Документ z0008-03, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1548-12

                                                          
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
05.12.2002 N 16
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2003 р.
за N 8/7329

Про затвердження змін і доповнень до Положення
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 2 ( z0241-02 ) від 12.02.2002, до якого
вносились зміни }
Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб ( z0241-02 ) (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
Голова
адміністративної ради В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
05.12.2002 N 16
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2003 р.
за N 8/7329

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )

1. У пункті 1.4 розділу 1 цифру та слово "1200 гривень"
замінити словами "визначеної чинним законодавством України
гарантованої суми".
2. Пункт 1.7 розділу 1 доповнити абзацами третім, четвертим
та п'ятим такого змісту:
"Виплата гарантованої суми відшкодування вкладникам, які
проживають за кордоном, здійснюється у порядку, установленому
чинним законодавством України.
У разі, якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може
отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена
його уповноваженому представнику в Україні.
Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я
неповнолітніх дітей, здійснюється їх батькам або опікунам".
3. Абзац другий пункту 3.4 розділу 3 після слова
"українського" доповнити словами "російського та латинського (для
іноземців)".
4. Пункт 4.6 розділу 4 викласти в такій редакції:
"Виплата сум відшкодувань вкладникам, які не отримали їх
через банк-агент за реєстрами Фонду, здійснюється Фондом шляхом
переказу коштів за індивідуальними зверненнями. Для отримання
коштів вкладник або вповноважена особа повинна надіслати до Фонду
заяву довільної форми з проханням виплатити гарантовану суму
відшкодування. До заяви мають додаватися копія довідки органу
державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного
номера фізичної особи - платника податку (резидента) та копія
паспорта або документа, що замінює його (сторінки, що містять
прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий,
дату видачі).
Якщо відшкодування виплачується батькам або опікунам, окрім
зазначених документів одного з батьків або опікунів, надсилається
копія свідоцтва про народження дитини. У разі опіки - додатково
надсилається також оформлений згідно з чинним законодавством
документ, що дана особа на момент здійснення виплат є опікуном.
Якщо відшкодування виплачується іншим особам за довіреністю,
свідоцтвом про право на спадщину тощо, то до Фонду повинні бути
надіслані також нотаріально завірені копії зазначених документів.
Після перевірки даних вкладника за Списком виплата Фондом
гарантованої суми відшкодування здійснюється шляхом переказу
коштів".
5. Абзац другий пункту 5.4 розділу 5 після слова "номера"
доповнити словами "фізичної особи - платника податку (резидента)
та довіреність, свідоцтво про право на спадщину тощо, якщо
відшкодування сплачується іншим особам, свідоцтво про народження
дитини, якщо вклад був відкритий на ім'я дитини".
6. У рядку 11 додатка 2 слова та цифри "але не більше 1200
гривень" замінити словами "але не більше визначеної чинним
законодавством України гарантованої суми".
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій Т.П.Лінниквгору