Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)
Держнаглядохоронпраці; Наказ, Правила, Вказівки від 06.10.1997257
Документ z0011-98, поточна редакція — Редакція від 06.04.2000, підстава - z0213-00


     23.3.5. В дозволі на виконання робіт в охоронній зоні КЛ слід 
зазначити розташування та глибину закладання КЛ. 23.3.6. Перед початком виконання земляних робіт в охоронній
зоні КЛ під наглядом працівників, які експлуатують КЛ, слід
зробити контрольне розкривання грунту (шурф) для уточнення
розташування та глибини прокладання кабелів, а також встановити
тимчасове огородження, яке визначає зону роботи землерийних машин. 23.3.7. Не допускається застосування машин і механізмів
ударної дії на відстанях менше ніж 5 м від траси кабелю, а
землерийних машин - в межах охоронної зони КЛ. Розпушування грунту
з використанням відбійних молотків дозволяється на глибину не
більше 0,3 м над трасою кабелю. 23.3.8. У разі потреби кабель повинен проколювати за нарядом
допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства.
Членом бригади може бути працівник БМО з групою IV. 23.3.9. У разі виявлення під час земляних робіт кабелю, не
зазначеного в документації на виконання робіт, необхідно припинити
роботу і, вживши заходів щодо його схоронності, повідомити про це
підприємству, яке видало дозвіл на виконання робіт. 23.3.10. Виконання земляних робіт в охоронній зоні КЛ в
аварійних випадках можуть дозволити оперативні працівники
експлуатаційного підприємства, які мають право видавати дозвіл на
підготовку робочих місць і допуск. У цьому разі земляні роботи
слід виконувати під наглядом представника експлуатаційного
підприємства. ( Пункт 23.3.10 розділу 23 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 ) 23.3.11. Експлуатаційне підприємство відповідає за
запобігання можливості подавання робочої напруги на ділянки, куди
допущені для роботи працівники БМО. 23.3.12. Під час виконання робіт в охоронній зоні ліній
електропередавання слід виконувати вимоги "Правил охорони
електричних мереж" ( 209-97-п ) щодо додержання безпечних
відстаней між підіймальними та висувними частинами
вантажопідіймальних машин, механізмів, а також вантажозахватними
пристроями, стропами, вантажами і струмовідними частинами.
Додаток 1
до Правил безпечної експлуатації
електроустановок
Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують
електроустановки
Мінімальний стаж роботи в електроустановках, необхідний для
отримання чергової групи з електробезпеки, наведено в таблиці 1
цього додатка. Мінімальні вимоги для отримання групи з електробезпеки є
такими: 1. Для отримання групи I достатньо пройти інструктаж з
електробезпеки в даній електроустановці з оформленням в журналі
інструктажу. Видавати посвідчення працівникам з групою I не вимагається. 2. Працівникам віком молодше 18 років не дозволяється
присвоювати групу вище II. 3. Для отримання чергової групи з електробезпеки необхідно
мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою
групою, зазначений в таблиці 1 цього додатка. 4. Для отримання груп II - V працівники повинні: - мати чітке уявлення про небезпеку, пов'язану з роботою в
електроустановках; - знати та вміти застосовувати на практиці ці та інші правила
безпеки в обсязі, що відноситься до роботи, яка виконується; - знати будову і принцип дії електроустановок; - вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі
нещасних випадків. Крім того, для отримання груп III, IV і V необхідно знати
компоновку електроустановок та вміти організувати безпечне
проведення робіт. Для отримання групи V необхідно також чітко
розуміти, чим спричинені вимоги конкретних пунктів цих Правил. Таблиця 1 - Мінімальний стаж роботи в електроустановках,
необхідний для отримання чергової групи з електробезпеки ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Категорія працівників |Мінімальний стаж роботи в електроустано- | | |вках з попередньою групою для отримання | | |чергової групи з електробезпеки (місяців)| | |—————————————————————————————————————————| | | Групи з електробезпеки | | |—————————————————————————————————————————| | | I | II | III | IV | V | |—————————————————————————————————+———————+—————+————————+————————+—————————| |1. Неелектротехнічні працівники, |Не нор-| 2 | 12 |Не пере-|Не пере- | |залучені до роботи в електроус- |мується| | |дбачено |дбачено | |тановках (будівельники, приби- | | | | | | |ральники, водії автомобілів, ма- | | | | | | |шиністи вантажопідіймальних ма- | | | | | | |шин, механізмів та ін.) | | | | | | |2. Керівники, спеціалісти, опе- | | | | | | |ративні, оперативно-виробничі і | | | | | | |виробничі працівники: | | | | | | |2.1. З вищою технічною, спеціаль-| -"- | 1 | 2 | 3 | 6 | |ною електротехнічною середньою | | | | | | |освітою; | | | | | | |2.2. Зі спеціалізованою профтех- | -"- | 1 | 2 | 3 | 12 | |освітою; | | | | | | |2.3. Без спеціальної освіти | -"- | 1 | 2 | 6 | 24 | |3. Практиканти: | | | | | | |3.1.Вищих та середніх спеціальних| -"- | 1 | 3 |Не пере-|Не пере- | |навчальних закладів; | | | |дбачено |дбачено | |3.2. Профтехучилищ | -"- | 1 | 6 |Не пере-|Не пере- | | | | | |дбачено |дбачено | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Для отримання III - V груп з електробезпеки вимагається
