Документ z0014-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2016  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 14/29882

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), з метою удосконалення кадрового забезпечення Збройних Сил України в особливий період, запровадження порядку оцінювання військовослужбовців та удосконалення порядку прийому офіцерів запасу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Першому заступнику Міністра оборони України, заступнику Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступникам Міністра оборони України, заступнику Міністра оборони України - керівнику апарату, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, командувачу Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, керівникам органів військового управління Збройних Сил України організувати атестування військовослужбовців Збройних Сил України за 2016 рік, складання Резерву кандидатів для просування по службі та Плану переміщення військовослужбовців на посади у 2017 році на підставі складених службових характеристик.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
14.12.2016  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 14/29882

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У пункті 1.5 розділу I:

1) у підпункті 1 слово "(освітніх)" замінити словом "навчальних";

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) Клопотання посадових осіб у вигляді службової характеристики (додаток 6), рапорту, телеграми, списку, донесення, якщо в умовах особливого періоду неможливо оформити документи, визначені підпунктом 1 цього пункту, - на військовослужбовців, які займають посади, передбачені штатами воєнного часу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження та звільнення з військової служби (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу, та тих, призначення яких на посади здійснюється за погодженням з Президентом України).

Підготовка, подання на підпис, реєстрація, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються в службах персоналу (структурних підрозділах), підпорядкованих посадовим особам, які відповідно до пункту 12 Положення мають право видавати накази по особовому складу.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2:

в абзацах першому, десятому слово "дії" виключити;

в абзаці дев’ятнадцятому:

після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Другий примірник контракту надається військовослужбовцю під особистий підпис у відповідному пункті першого примірника контракту.";

цифру "8" замінити цифрами "11-2";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник контракту до служби персоналу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку (дії) контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.";

2) у пункті 2.3:

в абзаці десятому слово "дії" виключити;

в абзаці шістнадцятому слова "У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану" замінити словами "В особливий період";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"В особливий період особи, які до оголошення мобілізації були звільнені з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, можуть прийматися на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Військовозобов’язані, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості згідно з класифікацією злочинів, визначеною статтею 12 Кримінального кодексу України, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військовослужбовця і рішенням посадової особи, визначеної пунктом 16 Положення, приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зазначені громадяни з числа звільнених з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, можуть прийматися на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду за умови позитивної службової характеристики на час звільнення зі служби.";

3) абзац третій пункту 2.4 доповнити таким реченням: "Військовослужбовці-жінки, які висловили бажання продовжувати військову службу в особливий період, попереджаються про виконання підпункту 16 пункту 116 Положення та пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.";

4) в абзаці другому пункту 2.5 цифру "8" замінити цифрами "11-2";

5) у пункті 2.6:

в абзацах першому, другому слово "дії" виключити;

в абзацах другому, третьому слово "(освітніх)" виключити;

6) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Зі слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, строк контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання, контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України:

першим заступником Міністра оборони України - зі змінним складом військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

командиром військової частини А0515 - зі змінним складом військового навчального закладу та науково-дослідної установи військової частини А0515.";

7) абзаци четвертий, п’ятий пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про укладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав (у випадку, коли однією зі сторін є командир військової частини, який має право звільнення військовослужбовця з військової служби, комісія утворюється рішенням наступного прямого командира (начальника)).

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби обов’язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення, або на підставі письмового наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2016 року № 388, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 року за № 1141/29271 (далі - Інструкція про надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік), чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність, якщо він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі.";

8) в абзаці першому пункту 2.13 слово "щорічного" замінити словом "періодичного";

9) у пункті 2.14:

в абзаці другому слово "порядок" замінити словом "надання";

в абзаці третьому слово "(для курсантів випускних курсів)" виключити;

10) у пункті 2.16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу в Збройних Силах України та які відповідають вимогам, визначеним законодавством.";

в абзаці сьомому слова "заступником Міністра оборони України - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем Міністерства оборони України";

в абзаці дев’ятому слово "(освітніх)" виключити;

в абзаці п’ятдесят шостому:

слово "(освітніх)" замінити словом "навчальних";

слова "Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України. Зазначений орган" замінити словами "структурний підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції. Цей підрозділ";

11) абзаци перший, другий пункту 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проводиться з числа придатних за станом здоров’я до військової служби за контрактом громадян, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра:

військовими комісаріатами - із числа офіцерів запасу;";

12) у пункті 2.20:

абзац двадцять третій доповнити словами "за контрактом";

в абзаці двадцять п’ятому слова "на заміщення штатних посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків" замінити словами "на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком";

абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

"клопотання про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, призначення на посаду (присвоєння у разі потреби військового звання), в якому (в разі комплектування посади, передбаченої штатом воєнного часу) зазначати посадову особу, до повноважень якої належить право видавати накази по особовому складу про призначення на відповідну посаду офіцерського складу, яка комплектується;";

абзаци сороковий, сорок перший викласти в такій редакції:

"Про своє рішення щодо відбору кандидата на посаду офіцерського складу командир військової частини не пізніше наступного робочого дня письмово інформує кадровий орган посадової особи, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата, та інформує Кадровий центр Збройних Сил України. Кадровий орган посадової особи, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата, розглядає порушене командиром військової частини питання та протягом п’яти робочих днів визначає доцільність комплектування посади відібраним кандидатом, про що інформує Кадровий центр Збройних Сил України.

Районний військовий комісаріат протягом трьох робочих днів після прибуття кандидата до військового комісаріату опрацьовує подання (додаток 1) до прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадянина на посаду офіцерського складу, послужну картку, в разі потреби - атестацію на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу в порядку переатестації (додаток 9). Після опрацювання ці документи разом з отриманими з військової частини і від громадянина документами, визначеними пунктом 2.16 цього розділу, надсилаються до обласного військового комісаріату. Обласний військовий комісаріат перевіряє отримані документи та подає їх до:";

доповнити пункт після абзацу сорок першого новими абзацами сорок другим - сорок четвертим такого змісту:

"посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади офіцерського складу, - на офіцерів запасу, які в особливий період приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у з’єднаннях і військових частинах, які переведені на організацію і штати воєнного часу;

Кадрового центру Збройних Сил України - на громадян, визначених статтею 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у Збройних Силах України (за винятком посад у з’єднаннях і військових частинах, які переведені на організацію і штати воєнного часу).

У Кадровому центрі Збройних Сил України з отриманням документів визначається відповідність кандидата вимогам до посади офіцерського складу та потреба в її комплектуванні з урахуванням пропозицій посадової особи, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата. Після прийняття рішення керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України щодо комплектування посади офіцерського складу поданим кандидатом документи щодо прийому кандидата на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу подаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. У Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України готуються пропозиції для прийняття остаточного рішення і проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. У разі прийняття офіцера запасу на військову службу за контрактом на посаду, передбачену штатами воєнного часу, зазначені заходи проводяться в органі військового управління посадової особи, визначеної підпунктом 1-2 пункту 16 Положення. Цим органом протягом трьох робочих днів після прийняття офіцера запасу на військову службу за контрактом до обласного військового комісаріату надсилається витяг із відповідного наказу по особовому складу. Другий і наступні примірники цього наказу, а також витяги з наказу розсилаються в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388 (далі - Інструкція з організації обліку особового складу). Рішення про прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або рішення про відмову доводиться до командира військової частини, який відібрав кандидата на заміщення посади, та до районного військового комісаріату, який безпосередньо доводить таке рішення до громадян.".

У зв’язку з цим абзаци сорок другий-сорок шостий вважати абзацами сорок п’ятим-сорок дев’ятим відповідно;

абзац сорок п’ятий викласти в такій редакції:

"Громадяни, які виявили бажання навчатись за державним замовленням за програмою підготовки офіцерів запасу, звертаються із заявою до керівника військового навчального закладу, де здійснюється ця підготовка. Керівник військового навчального закладу направляє цих громадян до районних військових комісаріатів за місцем їх проживання чи перебування, де проводиться медичний огляд і професійно-психологічний відбір у порядку, визначеному цим пунктом Інструкції. За результатами медичного огляду і професійно-психологічного відбору керівник військового навчального закладу приймає рішення про допуск громадянина до участі в конкурсному відборі на навчання на курсі підготовки офіцерів запасу за державним замовленням. Перед початком цієї підготовки з громадянином укладається контракт про військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням, форма якого визначена Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289, зареєстрованою 31 грудня 2015 року в Міністерстві юстиції України за № 1678/28123, та контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після завершення навчання, форма якого визначена додатком 1 до Положення. Проекти наказів Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант громадянам, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, прийняття їх на військову службу за контрактом та призначення на посади офіцерського складу, а також облікові документи опрацьовуються у військових навчальних закладах, де здійснювалась ця підготовка, та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. Накази Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання, прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посади громадян, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, доводяться до районних військових комісаріатів за місцем проживання чи перебування цих громадян. Районні військові комісаріати забезпечують направлення громадян до місць проходження військової служби згідно з наказами Міністра оборони України.";

13) у пункті 2.25 слово "дії" виключити.

