Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226
Казначейство України; Order, Appeal, Typical Form [...] on December 14, 2010480
Document z0012-11, invalid, current version — Loss of force on October 15, 2013, on the basis - z1650-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2010 N 480
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 січня 2011 р.
за N 12/18750
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 787 ( z1650-13 ) від 03.09.2013 }
Про внесення змін
до наказу Державного
казначейства України
від 10.12.2002 N 226

З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу
України від 08.07.2010 N 2456-VI ( 2456-17 ) та згідно із
Положенням про Державне казначейство України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного казначейства України
від 10.12.2002 N 226 ( z1000-02 ) "Про затвердження Порядку
повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до
державного та місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288 (зі змінами), такі
зміни:
1.1 У заголовку та пункті 1 наказу слово "надмірно" замінити
словом "надміру".
1.2. Преамбулу викласти у такій редакції: "Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та
Положення про Державне казначейство України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ),".
2. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, помилково
або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів,
від 10.12.2002 N 226 ( z1000-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288 (зі змінами), що
додаються.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
14.12.2010 N 480
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 січня 2011 р.
за N 12/18750

ЗМІНИ
до Порядку повернення коштів,
помилково або надмірно зарахованих
до державного та місцевих бюджетів
( z1000-02 )

1. У заголовку до Порядку, у тексті Порядку слово "надмірно"
у всіх відмінках замінити словом "надміру".
2. У главі 1: у пункті 1 цифри "48, 50" замінити цифрами "43, 45"; абзац другий пункту 3 викласти в такій редакціїї: "Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів
коштів, відкриті в банках або органах Державного казначейства
України, вказані у поданні або заяві платника. Повернення платежів
фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись
у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку,
вказані у поданні або заяві платника (його довіреної особи)."; у пункті 4 слова "шляхом оформлення та подання до банків
розрахункових документів на перерахування коштів на рахунки
одержувачів" замінити словами "або у гривневому еквіваленті
іноземної валюти, розрахованому за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату
повернення коштів з бюджету, з відповідних рахунків з обліку
надходжень, відкритих в органах Державного казначейства України,
про що платник зазначає у своїй заяві"; у пункті 5: абзац перший викласти в такій редакції: "5. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету
податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів
здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету. Подання надається до органу Державного
казначейства України за формою, передбаченою відповідними
спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства
України та органів, що контролюють справляння надходжень бюджету,
з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету
коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи, за
підписом керівника установи або його заступників відповідно до їх
компетенції з обов'язковим зазначенням такої інформації:
обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету,
найменування (П.І.Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
або реєстраційного номера облікової картки платника податків з
ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті), суми платежу, що підлягає
поверненню, дати та номера розрахункового документа, який
підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету"; у абзаці третьому слова "або ідентифікаційного номера за ДРФО
(за наявності)" замінити словами "реєстраційного номера облікової
картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси та номера
контактного телефону,"; у пункті 6: в абзаці першому слова "заявою платника та" виключити; в абзаці п'ятому слова "або іншими органами, які здійснюють
облік заборгованості в розрізі позичальників" виключити; абзац шостий викласти в такій редакції: "Подання складається за формою, передбаченою відповідними
спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства
України з питань повернення помилково або надміру зарахованих до
бюджету коштів та органом, який здійснює облік заборгованості в
розрізі позичальників, або в довільній формі на офіційному бланку
установи за підписом керівника установи або його заступників
відповідно до їх компетенції з обов'язковим зазначенням такої
інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з
бюджету, найменування (П.І.Б.) платника, ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника
податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті), суми платежу, що підлягає
поверненню, дати та номера розрахункового документа, який
підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету."; у абзаці восьмому слова "ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або
ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності)," замінити
словами "ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного
номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та
номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті), адреси та номера контактного телефону одержувача,"; пункт 7 викласти в такій редакції: "7. У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих
бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним
та місцевими бюджетами, орган, що контролює справляння надходжень
бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі
позичальників, передає подання на погодження відповідному
місцевому фінансовому органу. Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих
днів погоджує подання і не пізніше наступного робочого дня після
погодження повертає його органу, який надав подання, для подальшої
передачі до органів Державного казначейства"; доповнити главу після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту: "8.Заява та/або подання надається до органу Державного
казначейства України за місцем зарахування платежу до бюджету (до
Державного казначейства України або відповідного територіального
органу Державного казначейства України). Органи Державного казначейства України приймають подання від
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету або які
здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, у строки,
визначені спільними нормативно-правовими актами з питань
повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів. У разі відсутності спільного нормативно-правового акта
Державного казначейства України та органу, що контролює справляння
надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в
розрізі позичальників, платник подає до органу Державного