пройти спеціальне навчання стосовно посади, яку займає
працівник.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Додаток 2
до Правил безпечної експлуатації
електроустановок
Форма наряду-допуску для виконання робіт в
електроустановках і вказівки щодо його заповнення
Лицьова сторона наряду
Підприємство _________________________ Підрозділ ____________________________
Наряд-допуск N
(для виконання робіт в електроустановках)
Керівнику робіт (наглядачу) ______________________________________
(прізвище, ініціали, __________________________________________________________________
група з електробезпеки) допускачу ________________________________________________________
(прізвище, ініціали, група з електробезпеки) з членами бригади: _______________________________________________
(прізвища, ініціали, група з електробезпеки) __________________________________________________________________
доручається: _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Роботу почати дата __________________ год ________ хв ___________
Роботу закінчити дата _______________ год ________ хв ____________
Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва електроустановок, в яких треба про-|Що повинно бути вимк-| |вести вимкнення і встановити заземлення |нено і де заземлено | |—————————————————————————————————————————+—————————————————————| | 1 | 2 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Окремі вказівки: _________________________________________________ __________________________________________________________________
Наряд видав дата ____________________ год _________ хв ___________
Підпис _______________ Прізвище, ініціали ________________________
Наряд продовжив до: дата __________________ год _______ хв _______
Підпис ___________ Прізвище, ініціали _____________ дата _________
Таблиця 2 - Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дозвіл на підготовку ро-| Дата, |Підпис працівника, який | |бочих місць і на допуск | час |отримав дозвіл на підготовку| |видав (посада, прізвище | |робочих місць і на допуск | |або підпис) | | | |—————————————————————————+—————————+————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились: ______________ __________________________________________________________________
Допускач _________________________________________________________
(підпис) Керівник робіт (наглядач) ________________________________________
(підпис)
Зворотна сторона наряду
Таблиця 3 - Інструктаж членів бригади (цільовий) у разі первинного
допуску ———————————————————————————————————————————————————————— |Члени бригади (прізвище,|Підписи членів бригади, які | |ініціали) |пройшли інструктаж | |—————————————————————————+————————————————————————————| | 1 | 2 | ———————————————————————————————————————————————————————— Підписи працівників, які провели інструктаж:
Допускач _________________________________
Керівник робіт (наглядач) ________________
Таблиця 4 - Щоденний допуск до роботи та її закінчення —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Бригада проінструктована і допущена на |Робота закінчена,| | робоче місце |бригада виведена | |——————————————————————————————————————————————+—————————————————| |Найменування | Дата, | Підписи |Дата, | Підпис | |робочого місця | час |——————————————————————|час |керівника | | | |допускача|керівника | |робіт | | | | |робіт (наг- | |(нагляда- | | | | |лядача) | | ча) | |———————————————+———————+—————————+————————————+——————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 5 - Зміни в складі бригади
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Працівник, введений |Працівник, виведений | | | |до складу бригади |зі складу бригади | Дата, | Дозволив| |(прізвище, ініціали, |(прізвище, ініціали, | час | (підпис)| |група) | група) | | | |—————————————————————+———————————————————————+————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Робота повністю закінчена, бригада виведена, заземлення,
встановлені бригадою, знято, повідомлено (кому) __________________
(посада) __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали) Дата _____________________ год ______________ хв _________________
Керівник робіт (наглядач) ________________________________________
(підпис)
Продовження додатка 2
до Правил безпечної експлуатації
електроустановок
Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для
