Документ z0002-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.08.2018, підстава - z0282-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
03.12.2009 N 1773
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 2/17297
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 78 ( z0282-18 ) від 13.02.2018 }

Про затвердження Змін до Положення
про надання дозволів на ввезення з-за кордону
в Україну радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про надання дозволів на
ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗ від
05.02.2009 N 1338 ( z0242-09, za242-09 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за N 242/16258, що
додаються.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним
управлінням в установленому порядку забезпечити подання цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності розмістити рішення на веб-сайті НКРЗ.
4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
03.12.2009 N 1773
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 2/17297

ЗМІНИ
до Положення про надання дозволів на ввезення
з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв
( z0242-09, za242-09 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.1 слова "радіотелефонів мобільного зв'язку"
замінити словами "радіотелефонів та іншого кінцевого обладнання
мереж стільникового зв'язку, що має міжнародні коди
ідентифікації".
1.2. Пункт 1.4 доповнити новим реченням такого змісту: "Митне
оформлення РЕЗ та ВП завершується в разі подання митному органу
дозволу на ввезення.".
1.3. Пункт 1.6 після слів та цифр "у Міністерстві юстиції
України 25.12.2008 за N 1238/15929" доповнити словами "(далі -
Тарифи)".
1.4. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Авторизовані поставки терміналів на територію України -
ввезення терміналів, що здійснюється офіційним представництвом
(представником) виробника або створеним виробником відповідно до
законодавства України підприємством (далі - авторизовані поставки
виробником), або ввезення терміналів імпортерами за погодженням з
виробником терміналів безпосередньо від виробника (далі -
авторизовані поставки імпортерами).".
1.5. Абзац перший пункту 1.10 викласти в такій редакції: "1.10. Захисний знак (додаток 1) ( za242-09 ) наноситься
виробником терміналів на стадії їх виготовлення на власну фірмову
етикетку, нанесену безпосередньо на термінал, поряд з його назвою
та міжнародним кодом ідентифікації ІМЕІ, ESN або MEID (далі - код
ІМЕІ) і на етикетку заводської упаковки, що містить назву та код
ІМЕІ цього термінала.".
2. Розділ III доповнити новими пунктами 3.9 - 3.12 такого
змісту: "3.9. Внесення будь-яких змін в отриманий раніше заявником
дозвіл на ввезення не допускається. За потреби внесення змін даних щодо типу РЕЗ та ВП або
сертифіката відповідності до отриманого раніше дозволу на ввезення
(далі - попередній дозвіл) оформлюється новий дозвіл на ввезення
за умови дотримання таких вимог: ввезення РЕЗ, ВП з-за кордону за попереднім дозволом не
здійснювалося; новий дозвіл оформлюється на таку саму загальну кількість РЕЗ
та ВП, що й попередній дозвіл.
3.10. Для отримання нового дозволу на ввезення замість
попереднього заявник звертається до УДЦР з відповідною заявою, до
якої додаються: заява про визнання недійсним попереднього дозволу на
ввезення, засвідчена підписом посадової особи заявника та печаткою
(за наявності); оригінал попереднього дозволу на ввезення; додатки, передбачені розділом II цього Положення.
3.11. УДЦР визнає попередній дозвіл на ввезення недійсним і
вносить відповідні зміни до узагальненої бази даних.
3.12. Новий дозвіл на ввезення надається в порядку,
визначеному пунктами 3.1 - 3.8 цього Положення, на загальну
кількість РЕЗ та ВП, що зазначені в попередньому дозволі. Оплата за оформлення та видачу нового дозволу здійснюється
відповідно до статті 12 Тарифів ( z1238-08 ) як за оформлення та
видачу дозволу на ввезення одного РЕЗ (ВП) незалежно від кількості
РЕЗ та ВП, зазначених у новому дозволі.".
3. У розділі IV:
3.1. У пункті 4.1 слова "на умовах СІР Україна" замінити
словом "імпортером".
