Про затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ
Державне казначейство; Наказ, Інструкція від 29.11.2010447
Документ z0003-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2011, підстава - z1251-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2010 N 447
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 січня 2011 р.
за N 3/18741
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1297 ( z1251-11 ) від 14.10.2011 }
Про затвердження Типової інструкції
про порядок списання майна
бюджетних установ

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), та з метою встановлення єдиних вимог до
порядку списання майна бюджетних установ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типову інструкцію про порядок списання майна
бюджетних установ (додається).
2. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, які мають відомчі галузеві
інструкції зі списання майна, повинні привести їх у відповідність
до вимог Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних
установ, затвердженої цим наказом.
3. Головним управлінням Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) і Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
29.11.2010 N 447
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 січня 2011 р.
за N 3/18741

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
про порядок списання майна
бюджетних установ

1. Типова інструкція розроблена з метою встановлення єдиних
вимог до порядку списання майна бюджетних установ (далі -
установи), строк використання якого більше одного року, крім
об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних
інвестицій у необоротні матеріальні активи), матеріальних активів,
що відповідно до законодавства визнаються основними фондами
(засобами), а також застосовується при списанні запасів, не
придатних для подальшого використання, пошкоджених внаслідок
аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є
неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути
реалізовані), виявлених в результаті інвентаризації як недостача.
2. Об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні
інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи,
що відповідно до законодавства визнаються основними фондами
(засобами), списуються згідно з Порядком списання об'єктів
державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ).
3. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує
специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.
4. Списанню підлягає майно, яке: а) не придатне для подальшого використання (фізично зношене); б) виявлене в результаті інвентаризації як недостача; в) морально застаріле; г) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови,
що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно
не може бути реалізоване).
5. Типова інструкція застосовується у випадках: ліквідації (на підставі акта); безоплатної передачі; відчуження майна (шляхом його продажу). Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта
про списання здійснюється за умови, що воно не може бути продане
або безоплатно передане в установленому порядку та коли подальше
використання цього майна неможливе або економічно недоцільне. Безоплатна передача майна, яке є державною власністю, із
сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які
відповідно до законодавства здійснюють функції з управління
державним майном, Національної академії наук, галузевих академій
наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у
безоплатне користування, до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти державним майном, або самоврядних
організацій здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності". Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку
відчуження об'єктів державної власності".
6. Для визначення непридатності майна і встановлення
неможливості або неефективності проведення відновлювального
ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його
списання наказом керівника установи створюється постійно діюча
комісія у складі: керівника або його заступника (голова комісії); головного бухгалтера або його заступника (в установах і
організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера
не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку); керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії,
які обліковують майно; працівників установи відповідного профілю або інших
досвідчених працівників установи, які добре знають об'єкти, що
підлягають списанню. Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути
надані щорічній інвентаризаційній комісії. Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється
щороку або за потреби. Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності
майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується
представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання
або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до
акта.
7. Постійно діюча комісія установи: а) проводить обстеження майна, що підлягає списанню,
використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні
паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані
бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість
відновлення і подальшого використання майна в даній установі та
вносить пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи
ліквідацію; б) установлює конкретні причини списання майна: фізичне
зношення, моральне старіння, порушення нормальних умов
експлуатації, пошкодження внаслідок аварії тощо; в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід
майна з ладу (якщо таке є); г) установлює можливість використання окремих вузлів,
деталей, матеріалів від списаного майна і проводить їх оцінку; ґ) здійснює контроль за вилученням із списаного майна
придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і
дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх
здавання на відповідний склад; д) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок
безоплатної передачі.
8. За результатами обстеження комісією у разі ліквідації
складаються відповідні акти про списання майна. Типові форми і
порядок їх складання затверджені наказом Головного управління
Державного казначейства України та Державного комітету статистики
України від 02.12.97 N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження
типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать
установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за
N 612/2416, наказом Державного казначейства України від 18.12.2000
N 130 ( z0962-00 ) "Про затвердження типових форм обліку та
списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх
складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28.12.2000 за N 962/5183, та наказом Міністерства фінансів України
від 22.11.2004 N 732 ( z1580-04 ) "Про затвердження типових форм
первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у
складі нематеріальних активів", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.12.2004 за N 1580/10179, або можуть складатися
акти довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо його
кількісних та якісних показників, а також причин вибуття
(списання). В акті про списання детально висвітлюються причини
вибуття об'єкта обліку, описується стан основних частин, деталей і
вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність
і неможливість їх відновлення. При списанні з балансів установ майна, яке вибуло внаслідок
непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта
про подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються
заходи, прийняті щодо винних осіб. Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли,
матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в
установленому порядку, комісією додатково складається акт про
оцінку такого майна.
9. Складені комісією акти про списання майна відображаються в
бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження)
посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із
законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.
10. У документах, що подають установи для оформлення списання
недостач понад норми природних втрат і втрат від псування майна,
слід вказати заходи, яких вжито для попередження таких втрат.
11. Списання майна проводиться за первісною вартістю або за
відновлювальною вартістю (у разі проведення переоцінки майна). При списанні майна, що було в експлуатації і на яке
нараховано знос, у документах поряд з його первісною
(відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.
12. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого
майна, які придатні для ремонту іншого майна, а також матеріали,
отримані від його ліквідації, оприбутковуються на відповідних
субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та
матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають
обов'язковій здачі установі, що займається збором такої сировини. Обов'язковій здачі підлягають деталі та вузли, виготовлені із
кольорових металів, які не використовуються в даній установі для
ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання тощо.
13. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли,
деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, що
займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом майно, що
містить дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.
14. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило
своє експлуатаційне призначення або стало непридатним, проводяться
тільки після затвердження у встановленому порядку акта про
списання.
15. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для
належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством. Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону
України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 22.01.96 N 116 ( 116-96-п ) "Про
затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушковгору