Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції
Держкомзв'язку та інформатизац; Наказ, Порядок від 19.12.2001212
Документ z0007-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2015, підстава - z0158-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 212 від 19.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2002 р.
за N 7/6295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 20 ( z0158-15 ) від 30.01.2015 }
Про затвердження Порядку використання відбитка
про оплату письмової кореспонденції

Відповідно до вимог статті РЕ 306 Регламенту письмової
кореспонденції Всесвітньої поштової конвенції (Пекін, 1999) і
Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року N 1446
( 1446-97-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 2000 р. N 1515 ( 1515-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання відбитка про оплату
письмової кореспонденції (далі - Порядок), що додається.
2. Генеральному директору Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Мухіну В.Г.:
2.1.Визначити необхідну кількість примірників Порядку та
забезпечити доведення його до відома підпорядкованих філіалів та
їх структурних підрозділів.
2.2. Установити контроль за додержанням вимог зазначеного
Порядку при використанні відбитка про оплату письмової
кореспонденції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови В. Коляденка.
Голова С.Довгий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України
19.12.2001 N 212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2002 р.
за N 7/6295
Порядок
використання відбитка про
оплату письмової кореспонденції
1. Порядок використання відбитка про оплату письмової
кореспонденції (далі - відбиток про оплату) розроблений відповідно
до вимог ст. РЕ 306 Регламенту письмової кореспонденції
Всесвітньої поштової конвенції (Пекін, 1999) і Правил надання
послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1446 ( 1446-97-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2000 р. N 1515) ( 1515-2000-п ).
2. Використання відбитка про оплату письмової
кореспонденції дозволяється за умови чіткого дотримання положень
даного Порядку.
3. Відбиток про оплату застосовується при наданні послуг
юридичним та фізичним особам (далі - відправник) з пересилання в
межах України письмової кореспонденції групами.
4. Використання відбитка про оплату здійснюється на
підставі укладеного з відправником договору (зразок договору
наведений у додатку 1). Право на укладання договору надається
поштамтам (вузлам поштового зв'язку) та іншим виробничим
підрозділам згідно з наказом обласної дирекції.
5. Відбиток про оплату наноситься відправником на конверти
та картки друкарським або іншим способом друкування або
штемпелювання, фарбою чорного кольору.
6. Відбиток про оплату - це прямокутник розміром
30 x 23 міліметра, у якому зазначено: - "оплачено"; - N договору, який включає шифр філіалу та реєстраційний
номер; - дата укладання договору; - назва країни подання - "Україна". Зразок відбитка про оплату наведений у додатку 2.
7. Відбиток про оплату підтверджується відбитком
календарного штемпеля виробничого підрозділу об'єкта поштового
зв'язку місця приймання. Календарний штемпель при нанесенні на
поштове відправлення не повинен попадати на відбиток про оплату.
8. Відбитки про оплату, нанесені окремо на аркуші паперу
або вирізані та наклеєні на конверт (поштову картку), уважаються
недійсними і до пересилання не приймаються.
9. Оплата послуг з пересилання письмової кореспонденції
групами, з використанням відбитка про оплату, проводиться за
діючими тарифами готівкою або шляхом безготівкового розрахунку в
сумі, що відповідає вартості послуги.
10. Письмова кореспонденція групами подається тільки: - до об'єкта поштового зв'язку, зазначеного у договорі; - в обсягах, обумовлених договором, за списком установленої
форми. Список складається у двох примірниках, де зазначається номер
договору, найменування відправника, вид відправлень, маса (у разі
пересилання рекомендованої кореспонденції), загальна кількість.
Список засвідчується підписом відправника. Якщо відправником є
юридична особа, то список засвідчується підписом керівника та
відбитком печатки.
11. Приймання зазначених відправлень здійснюється з
оформленням акта про виконання робіт, у якому зазначається вид
прийнятих відправлень, їх категорія, кількість та сума плати. Акт про виконання робіт складається у трьох примірниках: - перший примірник видається відправнику; - другий направляється до поштамту (вузла поштового зв'язку)
за місцем укладання договору для контролю за виконанням його умов; - третій долучається до документів об'єкта поштового зв'язку
за місцем приймання.
12. При прийманні поштових відправлень з відбитком про
оплату в об'єктах поштового зв'язку працівником поштового зв'язку
здійснюється перевірка правильності застосування тарифу.
13. Пересилання письмової кореспонденції з відбитком про
оплату здійснюється у порядку, встановленому законодавством для
відповідного виду та категорії поштового відправлення (лист,
поштова картка, бандероль).
14. Опущена в поштову скриньку письмова кореспонденція з
відбитком про оплату за призначенням не відправляється, а
повертається відправнику. У разі відсутності адреси відправника
зазначена кореспонденція передається до нерозданих поштових
відправлень.
Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку Н.Гавриш
Додаток 1
до пункту 1.4. Порядку використання
відбитка про оплату письмової
кореспонденції
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції
групами з використанням відбитка про оплату
"___"________ 2001 р.
ВИКОНАВЕЦЬ ___________________________________, в особі __________________________, який діє на підставі _______, з одного
боку, і ЗАМОВНИК, в особі ___________________________, який діє на
підставі _________, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання
щодо надання послуг з пересилання письмової кореспонденції групами
з використанням відбитка про оплату письмової кореспонденції. Територія надання послуги: ___________________ Вид відправлення: ____________________________ Кількість відправлень: _______________________
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
2.1.1. Оформити письмову кореспонденцію відповідно до вимог
ст. РЕ 306 Регламенту письмової кореспонденції Всесвітньої
поштової конвенції (Пекін, 1999) і Правил надання послуг поштового
зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1997 р. N 1446 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1515).

