Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
Мінрибгосп України, Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України [...]; Order, Instruction on December 28, 1996221/165/276/161/48
Document z0002-97, invalid, current version — Loss of force on January 14, 2000, on the basis - z0017-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 221/165/276/161/48 від 28.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
14 січня 1997 р.
за N 2/1806

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомрибгоспу
N 167/156/299/300/650 ( z0017-00 ) від 24.12.99 )
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення
та внесення платежів за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5
вересня 1996 року N 1073 ( 1073-96-п ) "Про затвердження Порядку
справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за іх спеціальне
використання" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Інструкцію про порядок обчислення та внесення
платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів, що додається.
Міністр рибного господарства України М.М.Шведенко
Заступник Міністра економіки України В.К.Пошивайло
Заступник Міністра фінансів України Г.К.Антоньєв
Перший заступник Міністра охорони
навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України В.Я.Шевчук
Заступник Голови Державної податкової
адміністрації України Г.М.Оперенко

Затверджено
наказом Міністерства рибного господарства
України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової
адміністрації України від 28 грудня
1996 р. N 221/165/276/161/48
Інструкція
про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів

I. Загальні положення
Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
(надалі - Інструкція) розроблена на підставі законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
тваринний світ" ( 3041-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.96 N 1073
( 1073-96-п ) "Про затвердження Порядку справляння плати за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і
тимчасових нормативів плати за іх спеціальне використання" і
визначає єдині правила справляння плати за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів, що належать до природних
ресурсів загальнодержавного значення.
1. До спеціального використання належать усі види
користування водними живими ресурсами (за винятком любительського
і спортивного рибальства у водоймах загального користуваня), що
здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з
природного середовища. 2. Терміни, що вживаються в цій Інструкції, мають таке
значення: рибні та інші водні живі ресурси (надалі - водні живі
ресурси) - сукупність біологічних організмів, життя яких неможливе
без постійного перебування (знаходження) у воді, а саме: - прісноводні, морські, прохідні (анадромні) риби; - раки, креветки; - мідії та рапана; - водорості; рибницькі підприємства та організації - господарства, які
здійснюють штучне розведення або природне відтворення водних живих
ресурсів; користувачі водних живих ресурсів (платники) - підприємства,
установи і організації незалежно від форм власності, а також
громадяни України, іноземні юридичні та фізичні особи і особи без
громадянства, які використовують водні живі ресурси з їх
вилученням з природного середовища у межах територіальних вод,
виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу і
внутрішніх водоймах України; ліміти спеціального використання водних живих ресурсів
(надалі - ліміти) - дозволені обсяги вилучення (добування,
збирання) водних живих ресурсів із природного середовища; квоти спеціального використання водних живих ресурсів
(надалі - квоти) - частки ліміту, встановлені для конкретних
користувачів; дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів
(надалі - дозвіл) - це офіційний документ Мінрибгоспу України,
який засвідчує право користувачів на використання у конкретних
водоймах визначених водних живих ресурсів у межах затверджених
лімітів та виділених користувачам квот; промисел водних живих ресурсів (надалі - промисел) - вид
спеціального використання водних живих ресурсів шляхом їх
вилучення (добування, вилову, збирання) з природного середовища з
метою задоволення потреб населення і народного господарства. 3. Спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів здійснюється підприємствами, установами, організаціями та
громадянами за наявності дозволів та за відповідну плату. 4. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів не справляється з: - риборозплідних підприємств та організацій, які
використовують рибні та інші водні живі ресурси з метою штучного
їх розведення або здійснюють розвідку промислових концентрацій
риб, наукових установ, які виконують дослідні роботи, пов'язані з
природоохоронною діяльністю та поліпшенням довкілля; - спеціальних рибних господарств (ставкових, озерних,
лиманних, басейнових, сажових); - рибницьких підприємств та організацій, що займаються
відтворенням рибних та інших водних живих ресурсів.
II. Порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів
5. Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів,
нормативів плати, визначених Кабінетом Міністрів України, і квоти
вилову. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів - це сума авансового платежу за одержання підприємствами,
установами, організаціями та громадянами квот вилову в розмірі 10
відсотків вартості квоти, щоквартальна плата за фактичний вилов
рибних та інших водних живих ресурсів та повний розрахунок за всю
виділену квоту на рік. Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів, для яких не встановлені ліміти (квоти) на
їх спеціальне використання, обчислюється на основі нормативів
плати та фактичних обсягів вилову у звітному періоді. В такому
разі плата справляється щоквартально. 6. Підставою для справляння плати є письмове повідомлення
Мінрибгоспу України про виділення платнику квоти вилучення водних
живих ресурсів згідно з додатком N 1. Аванс за спеціальне використання водних живих ресурсів
вноситься перед отриманням дозволу. 7. Обчислення плати здійснюється платником з урахуванням
виду ресурсів, квоти вилучення та тимчасових нормативів плати
згідно з додатком N 2. Розмір плати за спеціальне використання водних живих ресурсів
обчислюється платником самостійно у національній валюті України за
офіційним курсом Національного банку на день оплати. В тому випадку коли одночасно здійснюється спеціальне
використання декількох видів водних живих ресурсів, плата
розраховується за кожний вид окремо. Обчислення плати за групу видів, що віднесені до крупного і
дрібного частика, не розподіленого за видами риб, здійснюється за
видом, що переважає в уловах. 8. В період дії дозволу на промисел водних живих ресурсів
платник веде облік їх вилучення наростаючим підсумком з початку
року та щоквартально складає за встановленою формою розрахунок
згідно з додатком N 3 і подає його державним податковим
адміністраціям за місцем знаходження не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом. 9. У разі неповного використання квоти вилову рибних та інших
водних живих ресурсів, внесена за них плата не повертається, крім
випадків, пов'язаних із стихійним лихом та іншими обставинами, що
виникли не з вини підприємств, установ, організацій та громадян.
