Документ vr024500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.06.2019  № 24-рд

Про Комітет з питань грошово-кредитної (монетарної) політики та фінансової стабільності Ради Національного банку України

На підставі та в межах повноважень, визначених пунктом 16 статті 9 Закону України “Про Національний банк України”, Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку України, затверджене рішенням Ради Національного банку України від 30 травня 2017 року № 29-рд.

2. Затвердити Положення про Комітет з питань грошово-кредитної (монетарної) політики та фінансової стабільності Ради Національного банку України, що додається.

3. У рішенні Ради Національного банку України від 29 травня 2018 року № 30-рд “Про затвердження складу Комітету з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку України та обрання його голови” слова “Комітету з питань грошово-кредитної політики” замінити словами “Комітету з питань грошово-кредитної (монетарної) політики та фінансової стабільності”.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. ДанилишинЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради
Національного банку України
26.06.2019  № 24-рд

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань грошово-кредитної (монетарної) політики та фінансової стабільності Ради Національного банку України

I. Загальні положення

1. Комітет з питань грошово-кредитної (монетарної) політики та фінансової стабільності Ради Національного банку України (далі - Комітет) є робочим органом Ради Національного банку України (далі - Рада), що діє з метою забезпечення виконання повноважень Ради відповідно до Конституції України, Закону України “Про Національний банк України” (далі - Закон) та інших законодавчих актів.

2. Основними завданнями Комітету є розроблення та подання на розгляд Ради проектів рішень та інших матеріалів відповідно до вимог Регламенту Ради Національного банку України (далі - Регламент) з питань, що належать до повноважень Ради, а саме:

1) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;

2) здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики;

3) здійснення аналізу впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України;

4) оцінки діяльності Правління Національного банку України (далі - Правління Національного банку) щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики;

5) рекомендацій Правлінню Національного банку щодо:

5-1) методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

5-2) окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;

5-3) політики курсоутворення та валютного регулювання;

5-4) розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;

5-5) удосконалення платіжної системи;

5-6) інших питань, що стосуються грошово-кредитної політики та згідно із Законом належать до компетенції Ради;

6) рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;

7) підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, для цілей запровадження та (або) подовження строку дії та (або) дострокового припинення дії заходів захисту відповідно до статті 12 Закону України “Про валюту і валютні операції”.

3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Законом, Регламентом, рішеннями Ради, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Комітету.

II. Повноваження Комітету

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань уповноважений:

1) у частині розроблення Основних засад грошово-кредитної політики:

1-1) розглядати пропозиції Правління Національного банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;

1-2) розглядати пропозиції членів Ради та експертів до Основних засад грошово-кредитної політики;

1-3) аналізувати стан та основні тенденції розвитку економіки України, її фінансової та грошово-кредитної сфери;

1-4) аналізувати очікувані зміни зовнішніх і внутрішніх економічних чинників та їх вплив на стан грошово-кредитного ринку;

1-5) аналізувати основні ризики та загрози щодо забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також ефективного розвитку економіки;

1-6) аналізувати макропоказники економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

1-7) надавати пропозиції Раді щодо цілей, завдань та цільових орієнтирів грошово-кредитної політики, основних принципів діяльності Національного банку України щодо реалізації грошово-кредитної політики, застосування її інструментів та механізмів, політики курсоутворення та валютного регулювання, забезпечення фінансової стабільності, застосування інструментів макропруденційної політики та нейтралізації системних ризиків;

1-8) проводити засідання та робочі наради з працівниками Національного банку України для узгодження проекту Основних засад грошово-кредитної політики;

1-9) брати участь у розробленні проекту Основних засад грошово-кредитної політики;

1-10) розробляти пропозиції щодо внесення змін до Основних засад грошово-кредитної політики в разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють виконання Основних засад грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі, у тому числі за незалежних від Національного банку України причин та за результатами розгляду питання щодо контролю за проведенням грошово-кредитної політики та її впливу на стан соціально-економічного розвитку України;

2) у частині здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики та аналізу її впливу на стан соціально-економічного розвитку України:

2-1) регулярно здійснювати моніторинг та аналіз стану грошово-кредитної сфери, розвитку реального, фіскального, зовнішнього секторів та міжнародної економіки;

2-2) аналізувати особливості застосування засобів та методів грошово-кредитної політики, проведення курсової політики та здійснення валютного регулювання;

2-3) розглядати матеріали, надані Правлінням Національного банку, щодо реалізації грошово-кредитної політики у звітному періоді, а також стосовно забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, у тому числі перед міжнародними фінансовими організаціями, що стосуються грошово-кредитної політики;

