Документ z0011-07, перша редакція — Прийняття від 15.12.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.12.2006 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2007 р.
за N 11/13278

Про затвердження Змін до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні

Відповідно до Закону України від 30 листопада 2005 року
N 3151-IV ( 3151-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
деякі питання ввезення на митну територію України транспортних
засобів", статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від
10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом
Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 року N 28
( z0466-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
4 травня 2005 року за N 466/10746 (із змінами), що додаються.
2. Управлінню оцінки відповідності (Сердюков О.Я.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію.
4. Управлінню справами та контролю за використанням майна
(Грицик В.І.) у 3-денний термін забезпечити тиражування та надання
копій цього наказу структурним підрозділам Держспоживстандарту
України.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника Управління оцінки відповідності Сердюкова О.Я.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
Т.в.о. Голови І.Саєвич
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Заступник Міністра
економіки України Л.Мусіна
Заступник Міністра
транспорту та зв'язку України Л.Г.Сергієнко
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
15.12.2006 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2007 р.
за N 11/13278

ЗМІНИ
до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні
( z0466-05 )

1. Графи 3 та 4 пунктів 4.5, 16.2, 18.1 доповнити словами та
цифрами "ДСТУ 4113-2001 (IEC 60950-1999)".
2. Графи 3 та 4 пункту 16.1 доповнити словами та цифрами
"ДСТУ 4113-2001 (IEC 60950-1999) (за наявності блока живлення від
електричної мережі)".
3. Розділ 21 "Дорожні транспортні засоби, їх складові частини
та приладдя" викласти у такій редакції:

Примітки. 1. Питомі викиди забруднювальних речовин дорожніх
транспортних засобів (далі - ДТЗ) повною масою більше ніж 3500 кг,
обладнаних бензиновими двигунами, не повинні перевищувати таких
значень: CO - 20,0 г/кВт.год, С Н - 1,1 г/кВт.год,
m n NO - 7,0 г/кВт.год (процедура випробувань - за циклом "ESC"
x згідно з R49-03).
2. Вимоги поширюють тільки на ДТЗ, обладнані дизелями.
3. При сертифікації на відповідність цим вимогам також можуть
бути зараховані: - маркування щодо офіційного затвердження за Директивами ЄС,
еквівалентними цим Правилам ЄЕК ООН, та/або інформація, наведена в
реєстраційних документах, виданих компетентними органами країни
попередньої реєстрації; - маркування щодо відповідності подальшим переглядам
Директиви 70/156/EEC, які включають вимоги щодо екологічних
показників не нижчі ніж ДСТУ UN/ECE R49-02 А, В:2002 (рівень
вимог В) та/або ДСТУ UN/ECE R83-03:2002, Правила ЄЕК ООН N 83-04
(рівні вимог B, C, D) залежно від особливостей конструкції ДТЗ; - інформація про затвердження типу ДТЗ згідно з Женевською
угодою 1958 року "Про прийняття єдиних технічних приписів для
колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які
можуть бути встановлені та/або використані на колісних
транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних
затверджень, виданих на основі цих приписів, з поправками
1995 року" ( 995_343 ), офіційно надана виробником ДТЗ або
іноземним органом з оцінки відповідності; - наявність і відповідна робота системи бортової діагностики
(OBD) згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН N 83 з серією поправок вище
ніж 04; - позитивні результати експертної оцінки конструкції систем
живлення та нейтралізації відпрацьованих газів двигунів ДТЗ. 4. З метою сертифікації пневматичних шин крім сертифікації за
схемами, передбаченими для серійної продукції, допускають
використовувати їх марковання стосовно офіційного затвердження за
відповідними Правилами ЄЕК ООН. Перелік не поширюють на ДТЗ, які згідно з Правилами
обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя, затвердженими наказом Держстандарту України
від 17.01.97 N 23 ( z0029-97 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 11.02.97 за N 29/1833, не підлягають сертифікації
в Україні. Органи з сертифікації можуть використовувати з метою
сертифікації повідомлення про офіційне затвердження типу та
протоколи випробувань за Правилами ЄЕК ООН або Директивами ЄС,
офіційно визнаними еквівалентними цим Правилам ЄЕК ООН, з серією
поправок не нижчою ніж врахована відповідним ДСТУ UN/ECE R. При сертифікації одного зразка ДТЗ, складової частини або
приладдя допускають застосовувати обмежені вимоги нормативних
документів, нижчі серії поправок ДСТУ UN/ECE R або Правил ЄЕК ООН,
а також вимоги відповідних стандартів колишнього СРСР, які діяли
на момент випуску продукції: - у разі, якщо випробування передбачають руйнування зразка; - для ДТЗ, що ввозять на митну територію України при
переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну; - за умови позитивних результатів перевірки справності
антиблокувальної системи за допомогою пристроїв сигналізації та
контролю, встановленими на ДТЗ, допускається не проводити
випробування антиблокувальної системи згідно з додатком 13 ДСТУ
UN/ECE R13-09:2002. Відповідність складових частин, що ввозять в Україну за одним
провізним документом у кількості, яка не перевищує 5 комплектів
цих складових частин, призначених для певного типу ДТЗ, може бути
підтверджена результатами випробувань цього типу ДТЗ за
показниками, на які безпосередньо впливають зазначені складові
частини за умови, що складові частини саме цього типу (та
виробника) були встановлені на ДТЗ, що проходив випробування. Встановлення антиблокувальних систем є необов'язковим, та
допускають застосовувати нормативи щодо зовнішнього шуму згідно з
ДСТУ UN/ECE R51-01:2002 для ДТЗ: - підвищеної прохідності категорій M2G, M3G (тільки ДТЗ, що
сконструйовані на базі ДТЗ категорій N2G, N3G, які мають привод
одночасно на всі колеса) і призначених для перевезення пасажирів
певних категорій або певних професій, наприклад - вахтові ДТЗ; - категорії N3G, які мають привод одночасно на всі колеса. Автобуси категорії M3 з дизелями повинні бути обладнані
зносостійкою (допоміжною) системою гальмування."
Начальник Управління
оцінки відповідності О.Сердюковвгору