3. У розділі III:

1) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Присвоєння військових звань особам, які виконують військовий обов’язок за всіма видами військової служби, здійснюється наказами посадових осіб, визначених пунктами 42, 43 і 197 Положення. Накази готуються і видаються на підставі документів, визначених пунктом 1.5 розділу І цієї Інструкції.

В особливий період військові звання військовослужбовцям присвоюються:

до капітана включно - командирами корпусів, повітряних командувань, керівниками академій (університетів) видів Збройних Сил України;

до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачами військ оперативних командувань Збройних Сил України, командувачем Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, начальником Озброєння Збройних Сил України, начальником Тилу Збройних Сил України, начальником Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Збройних Сил України (військовослужбовцям цих органів військового управління та в підпорядкованих їм військових частинах), начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

до полковника (капітана 1 рангу) включно - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України.";

2) у пункті 3.5 слово "дії" виключити;

3) абзаци другий, третій пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"Первинні військові звання офіцерського складу присвоюються Міністром оборони України громадянам України, визначеним у пунктах 50-53 Положення.

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану за рішенням посадових осіб, які мають право присвоєння первинних військових звань сержантського і старшинського та офіцерського складу, присвоєння цих звань здійснюється громадянам, які за віком та освітою відповідають визначеним законодавством вимогам, з одночасним прийняттям їх на військову службу за контрактом та призначенням на посади з урахуванням потреби в сержантах, старшинах і офіцерах такої спеціальності. Особам рядового складу, призваним на військову службу, може бути присвоєно первинне військове звання сержантського і старшинського складу одночасно з призначенням на посаду сержантського (старшинського) складу без прийняття їх на військову службу за контрактом. З введенням воєнного стану військовослужбовцям сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), призначеним на посади офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу молодший лейтенант присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади осіб офіцерського складу у військових частинах, що утримуються за штатами воєнного часу, здійснюються наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад для призначення без направлення їх на курс військової підготовки. Громадяни, які не мають військових звань офіцерського складу, призначаються на посади сержантського і старшинського складу після проведення підготовки у порядку, визначеному пунктом 6.3 розділу VI цієї Інструкції.";

4) пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант подаються такі документи:

подання (додаток 3) - для осіб сержантського і старшинського складу, які вже призначені на посади офіцерського складу, або подання (додаток 1) - для осіб сержантського і старшинського складу, а також осіб рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та які подаються до призначення на посади офіцерського складу;

атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу (додаток 9);

два примірники контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

завірена копія паспорта громадянина України;

завірена копія особистого номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номери паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);

висновок військово-лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

дві послужні картки;

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу;

рапорт військовослужбовця.

Атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному та два примірники в друкованому вигляді і розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, та затверджується посадовою особою, яка має право призначення на вказану посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури призначення. Атестація на військовозобов’язаних і жінок, які подаються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант у військовій частині А0515, складається у військовому комісаріаті за місцем обліку та розглядається на засіданні атестаційної комісії цієї військової частини.

На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу оформляються і подаються документи в порядку і за формами, що визначені наказом Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року № 650/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за № 261/18999.";

5) у пункті 3.10:

абзац перший доповнити таким реченням: "В особливий період у разі дострокового випуску атестування випускників до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу проводиться безпосередньо перед їх державною атестацією.";

в абзаці третьому слово "(освітніх)" замінити словом "навчальних";

6) пункт 3.13 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"В особливий період чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям - учасникам антитерористичної операції незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні, але не більше ніж на один ступінь. Такі військові звання може бути присвоєно одноразово за весь строк проходження військової служби або посмертно на підставі відповідного рішення Міністра оборони України. У воєнний час таке право надано начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.";

7) у пункті 3.17 слово "повної" замінити словом "відповідної";

8) абзац перший пункту 3.19 викласти в такій редакції:

"3.19. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, чергові військові звання присвоюються за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів.";

9) у пункті 3.20:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України. В особливий період військовослужбовцям, які мають спеціальні звання або класні чини, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.";

в абзаці восьмому цифру "8" замінити цифрою "9";

10) у пункті 3.22:

абзац другий після слів "частин шостої або сьомої" доповнити словами ", або підпунктом "г" пункту 1 частини восьмої";

в абзаці третьому виключити друге речення.

