Документ z0015-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014  № 1706


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 15/26460

Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пункту 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

О.Л. Шейко


І.Б. Черкаський


Протокол засідання Комісії
від 16.12.2014 № 63
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
16.12.2014 № 1706


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 15/26460

ЗМІНИ
до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

1. У розділі ІІ:

в абзаці п’ятому слова «або інших фінансових інструментів» виключити;

в абзаці десятому слова «або інших фінансових інструментів» виключити;

в абзаці одинадцятому слова «або інших фінансових інструментів» виключити.

2. У розділі ІІІ:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою торговця та клієнта/контрагента (за наявності печатки).»;

у пункті 3:

абзаци одинадцятий, дванадцятий після слів «крім дилерського договору» доповнити словами «, договору РЕПО,»;

абзац тринадцятий доповнити словами «(крім дилерського договору)».

3. У пункті 2 розділу IV:

у підпункті «а» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

у підпункті «ґ» слова «, сторону договору, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі» виключити;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

е) місце виконання договору (на фондовій біржі/поза фондовою біржею).».

4. Доповнити пункт 2 розділу V новим підпунктом такого змісту:

«г) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.».

5. У розділі VI:

у пункті 3:

у підпункті «ґ» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту»; слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

і) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».)»;

в абзаці другому пункту 4 слова «для юридичних осіб - нерезидентів -» виключити;

у пункті 6:

в абзаці п’ятому слова «для юридичної особи - нерезидента -» виключити;

абзаци шостий, сьомий після слів «печаткою торговця» доповнити словами «(за наявності)».

6. У пункті 3 розділу VII:

у підпункті «а» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

у підпункті «д» слова «та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів» замінити словами «в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта)»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«ж) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

з) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

и) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.».

7. У розділі VІІІ:

у пункті 2:

у підпункті «а» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

у підпункті «ґ» слова «, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі» виключити;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«є) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

ж) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

з) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.»;

пункт 3 після слів «та обов’язків як керуючого рахунком» доповнити словами «(склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта)».

8. У пункті 2 розділу IX:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;»;

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) загальну номінальну вартість цінних паперів (частку консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;»;

підпункт «ґ» викласти в такій редакції:

«ґ) інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента щодо управління рахунком емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії)»;

у підпункті «е» слова «, якщо емісія цінних паперів або інших фінансових інструментів визнана недійсною» замінити словами «прийняття рішення емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій»;

в абзаці третьому підпункту «є» слова «у разі зміни умов розміщення» замінити словами «відповідно до умов розміщення»;

у підпункті «ж»:

абзац третій викласти в такій редакції:

«надавати розпорядження Центральному депозитарію на переказ розміщених цінних паперів на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах з метою зарахування цими депозитарними установами цінних паперів/прав на цінні папери на рахунки перших власників (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії)»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«й) місце укладення договорів на придбання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

к) спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

л) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.».

9. У пункті 2 розділу X:

підпункти «а», «б» викласти в такій редакції:

«а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;

б) кількість цінних паперів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);»;

доповнити підпункт «г» словами «, спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);»;

підпункт «д» викласти в такій редакції:

«д) обов’язок андеррайтера надати Центральному депозитарію розпорядження на переказ цінних паперів цього випуску з рахунку у цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали ці цінні папери під час розміщення (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови,  якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії);»;

підпункт «є» викласти в такій редакції:

«є) обов’язок першого власника (контрагента) надати розпорядження обраній ним депозитарній установі на зарахування прав на цінні папери в обумовлений законодавством строк (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»).».

10. Доповнити пункт 10 розділу ХІ після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим.

11. У пункті 2 розділу XІІ:

у підпункті «б» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту,», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

у підпункті «д» слова «, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«е) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»).».

12. У пункті 3 розділу XIІІ:

у підпункті «в» слова «, а також сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») за першою та другою частинами операції РЕПО.».

13. У розділі XIV:

у пункті 1:

у підпункті «а» слова «умови здійснення розрахунково-клірингових операцій» замінити словами «умови здійснення клірингу та розрахунків»;

підпункт «ж» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «з» – «ї» вважати відповідно підпунктами «ж» - «і»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«ї) інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами;

й) вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням.»;

доповнити пункт 2 словами «(крім дилерського договору)»;

доповнити пункт 6 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У разі якщо торговець отримує від клієнта разове замовлення на продаж певних цінних паперів або інших фінансових інструментів та у разі зацікавленості торговця купити в клієнта зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти торговець зобов’язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта продати ці цінні папери або інші фінансові інструменти торговцю торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 16:

підпункти «ї», «й» викласти в такій редакції:

«ї) здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

й) здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу цінних паперів торговцем як емітентом та продажу торговцем як емітентом викуплених цінних паперів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);»;

доповнити пункт після підпункту «к» новим підпунктом «л» такого змісту:

«л) розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом.».

У зв’язку з цим підпункт «л» вважати підпунктом «м».

14. У розділі XV:

в абзаці сьомому пункту 6 слова «виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів;» виключити;

у пункті 12:

в абзаці п’ятому підпункту «а» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

в абзаці п’ятому підпункту «б» слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту»; слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,».

15. У розділі XVII:

абзац четвертий пункту 2 після слів «печаткою торговця» доповнити словами «(за наявності)»;

у пункті 3:

в абзаці сьомому слова «вид цінного папера або іншого фінансового інструменту» замінити відповідно словами «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту», слова «на дату реєстрації випуску» замінити словами «, що припадає на один сертифікат участі,»;

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новими абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим такого змісту:

«розмір винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

вартість наданих додаткових послуг;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим, вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий вважати відповідно абзацами  шістнадцятим, сімнадцятим.

16. У тексті розділів IX, X Правил слова «або інший фінансовий інструмент» у всіх відмінках і числах виключити.

17. У тексті Правил слово «зберігач» у всіх відмінках і числах замінити словами «депозитарна установа» у відповідних відмінках і числах.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Бараміявгору