2-4) аналізувати відповідність реалізації грошово-кредитної політики її принципам, а також показників динаміки грошово-кредитної сфери протягом звітного періоду цілям та завданням грошово-кредитної політики, визначеним в Основних засадах грошово-кредитної політики, та вплив грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України;

3) у частині оцінки діяльності Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики:

3-1) аналізувати матеріали, надані Правлінням Національного банку та членами Ради, щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління Національного банку;

3-2) аналізувати інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали Правління Національного банку, які висвітлюють підґрунтя рішень з питань грошово-кредитної політики, прийнятих упродовж звітного періоду;

3-3) надавати рекомендації Раді щодо оцінки виконання Основних засад грошово-кредитної політики, у тому числі щодо відповідності показників динаміки грошово-кредитної сфери цілям та завданням грошово-кредитної політики, дотримання основних принципів грошово-кредитної політики та визначених Основними засадами підходів щодо застосування засобів та методів грошово-кредитної політики;

3-4) аналізувати діяльність Правління Національного банку стосовно виконання рекомендацій Ради;

3-5) здійснювати моніторинг своєчасності та повноти звітування Правління Національного банку перед Радою щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики, особливостей її проведення та виконання рекомендацій Ради;

3-6) розглядати питання та розробляти відповідні проекти рішень щодо оцінки діяльності Правління Національного банку стосовно виконання Основних засад грошово-кредитної політики;

4) у частині рекомендацій Правлінню Національного банку стосовно:

4-1) методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики:

4-1-1) аналізувати методи моделювання та прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики, які застосовуються Національним банком України та іншими органами державної влади, експертами та інституціями України;

4-1-2) аналізувати міжнародний досвід моделювання та прогнозування макропоказників, а також показників грошово-кредитної політики;

4-1-3) розробляти пропозиції щодо удосконалення та запровадження нових методів моделювання і прогнозування макропоказників економічного та соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

4-2) окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України:

4-2-1) аналізувати заходи Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи, а також Інші його заходи монетарного і регулятивного характеру, у тому числі пропозиції щодо відповідних законодавчих змін;

4-2-2) аналізувати фактичний та прогнозний вплив таких заходів на банківську систему, грошово-кредитний ринок, макроекономічні процеси, економічний і соціальний розвиток України;

4-2-3) розробляти пропозиції щодо вжиття, зміни параметрів чи припинення дії окремих заходів монетарного і регулятивного характеру, запровадження нових інструментів з регулювання грошово-кредитного ринку, застосування антикризових заходів на грошово-кредитному ринку;

4-3) політики курсоутворення та валютного регулювання:

4-3-1) здійснювати моніторинг динаміки показників валютного ринку України;

4-3-2) аналізувати заходи валютно-курсової політики, валютного регулювання та нагляду, у тому числі політики валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України, управління міжнародними (золотовалютними) резервами України, регулювання імпорту та експорту капіталу, їх вплив на грошово-кредитний ринок, його валютний сегмент, на макропоказники, зокрема цінову динаміку;

4-3-3) розробляти пропозиції щодо вищезазначених заходів, політики курсоутворення та валютного регулювання, а також запровадження нових інструментів валютного регулювання, застосування антикризових заходів на валютному сегменті грошово-кредитного ринку;

4-4) розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності:

4-4-1) здійснювати системний аналіз діяльності, розвитку та ризиків банківського сектору України, у тому числі впливу останніх на макроекономічні процеси, а також аналіз окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;

4-4-2) розглядати інформаційно-аналітичні матеріали Правління Національного банку щодо розвитку банківської системи України, а також заходів, ужитих у сферах банківського регулювання і нагляду, а також макропруденційної політики;

4-4-3) аналізувати проекти та схвалені (затверджені, прийняті) стратегічні документи та нормативно-правові акти, що стосуються розвитку банківського сектору України, у тому числі держаних банків, а також розробляти пропозиції до зазначених документів та актів;

4-4-4) аналізувати оцінки та рекомендації міжнародних організацій, неурядових установ, аналітичних центрів щодо розвитку банківської системи, проведення мікро- та макропруденційної політики;

4-4-5) розробляти проекти рекомендацій щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності, мікро- і макропруденційної політики, зокрема щодо застосування, скасування дії та зміни параметрів макропруденційних інструментів, їх узгодження із заходами монетарної й мікропруденційної політики, запобігання виникненню та мінімізації впливу ризиків, що загрожують стабільності банківської системи;

4-5) удосконалення платіжної системи:

4-5-1) аналізувати тенденції ринку платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків в Україні та світі, нагляду за ними, а також окремі заходи, ужиті в цих сферах;