3.2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. При авторизованих поставках терміналів виробником його
офіційне представництво (представник) або створене ним відповідно
до законодавства України підприємство - суб'єкт господарювання
особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається
до УДЦР із заявою (додаток 7) про надання дозволу виробнику на
ввезення в Україну конкретних типів терміналів. До заяви додаються
документи, зазначені в пункті 2.2 цього Положення.".
3.3. У пункті 4.6 слова "дозволи на ввезення терміналів
надаються на" замінити словами "дозвіл на ввезення надається
окремо на кожний".
3.4. У пункті 4.9: абзац перший викласти в такій редакції: "4.9. У разі оформлення УДЦР дозволів на ввезення при
авторизованих поставках терміналів:"; в абзаці третьому слова "на умовах СІР Україна" замінити
словом "імпортером".
4. У розділі V:
4.1. Пункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. При авторизованих поставках терміналів виробник
здійснює позначення захисним знаком терміналів, що поставляються
ним на територію України.".
4.2. В абзаці першому пункту 5.5 слова "на умовах DDP Україна
виробник" замінити словами "виробником, він"; слово
"відвантаження" замінити словами "завершення митного оформлення".
4.3. У пункті 5.6 слова "на умовах СІР Україна заявник"
замінити словами "імпортером, він"; слова "перетинання партією
терміналів митного кордону України" замінити словами "завершення
митного оформлення партії терміналів".
4.4. У пункті 5.7 слова "перетинання партією терміналів
митного кордону України" замінити словами "завершення митного
оформлення партії терміналів".
4.5. Пункти 5.8 - 5.10 замінити новими пунктами 5.8 - 5.16
такого змісту: "5.8. У разі ввезення за дозволом УДЦР невеликої кількості
терміналів (до 20 штук) заявник звертається до УДЦР або до філії
УДЦР відповідного регіону із заявою про внесення кодів ІМЕІ його
терміналів до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ (додаток 10). До
заяви додаються копії дозволу на ввезення терміналів та митної
декларації.
5.9. УДЦР за власні кошти створює автоматизовану інформаційну
систему обліку терміналів на території України, складовою частиною
якої є узагальнена база даних кодів ІМЕІ терміналів, і створює в
ній комплексну систему захисту інформації, атестовану відповідно
до законодавства України в галузі захисту інформації. Доступ до
зазначеної бази даних на безоплатній основі як користувачі мають
працівники ДІЗ та оператори мобільного зв'язку, а також у
встановленому законодавством порядку контролюючі та правоохоронні
органи і офіційні представники виробників.
5.10. УДЦР протягом трьох робочих днів розглядає повідомлення
про ввезення на митну територію України терміналів (додатки 8, 9)
(далі - повідомлення про ввезення) або заяву про внесення до
узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено
з-за кордону за дозволом УДЦР (додаток 10) (далі - заява про
внесення кодів ІМЕІ), та вносить наданий перелік кодів ІМЕІ до
узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.
5.11. До узагальненої бази даних кодів ІМЕІ не вносяться
окремі позиції наданого переліку кодів ІМЕІ в разі, якщо: формат запису позиції переліку не відповідає формату,
встановленому для коду ІМЕІ; коди ІМЕІ повторно зазначені в переліку; коди ІМЕІ, зазначені в переліку, уже внесені до узагальненої
бази даних.
5.12. До узагальненої бази даних не вносяться всі коди ІМЕІ,
надані з повідомленням про ввезення або зазначені в заяві про
внесення кодів ІМЕІ, у разі, якщо: кількість кодів ІМЕІ, зазначена в повідомленні про ввезення,
не відповідає фактично наданій у переліку; кількість наданих кодів ІМЕІ перевищує кількість терміналів
даного типу, зазначених у відповідному дозволі на ввезення; кількість наданих кодів ІМЕІ перевищує кількість терміналів
даного типу, зазначених у відповідній митній декларації.
