Документ z0014-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.02.2015. Подивитися в історії? )

».

У зв’язку з цим колонки 2 - 5 вважати відповідно колонками 3 - 6;

у пункті 4 назву таблиці доповнити словами «з істотною участю у заявника» та після колонки 1 доповнити колонкою 2 такого змісту:

«

Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника

2

».

У зв’язку з цим колонки 2 - 8 вважати відповідно колонками 3 - 9;

після таблиці доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Заповнюється щодо тих фізичних осіб, які через власників з істотною участю у заявника володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку із цим пункт 6 вважати пунктом 5.

14. У додатку 10:

1) назву колонки 2 викласти в такій редакції:

«Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи»;

2) назву колонки 3 викласти в такій редакції:

«Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)»;

колонки 5 та 6 виключити.

У зв’язку з цим колонки 7 - 10 вважати відповідно колонками 5 - 8.

15. У додатку 14:

назву додатка доповнити символом «*» та доповнити додаток виноскою такого змісту:

«*Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид професійної діяльності, на який отримується ліцензія.».

16. У тексті Порядку та умов після слів «печаткою заявника» доповнити словами «(за наявності)».

17. Додатки до Порядку та умов після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І.Г. Бараміявгору