Документ z0003-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.12.2015, підстава - z1506-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
03.12.2009 N 1774
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 3/17298
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
N 605 ( z1506-15 ) від 17.11.2015 }
Про затвердження Змін до Порядку реалізації
в Україні радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Порядку реалізації в Україні
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
затвердженого рішенням НКРЗ від 05.02.2009 N 1339 ( z0243-09,
za243-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.03.2009 за N 243/16259, що додаються.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним
управлінням в установленому порядку забезпечити подання цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності розмістити рішення на веб-сайті НКРЗ.
4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
03.12.2009 N 1774
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 3/17298

ЗМІНИ
до Порядку реалізації в Україні
радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв
( z0243-09 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.1: після слова "визначає" доповнити словами "правила
реалізації"; слова "радіотелефонів мобільного зв'язку" замінити словами
"радіотелефонів та іншого кінцевого обладнання мереж стільникового
зв'язку, що має міжнародні коди ідентифікації".
1.2. Пункт 1.8 викласти в такій редакції: "1.8. УДЦР за власні кошти створює автоматизовану
інформаційну систему обліку терміналів на території України,
складовою частиною якої є узагальнена база даних кодів ІМЕІ
терміналів, і створює в ній комплексну систему захисту інформації,
атестовану відповідно до законодавства України в галузі захисту
інформації. Доступ до зазначеної бази даних на безоплатній основі
як користувачі мають працівники Державної інспекції зв'язку
(далі - ДІЗ) та оператори мобільного зв'язку, а також у
встановленому законодавством порядку контролюючі та правоохоронні
органи і офіційні представники виробників.".
2. Абзац третій пункту 3.5 розділу III виключити.
3. Розділ IV доповнити новими пунктами 4.8-4.13 такого
змісту: "4.8. За наявності чинного дозволу на реалізацію для внесення
кодів ІМЕІ терміналів, що виробляються в Україні та програмування
кодів ІМЕІ яких здійснюється виробником на підставі виділеного
діапазону міжнародних кодів ідентифікації Глобальним десятковим
адміністратором або Глобальним шістнадцятковим адміністратором
(далі - обліковий орган), суб'єкт господарювання, що здійснює їх
виробництво (далі - український виробник), звертається до УДЦР із
заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ
терміналів, що виготовлені українським виробником (додаток 7). Заява подається окремо на кожен тип термінала.
4.9. До заяви додаються такі документи: копія дозволу на реалізацію; копія рішення облікового органу про виділення діапазону кодів
ІМЕІ; копія сертифіката відповідності; перелік в електронному вигляді кодів ІМЕІ терміналів, що
виготовлені українським виробником.
4.10. Внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ
терміналів здійснюється в кількості, що не перевищує зазначену в
сертифікаті відповідності.
4.11. Внесення до узагальненої бази даних наданого переліку
кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником,
здійснюється протягом трьох робочих днів з дати реєстрації в УДЦР
заяви про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.
4.12. Перелік кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені
українським виробником, не вноситься до узагальненої бази даних у
разі, якщо: кількість кодів ІМЕІ, вказана в заяві про внесення до
узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені
українським виробником, не відповідає кількості кодів ІМЕІ,
наданій у переліку; формат запису позиції переліку не відповідає формату,
встановленому для коду ІМЕІ; надана в переліку кількість кодів ІМЕІ перевищує кількість,
зазначену в сертифікаті відповідності. УДЦР протягом семи робочих днів від дати реєстрації заяви про
внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що
виготовлені українським виробником, направляє заявнику поштою або
вручає особисто (при його зверненні) повідомлення про результати
внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних.
4.13. Внесення кодів ІМЕІ терміналів до узагальненої бази
даних кодів ІМЕІ здійснюється на безоплатній основі.".
4. Доповнити Порядок ( z0243-09, za243-09 ) новим додатком 7
такого змісту:
"Додаток 7
до Порядку реалізації
в Україні радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв

ЗАЯВА*
про внесення до узагальненої бази даних
кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені
українським виробником

---------------------------- |Реєстраційний N | ---------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про українського виробника
------------------------------------------------------------------ |Найменування суб'єкта господарювання | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N ______________________, | |МФО __________________ | |Банк _______________________________, м. ___________ | |----------------------------------------------------------------| |Керівник суб'єкта господарювання | |________________________________________________ | |(посада, прізвище, ім'я та по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |Тел. |Факс |Електронна пошта | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про термінали
------------------------------------------------------------------ |Назва ____________________ Тип ________________ | |Кількість _____________________ | | (цифрами та словами) | |----------------------------------------------------------------| |Сертифікат відповідності N ______ | |від __________________ 20__ року | |----------------------------------------------------------------| |Термін виготовлення ____________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Регіон реалізації ______ | |Спосіб реалізації продукції ___________________ | | (оптова, роздрібна) | ------------------------------------------------------------------
3. Документи, що додаються до заяви
------------------------------------------------------------------ |1. Копія дозволу на реалізацію РЕЗ, ВП | |----------------------------------------------------------------| |2. Копія рішення облікового органу про виділення діапазону кодів| |ІМЕІ | |----------------------------------------------------------------| |3. Копія сертифіката відповідності | |----------------------------------------------------------------| |4. Перелік в електронному вигляді кодів ІМЕІ терміналів, що | |виготовлені заявником | |----------------------------------------------------------------| |5. Інші документи на бажання заявника | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Заява подається окремо на кожен тип термінала.
Заявник _____________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР __________ 20__ року N ____"
Директор департаменту
ліцензування та радіочастот А.Мартиненковгору