виконання робіт в електроустановках
1. Записи в наряді-допуску повинні бути розбірливими і
виконаними чорнилом, кульковою ручкою тощо. Забороняється
заповняти бланк наряду-допуску олівцем і виправляти текст. 2. Систему нумерації нарядів-допусків визначає керівництво
підприємства. 3. Для зазначення дати пишуть число, місяць та дві останні
цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.11.97, 26.04.97. 4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуть в називному
відмінку; записують їх ініціали і групу з електробезпеки. 5. Диспетчерські найменування електрообладнання дозволяється
записувати в скороченій формі, що прийнята на підприємстві і яка
відповідає стандартам. Наприклад: МВ-110 Т-2 (масляний вимикач
трансформатора Т-2), Тр-р 21Т (трансформатор 21Т). 6. Якщо не вистачає рядків в таблицях або тексті наряду,
дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду під тим
самим номером за підписом працівника, який видає наряд для
продовження записів. У цьому разі в останніх рядках таблиць або в
кінці рядка основного бланку слід записати: "Див. додатковий
бланк", а додатковому бланку надають номер основного наряду і
роблять помітку "додатковий".
Лицьова сторона наряду 7. В рядку "Підрозділ" зазначається той структурний підрозділ
підприємства (цех, служба, район, дільниця), в електроустановках
якого треба буде працювати. 8. У рядку "Допускачу" зазначається прізвище допускача зі
складу оперативних або оперативно-виробничих працівників, або
керівника робіт, який суміщає обов'язки допускача. Для електроустановок, де допускачем є черговий, в рядку
записується "Черговому" без зазначення прізвища. 9. В рядках "З членами бригади" зазначаються члени бригади та
їхні групи з електробезпеки. Для виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів
і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм,
кранівником, стропальником, а також тип механізму або самохідного
крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В., гр.II, водій
ТВ-26.; Крилов А.С, гр.II, кранівник АК-51; Костюк М.В., гр.I,
стропальник. 10. В рядках "Доручається": - для електроустановок електростанцій, підстанцій та КЛ
зазначається найменування електроустановки та її приєднань, в яких
треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ
110 кВ, шиноз'єднувальний вимикач, заміна вводів. Для робіт, що
виконуються згідно з пунктом 6.10.1а цих Правил, допускається
зазначати лише назву електроустановки та зміст роботи; - для ПЛ зазначаються найменування лінії і межа її ділянки,
де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими,
враховуючи їх, буде виконуватись робота; окремі прольоти,
наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ та ін.), а
також зміст роботи, наприклад: ПЛ 330 кВ Чайкіно-Макєєвська, опори
N 120 - 150, перетягування проводів. Для багатоколової ПЛ
зазначається також найменування кола, а у разі пофазного ремонту -
і розташування фази на опорі. 11. В рядках "Роботу почати" та "Роботу закінчити"
зазначаються дата і час початку та закінчення роботи за даним
нарядом. 12. У разі виконання робіт в електроустановках
електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 "Заходи щодо
підготовки робочих місць" зазначаються: - в графі 1 - найменування електроустановок, в яких необхідно
провести операції з комутаційними апаратами і встановити
заземлення; - в графі 2 - диспетчерське найменування (позначення)
комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими проводяться
операції, і місця, де слід встановлювати заземлення. Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях РЗА,
автоматики, телемеханіки, зв'язку зазначати в таблиці 1 не
потрібно. Для роботи на КЛ та ПЛ, що вимикають і заземлюють в РУ
працівники, які не обслуговують ці лінії (наприклад, оперативні
працівники електростанцій та підстанцій), таблицю 1 слід
заповнювати таким чином: - в графі 1 зазначається найменування електростанції або
підстанції, на яких вимикається лінія; - в графі 2, в рядку, що відповідає найменуванню
електростанції або підстанції, зазначається диспетчерське
найменування (позначення) лінії. 13. Для виконання робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначаються: - в графі 1 - найменування ліній, кіл, проводів, що записані
в рядку "Доручається" наряду, а також найменування інших ПЛ або
кіл, які підлягають вимкненню і заземленню в зв'язку з виконанням
робіт на ПЛ, яка ремонтується, або на колі (наприклад, ПЛ, які
перетинаються з лінією, що ремонтується, або проходять поблизу
неї, інших кіл багатоколової ПЛ та ін.); - в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем
зі складу оперативно-виробничих працівників - найменування
комутаційних апаратів в РУ та на самій ПЛ, на яких проводяться
операції, і номери опор, на яких необхідно встановити заземлення.
