний склад та голова атестаційних та апеляційної
комісій затверджується наказом Мінагрополітики України.
1.10. Програма проведення атестації передбачає: спеціалізацію атестації (назву виду спеціальних робіт); порядок підготовки працівників до атестації; перелік питань атестаційних тестів та білетів.
2. Порядок проведення атестації
2.1. Атестація проводиться відповідно до наказу
Мінагрополітики України.
2.2. Згідно з наказом Мінагрополітики України Міністерство
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні
управління сільського господарства і продовольства обласних,
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій: доводять до відома всіх суб'єктів племінної справи у регіоні
про атестацію та терміни подання заявок працівниками, які
виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними)
ресурсами для участі в атестації (додаток 1); формують реєстр поданих заявок працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
для участі в атестації (додаток 2) протягом 14 днів з кінцевої
дати подання заявок; погоджують з координатором час і місце проведення атестації; письмово доводять до відома всіх працівників, що подали
заявку та допущені для участі в атестації, про час і місце
проведення атестації.
{ Абзац шостий підпункту 2.2 пункту 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 401
( z1234-13 ) від 01.07.2013 }
2.3. До атестації допускаються працівники, які подали до
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних, Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій заявку для участі
в атестації та копії документів установленого зразка про одержання
спеціальної освіти або підготовки. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосереднім
керівником складається відгук-характеристика, що подається до
комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за
тиждень до атестації. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.
2.4. Перевірка спеціальних теоретичних знань працівників, що
виконують спеціальні роботи з ведення офіційного обліку
продуктивності тварин та офіційної класифікації (оцінки) за типом
(бонітування) проводиться атестаційною комісією за допомогою
атестаційних тестів.
2.5. Перевірка кваліфікації та практичних навичок
працівників, що виконують спеціальні роботи з отримання,
ідентифікації, зберігання сперми, ембріонів, яйцеклітин,
трансплантації ембріонів і штучного осіменіння маток проводиться
комісією за допомогою атестаційних білетів.
2.6. Атестаційні комісії в процесі роботи приймають рішення
про: атестацію працівників, які за атестаційними тестами набрали
не менше 18 балів (за 20-бальною шкалою); атестацію працівників, які за атестаційними білетами набрали
не менше 3 балів (за 5-бальною системою); проведення повторної атестації працівників, які не пройшли
атестацію.
2.7. У разі незгоди з результатами атестації, неатестований
працівник має право оскаржувати рішення шляхом подання заяви
довільної форми до апеляційної комісії або в іншому порядку,
передбаченому чинним законодавством.
2.8. Апеляційна комісія в процесі розгляду скарг, пов'язаних
з атестацією працівників, приймає рішення про: скасування або підтвердження рішення атестаційної комісії
щодо результатів атестації; унесення пропозиції до Мінагрополітики
України щодо зміни персонального складу атестаційних комісій. Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом, який
підписується головою та всіма членами комісії
3. Видача свідоцтва про атестацію працівника
3.1. За результатами атестації атестаційна комісія приймає
рішення шляхом відкритого голосування. Рішення вважається
прийнятим, якщо на засіданні комісії присутні не менше двох третин
її складу. Після прийняття рішення атестаційна комісія складає акт про
проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи,
пов'язані племінними (генетичними) ресурсами (додаток 3), який
візують всі члени атестаційної комісії і завіряється печаткою
координатора. Акт без підпису голови комісії вважається недійсним. Рішення атестаційної комісії доводиться до працівника та
роботодавця не пізніше трьох днів після його прийняття. На підставі акта атестаційною комісією видається свідоцтво
про атестацію працівника (додаток 4).
3.2. У свідоцтві вказуються: реєстраційний номер; прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер
атестованого працівника; номер і дата акту про проведення атестації працівників; вид спеціальних робіт, на виконання яких надається дозвіл
атестованому працівнику; дата видачі та дата закінчення терміну дії свідоцтва. Присвоєння реєстраційних номерів свідоцтв проводиться
починаючи з одиниці.
3.3. Інформація про видачу, одержання та зіпсування бланків
свідоцтв заноситься до журналу атестації працівників та реєстрації
свідоцтв про атестацію (додаток 5), який ведеться координатором.
Реєстраційні номери виданих свідоцтв заносяться до списків
працівників, що пройшли атестацію, та до автоматизованої бази
даних, яку веде координатор.
3.4. Свідоцтво діє протягом трьох років за умови виконання
працівником, який виконує спеціальні роботи, вимог діючих
нормативних документів.
3.5. Свідоцтво втрачає чинність за умови: закінчення терміну дії, зазначеного в свідоцтві; підписання наказу про звільнення працівника згідно з пунктом
2 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ).
3.6. Після подання письмової заяви працівником про втрату або
пошкодження атестаційного свідоцтва протягом одного місяця
координатором через засоби масової інформації повідомляється про
його недійсність та видається нове свідоцтво.
4. Прикінцеві положення
4.1. За результатами атестації працівників в регіоні
координатор подає до Мінагрополітики України акт про проведення
атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними) ресурсами (оригінал).
4.2. Координатор зберігає атестаційні тести і білети з
відповідями працівників (оригінал) та акт про проведення атестації
працівників, які виконують спеціальні роботи (копію) до проведення
наступної атестації.
4.3. Координатор формує автоматизовану базу даних про
атестованих працівників, які виконують спеціальні роботи,
пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолка

Додаток 1
до пункту 2.2 Положення про
порядок проведення атестації
працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними)
ресурсами
Міністерству
агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим,
(Головному управлінню
сільського господарства і
продовольства ______________
обласної, Управлінню
сільського господарства і
продовольства
Севастопольської міської
державних адміністрацій)

ЗАЯВКА
працівника, який виконує спеціальні роботи,
пов'язані з племінними (генетичними)
ресурсами для участі в атестації

Прошу включити мене до списку учасників атестації з виконання __________________________________________________________________
( вказати вид спеціальних робіт )
1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________ __________________________________________________________________
2. Ідентифікаційний номер ___________________________________ 3. Дата народження __________________________________________ 4. Місце роботи (назва підприємства, район) і посада ________ __________________________________________________________________
5. Відомості про освіту _____________________________________ __________________________________________________________________
(що закінчив, коли, спеціальність, науковий ступінь
(у разі наявності), N документа) __________________________________________________________________
6. Стаж роботи за спеціальністю _____________________________
З порядком проведення атестації ознайомлений(а) та
зобов'язуюсь його виконувати. ________________________________________
( дата подання заявки )
_____________________ (підпис працівника)
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолка

Додаток 2
до пункту 2.2 Положення про
порядок проведення атестації
працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними)
ресурсами

РЕЄСТР
поданих заявок працівників, які виконують спеціальні
роботи, пов'язані з племінними (генетичними)
ресурсами для участі в атестації
__________________________________________________________________
(вид спеціальних робіт)
__________________________________________________________________
(назва регіону)

------------------------------------------------------------------ |N | Прізвище, |Ідентифікаційний| Дата | Наявність | Дата і | |з/п| ім'я, по | номер | подання |спеціальної|результат| | | батькові | | заявки | освіти |атестації| |---+-----------+----------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | |---+-----------+----------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | |---+-----------+----------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | |---+-----------+----------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | |---+-----------+----------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим,
начальник головного управління
сільського господарства і
продовольства ____________________
обласної, начальник Управління
сільського господарства і
продовольства Севастопольської
міської державних адміністрацій
М.П.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолка

Додаток 3
до пункту 3.1 Положення про
порядок проведення атестації
працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними)
ресурсами

АКТ N_____
про проведення атестації працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними
(генетичними) ресурсами
від "_____"_______________ 20_____р. _________________________________________________
(назва регіону)
Комісія у складі: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
склала цей акт про атестацію працівників у кількості ________
чоловік (реєстр додається) _______________________________________
(назва спеціальних робіт)
__________________________________________________________________
відповідно до наказу Мінагрополітики України _____________________ __________________________________________________________________
(назва наказу, дата затвердження)
за програмою ________________________________________________ _________________________________________________________________.
(назва програми, дата затвердження)
Висновок комісії: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Члени комісії ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
М.П.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолка

Додаток 4
до пункту 3.1 Положення про
порядок проведення атестації
працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними)
ресурсами

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ ПРАЦІВНИКА
N_______
Прізвище: ___________________________________________________ Ім'я: _______________________________________________________ По батькові: ________________________________________________ Ідентифікаційний номер: _____________________________________ Відповідно до акта атестаційної комісії від "___"____________
20____ року N__________ атестований (а) має дозвіл на виконання
спеціальних робіт ________________________________________________
(повна назва спеціальних робіт)
__________________________________________________________________
Дата видачі свідоцтва: ______________________________________ Свідоцтво дійсне до: ________________________________________
Голова атестаційної комісії
МП __________________________________________________________________
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолка

Додаток 5
до пункту 3.3 Положення про
порядок проведення атестації
працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними)
ресурсами

ЖУРНАЛ
атестації працівників та реєстрації свідоцтв
про атестацію
_____________________________ _____________________
(вид спеціальних робіт) (назва регіону)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Іденти- |Дата |Резуль- |Реєстра- | Підпис |При-| |з/п|ім'я, по |фікацій-|прове- |тати |ційний |атестова-|міт-| | |батькові |ний |дення |тесту- |номер |ного пра-|ки | | | |номер |атеста-|вання, |свідоцтва|цівника | | | | | | ції | балів | | | | |---+---------+--------+-------+--------+---------+---------+----| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-------+--------+---------+---------+----| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-------+--------+---------+---------+----| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-------+--------+---------+---------+----| | | | | | | | | | |---+---------+--------+-------+--------+---------+---------+----| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією В.А.Пищолкавгору