Розгляд конкретних обставин здійснюється Мінрибгоспом України за
поданням платника. 10. За понадлімітне використання водних живих ресурсів плата
обчислюється відповідно до пункту 7 цієї Інструкції і справляється
у п'ятикратному розмірі. 11. Тимчасово, до законодавчого врегулювання, плата за
спеціальне використання водних живих ресурсів сплачується до
Державного бюджету України на розділ 012, параграф 25 "Інші
надходження" класифікації доходів і видатків Державного і
місцевих бюджетів, символ звітності банку 62. 12. При внесенні плати готівкою платник пред'являє органам
рибоохорони Мінрибгоспу на місцях оригінал квитанції кредитної
установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні плати з рахунку
платника - останній примірник платіжного доручення з надписом
(поміткою) кредитної установи такого змісту: "Зараховано в доход
бюджету ______ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і
другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної
установи з відміткою дати виконання платіжного доручення. 13. Платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів
вносяться платником не пізніше 25 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, за винятком платежів за остаточними
розрахунками, які здійснюються в термін, встановлений для подання
річного бухгалтерського звіту. 14. Платники несуть відповідальність за повноту обчислення і
своєчасне внесення платежів за спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів до бюджету. 15. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів в межах встановлених лімітів (квот) відноситься на
витрати виробництва (діяльності), а за понадлімітне використання -
справляється з прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємств, установ, організацій та громадян. 16. При повному розрахунку за всю виділену квоту на рік плата
зменшується на суму проведених витрат з відтворення водних живих
ресурсів або виконаних робіт природоохоронного призначення. Для заліку витрат з відтворення водних живих ресурсів,
користувачі (платники) подають державним податковим адміністраціям
акти за формою додатка N 4 про виконання робіт з відтворення
водних живих ресурсів за попередній рік разом із розрахунками
вартості робіт. В перелік робіт з відтворення водних живих ресурсів входять:
вселення молоді риб й інших водних живих ресурсів, створення та
встановлення штучних нерестовищ, викос надводної та підводної
рослинності, охорона нерестовищ, поглиблення підходів до
нерестовищ, рятування молоді з відшнурованих водойм.
III. Контроль за визначенням обсягів, обліком, розрахунками
та своєчасністю плати за спеціальне використання рибних
та інших водних живих ресурсів
17. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють
органи рибоохорони Мінрибгоспу України та органи Мінекобезпеки
України. 18. Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюється
державними податковими адміністраціями та органами Мінекобезпеки.
