Документ z0002-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2018  № 1900


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 2/32973

Про затвердження Положення про Робочу групу із формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), пунктів 6, 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Робочу групу із формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, що додається.

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація інвалідів-спинальників України»

Голова громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»

Генеральний Секретар громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»
О. МірошниченкоО.О. ШубінР. Іллічов


І.М. МарусевичВ.В. Назаренко
В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
17 грудня 2018 року № 1900


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 2/32973

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу із формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад Робочої групи із формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (далі - Робоча група), а також порядок організації її роботи.

Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства соціальної політики, завданням якого є визначення граничної ціни технічних та інших засобів реабілітації (далі - ТЗР), якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів».

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Головою робочої групи є заступник Міністра соціальної політики згідно з розподілом обов’язків (далі - голова).

4. До складу Робочої групи входять представники Міністерства соціальної політики, Фонду соціального захисту інвалідів, Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (за згодою), експерти, в тому числі технічні експерти, науковці, представники центральних органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства (за згодою).

5. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Мінсоцполітики.

6. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Робочу групу завдань і функцій.

7. У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи, який головує на її засіданнях. У разі відсутності голови та його заступника головуючий обирається з числа присутніх членів Робочої групи шляхом голосування.

8. Секретар Робочої групи готує необхідні матеріали для роботи Робочої групи, забезпечує оповіщення членів Робочої групи про дату, час та місце проведення засідань Робочої групи, веде та оформлює протокол засідання Робочої групи.

9. У разі відсутності секретаря Робочої групи його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Робочої групи.

10. Формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.

11. Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Робочої групи.

12. Рекомендації Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини загального складу Робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Рекомендації Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, який підписується головою, заступником голови або головуючим, секретарем та всіма членами Робочої групи, які брали участь у засіданні.

14. Основними завданнями Робочої групи є:

1) визначення основних економічних показників, що використовуються при визначенні граничних цін на ТЗР;

2) встановлення переліку ТЗР, щодо яких є потреба у визначенні або перегляді граничної ціни;

3) надання рекомендацій щодо необхідності затвердження або внесення змін до граничних цін на ТЗР, затверджених Мінсоцполітики;

4) розгляд інших питань, що стосуються рекомендацій, які можуть бути прийняті відповідно до цього Положення.

15. З метою розрахунку граничних цін на ТЗР Робоча група встановлює перелік ТЗР, щодо яких є потреба у визначенні або перегляді граничної ціни.

Визначення граничної ціни на ТЗР проводиться на підставі рекомендованих Робочою групою для різних груп ТЗР калькуляцій (розрахунків) та статей витрат, враховуючи:

типові матеріали та комплектувальні вироби для виготовлення ТЗР і нормо-години в прямих витратах;

вартість людино-години станом на 01 січня поточного (наступного) року, що встановлена на підприємствах, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики, що встановлюється як середньоринкова;

загальновиробничі, адміністративні витрати, прибуток, що встановлені на підприємствах, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики, розмір яких встановлюється як середньоринковий.

Рекомендації Робочої групи щодо переліку ТЗР, щодо яких є потреба у визначенні або перегляді граничної ціни, а також калькуляції та статті витрат для різних груп ТЗР направляються Фонду соціального захисту інвалідів для розрахунку граничних цін з метою надання пропозицій Робочій групі (далі - пропозиції Фонду).

Робоча група на засіданні розглядає пропозиції Фонду та за результатами розгляду надає рекомендації щодо необхідності затвердження граничних цін на ТЗР або їх доопрацювання з оформленням протоколу.

16. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в разі потреби та за згодою до роботи Робочої групи відповідальних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених і фахівців установ, підприємств та організацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства;

3) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення ТЗР;

4) розглядати інші питання та надавати рекомендації відповідно до компетенції.

Директор Департаменту
реалізації державних
соціальних програмМ. Вишневськавгору