Документ vr338500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02.06.2017  № 338-рш

Про затвердження Змін до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань

Відповідно до статей 7, 15 і 56 Закону України "Про Національний банк України" та Протоколу Комітету з управління активами та пасивами Національного банку України від 31 березня 2017 року № 2, з метою вдосконалення підходів до визначення справедливої вартості цінних паперів, які перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, схваленого постановою Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року № 732, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням забезпечити автоматизацію розрахунків, передбачених у Змінах до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення, для облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент управління ризиками (Будник І.М.).

4. Рішення набирає чинності з дня його підписання, крім пункту 1, що набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

В.о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Правління Національного
банку України
02.06.2017  № 338-рш

ЗМІНИ
до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань

1. Підпункт 12 пункту 3 розділу I виключити.

2. Підпункт 4 пункту 19 розділу II викласти в такій редакції:

"4) ОВДП з індексованою вартістю за своєю суттю є комбінацією гривневої облігації та вбудованого валютного опціону кол азійського типу, базовим активом якого є валютна пара долар США - гривня. Справедлива вартість ОВДП з індексованою вартістю визначається з використанням вхідних даних 2-го рівня за такою формулою:

(18)

де

P

-

справедлива вартість цінного папера станом на дату оцінки;


CFt

-

розмір t-го грошового потоку за цінним папером;


st

-

спот-ставка, строк якої відповідає t-му грошовому потоку, визначена на основі кривої безкупонної дохідності для гривневих ОВДП, що розрахована відповідно до формули (2) з використанням коефіцієнтів, визначених згідно з підпунктом 14 пункту 15 цього розділу;


t

-

порядковий номер грошового потоку за ОВДП;


n

-

кількість грошових потоків за ОВДП;


dt

-

строк до виплати t-го грошового потоку за ОВДП, у роках;


e

-

математична константа, що є основою натуральних логарифмів, e 2.718281828459045;


PRX_opt

-

справедлива вартість валютного опціону кол станом на дату оцінки, яка розраховується з використанням скоригованої моделі оцінки валютних опціонів європейського типу, що ґрунтується на стандартній формі Германа-Колхагена формули Блека-Шоулза.

Якщо календарний місяць, у якому здійснюватиметься погашення ОВДП, ще не розпочався, для розрахунку справедливої вартості валютного опціону кол використовується така формула:

(19)

а для розрахунку еквівалента дельти валютного опціону кол використовується така формула:

(20)

Якщо календарний місяць, у якому здійснюватиметься погашення ОВДП, уже розпочався, дельта валютного опціону кол дорівнює нулю, а для розрахунку справедливої вартості валютного опціону кол використовується така формула:

(21)

де

K

-

ціна виконання валютного опціону кол, яка дорівнює середньозваженому курсу гривні до долара США (із розрахунку за один долар США з округленням до чотирьох знаків після коми) на міжбанківському ринку України за календарний місяць, який передує місяцю, у якому здійснено первинне розміщення ОВДП;


S

-

поточна вартість базового активу, яка дорівнює середньозваженому курсу гривні до долара США (із розрахунку за один долар США з округленням до чотирьох знаків після коми) на міжбанківському ринку України за наступний період:
з початку поточного календарного місяця включно до робочого дня, що передує дню оцінки ОВДП, якщо календарний місяць, у якому здійснюватиметься погашення ОВДП, ще не розпочався;
календарний місяць, що передує місяцю, у якому здійснюватиметься погашення ОВДП, якщо цей місяць уже закінчився;


