Документ vr140500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

15.02.2019  № 140-рш

Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, у зв’язку з актуалізацією видів послуг, що надаються Національним банком України в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг, Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту комунікацій (Наталія Бондаренко) не пізніше наступного дня з дня прийняття цього рішення забезпечити розміщення Змін на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

В.о. Голови

О. ЧурійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
15.02.2019 № 140-рш

ЗМІНИ
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова приватними виконавцями України” виключити;

підпункт 16 виключити;

2) у пункті 6:

підпункти 16 та 17 виключити;

підпункт 22 викласти в такій редакції:

“22) нетинг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та КЛІЄНТА за угодами, що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати;”;

підпункт 31 виключити;

підпункт 34 викласти в такій редакції:

“34) СП ВРУ - Система підтвердження угод на валютному ринку України;”;

підпункт 44 виключити.

2. У розділі III:

1) підпункт 16 пункту 1 статті 1 виключити;

2) абзац шостий пункту 1 статті 2 виключити;

3) у статті 3:

розділ 3.1 викласти в такій редакції:

“3.1. Умови надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України

1. Цей Договір визначає порядок проведення Національним банком операцій із КЛІЄНТОМ у ВКВ і ОКВ на міжбанківському валютному ринку та операцій із цінними паперами на фондовому ринку України.

2. Послуги зі здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України надаються Національним банком КЛІЄНТАМ із урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Відповідно до цього Договору та в його межах Сторони можуть укладати такі види угод:

1) з купівлі-продажу іноземної валюти;

2) конверсійні;

3) з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку України.

4. Під час укладення цього Договору Сторони надають одна одній список дилерів та оформлені в порядку, установленому законодавством України, довіреності, що підтверджують повноваження дилерів на ведення переговорів і укладення угод.

Сторони зобов’язуються надавати доступ до терміналів електронних торговельних систем, S.W.I.F.T., СП ВРУ, інших засобів телекомунікаційного забезпечення, що використовуються для ведення переговорів, укладення та підтвердження угод у межах цього Договору, лише уповноваженим на це особам.

5. Про зміни в складі дилерів Сторони повідомляють одна одну шляхом надання оновленого списку дилерів і довіреностей, що підтверджують повноваження нових дилерів на ведення переговорів та укладення угод.

6. Сторони здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, конверсійні операції та операції із цінними паперами відповідно до положень цього Договору, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та з урахуванням установлених Сторонами лімітів.

7. Умови угод, які укладаються відповідно до цього Договору, визначаються в кожному конкретному випадку шляхом проведення переговорів між дилерами Сторін за допомогою електронних торговельних систем або інших узгоджених засобів зв’язку.

8. Угода є укладеною, якщо уповноважені дилери Сторін дійшли згоди за всіма істотними умовами угоди, зазначеними в підпункті 14.1 пункту 14, підпункті 15.1 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, та здійснили підтвердження угоди відповідно до вимог підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14, підпунктів 15.2, 15.3 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

9. Після проведення переговорів та в разі досягнення згоди щодо укладення угоди Сторони обов’язково надсилають одна одній підтвердження істотних умов угоди такими засобами:

1) для угод із купівлі-продажу іноземної валюти - за допомогою системи СП ВРУ або системи S.W.I.F.T.;

2) для конверсійних угод - за допомогою системи S.W.I.F.T., якщо інше не передбачено окремими угодами, що є невід’ємною частиною цього Договору;

3) для угод з купівлі-продажу цінних паперів - за допомогою системи S.W.I.F.T.

Сторони не мають права відмовитися від надання підтвердження умов угоди, які відповідають друкованим копіям оригінальних текстів переговорів за допомогою електронних торговельних систем.

10. Якщо істотні умови угоди були узгоджені за допомогою інших узгоджених засобів зв’язку, то Сторони зобов’язані надіслати одна одній підтвердження в день укладення угоди відповідно до вимог пункту 9 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

В іншому разі угода є неукладеною.

11. Якщо в підтвердженнях виявлено розбіжності щодо істотних умов угоди, то Сторони зобов’язані в день отримання підтвердження заявити про це одна одній і вжити заходів щодо їх усунення шляхом надсилання виправлених підтверджень на підставі обумовлених під час укладення угоди умов.

12. Якщо Сторона-одержувач не надала платіжних інструкцій щодо конкретної угоди, то Сторона-платник використовує стандартні платіжні інструкції, що надані Стороною - одержувачем коштів відповідно до попередньої угоди і стосуються валюти платежу. Якщо Сторона-платник не має стандартних платіжних інструкцій, то відповідальність за порушення дати валютування внаслідок ненадання одержувачем платіжних інструкцій за конкретною угодою повністю покладається на Сторону, що не надала платіжних інструкцій.

13. Угода є виконаною з часу належного виконання Сторонами всіх зобов’язань, узятих на себе відповідно до такої угоди.

14. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу іноземної валюти та конверсійних угод:

14.1. Під час переговорів Сторони обов’язково визначають такі істотні умови угоди:

1) валюта угоди (валютна пара);

2) сума валюти, що продається;

3) сума валюти, що купується;

4) курс купівлі-продажу;

5) дата валютування;

6) платіжні інструкції;

7) особливі умови (у разі їх наявності).

14.2. Угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T.

14.3. Сторони обов’язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угод із купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T. у межах операційного дня та конверсійних угод - за допомогою системи S.W.I.F.T. у межах операційного дня.

14.4. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів, обумовлених під час укладення угоди.

14.5. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T., здійснені відповідно до підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди та є невід’ємною частиною цього Договору.