5.13. УДЦР протягом семи робочих днів від дати реєстрації
повідомлення про ввезення або заяви про внесення кодів ІМЕІ
направляє заявнику рекомендованим листом із повідомленням про
вручення, факсом, електронною поштою або вручає особисто (при його
зверненні) повідомлення про результати внесення кодів ІМЕІ до
узагальненої бази даних. До повідомлення додається перелік кодів
ІМЕІ, що не були внесені до узагальненої бази даних, із
зазначенням причин відмови у їх внесені.
5.14. Протягом тридцяти календарних днів від дати отримання
повідомлення про результати внесення кодів ІМЕІ до узагальненої
бази даних заявник може подати до УДЦР виправлені з урахуванням
зауважень УДЦР переліки кодів ІМЕІ, у внесенні яких до
узагальненої бази даних йому було відмовлено.
5.15. Для внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ
терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР
відповідно до визначеного НКРЗ переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не
потрібні дозволи, заявник звертається до УДЦР або відповідної
філії УДЦР із заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів
ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР
(додаток 11). У заяві зазначаються коди ІМЕІ терміналів, що
ввезено. До заяви додаються: копія митної декларації, у якій зазначені термінали, що
ввезені з-за кордону, або копії першої сторінки та сторінки з
відміткою про перетинання державного кордону України паспорта
громадянина України для виїзду за кордон - при особистому ввезенні
з-за кордону терміналів; копія одного із документів, передбачених пунктом 7 Порядку і
умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
поштових відправленнях, або пунктом 8 Порядку і умов здійснення
митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних
експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 N 1948 ( 1948-2002-п ), - у разі отримання
терміналів у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних
експрес-відправленнях.
5.16. Для внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ
терміналів, ввезених іноземцями та особами без громадянства з
метою отримання телекомунікаційних послуг безпосередньо від
операторів, провайдерів України довше трьох місяців, до заяви
(додаток 11) додаються копії першої сторінки та сторінки з
відміткою про перетинання державного кордону України їх
паспортного документа.".
5. У зв'язку з цим пункти 5.11, 5.12 вважати відповідно
пунктами 5.17, 5.18.
6. Додаток 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "Дата оформлення ____________________".
(число, місяць, рік)
7. У розділі 3 додатка 10:
7.1. У пункті 1 слово "Дозвіл" замінити словами "Копія
дозволу".
7.2. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Копія митної декларації".
8. Додаток 11 викласти в такій редакції:
"Додаток 11
до Положення про надання
дозволів на ввезення
з-за кордону в Україну
радіоелектронних засобів
та випромінювальних
пристроїв
( z0242-09 )

ЗАЯВА
про внесення до узагальненої бази даних
кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено
з-за кордону без дозволу УДЦР

---------------------------- |Реєстраційний N | ---------------------------- (заповнюється оператором бази даних УДЦР)
1. Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові | |Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО | |----------------------------------------------------------------| |Місце проживання | |----------------------------------------------------------------| |Тел. |Факс |Електронна пошта | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про термінал
------------------------------------------------------------------ |Марка ____________________ Тип ________________ | |Код ІМЕІ ________________ | |----------------------------------------------------------------| |Марка ____________________ Тип ________________ | |Код ІМЕІ ________________ | ------------------------------------------------------------------
3. Документи, що додаються до заяви*
------------------------------------------------------------------ |1. Копія митної декларації | |----------------------------------------------------------------| |2. Копії першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання| |державного кордону України паспорта громадянина України для | |виїзду за кордон або паспортного документа іноземця чи особи без| |громадянства | |----------------------------------------------------------------| |3. Інші документи на бажання заявника | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Додається один з оформлених документів, передбачених
пунктами 1-2.
Заявник ___________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР _________20__ року N ____"
Директор департаменту
ліцензування та радіочастот А.Мартиненковгору