T

-

строк до закінчення календарного місяця, що передує місяцю, у якому здійснюватиметься погашення ОВДП, у роках;


sQT

-

спот-ставка для гривні з безперервним нарахуванням, яка відповідає строку T, визначена на основі кривої безкупонної дохідності для гривневих ОВДП, що розрахована відповідно до формули (2) з використанням коефіцієнтів, визначених згідно з підпунктом 14 пункту 15 цього розділу;


sBT

-

ставка для долара США з безперервним нарахуванням, яка відповідає строку T, визначена на основі кривої дохідності для долара США, яка розраховується Державним казначейством США та публікується на його офіційному сайті за посиланням https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield або на офіційному сайті Федеральної резервної системи за посиланням https://www.federalreserve.gov/releases/h15/. Якщо строк T не співпадає зі стандартними строками, для яких Державне казначейство США публікує ставки, то ставка для строку T визначається шляхом застосування лінійної інтерполяції між двома сусідніми до неї за строками значеннями. Державне казначейство США публікує ставки з піврічним нарахуванням, які переводяться в ставки з безперервним нарахуванням за такою формулою:

(22)

де

iBT

-

ставка для долара США з піврічним нарахуванням, яка відповідає строку T, визначена на основі кривої дохідності для долара США, яка розраховується Державним казначейством США та публікується на його офіційному сайті за посиланням https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield або на офіційному сайті Федеральної резервної системи за посиланням https://www.federalreserve.gov/releases/h15/;


d1, d2

-

параметри моделі, які розраховуються за такими формулами:

(23)

(24)

де

ln

-

натуральний логарифм;


Ф

-

кумулятивна функція стандартного нормального розподілу;


e

-

математична константа, що є основою натуральних логарифмів, e 2.718281828459045;


σ

-

історична волатильність середньозваженого за місяць курсу гривні до долара США (із розрахунку за один долар США з округленням до чотирьох знаків після коми) на міжбанківському ринку України, розрахована за останні 10 років і приведена до річного показника".

У зв'язку з цим формули (20) - (29) уважати відповідно формулами (25) - (34).

3. У розділі III:

1) підпункт 3 пункту 27 викласти в такій редакції:

"3) для випусків ОВДП з індексованою вартістю, для яких місяць, в якому здійснюватиметься погашення ОВДП, ще не розпочався, фактор валютного ризику визначається на основі припущень про девальвацію іноземної валюти щодо гривні на два відсотки та зниження часової вартості вбудованого опціону до нуля за такою формулою:

(29)

де

DFXi

-

фактор валютного ризику для i-го випуску ОВДП з індексованою вартістю;


Pi

-

справедлива вартість цінного папера i-го випуску, визначена за формулою (18);


-

часова вартість валютного опціону кол для цінного папера i-го випуску, що дорівнює різниці між вартостями валютного опціону кол, розрахованими за формулами (19) і (21);


Kі

-

ціна виконання валютного опціону кол для i-го випуску ОВДП з індексованою вартістю, яка дорівнює середньозваженому курсу гривні до долара США (із розрахунку за один долар США з округленням до чотирьох знаків після коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує місяцю, в якому було здійснено первинне розміщення ОВДП;


Si

-

поточна вартість базового активу валютного опціону кол i-го випуску ОВДП з індексованою вартістю, яка дорівнює середньозваженому курсу гривні до долара США (із розрахунку за один долар США з округленням до чотирьох знаків після коми) з початку поточного календарного місяця включно до робочого дня, що передує дню оцінки i-го випуску ОВДП з індексованою вартістю";

2) у підпункті 3 пункту 29 цифри "24" замінити цифрами "26";

3) у підпункті 4 пункту 29 цифри "25" замінити цифрами "27";

4) у підпункті 5 пункту 29 цифри "26" замінити цифрами "28".

4. Пункти 35, 37 розділу IV викласти в такій редакції:

"35. Курс боргових цінних паперів без урахування індексації вартості та накопиченого купонного доходу станом на дату їх погашення дорівнює 100,000000";

"37. Дохідність до погашення ОВДП з індексованою вартістю розраховується із застосуванням методу послідовних ітерацій з урахуванням формули (34) без урахування справедливої вартості валютного опціону кол (P FX_opt), розрахованої відповідно до формули (19) або (21)".

5. У тексті Порядку слова "індекс KievPrime" у всіх відмінках замінити словами "індекс відсоткових ставок міжбанківського ринку України в гривнях" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
управління ризиками


І.М. Будниквгору