У разі необхідності до перевірок можуть залучатися органи
Мінрибгоспу України. Мінрибгосп України в десятиденний термін після підписання
надає Державний податковій адміністрації України наказ про
розподіл квот вилучення рибних та інших водних живих ресурсів. 19. Відповідальність за порушення вимог цієї Інструкції та
неправомірні дії посадових осіб стосовно користувачів вирішується
в порядку, передбаченому законодавством України.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок обчислення
та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних
живих ресурсів
Повідомлення Мінрибгоспу України
про виділення платнику квоти вилучення водних
живих ресурсів
Керівнику підприємства, установи, організації
(користувачу) _______________________________ _____________________________________________
Згідно із наказом Міністерства рибного господарства України
від _______________ N _________ "Про розподіл лімітів спеціального
використання рибних та інших водних живих ресурсів
Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм в 199_ році",
зареєстрованим Міністерством юстиції України від _________________
N _______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна офіційна назва користувача водних живих ресурсів)
виділена квота на 199_ рік на вилучення в ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва водоймищ та інші дані про район промислу) таких водних живих ресурсів: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти промислу | Виділена квота (тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Осетер
2. Піленгас
3. Судак
і так далі
Начальник Управління розвитку
рибальства, рибництва та
сировинних ресурсів
Додаток N 2
до Інструкції про порядок обчислення
та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних
живих ресурсів
Тимчасові нормативні плати за спеціальне використання рибних
та інших водних живих ресурсів, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 1073
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид ресурсів |Тимчасові нормативи плати у дола- |рах США (сплачується у національ- |ній валюті України за офіційним |курсом Національного банку на |день сплати) (доларів за 1 тонну) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Внутрішні водойми, включаючи прісноводні лимани
Амур білий 88
Берш 42
Білизна 96,8
Верховодка (уклія) 19,4
В'юн 33,6
Йорж 19,4
Карась 17,7
Клепець 24,9
Краснопірка 24,4
Лин 30,4
Лящ 40,7
Окунь 31,4
Підуст 46,6
Плоскирка 24,4
Рибець 48,9
Сазан 71,3
Синець 34
Сом 113,3
Судак 68,6
Товстолоб 90,3
Тарань (плітка) 19,4
Тюлька 16,9
Чехоня 57,2
Щука 62,4
В'язь 39,3
Раки 34,4
Чорне та Азовське моря, включаючи солоні озера та лимани
Атерина (піщанка) 16,6
Барабуля 29,4
Бичок 19,4
Гостроніс 76,6
Камбала калкан 66,9
Камбала глоса 42,8
Катран акула 183,8
Кілька чорноморська 18,1
Лобан 136,7
Луфар 98,3
Мерланг (пікша) 42,2
Морський кіт 50,9
Морська лисиця 38,1
Осетер російський 384,5
Севрюга 384,5
Пеламіда 232,9
Піленгас 105
Пузанок 98,6
Сарган 50,8
Сингіль 98,3
Оселедець дунайський 115,3
Оселедець керченський 98,3
Скумбрія чорноморська 94
Ставрида чорноморська 68
Хамса азовська 47,7
Хамса чорноморська 39,8
Тюлька 16,9
Форель 63,8
Креветки 34,4
Мідії 55
Рибець 48,9
Тарань 19,4
Чехоня 57,2
Судак 68,6
Рапана 19,7
Водорості 2
Примітка. Тимчасові нормативи плати за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів не стосуються
зникаючих видів та видів, занесених до Червоної книги
України.
Додаток N 3
до Інструкції про порядок обчислення
та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних
живих ресурсів
Державній податковій адміністрації __________________________________
Розрахунок
платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів
по ______________________________________________________ _________________________________________________________ (повна офіційна назва користуввача водних живих ресурсів)
за ________________ 199__ року
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти лову |Виділена |Фактично |Норматив плати|Підлягає опла- (добування) |квота, тонн |виловлено|за спеціальне |ті за звітний | |(добуто),|використання |період, грн. | | тонн |ресурсів, грн.| —————————————+————————————+—————————+——————————————+—————————————— _____________|____________|_________|______________|______________ _____________|____________|_________|______________|______________ _____________|____________|_________|______________|______________ _____________|____________|_________|______________|______________ Разом:
Розмір авансу за одержання квоти
(10% від вартості квоти) ___________________________________ грн.
Фактично сплачено за отримання
квоти ______________________________________________________ грн.
Сплачено за попередніми
щоквартальними розрахунками ________________________________ грн.
Розмір плати за всю виділену квоту _________________________ грн.
Витрати на відтворення водних живих ресурсів _______________ грн.
Додаток:
Керівник підприємства __________________
Головний бухгалтер _____________________
"___" _______________ 199__ року
Додаток N 4
до Інструкції про порядок обчислення
та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних
живих ресурсів
Затверджую: ____________________________________ ____________________________________
(керівник рибодобувної організації)
Акт
про виконання робіт з відтворення рибних та інших водних
живих ресурсів, а також робіт природоохоронного
призначення за попередній період
"___" _____________ 199_ р. м.____________
__________________________________
(назва водойми)
Ми, що нижче підписалися, представник рибодобувної
організації (користувач водних живих ресурсів) ___________________ __________________________________________________________________
(назва організації та прізвище посадової особи) представник органу рибоохорони ___________________________________ __________________________________________________________________
(найменування інспекції рибоохорони, посада та прізвище посадової __________________________________________________________________
особи) та представник органу місцевої державної адміністрації (місцевого
органу самоврядування) ___________________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу державної адміністрації та прізвище представника)
представника органу Мінекобезпеки ________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу Мінекобезпеки та прізвище відповідальної особи) склали цього акта про те, що за період з __________ до ___________
користувачем виконані нижче перераховані роботи з відтворення
рибних та інших водних живих ресурсів: —————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Види робіт |Одиниця|Кількість|Ціна, грн.|Сума, грн. п/п| |виміру | | | ———+————————————————————+———————+—————————+——————————+———————————— ___|____________________|_______|_________|__________|____________ ___|____________________|_______|_________|__________|____________ ___|____________________|_______|_________|__________|____________
Підписи представників:
Користувача ____________________________________________ М.П.
Органу рибоохорони _____________________________________ М.П.
Органу державної адміністрації
(місцевого органу самоврядування) ______________________ М.П.
Органу Мінекобезпеки ___________________________________ М.П.on top