Документ vr026500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.06.2019  № 26-рд

Про Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України

На підставі та в межах повноважень, визначених пунктом 16 статті 9 Закону України “Про Національний банк України”, з урахуванням результатів обговорення Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань етики, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України, затверджене рішенням Ради Національного банку України від 30 травня 2017 року № 20-рд.

2. Затвердити Положення про Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України, що додається.

3. У рішенні Ради Національного банку України від 29 травня 2018 року № 29-рд “Про затвердження складу Комітету з питань етики, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України та обрання його голови” слова “Комітет з питань етики, оплати праці і кадрових призначень” замінити словами “Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень” у відповідних відмінках.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. ДанилишинЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради
Національного банку України
26.06.2019  № 26-рд

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України

I. Загальні положення

1. Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України (далі - Комітет) є робочим органом Ради Національного банку України (далі - Рада), що діє з метою забезпечення виконання завдань та повноважень Ради згідно з Конституцією України, Закону України “Про Національний банк України” (далі - Закон про НБУ) та інших законодавчих актів.

2. Основним завданням Комітету є розроблення та подання на розгляд Ради проектів рішень та інших матеріалів відповідно до вимог Регламенту Ради Національного банку України (далі - Регламент Ради) із таких питань:

1) затвердження за поданням Правління Національного банку України (далі - Правління) методики визначення заробітної плати Голови Національного банку України та його заступників;

2) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

3) призначення на посади та звільнення з посад першого заступника і заступників Голови Національного банку України за поданням Голови Національного банку України;

4) затвердження за поданням Правління методики визначення винагороди членам Ради (крім Голови Національного банку України);

5) здійснення діяльності відповідно до Регламенту Ради та плану роботи Ради, яка пов'язана з призначенням та звільненням керівника підрозділу внутрішнього аудиту, першого заступника та заступників Голови Національного банку України, оплатою праці членів Правління Національного банку України та винагородою членів Ради.

3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Законом про НБУ, Регламентом Ради, рішеннями Ради, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Комітету.

II. Повноваження Комітету

4. Комітет уповноважений:

1) отримувати, розглядати й аналізувати інформацію та документи, подані на розгляд Ради, щодо:

відповідності кваліфікаційним вимогам, дотримання законодавчих обмежень у сфері запобігання корупції, дотримання вимог Закону про НБУ та інших документів, пов’язаних із призначенням на посади та звільненням із посад першого заступника, заступників Голови Національного банку України та керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

визначення заробітної плати Голови Національного банку України та його заступників, винагороди членів Ради;

2) у разі недостатності інформації та підтверджуючих документів для розгляду питання на засіданні Комітету, несвоєчасного подання, невідповідності вимогам Закону про НБУ, Регламенту Ради та цього Положення, інформувати Раду про виявлені невідповідності та ініціювати отримання додаткової інформації або перенесення розгляду питання для доопрацювання;

3) надавати Раді пропозиції щодо процедури та переліку матеріалів для розгляду питань, пов’язаних із призначенням на посаду і звільненням із посади першого заступника та заступників Голови Національного банку України, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

4) надавати на розгляд Ради пропозиції та рекомендації Правлінню по суті розглянутих питань із метою виконання покладеного на Комітет завдання;

5) розглядати за дорученням Ради або Голови Ради в межах повноважень Комітету інші питання, що належать до повноважень Ради.

III. Склад і формування Комітету

5. Рада своїм рішенням утворює Комітет, затверджує його Положення, призначає голову та членів Комітету (у разі їхньої згоди).6. Кількість членів Комітету не може бути більшою, ніж п’ять осіб (з урахуванням голови Комітету). До складу Комітету входять члени Ради, а також можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту в галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку. На незалежних експертів поширюються обмеження, установлені частиною 4 статті 10 та частиною 1 статті 65 Закону.

7. Засідання Комітету є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох членів Комітету.

8. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

9. Кожний член Комітету має один голос.

IV. Права, обов’язки та відповідальність

10. Голова Комітету має право:

1) скликати засідання Комітету;

2) погоджувати проект порядку денного засідання Комітету;

3) запрошувати на засідання Комітету, робочу нараду членів Ради, членів Правління, керівників структурних підрозділів Національного банку України, працівників Секретаріату Ради, інших експертів (у разі їхньої згоди);

4) приймати рішення про підготовку протоколів робочих нарад, які не є засіданнями Комітету, але пов’язані з його діяльністю.