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 4.2 слова і цифри "затверджена атестація (додаток 12)" замінити словами і цифрами "оцінна картка (додаток 14)";

2) абзац третій пункту 4.7 викласти в такій редакції:

"Резерв для просування по службі складається в інстанції кожної номенклатури призначення військовослужбовців за всіма типовими посадами та існуючими спеціальностями. На кожну типову посаду за існуючими спеціальностями повинна бути зарахована така кількість кандидатів, яка б забезпечила до наступного комплексного, а в особливий період - щорічного оцінювання комплектування вакантних посад та посад, що плануються до вивільнення протягом року. Кандидати включаються до Резерву за рейтинговим принципом у порядку отриманої суми балів за критеріями службової діяльності, визначених оцінними картками (додатки 12, 14). Безпосередньо перед прийняттям кадрових рішень рейтинг кандидатів для просування по службі уточнюється з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій, результатів періодичного оцінювання та додаткових факторів у порядку, визначеному Міністерством оборони України.";

3) доповнити пункт 4.8 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"військовослужбовців (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання сержантського і старшинського складу), які виявили ініціативу щодо призначення на нижчу на один ступінь посаду;".

У зв’язку з цим абзаци сьомий-тридцять другий вважати абзацами восьмим - тридцять третім відповідно;

4) у пункті 4.9:

в абзаці другому слова "реалізації атестаційних висновків" замінити словами "виконання висновків атестування";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"на вищі посади - витяг із Плану переміщення на посади, а в разі здійснення незапланованого переміщення - подання (додаток 1) та витяг із Резерву для просування по службі та (або) витяг із рішення колегіального органу, визначеного Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року № 542/1255, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591 (далі - Інструкція про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників)";

в абзаці одинадцятому слова "воєнного часу" замінити словами "особливого періоду";

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"копії оцінних карток або службові характеристики в умовах особливого періоду;";

5) абзац сьомий пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"В особливий період до введення воєнного стану просування по службі військовослужбовців здійснюється за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби без дотримання вимог пункту 87 Положення. З введенням воєнного стану призначення військовослужбовців на вищі посади здійснюється без дотримання вимог пункту 85 Положення. В особливий період військовослужбовці за набутим досвідом служби можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю без проведення відповідної підготовки (перепідготовки). Така підготовка (перепідготовка) проводиться після призначення військовослужбовця на посаду за новою спеціальністю і виконання завдань за призначенням.";

6) у пункті 4.14:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.14. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров’я або за станом здоров’я членів сімей змінити місце служби і проживання, а також за сімейними обставинами та з інших поважних причин, або на нижчу на один ступінь посаду за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені військові звання старший лейтенант або молодший сержант (старшина 2 статті)) провадиться на особисте прохання відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 82 Положення за рапортом військовослужбовця, поданим за підпорядкуванням.";

в абзаці восьмому слова "Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388" виключити;

7) в абзаці першому пункту 4.15 слова і цифри "затверджена атестація (додаток 11)" замінити словами і цифрами "оцінна картка (додаток 14)";

8) у пункті 4.16:

в абзаці сьомому:

слова "у випадках, визначених підпунктами 1, 16" замінити словами "у випадку, визначеному підпунктом 1";

слова "до номенклатури призначення якої належала скорочена посада, або наступної вищої посадової особи" замінити словами "яка має право призначення на посади,";

в абзаці восьмому слово "атестації" замінити словами "висновку атестування";

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 16 пункту 116 Положення, проводиться у строки готовності з’єднань, військових частин до виконання завдань за призначенням у разі потреби доукомплектування особовим складом посад, передбачених штатами воєнного часу. Звільнені з посад військовослужбовці зараховуються в розпорядження посадової особи, до номенклатури призначення якої належить посада, яку необхідно укомплектувати. Звільнення з посад і зарахування таких військовослужбовців у розпорядження здійснюються з одночасним призначенням військовослужбовців, які визначені для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу. У разі закінчення (припинення) відпустки по догляду за дитиною військовослужбовці призначаються на раніше займані посади, якщо вони є не укомплектованими, або на інші рівнозначні посади. Призначення на нижчі посади таких військовослужбовців можливі за їх клопотанням.".

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

9) у пункті 4.20:

в абзаці першому слово "Реалізація" замінити словом "Виконання";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Виконання рішення здійснюється шляхом накладення дисциплінарних стягнень "пониження в посаді" або "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" посадовими особами, які мають повноваження, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або звільненням у встановленому порядку з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з підтвердними документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати такі дисциплінарні стягнення, із дотриманням строків, визначених статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, або посадовій особі, яка має право звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.";

10) у пункті 4.23:

в абзаці першому слова "Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників" замінити словами "Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників";

в абзаці другому слова "оголошення рішення про проведення мобілізації, що передбачає" та "(педагогічних)" виключити;

11) абзац перший пункту 4.26 викласти в такій редакції:

"4.26. Проекти наказів Міністра оборони України про призначення випускників військових навчальних закладів на посади осіб офіцерського складу готуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. З настанням особливого періоду проекти наказів подаються до служби персоналу Міністерства оборони України не пізніше ніж за двадцять діб до дня випуску.";

12) абзац третій пункту 4.31 доповнити таким реченням: "Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою.";

13) абзац перший пункту 4.37 викласти в такій редакції:

"4.37. Списки кандидатів за складом військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України. Затверджені списки подаються до служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.";

14) пункт 4.38 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Військовослужбовці військового підрозділу, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, та які не проходять військову службу за контрактом, підлягають призначенню на посади в інші підрозділи.".