2.1.2. Надати на узгодження зразок адресного боку поштового
відправлення, що підлягає пересиланню.
2.1.3. Виготовити конверти (картки) з відбитком про оплату
тиражем ______ примірників відповідно до узгодженого зразка.
2.1.4. Доставити письмову кореспонденцію своїми силами і
засобами до відділення зв'язку N ___ за адресою ______________ та
здавати під розписку відповідальній особі до ____ год.
2.2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
2.2.1. Забезпечити приймання письмової кореспонденції
ЗАМОВНИКА групами у відділенні зв'язку N _____ за адресою _________________.
2.2.2. Надавати додаткові послуги відповідно до діючих
тарифів (написання адреси одержувача та/або відправника, складання
списку на поштові відправлення тощо).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ на
момент надання послуги у повному розмірі вартості послуг згідно з
діючими тарифами: __________________________________________________________________
(сума на момент укладення договору)
готівкою або шляхом безготівкового розрахунку. _____________________________________________
(непотрібне закреслити)
3.2. При зміні тарифів на послуги поштового зв'язку
ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА про це письмово не пізніше
3-х днів і роботи, обумовлені цим договором, виконуються за новими
тарифами з дати їх застосування, без укладання додаткової угоди.
3.3. Виконання робіт за договором підтверджується актом
прийомання-здавання виконаних робіт у 3-х примірниках.
3.4. Вартість робіт за договором _______ грн., ПДВ _____ грн.
Загальна сума до перерахування ________ грн.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за прийняті поштові
відправлення відповідно до Закону України "Про поштовий зв'язок".

4.2. При несвоєчасному перерахуванні коштів ВИКОНАВЕЦЬ має
право не приймати поштові відправлення від ЗАМОВНИКА.
4.3. У випадку пересилання рекламно-інформаційного матеріалу,
відповідальність за зміст несе ЗАМОВНИК.
4.4. При невиконанні прийнятих на себе зобов'язань Сторони
несуть відповідальність згідно із законодавством України.
Суперечки за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі
недосягнення згоди спори Сторін вирішуються згідно із
законодавством України.
4.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе матеріальної відповідальності за
втрату або пошкодження вкладень поштових відправлень, які сталися
внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо).
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє
до ______ р.
Адреси, банківські реквізити і підписи сторін
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
Додаток 2
до пункту 1.6. Порядку використання
відбитка про оплату письмової
кореспонденції
Зразок
відбитка про оплату письмової кореспонденції
-------------- | Україна | | Оплачено | |Дог. N 07-01| | 01.09.02 | --------------
Масштаб 1:1
Примітка. 07 - шифр філіалу; 01 - реєстраційний номер договору; 01.09.02 - дата укладання договору.вгору