11. Голова Комітету зобов’язаний:

1) організовувати роботу Комітету відповідно до вимог цього Положення;

2) підписувати протоколи засідань Комітету;

3) призначати дату і час проведення засідань Комітету, робочих нарад із питань, віднесених до повноважень Комітету;

4) визначати доповідачів із питань, уключених до проекту порядку денного засідання Комітету за їхньою згодою;5) інформувати членів Комітету, доповідачів та запрошених про проведення засідання Комітету, робочої наради засобами корпоративної електронної пошти не пізніше ніж за п’ять робочих днів та доводити проект порядку денного до їхнього відома;

6) головувати під час проведення засідання Комітету, ставити на голосування рішення, які пропонується ухвалити;

7) надавати можливість для виступу всім членам Комітету, доповідачам та запрошеним під час розгляду питань на засіданні Комітету;

8) ставити на голосування всі пропозиції, що надійшли під час обговорення питання, в порядку їх унесення;

9) подавати від імені Комітету на розгляд Ради відповідно до Регламенту Ради проекти рішень, схвалені Комітетом, та інші матеріали з питань, які розглядалися Комітетом;

10) пропонувати кандидатів на призначення секретаря Комітету, який обирається або з членів Комітету, або з експертів зі штату Секретаріату Ради та призначається рішенням Комітету.

12. Члени Комітету мають право:

1) уносити пропозиції щодо розгляду відповідних питань на засіданні Комітету;

2) вчасно отримувати інформацію, ознайомлюватися з матеріалами засідань Комітету;

3) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні Комітету, висловлювати свою думку, ставити запитання доповідачеві та виступаючому, надавати пропозиції щодо схвалення рішень Комітетом;

4) ознайомлюватися з протоколами засідань Комітету, надавати зауваження (у межах прийнятих рішень під час засідання Комітету);

5) викладати в письмовій формі свою думку, що додається до протоколу засідання Комітету;

6) брати участь у підготовці проектів рішень Ради та матеріалів, які пропонуються до обговорення на засіданні Комітету, або за результатами ухвалених на засіданні Комітету рішень;

7) пропонувати для участі в засіданні Комітету кандидатури членів Правління, членів Ради, інших експертів, якщо їхня участь доречна і не суперечить вимогам розпорядчих та нормативно-правових актів Національного банку України;

8) пропонувати виключити з порядку денного засідання Комітету окремі питання в разі їх невідповідності повноваженням Комітету, несвоєчасного подання або неякісної підготовки матеріалів, які розкривають суть питання.

13. Члени Комітету зобов’язані:

1) голосувати “за”, “проти” або “утримуватися” з питання, що обговорювалося;

2) брати участь у засіданнях Комітету і не пропускати їх без поважних причин;

3) інформувати голову Комітету про неможливість узяти участь у засіданні Комітету, робочій нараді з питань, віднесених до повноважень Комітету;

4) голосувати за поставлене на голосування рішення, висловлювати свою позицію з питань, які розглядаються;

5) брати участь у робочих нарадах із питань, віднесених до повноважень Комітету, і всебічно сприяти діяльності Комітету;

6) підписувати (візувати) проекти рішень Ради та інші матеріали, підготовлені відповідно до ухвалених Комітетом рішень для їхнього розгляду Радою;

7) дотримуватися вимог цього Положення та Регламенту Ради.

14. Секретар Комітету зобов’язаний:

1) готувати проект порядку денного засідання Комітету за дорученням голови Комітету і подавати його на погодження голові Комітету;

2) інформувати членів Комітету і запрошених на засідання Комітету стосовно організаційних питань діяльності Комітету за дорученням голови Комітету;

3) надавати членам Комітету матеріали з питань, унесених на розгляд Комітету;

4) оформляти протоколи засідань Комітету відповідно до вимог цього Положення, витяги з протоколів Комітету і підписувати їх;

5) контролювати виконання рішень Комітету й інформувати голову Комітету про стан їхнього виконання;

6) передавати до Секретаріату Ради матеріали засідань Комітету, які включаються до номенклатури справ Ради.

15. Секретар Комітету несе відповідальність за:

1) неякісне та несвоєчасне виконання обов'язків секретаря, визначених цим Положенням;

2) неякісне оформлення протоколів;

3) забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку зі здійсненням повноважень відповідно до цього Положення.

16. Членам Комітету забороняється розголошувати державну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відома у зв'язку зі здійсненням ними їхніх повноважень.

V. Організація роботи Комітету

17. Комітет організовує свою роботу шляхом проведення засідань відповідно до надходження питань для розгляду Радою та в міру необхідності.