14.6. У разі порушення дат валютування в національній валюті України, ВКВ чи ОКВ Сторона, яка порушила умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 16-20 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг та залежно від валюти зобов’язання.

14.7. Національний банк має право укладати з КЛІЄНТОМ угоди на умовах попередньої оплати.

14.8. Розрахунки за здійсненими операціями можуть проводитися на умовах нетингу.

15. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу цінних паперів.

15.1. Під час переговорів Сторони обов’язково визначають такі істотні умови угоди:

1) реквізити ідентифікації договору;

2) вид/тип/різновид/найменування цінних паперів та їх серія (за наявності);

3) найменування емітента цінних паперів та його код за ЄДРПОУ (для емітента - резидента України);

4) номінальну вартість цінних паперів у національній або іноземній валютах;

5) форму випуску, форму існування та міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) цінних паперів;

6) покупця/продавця за угодою;

7) кількість цінних паперів;

8) суму укладеної угоди;

9) дати оплати і поставки цінних паперів;

10) валюту розрахунків.

Обов’язковими реквізитами угоди мають бути серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та номер його клірингового рахунку.

15.2. Угода є укладеною між Сторонами з дати досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T.

15.3. Сторони обов’язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди з купівлі-продажу цінних паперів за допомогою системи S.W.I.F.T. із дотриманням відповідних стандартів п’ятої категорії повідомлень системи S.W.I.F.T.

15.4. Угоди укладаються поза фондовою біржою з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”.

15.5. Якщо валютою розрахунків за угодами з купівлі-продажу цінних паперів, які мають обіг на території України, є національна валюта, то Сторони на дати оплати і поставки цінних паперів надають ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” (далі - ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”) інформацію про укладену поза фондовою біржею угоду шляхом формування відповідних електронних розпоряджень у системі дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків “Інтернет-кліринг” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”.

15.6. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунок продавця та цінних паперів на рахунок покупця відповідно до реквізитів, обумовлених під час укладення угоди.

15.7. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T., здійснене відповідно до підпунктів 15.2, 15.3 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди та є невід’ємною частиною цього Договору.

15.8. У разі порушення зобов’язань щодо купівлі-продажу цінних паперів Сторона, яка не виконала умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 16-20 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

16. У разі порушення дат валютування за платежами у ВКВ та ОКВ Сторона, яка не виконала зобов’язання, за узгодженням з іншою Стороною зобов’язана зарахувати їй належні валютні кошти правильною датою валютування, обумовленою угодою, за власний рахунок (“back value”) або сплатити іншій Стороні пеню у валюті платежу в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

17. У разі порушення дат валютування за платежами в національній валюті Сторона, яка не виконала зобов’язання, сплачує контрагентові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

18. Не є порушенням умов угоди перерахування Національним банком коштів пізніше дати валютування цієї угоди в разі недотримання КЛІЄНТОМ умов попередньої оплати (підпункт 14.7 пункту 14 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг).

19. У разі порушення зобов’язань щодо купівлі-продажу цінних паперів винна Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі 0,1% від загальної суми цінних паперів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов’язань.

20. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань за угодою сталося внаслідок порушення правил розрахункових операцій банком, який їх виконував, то Сторона, яка обрала цей банк, несе відповідальність, передбачену пунктами 16, 17, 19 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

21. Національний банк може призупинити/розірвати цей Договір щодо надання послуг зі здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі:

1) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань;

2) позбавлення КЛІЄНТА генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

3) віднесення КЛІЄНТА до категорії проблемних;

4) виникнення простроченої заборгованості за кредитами Національного банку;

5) недотримання КЛІЄНТОМ вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;

6) наявності інформації про виявлену(і) ознаку(и) здійснення КЛІЄНТОМ ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;

7) наявності інформації про погіршення фінансового стану КЛІЄНТА та/або недотримання ним показників фінансової моделі розвитку, а також іншої суттєвої негативної інформації про діяльність КЛІЄНТА, що несе загрозу невиконання КЛІЄНТОМ зобов’язань щодо своєчасного повернення коштів Національному банку за угодою “своп”;

8) визнання Національним банком структури власності КЛІЄНТА непрозорою;

9) установлення фактів укладення угод від імені КЛІЄНТА особами, які не мають на це повноважень;

10) порушення КЛІЄНТОМ Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

22. Інші права та обов’язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

23. Національний банк у разі призупинення дії цього Договору щодо надання послуги зі здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України повідомляє КЛІЄНТА про це за 24 години до часу призупинення дії цього Договору щодо цієї послуги та з моменту відправлення повідомлення припиняє укладення угод із КЛІЄНТОМ. У разі розірвання - за один тиждень до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

Якщо будь-яке зобов’язання за цим Договором залишається невиконаним на день розірвання цього Договору, то всі положення й умови цього Договору повинні виконуватися до того часу, поки таке зобов’язання не буде виконане в повному обсязі.”;

у розділі 3.5:

підпункт 9 пункту 3 виключити;

підпункт 3 пункту 5 виключити;

у розділі 3.14:

у пункті 1 слово “(управлінням)” виключити;

підпункт 10 пункту 10 викласти в такій редакції:

“10) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, у якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів за формою, установленою нормативно-правовими актами Національного банку з питань міжбанківських розрахунків, та в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу.”;

розділ 3.16 виключити.

3. Рядок 16 таблиці додатка 1 виключити.

У зв’язку з цим рядок 17 уважати рядком 16.

Директор
Юридичного департаменту


О. Заморський

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вгору