5. У розділі VI:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Підготовка (перепідготовка) військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах:

рядового складу - базова загальновійськова підготовка та фахова підготовка за визначеною ВОС у навчальних центрах та на спеціальних курсах підготовки у військових частинах Збройних Сил України;

сержантського і старшинського складу - багаторівнева підготовка у навчальних центрах та військових навчальних закладах Збройних Сил України, а також курсова підготовка перед призначенням на посаду у військових частинах.

Базова загальновійськова підготовка рядового складу призначена для набуття особами, прийнятими на військову службу, первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби, і проводиться у навчальних центрах строком до трьох місяців.

Базову загальновійськову підготовку громадян з відповідною освітою і спеціальною підготовкою, які не проходили військову службу та які з військових комісаріатів направляються до військових частин для проходження військової служби за контрактом на посадах медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва, проводять у військових частинах строком до трьох місяців.

Спеціальні курси у військових частинах - це заходи фахової теоретичної і практичної підготовки військовослужбовців за програмою бойової підготовки до проходження військової служби за контрактом на конкретній посаді з використанням штатного озброєння і військової техніки.";

2) у пункті 6.2:

абзац перший після слів "рядового складу" доповнити словами "за визначеною ВОС";

в абзаці третьому слово "двох" замінити словом "чотирьох";

3) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Багаторівнева підготовка військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу (крім посад, що передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти "молодший бакалавр", та штатних посад інструкторів) проводиться на курсах лідерства та на курсах фахової підготовки за визначеною ВОС за такими рівнями:

базовий;

середній;

підвищений;

вищий.

Підготовка за базовим рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшою підготовкою на курсах фахової підготовки у навчальних центрах строком до двох місяців на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень та їм рівних.

На навчання направляються військовослужбовці рядового складу, які пройшли фахову підготовку або мають досвід служби за визначеною ВОС, та військовозобов’язані і резервісти, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та (або) призначатимуться на посади сержантського (старшинського) складу за ВОС, отриманими під час проходження служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на ці посади. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу за базовим рівнем проводиться на спеціальних курсах у військових частинах, що утримуються на штатах воєнного часу.

Підготовка за середнім рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшим навчанням на курсах фахової підготовки в навчальних центрах строком до трьох місяців на базі повної загальної середньої освіти та отриманого базового рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів взводів, головних сержантів рот та їм рівних.

На навчання направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які зараховані до резерву для просування по службі, а на посади головних сержантів рот та їм рівних - які прослужили на посадах сержантського і старшинського складу не менше двох років та зараховані до резерву для просування по службі.

Підготовка за підвищеним рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшим навчанням на курсах фахової підготовки у військових навчальних закладах строком до трьох місяців на базі повної загальної середньої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних старшин батальйонів та їм рівних.

На навчання направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які прослужили на посадах головних сержантів рот та їм рівних не менше двох років та зараховані до резерву для просування по службі.

Підготовка вищого рівня здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшим навчанням на курсах фахової підготовки у військових навчальних закладах строком до трьох місяців на базі вищої освіти та отриманого підвищеного рівня підготовки для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище.

На навчання направляються військовослужбовці у військовому званні старшина (головний корабельний старшина) і вище не раніше ніж через рік після закінчення підготовки за підвищеним рівнем.

Підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом для заміщення штатних посад, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або що передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти "молодший бакалавр", здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами та спеціальностями на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" зі строком підготовки до трьох років. На навчання направляються військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання). Підготовка на такі штатні посади військовослужбовців сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або освітньо-професійним ступенем вищої освіти "молодший бакалавр" і вище, отриману у цивільних навчальних закладах, проводиться у військових коледжах за відповідними програмами зі строком підготовки до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими спеціальностями або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).

Перелік посад, які передбачають освітньо-професійний ступінь вищої освіти "молодший бакалавр", визначається Міністерством оборони України.

Підготовка військовослужбовців сержантського і старшинського складу для заміщення штатних посад інструкторів навчальних підрозділів з підготовки рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється за відповідними програмами на курсах підготовки інструкторів у навчальних центрах.вгору