казначейства України заяву та подання, дата складання яких не
перевищує 30 календарних днів. Заява та подання повертаються органами Державного
казначейства України надавачам без виконання у таких випадках: перевищення встановлених законодавством строків надання заяви
та подання до органу Державного казначейства України; невідповідність заяви та подання визначеним формі та/або
змісту; невідповідність інформації, викладеної у заяві платника,
даним, наведеним у поданні, або даним органу Державного
казначейства України про зарахування коштів до бюджету; надання заяви та подання не за призначенням.". У зв'язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 9-11;
пункт 9 викласти в такій редакції: "9. Операції з повернення платежів з бюджетів здійснюються
органами Державного казначейства України з рахунків, на які в
поточному бюджетному періоді відповідно до законодавства
зараховується вид надходжень, що повертається. Органи Державного казначейства України здійснюють процедури
по забезпеченню виконання документів, зазначених у пунктах 5 та 6
цієї глави, в такому порядку: за наявності поточних надходжень на відповідних бюджетних
рахунках орган Державного казначейства України протягом п'яти
робочих днів після дня отримання подання (заяви та подання)
перераховує кошти на рахунок одержувача одноразово на загальну
суму або частковими сумами; у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на
відповідних рахунках для здійснення повернення відповідний орган
Державного казначейства України не пізніше ніж через п'ять робочих
днів після дня отримання подання (заяви та подання) направляє
звернення для підкріплення коштами цих рахунків: за платежами, що належать державному бюджету, - до Державного
казначейства України; за платежами, що належать місцевим бюджетам, - до відповідних
місцевих фінансових органів; за частиною платежу, що перерахована до відповідного фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування, - до
відповідного територіального органу цього фонду. Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків
подається за визначеною формою (додатки 1 та 2 до цього Порядку)
на паперових носіях або факсимільним зв'язком з наступним наданням
оригіналів на паперових носіях. У разі не надання підкріплення коштами протягом п'яти робочих
днів після дня отримання звернення Державне казначейство України,
місцеві фінансові органи та/або територіальні органи фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування письмово
інформують органи Державного казначейства України про причини
невиконання звернення. Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою
для зупинення операцій з повернення коштів з бюджету за рахунок
поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів з бюджету за
рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після
направлення звернення про підкріплення коштами відповідний орган
Державного казначейства України повідомляє про це Державне
казначейство України, місцеві фінансові органи та/або
територіальні органи фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, до яких направлено звернення для
підкріплення коштами. Невикористана органом Державного
казначейства України сума наданого підкріплення коштами
повертається органам, які надали підкріплення коштами. Якщо місцеві фінансові органи та/або територіальні органи
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у
визначений термін не надають підкріплення коштами для здійснення
повернення або не повідомляють про причини ненадання підкріплення
коштами, відповідний орган Державного казначейства України
направляє місцевим фінансовим органам письмове попередження про
неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо
усунення цього порушення, а територіальним органам фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування -
відповідне звернення. У випадку, якщо відповідні місцеві фінансові органи у
визначений законодавством строк не усувають бюджетне
правопорушення, тобто не надають підкріплення коштами для
здійснення повернення або не повідомляють про причини невиконання
звернення органу Державного казначейства України, керівник
відповідного органу Державного казначейства України приймає
рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного
законодавства у порядку, встановленому законодавством. У випадку, якщо відповідні територіальні органи фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у
визначений законодавством строк не надають підкріплення коштами
для здійснення повернення або не повідомляють про причини
невиконання звернення, відповідний орган Державного казначейства
України повідомляє про зазначене Державне казначейство України,
яке в свою чергу інформує центральні органи фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування для
вжиття відповідних заходів.".
3. У главі 2: у пунктах 3, 4 та 6 слова "проводиться відрахування дотацій"
замінити словами "здійснюється перерахування дотації вирівнювання"
у відповідних відмінках; у пункті 5 слово та цифру "(додаток 1)" замінити словом та
цифрою "(додаток 3)", слово та цифру "(додаток 2)" замінити словом
та цифрою "(додаток 1)".
4. У главі 3: у пунктах 2, 3 слова "відрахування дотацій" замінити словами
"перерахування дотації вирівнювання".
5. У главі 4: у пункті 6 слово та цифру "(додаток 3)" замінити словом та
цифрою "(додаток 2)".
6. У главі 6: у пункті 3 слово та цифру "(додаток 1)" замінити словом та
цифрою "(додаток 3)", слово та цифру "(додаток 2)" замінити словом
та цифрою "(додаток 1)".
7. У главі 8: у пункті 3 слово та цифру "(додаток 3)" замінити словом та
цифрою "(додаток 2)".
8. У главі 13: абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції: "Одночасно із зазначеним частка коштів, перерахована до
відповідного територіального органу фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування, підлягає поверненню ним на
відповідний транзитний рахунок, відкритий в органі Державного
казначейства України, з якого здійснюється підкріплення рахунку
3411 (3421). Підставою для здійснення територіальним органом фонду
зазначеного перерахування коштів є звернення органу Державного
казначейства України до відповідного територіального органу фонду
(додаток 2), на рахунок якого були зараховані кошти після
розподілу, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом
подання відповідного органу, зазначеного в пункті 5 глави 1.".
9. Главу 16 доповнити новим пунктом такого змісту: "4.Повернення готівкою коштів, помилково або надміру
зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних
установ, здійснюється з каси бюджетної установи. Виплата готівки
бюджетним установам здійснюється на підставі оформленої
розпорядником бюджетних коштів заявки на видачу готівки
(додаток 4).".
10. Додатки 1-3 до Порядку викласти в новій редакції, що
додається.
11. Доповнити Порядок новим додатком 4, що додається.
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку повернення
коштів, помилково
або надміру зарахованих
до державного та місцевих
бюджетів
( z1000-02 )
________________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)
Державне казначейство України