4-5-2) розглядати інформаційно-аналітичні матеріали Правління Національного банку з питань розвитку платіжних систем, безготівкових розрахунків та нагляду за ними;

4-5-3) розробляти проекти рекомендацій щодо політики Національного банку України у сферах регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків, безготівкових розрахунків, вивчення проблематики розрахунків, розроблення та реалізації відповідних пропозицій з цих питань, здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами та розширення сфери застосування безготівкових форм розрахунків із використанням електронних платіжних засобів;

4-6) інших питань, що стосуються грошово-кредитної політики та згідно із Законом належать до компетенції Ради:

4-6-1) розробляти в межах компетенції проекти стратегічних програмних документів, а також аналізувати та робити висновки щодо вже наявних відповідних проектів та чинних документів;

5) у частині рекомендацій Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України:

5-1) аналізувати динаміку державних запозичень, фіскальну політику та оцінювати її вплив на стан грошово-кредитної сфери, банківського сектору, розвиток макроекономічних процесів і соціально-економічний розвиток України, її платіжний баланс;

5-2) розглядати інформаційно-аналітичні матеріали Правління Національного банку та Кабінету Міністрів України, що стосуються питань фіскальної політики, у тому числі державних запозичень і податкової політики;

5-3) аналізувати оцінки та рекомендації міжнародних організацій, провідних центральних банків інших країн, неурядових установ, аналітичних центрів і рейтингових агенцій щодо проведення економічної та фіскальної політики;

5-4) розробляти проекти рекомендацій щодо фіскальної політики, у тому числі застосування інструментів фіскальної політики та їх параметрів, фіскальних правил, її впливу на грошово-кредитну сферу та соціально-економічний розвиток України;

5-5) розробляти проекти пропозицій щодо координації фіскальної політики з грошово-кредитною, валютною, структурними реформами та регуляторною політикою;

6) у частині підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, для цілей запровадження та (або) подовження строку дії та (або) дострокового припинення дії заходів захисту відповідно до статті 12 Закону України “Про валюту і валютні операції”:

6-1) опрацьовувати відповідний запит Правління Національного банку, звіт про запровадження заходу (заходів) захисту та додаткові матеріали (за наявності);

6-2) готувати проект рішення Ради з рекомендацією щодо підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави;

7) у частині затвердження рішення Правління Національного банку про участь Національного банку України в міжнародних фінансових організаціях:

7-1) розглядати рішення Правління Національного банку про участь Національного банку України в міжнародних фінансових організаціях;

7-2) готувати пропозиції для Ради щодо затвердження участі Національного банку України у міжнародних фінансових організаціях;

8) у частині інших питань:

8-1) отримувати в порядку, установленому Регламентом, інформацію та документи, пов’язані з питаннями, що належать до повноважень Ради та підлягають розгляду Комітетом;

8-2) у разі недостатності Інформації та підтвердних документів для розгляду питання на засіданні Комітету, несвоєчасного подання, невідповідності вимогам Закону, Регламенту та цьому Положенню приймати рішення про перенесення розгляду питання або його доопрацювання, Інформувати Раду про виявлені невідповідності;

8-3) розглядати інші питання, пов’язані зі здійсненням діяльності відповідно до затверджених Радою Регламенту та плану роботи Ради, внесення змін до Регламенту та цього Положення;

8-4) розглядати інші питання, що належать до повноважень Ради за дорученням Ради або Голови Ради в межах повноважень Комітету.

III. Склад та порядок формування Комітету

5. Рада своїм рішенням утворює Комітет, затверджує положення про нього, призначає голову та членів Комітету (у разі їхньої згоди).

6. Кількість членів Комітету не може бути більшою, ніж п’ять осіб (з урахуванням голови Комітету). До складу Комітету входять члени Ради. Незалежні експерти можуть брати участь у засіданнях Комітету. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту в галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної або не знятої в установленому законодавством України порядку. На незалежних експертів поширюються обмеження, установлені частиною 4 статті 10 та частиною 1 статті 65 Закону.

7. Засідання Комітету є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох членів Комітету.

8. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

9. Кожний член Комітету має один голос.

10. На засідання Комітету за рішенням голови Комітету можуть бути запрошені члени Ради та Правління, керівники структурних підрозділів Національного банку України, внутрішні та зовнішні експерти, незалежні консультанти тощо.

IV. Права, обов’язки та відповідальність голови, секретаря і членів Комітету

11. Голова Комітету обирається Радою зі свого складу.

