Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 17.12.2015229
Документ z0016-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.12.2015  № 229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 16/28146

Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99) (далі - Зміни), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Підпункт 1 пункту 1 Змін діє до 01 листопада 2016 року.

5. Учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін протягом двох місяців з дня набрання чинності цим рішенням, крім абзаців четвертого та сьомого підпункту 3 пункту 1 Змін, до яких привести свою діяльність протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
17.12.2015  № 229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 16/28146

ЗМІНИ
до Правил формування та ведення баз даних про вкладників

1. У розділі ІІ:

1) перше речення пункту 1 після слова «вкладників» доповнити словами «(окрім фізичних осіб - підприємців)»;

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо за одним і тим же рахунком передбачається нарахування відсотків за різними процентними ставками, зазначається середньозважена процентна ставка.»;

3) у пункті 6:

в абзаці першому після слів «(далі - ОДБ) та» доповнити словом «повинен»;

доповнити пункт після підпункту 3 новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) технічну можливість здійснення щоденного розрахунку та відображення в базі даних відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку) станом на кінець операційного дня;».

У зв’язку з цим підпункти 4-6 вважати відповідно підпунктами 5-7;

доповнити пункт після підпункту 5 новим підпунктом 6 такого змісту:

«6) технічну можливість формування інформації на визначену дату із зазначенням сум залишків на рахунках у файлі «D» та відповідних сум у файлі «Z» з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що на дату формування бази даних успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог), та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після визначеної дати, та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;».

У зв’язку з цим підпункти 6-7 вважати відповідно підпунктами 7-8;

4) у пункті 7:

в абзаці першому слова «бути сформована» замінити словом «формуватись»;

в абзаці другому слова «При формуванні до» замінити словом «До»;

доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«Дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі «Z» є помилкою.».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Після консолідації інформації банк повинен провести перевірку файлів шляхом перехресного контролю для унеможливлення відсутності, неповноти або некоректності значущої інформації про вкладника, а також дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі «Z».

Метою перевірки є виявлення помилок у базі даних. Банки зобов’язані здійснювати перевірки бази даних за допомогою програмного забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників» (далі - Програма контролю), що розміщене на офіційному веб-сайті Фонду, та надсилати до Фонду інформацію про результат перевірки в порядку, встановленому Правилами надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.»;

6) у пункті 10:

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Якщо залишок коштів, що обліковується на рахунку для обліку вкладів (депозитів) є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, а залишок коштів на рахунку для обліку нарахованих витрат - ні, інформація за одним і тим же договором вводиться двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку - для відображення у графі «Ознака» як тої частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком, так і тої частини вкладу, що не є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком.

Якщо за одним і тим же договором засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком є частина коштів, інформація за одним і тим же договором вводиться двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку - для відображення у графі «Ознака» (графа 20 файла «D») різних значень.

До розрахунку гарантованої суми (графа 12 файла «Z») включаються загальна сума залишків на рахунку вкладника з обліку вкладів (депозитів) та рахунку з обліку нарахованих витрат незалежно від значення графи «Ознака» (графа 20 файла «D»).»;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Банк в окремих переліках формує:

1) перелік вкладів «M» за структурою, визначеною додатком 5 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла «M» (додаток 6):

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, яке ще не виконане;

розміщених на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

2) перелік осіб «N» за структурою, визначеною додатком 7 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла «N» (додаток 8):

які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

які надають або надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

власників істотної участі банку.»;

8) у пункті 13 цифри «10» замінити цифрою «9»;

9) у пункті 14:

в абзаці першому цифру «7» замінити цифрою «6», а цифру «9» замінити цифрою «8»;

в абзаці другому слова та цифри «, до яких додається Протокол контролю стану бази даних про вкладників на паперовому носії (додаток 12) (далі - протокол контролю)» виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Інформація про вкладника, що вводиться до бази даних банку, повинна бути точною, достовірною, без помилок та перекручень, забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації вкладника.

Реквізити вкладника (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності)), дата видачі та орган, що його видав) повинні бути однаковими для всіх записів із однаковим ідентифікатором вкладника. При цьому у файлах бази даних повинна відображатись остання наявна у банку актуальна інформація.

Інформація про вкладника розділена на дві групи - значуща та довідкова. До довідкової інформації відноситься інформація про місце проживання або місцеперебування фізичної особи, уся інша інформація - значуща.»;

2) у пункті 2:

абзац другий після слів «(за наявності)» доповнити словами «відповідно до даних документа, що посвідчує особу»;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«12) ознаку.»;

3) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту:

«Для нерезидентів, які вказують відомості про місце проживання за межами України, назва країни зазначається у графі «Область».