ЗВЕРНЕННЯ

N ________ від "___" ________ 20__ року
У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку з обліку надходжень
за _____________________________________________________________,
(назва платежу, код бюджетної класифікації, символ звітності)
необхідних для повернення помилково або надміру зарахованих
до бюджету платежів у сумі ________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з рахунку Державного
казначейства України на рахунок N ____________________, відкритий
у ______________________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
код банку _______________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______ _________________________.
Керівник органу ___________ ______________
Державного казначейства України (підпис) (П.І.Б.)
в _____________________ області
Головний бухгалтер ___________ ______________
М.П. (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Порядку повернення
коштів, помилково
або надміру зарахованих
до державного та місцевих
бюджетів
( z1000-02 )
__________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)

ЗВЕРНЕННЯ

N ________ від "___" ________ 20__ року
до ______________________________________________________________
(найменування органу, до якого звертається орган
Державного казначейства України)
На виконання подання (іншого документа) N _____ від "___" _______
20__ року _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування органу, що контролює справляння надходжень бюджету)
про повернення помилково або надміру сплаченого _________________ _________________________________________________________________
(назва платежу)
_________________________________________________________________
(найменування або П.І.Б. платника)
у сумі __________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
що зарахована "_______" _____________________ 20__ року платіжним
дорученням N _________________ на рахунок N _____________________
за кодом ____________________________,
(код бюджетної класифікації)
відкритий у ____________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
код банку __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________
просимо перерахувати кошти у сумі _______________________________
на рахунок N _________________________, відкритий у _____________
(сума цифрами та словами)
________________________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
код банку _______________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______ _______________________.
Копія подання (іншого документа) додається.
Керівник органу
Державного казначейства України
в _____________________ області ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер ____________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 3
до Порядку повернення
коштів, помилково
або надміру зарахованих
до державного та місцевих
бюджетів
( z1000-02 )

РІШЕННЯ

N ________ від "___" ________ 20__ року
Про перерахування з рахунку Державного казначейства України N ___ ________________________ на рахунок N ___________________________
у Державному казначействі України суми __________________________ ________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
необхідної для повернення помилково або надміру зарахованих до
бюджету платежів, згідно із зверненням від ______________________
N ______________________________ на рахунок _____________________ _________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
N ____________________, код банку _________, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ ____________.
Заступник голови
Державного казначейства
України _____________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ ___________________
(керівник структурного (підпис) (П.І.Б.) підрозділу Державного казначейства України)
Погоджено: ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ ___________________
(керівник структурного (підпис) (П.І.Б.) підрозділу Державного казначейства України)
Отримано: ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________ ___________________
(керівник структурного (підпис) (П.І.Б.) підрозділу Державного казначейства України)

Додаток 4
до Порядку повернення
коштів, помилково
або надміру зарахованих
до державного та місцевих
бюджетів
( z1000-02 )
--------------------------------------------------- |N чека | | |-------------------------------------------------| |Дата отримання | | | | | | | | | |готівки | | | | | | | | | |-------------------------------------------------| |Найменування банку, N рахунку групи 257 | | | ---------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

ЗАЯВКА
на видачу готівки*
"___" _________________________ 20__ року
(дата подачі заявки)
____________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

просить погодити видачу готівки за чеком на суму ________________ _________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
на ім'я _________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису)
дані паспорта (посвідчення - для військових): серія ____, N ____,
від ______, виданий _____________________________________________
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | N з/п |Код класифікації| N рахунку для зарахування| Готівка до | | | доходів бюджету| до бюджету власних | виплати | | | | надходжень бюджетних | | | | | установ, з якого | | | | | здійснюється повернення | | |-------+----------------+--------------------------+------------| | | | | | |-------+----------------+--------------------------+------------| | | | | | |-------+----------------+--------------------------+------------| | | | | | |-------+----------------+--------------------------+------------| | | | | | |-------+----------------+--------------------------+------------| |Усього:| | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник установи ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея _______________
* Надається у двох примірниках.on top