18. Голова Комітету погоджує проект порядку денного засідання Комітету, підготовлений секретарем Комітету.

19. Члени Комітету можуть брати участь у засіданнях Комітету дистанційно, використовуючи засоби відео- та/або аудіоконференцзв’язку.

20. Засідання Комітету проводяться відповідно до затвердженого на засіданні Комітету порядку денного на підставі погодженого проекту і висловлених членами Комітету пропозицій з урахуванням результатів голосування.

21. Засідання скликаються за дорученням голови Комітету або з ініціативи більшості членів Комітету.

22. На засідання Комітету за рішенням голови Комітету можуть бути запрошені члени Ради та Правління, керівники структурних підрозділів Національного банку України, внутрішні та зовнішні експерти, незалежні консультанти з урахуванням дотримання вимог щодо ознайомлення з інформацією з обмеженим доступом.

23. Результати засідання Комітету оформляються секретарем Комітету у вигляді протоколу.

24. У протоколі засідання Комітету зазначаються:

1) дата, час і місце проведення засідання;

2) перелік присутніх на засіданні Комітету;

3) питання порядку денного, затверджені Комітетом;

4) прізвище головуючого на засіданні;

5) доповідачі і стислий зміст їхніх виступів;

6) прийняті рішення з кожного питання;

7) результати поіменного голосування.

25. Протокол засідання Комітету підписують (візують) головуючий на засіданні та секретар Комітету. До протоколу додаються всі матеріали, що були предметом розгляду на засіданні Комітету.

26. Проекти рішень Ради та інші матеріали, підготовлені на підставі ухвалених на засіданні Комітету рішень, подаються на розгляд Ради відповідно до вимог Регламенту.

27. Окрема думка члена Комітету, якщо з обговорюваного питання він голосував проти або утримався, повинна бути відображена в письмовій формі і додаватися до матеріалів Комітету, що подаються для розгляду Радою.

28. З метою обговорення в робочому форматі питань, що належать до повноважень Комітету, голова Комітету може проводити робочі наради, які не є засіданнями Комітету, за участю членів Ради, членів Правління, керівників структурних підрозділів Національного банку України, внутрішніх та зовнішніх експертів, незалежних консультантів. Результати обговорення та ухвалені рішення оформляються у вигляді протоколу за рішенням голови Комітету (головуючий на засіданні).

29. Засідання Комітету веде його голова. У разі тимчасової відсутності голови Комітету або тимчасової неможливості виконання ним своїх обов'язків Комітет на початку засідання обирає із числа своїх членів особу, яка тимчасово, на визначений термін, виконуватиме обов'язки голови Комітету.

30. На засіданні Комітету кожному із членів Комітету і запрошеним особам надається можливість для виступу.

31. У разі тимчасової відсутності секретаря Комітету члени Комітету за поданням голови Комітету обирають секретаря, який виконує функції секретаря тимчасово, на час проведення одного засідання.

32. Комітет має право на користування під час проведення засідань виключно приміщеннями Національного банку України.

33. Ураховуючи необхідність нагального вирішення деяких питань, в окремих випадках рішення Комітету в разі відсутності членів Комітету з поважних причин приймаються шляхом опитування. У таких випадках рішення Комітету погоджуються з ними головою Комітету з використанням засобів корпоративної електронної пошти з наступним погодженням (візуванням) протоколу Комітету і проекту рішення Ради, підготовленого за результатами ухвалених рішень.

VI. Порядок подання матеріалів на засідання Комітету

34. Комітет розглядає матеріали, подані членами Ради, Головою Ради, Головою Національного банку України та його заступниками на засідання Ради відповідно до вимог Закону про НБУ та Регламенту Ради в межах повноважень Комітету.

35. Матеріали повинні містити достатній обсяг інформації для прийняття обгрунтованих і правомірних рішень згідно із Законом про НБУ в межах повноважень Ради.

36. Матеріали повинні включати всі підтверджуючі документи (копії таких документів) у частині дотримання вимог Закону про НБУ, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України, рішень Ради.

VII. Прикінцеві положення

37. Контроль за виконанням прийнятих Комітетом рішень здійснює секретар Комітету та доповідає про результати і стан їх реалізації голові Комітету.

38. Затвердження та внесення змін до цього Положення належить до компетенції Ради. Проект Положення, що вноситься на розгляд Ради, розробляється Секретаріатом Ради за ініціативою більшості членів Комітету. Зміни до цього Положення з відповідним обґрунтуванням приймаються на засіданні Комітету простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та подаються на розгляд Ради.

Голова Ради
Національного банку України


Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вгору