Графа «Область» не заповнюється тільки у випадку, якщо у реквізиті «назва населеного пункту» зазначено м. Київ або м. Севастополь.».

У зв’язку з цим абзаци десятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять п’ятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«Графа 14 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку вкладів.»;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«Графа 20 (ознака) - зазначається 1 - для вкладів/частини вкладів, що не використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком, 0 - для вкладів/частини вкладів, що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком до дня виконання зобов'язань.»;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

«Графа 21 (№ рядка у файлі «Z») - зазначається ідентифікатор вкладника у файлі «Z».».

У зв’язку з цим абзац двадцять п’ятий вважати абзацом двадцять шостим.

3. Розділ ІV викласти в такій редакції:

«ІV. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії проблемних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами Національного банку України, банк протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про це повинен:

1) здійснити перевірку файлів «D» та «Z» за допомогою Програми контролю;

2) усунути виявлені помилки, у тому числі шляхом порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копіями документів вкладників із справ з оформлення рахунків;

3) провести звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками (зменшеними на суму податку), між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки станом на дату віднесення банку до категорії проблемних. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 11) (далі - акт звірки).

2. З дати віднесення банку до категорії проблемних в банку щоденно має бути забезпечене станом на кінець операційного дня:

нарахування відсотків за вкладами фізичних осіб;

перерахування податку з оподаткованого доходу з рахунків з обліку нарахованих витрат;

відображення в базі даних відсотків, зменшених на суму податку.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня віднесення банку до категорії проблемних банк повинен надіслати до Фонду таку інформацію, складену станом на дату віднесення банку до категорії проблемних:

кількість інформаційних рядків у файлі «D»;

підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі «D»;

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках (включаючи відсотки) за рахунками 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток», розділу 29 «Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку»;

кількість інформаційних рядків з рахунками групи 263 та розділу 33 із договорами, що закінчились станом на день віднесення банку до категорії проблемних або закінчуються впродовж наступних 9 місяців, та підсумкові значення сум залишків на рахунках і сум нарахованих відсотків із щомісячною розбивкою відповідно до дат закінчення договорів;

кількість вкладів за договорами банківського вкладу або банківського рахунку, укладеними на користь третьої особи, за якими не відбулось набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, у тому числі кількість та суму тих вкладів, за якими залишок коштів перевищує граничний розмір гарантованої суми;

кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі «Z»;

копію акта звірки;

відповідний протокол контролю, сформований за допомогою Програми контролю після проведення банком перевірки та усунення помилок;

кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках у файлі «M»;

кількість інформаційних рядків у файлі «N».».

4. У розділі V:

1) друге речення пункту 2 виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. При виплаті коштів вкладнику під час дії тимчасової адміністрації (як за рахунок власних коштів банку, так і за рахунок цільової позики Фонду) в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з полем «№ рядка у файлі» цього вкладника зберігається в базі даних, у тому числі якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.».

5. Пункт 1 розділу VІ доповнити новим абзацом такого змісту:

««Банки зобов’язані забезпечити ведення відокремленими підрозділами банку бази даних про вкладників цих підрозділів за Структурою інформаційного рядка файла «D» (додаток 2).».

6. У пункті 6 розділу VІІ слово «архіву» виключити.

7. Назву графи 20 додатка 1 викласти в такій редакції:

«Ознака».

8. У рядку 20 додатка 2:

графу 2 викласти в такій редакції:

«Ознака»;

у тексті графи 3 після слів «для вкладів» доповнити словами «/частини вкладів».

9. Графу 3 рядка 12 додатка 4 викласти в такій редакції:

«Сума, що гарантується Фондом, розрахована з урахуванням вимог пунктів 9 і 10 розділу ІІ Правил формування та ведення баз даних про вкладників, (коп.).».

10. Додаток 5 виключити.

У зв’язку з цим додатки 6-13 вважати відповідно додатками 5-12.

11. Додатки 5-9 викласти в новій редакції (додаються).

12. Додаток 11 виключити.

У зв’язку з цим додаток 12 вважати додатком 11.

Начальник відділу
організації виплат


І.В. АралінаДодаток 5
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 2.12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
вкладів «М»

__________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

14

15

16

17

18

19Усього:


Ознака

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

20

21

22
Усього:

__________
* До поля 22 вводяться такі значення:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду.Додаток 6
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 2.12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «M»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номеру, - реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

1 - для вкладів/частини вкладів, що не є предметом застави, 0 - для вкладів/частини вкладів, що є предметом застави

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

22

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду

N = 1


Додаток 7
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 2.12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
осіб «N»

__________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11


__________
* до поля 11 «ознака» вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.Додаток 8
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 2.12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «N»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Ознака

4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку

N = 1вгору