Документ z0005-98, поточна редакція — Прийняття від 24.12.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 08.01.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 24.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 січня 1998 р.
за N 5/2445

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та
умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.11.97 р. N 1257 ( 1257-97-п ) "Питання Ліцензійної палати" і з
метою упорядкування правил та умов видачі інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру ( 364-96-п ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни і доповнення до Положення про порядок та
умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру
(далі - Реєстр), затвердженого наказом Ліцензійної палати від
15.11.96 р. N ЛП-37 ( z0693-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.11.96 р. за N 693/1718, із змінами та
доповненнями, затвердженими наказом Ліцензійної палати від
05.05.97 р. N ЛП-9 ( z0236-97 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 25.06.97 р. за N 236/2040, виклавши його в новій
редакції (додається). 2. Управлінню державних реєстрів провести у законодавчому
порядку в Міністерстві юстиції України реєстрацію нової редакції
Положення про порядок та умови видачі інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру і забезпечити його дотримання при видачі
інформації. 3. Призначити відповідальним за доступ і роботу з повною
базою даних Реєстру начальника відділу програмно-технічного
забезпечення управління державних реєстрів. 4. Начальнику управління справами забезпечити облік запитів
щодо видачі інформації з Реєстру та платіжних документів за надані
послуги з Реєстру. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова С.І.Третьяков
Затверджено
наказ Ліцензійної палати України
24 грудня 1997 р. N 10
Положення
про порядок та умови видачі інформації з Єдиного
ліцензійного реєстру
Положення розроблено на виконання постанов Кабінету Міністрів
України від 27.03.96 р. N 364 ( 364-96-п ) "Про Єдиний ліцензійний
реєстр" та від 12.11.97 р. N 1257 ( 1257-97-п ) "Питання
Ліцензійної палати". Метою цього Положення є регулювання правових відносин щодо
видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру для забезпечення
в межах чинного законодавства відкритості, доступності, гласності
одержання та використання інформації про ліцензіарів, ліцензіатів
та видані ліцензії за умови дотримання права власників інформації
на її захист.
1. Загальні положення
1.1. Єдиний ліцензійний реєстр (далі - Реєстр) - це
автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних,
пов'язаних із ліцензуванням підприємницької діяльності. 1.2. Створення і ведення Реєстру здійснюється Ліцензійною
палатою України, яка також є його розпорядником. 1.3. Фінансування видатків на створення і ведення Реєстру
здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених на утримання
Ліцензійної палати.
2. Визначення термінів
У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються у такому
значенні: 2.1. Ліцензія - строковий документ, який дозволяє його
власникові здійснювати певний вид підприємницької діяльності, що
підлягає ліцензуванню. 2.2. Ліцензіар - орган, уповноважений Кабінетом Міністрів
України видавати ліцензії на певні види підприємницької
діяльності. 2.3. Ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності (юридична
або фізична особа), який отримав ліцензію на здійснення певного
виду підприємницької діяльності. 2.4. Реєстраційна картка - відомості, які подаються
ліцензіарами Ліцензійній палаті. 2.5. Запис - інформація одного показника реєстраційної
картки. 2.6. Користувач - юридична або фізична особа, яка одержує
інформацію з Реєстру згідно з Положенням про нього. 2.7. Відповідальний за ведення бази даних реєстру (далі -
Відповідальний) - посадова особа, що визначена для здійснення
функцій забезпечення, ведення, аналізу, контролю достовірності,
зберігання, захисту та інформаційно-довідкового обслуговування
даними Реєстру. 2.8. Захист інформації - сукупність організаційно-технічних
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам
власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які
користуються інформацією.
3. Користування даними Реєстру
3.1. Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату
послуг за користування даними Реєстру затверджуються Ліцензійною
палатою України за погодженням з Міністерством фінансів України. 3.2. Користувачами даних Реєстру є державні органи, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та
окремі громадяни згідно з чинним законодавством України. 3.3. Верховна Рада України, Адміністрація Президента України,
Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Верховна
Рада та Уряд Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві
органи виконавчої влади, інші органи, що фінансуються з державного
бюджету, а також органи місцевого самоврядування користуються
даними Реєстру безкоштовно. 3.4. Передача даних Реєстру третім особам на комерційній
основі забороняється.
4. Порядок та умови видачі інформації з Реєстру
4.1. Інформація з Реєстру надається на підставі письмового
запиту Користувача. 4.2. Показники Реєстраційної картки, за якими інформація може
бути надана Користувачу з Реєстру. По Ліцензіару: - ідентифікаційний код; - повне найменування; - відомча підпорядкованість; - область, район; - адреса; - телефон або факс. По Ліцензіату: - ідентифікаційний код; - повне найменування; - відомча підпорядкованість; - область, район; - адреса; - телефон або факс; - форма власності; - організаційно-правова форма господарювання; - вид діяльності; - номер ліцензії; - дата видачі та термін дії ліцензії. 4.3. На підставі розпорядження Голови або Першого заступника
Голови Ліцензійної палати запит розглядається Відповідальним на
предмет інформаційної можливості його задоволення. Термін вивчення
запиту не повинен перевищувати трьох календарних днів. Після
вказаного терміну Користувачу повідомляють про форму задоволення
запита або причину відмови. Найменший об'єм інформації, що може бути наданий Користувачу,
складається з чотирьох записів, а саме: - повне найменування; - адреса; - телефон або факс; - вид діяльності. Задоволення запиту здійснюється не пізніше трьох робочих днів
після пред'явлення документа, що підтверджує оплату за послуги. 4.4. Інформація надається безпосередньо Користувачу або його
представнику і передається в роздрукованому або електронному
вигляді на дискеті або через електронний зв'язок за наявності
такого запиту. 4.5. Оплата наданих інформаційно-обчислювальних послуг
проводиться за безготівковим розрахунком. Кошти, одержані від
оплати послуг за користування даними Реєстру, спрямовуються на
вдосконалення технічного забезпечення Ліцензійної палати. 4.6. Видача інформації з Реєстру здійснюється Відповідальним
із залученням спеціалістів відділу ведення Єдиного ліцензійного
реєстру. 4.7. Система Захисту інформації здійснюється організаційними,
технічними та програмними методами і служить для виключення
можливості несанкціонованого доступу до бази даних Реєстру. 4.8. Облік виданої інформації повинен вестись у спеціальному
журналі, який знаходиться в управлінні справами, за формою,
встановленою додатком до Положення про порядок та умови видачі
інформації з Єдиного ліцензійного реєстру.
Додаток
до Положення про порядок та
умови видачі інформації з
Єдиного ліцензійного реєстру
Журнал
обліку інформації, виданої з Єдиного ліцензійного реєстру
——————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата над-|Найменування|Короткий|Номер кви-|Дата надан-|Підпис| |п/п|ходження |користувача |зміст |танції за |ня інформа-|корис-| | |запиту | |запиту |оплату |ції |тувача| |———+—————————+————————————+————————+——————————+———————————+——————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————вгору