В цій самій графі слід зазначити номери опор або прольоти, де
керівник робіт повинен встановити заземлення на проводи та троси
на робочому місці відповідно до пунктів 7.7.2, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8
і 7.7.10 цих Правил. Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду
визначити неможливо або робота буде виконуватись з переставлянням
заземлень, то в графі 2 зазначається "Заземлити на робочих
місцях". В графі 2 слід вказати місця, де керівник робіт повинен
встановити заземлення на ПЛ, які перетинаються з тією, що
ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються
іншим підприємством (службою), в рядку "Окремі вказівки" наряду
слід вказати на необхідність перевірки заземлень, що
встановлюються працівниками цього підприємства (служби). 14. До таблиці 1 слід занести ті операції з комутаційними
апаратами, що потрібні для підготовки безпосередньо робочого
місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого
місця, пов'язані зі змінюванням схем (наприклад, переведення
приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення
ділянки мережі з одного джерела живлення на інше тощо), до таблиці
не заносяться. Допускається оформлення таблиці 1 у вигляді бланка
переключень із зазначенням послідовності операцій. У тому разі, коли допускачу зі складу оперативно-виробничих
працівників за нарядом доручається допуск на вже підготовлені
робочі місця, в графі 2 таблиці 1 працівник, який видає наряд,
записує ті вимкнення і заземлення, які необхідні для підготовки
робочих місць, і зазначає, які з них вже виконано. Для робіт, які не вимагають підготовки робочого місця, в
графах таблиці 1 робиться запис "Не вимагається". 15. В рядках "Окремі вказівки" записуються: - додаткові заходи, що створюють безпечні умови праці
працівників (встановлення огороджень, перевірка повітря в
приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки та ін.); - дозвіл керівнику робіт (наглядачу) на повторний допуск
бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 6.8.3 цих
Правил); - дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше
робоче місце (пункт 6.7.1 цих Правил); - дозвіл керівнику робіт на тимчасове знімання і встановлення
заземлень (пункт 6.8.4 цих Правил); - дозвіл керівнику робіт оперувати комутаційними апаратами
(пункт 19.8 цих Правил); - призначення особи, відповідальної за безпечне виконання
робіт з переміщення вантажів кранами (пункт 20.1 цих Правил); - у разі видавання наряду наглядачу - відповідальний
працівник, який очолює бригаду (пункт 6.1.10 цих Правил); - вказівка про необхідність перевірки заземлення ПЛ інших
підприємств (пункт 13 цього додатка); - вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в
зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги
(пункт 16.3.10 цих Правил); - дозвіл увімкнути електроустановку або частину її (окремі
комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового
(пункт 6.9.3 цих Правил); - дозвіл на проведення пробних вмикань, випробувань
(вимірювань) із зазначенням осіб, які мають виконувати ці роботи. Працівнику, який видає наряд, дозволяється вносити на свій
розсуд в ці рядки й інші записи, пов'язані з роботою, що
виконується. 16. Таблиця 2 заповнюється під час отримання дозволу на
підготовку робочого місця і на допуск. В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище працівника, який
видав дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. В графі 2 зазначаються дата та час видачі дозволу. В графі 3 розписуються працівники, які отримали дозвіл на
підготовку робочих місць і на допуск. Якщо підготовляють робочі
місця кілька працівників або працівники різних цехів, то в графі 3
розписуються всі, хто готував робочі місця. Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск
записують неодночасно, то в графі 2 послідовно заповнюють два
рядки: один - про дозвіл на підготовку робочого місця, другий -
про дозвіл на допуск. 17. У разі виконання робіт в електроустановках
електростанцій, підстанцій та на КЛ в рядках "Робочі місця
підготовлені. Під напругою залишились" допускач зазначає
струмовідні частини, що перебувають під напругою, приєднання, яке
ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або
обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи
ні. У разі виконання робіт на ПЛ в цих самих рядках записують
струмовідні частини, вказані працівником, який видав наряд, в
рядках "Окремі вказівки", а у разі необхідності - інші струмовідні
частини. Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками
"Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились" тільки у разі
первинного допуску.
Зворотна сторона наряду 18. Цільовий інструктаж членів бригади слід оформляти в
таблиці 3 наряду тільки у разі первинного допуску та введення до
складу бригади нового працівника. Про проведені інструктажі
допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються у відповідних
рядках в кінці таблиці 3. 19. В таблиці 4 слід оформляти щоденний допуск до роботи та
її закінчення, а також допуск у разі переведення на інше робоче
місце. Якщо керівник робіт суміщає обов'язки допускача, а також якщо
керівнику робіт дозволено допустити бригаду до роботи у разі
повторного допуску, він розписується під час допуску в графах 3 і
4. Закінчення робіт, пов'язане із закінченням робочого дня,
керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6. 20. В таблиці 5 у разі введення до складу бригади або
виведення зі складу бригади водія автомобіля, машиніста механізму,
кранівника зазначають також тип закріпленого за ним автомобіля,
механізму чи самохідного крана. В графі 4 розписується працівник,
який видав дозвіл на зміну складу бригади. У разі передавання
дозволу по телефону, радіо керівник робіт в графі 4 зазначає
прізвище цього працівника. 21. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач)
розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час
і дату оформлення. Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи
черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників
відсутній або керівник робіт суміщує обов'язки допускача, керівник
робіт чи наглядач це оформляє тільки в своєму примірнику наряду,
зазначаючи посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про
повне закінчення робіт, а також дату і час повідомлення. Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення робіт
черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників
присутній, то керівник робіт або наглядач оформляє це в обох
примірниках наряду. Якщо бригада не встановлювала заземлення, то слова
"Заземлення, встановлені бригадою, зняті" треба викреслити.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Додаток 3
до Правил безпечної експлуатації
електроустановок
Порядок обліку робіт, що виконуються
за нарядами і розпорядженнями
Порядок обліку робіт за нарядами та розпорядженнями визначає
керівництво підприємства. Роботи за нарядами та розпорядженнями слід обліковувати в
призначеному для цього журналі за пропонованою нижче формою. В журналі у відповідних графах реєструють первинний допуск до
роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи за
розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт за
розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками
або під їхнім наглядом і запис про які роблять тільки в
оперативному журналі). Крім того, первинні та щоденні допуски до
робіт за нарядом оформляють записом в оперативному журналі, у
цьому разі зазначають тільки номер наряду і робоче місце. Сторінки журналу слід пронумерувати, а журнал прошнурувати та
скріпити печаткою. Термін зберігання журналу після останнього
запису становить 6 місяців.
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер|Номер|Місце і най-|Керівник |Члени брига-|Працівник,|Дозвіл|Роботу| |роз- |наря-|менування |робіт або |ди, яка пра-|який дав |на до-|закін-| |по- |ду |роботи. За- |наглядач |цює за роз- |розпоряд- |пуск |чили | |ряд- | |ходи безпеки|(прізвище,|порядженням |ження |(дата,|(дата,| |ження| | |ініціали) |(прізвище, |(прізвище,|час) |час) | | | | | |ініціали) |ініціали) | | | |—————+—————+————————————+——————————+————————————+——————————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки: 1. У разі великої кількості робіт за розпорядженнями
запис їхніх порядкових номерів дозволяється щомісяця
починати знову.
2. У разі виконання робіт за нарядом заповнюються тільки
графи 2, 7, 8.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Додаток 4
до Правил безпечної експлуатації
електроустановок
Приклади встановлення заземлень в схемах електроустановок
( za011-98 )
"Офіційний вісник України" 1998, N 3, стор.237
Код нормативного акта: 4664/1998вгору