12. Голова Комітету має право:

1) скликати засідання Комітету, у тому числі позачергові;

2) узгоджувати проект порядку денного засідання Комітету або делегувати це право члену Комітету;

3) визначати нагальну необхідність вирішення окремих питань, що належать до повноважень Комітету;

4) запрошувати на засідання, робочу нараду членів Ради та Правління, керівників структурних підрозділів Національного банку України, працівників Секретаріату Ради, інших експертів;

5) приймати рішення про підготовку протоколів робочих нарад, які не є засіданнями Комітету, але пов’язані з його діяльністю.

13. Голова Комітету зобов’язаний:

1) організовувати роботу Комітету відповідно до вимог цього Положення;

2) підписувати протоколи засідання Комітету;

3) призначити дату і час проведення засідань Комітету, робочих нарад з питань, що належать до повноважень Комітету;

4) визначати доповідачів з питань, включених до проекту порядку денного засідання Комітету, за їх згодою;

5) інформувати членів Комітету, доповідачів та запрошених осіб про проведення засідання Комітету, робочої наради через корпоративну електронну пошту (e-mail) не пізніше ніж за п’ять робочих днів та доводити проект порядку денного до їх відома;

6) головувати під час проведення засідання Комітету, ставити на голосування рішення, які пропонується ухвалити;

7) надавати можливість для виступу всім членам Комітету, доповідачам та запрошеним особам під час розгляду питань на засіданні Комітету;

8) ставити на голосування всі пропозиції, що надійшли під час обговорення питання в порядку їх унесення;

9) подавати від імені Комітету на розгляд Ради проекти рішень та інші матеріали з питань, розглянутих Комітетом, відповідно до Регламенту Ради та ухвалених на Комітеті рішень;

10) готувати проект річного плану роботи Комітету для його затвердження Комітетом та подання Раді;

11) пропонувати кандидатів на призначення секретарем Комітету, який обирається з числа або членів Комітету, або експертів із штату Секретаріату Ради та призначається рішенням Комітету;

12) звітувати Раді про роботу Комітету за рік.

14. Члени Комітету мають право:

1) уносити пропозиції щодо розгляду відповідних питань на засіданні Комітету;

2) пропонувати виключити з порядку денного засідання Комітету окремі питання в разі їх невідповідності сфері діяльності Комітету, несвоєчасного або неякісного подання матеріалів;

3) вчасно отримувати інформацію, ознайомлюватися з матеріалами засідань Комітету;

4) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні Комітету, висловлювати окрему думку, ставити запитання доповідачеві та виступаючому, надавати пропозиції щодо схвалення рішень Комітетом;

5) ознайомлюватися з протоколами засідань Комітету, надавати зауваження (у межах прийнятих рішень під час засідання Комітету);

6) викладати в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання Комітету;

7) брати участь у підготовці проектів рішень Ради та матеріалів, які пропонуються до обговорення на засіданні Комітету, або за результатами ухвалених Комітетом рішень;

8) пропонувати запросити для участі в засіданні Комітету членів Правління Національного банку, членів Ради, інших експертів, якщо їхня участь є доречною і такою що відповідає вимогам розпорядчих та нормативно-правових актів Національного банку України;

9) брати участь у засіданні Комітету дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.

15. Члени Комітету зобов’язані:

1) голосувати “за”, “проти” або “утримався” з питання, що обговорювалось;

2) бути присутніми на засіданнях Комітету і не пропускати їх без поважних причин;

3) інформувати голову Комітету про неможливість взяти участь у засіданні Комітету, робочій нараді з питань, що належать до повноважень Комітету;

4) голосувати за рішення поставлене на голосування, висловлювати свою позицію щодо питань, які розглядаються;

5) брати участь та сприяти діяльності Комітету, у тому числі у робочих нарадах з питань, що належать до повноважень Комітету;

6) підписувати (візувати) проекти рішень Ради та інші матеріали, підготовлені відповідно до ухвалених Комітетом рішень для їх розгляду Радою;

7) дотримуватися вимог цього Положення та Регламенту.

16. Секретар Комітету зобов’язаний:

1) готувати проект порядку денного засідання Комітету за дорученням голови Комітету та подавати його на підпис;

2) інформувати членів Комітету та запрошених на засідання Комітету осіб стосовно організаційних питань діяльності Комітету за дорученням голови Комітету;

3) надавати членам Комітету матеріали з питань, внесених на розгляд Комітету;

4) оформлювати протоколи, витяги з протоколів засідань Комітету відповідно до вимог цього Положення та підписувати (візувати) їх;

5) здійснювати контроль за виконанням рішень Комітету та інформувати голову Комітету про стан їх виконання;

6) передавати матеріали засідань Комітету до Секретаріату Ради для включення до номенклатури справ Ради.

17. Секретар Комітету несе відповідальність за:

1) неякісне та несвоєчасне виконання обов’язків секретаря, визначених цим Положенням;

2) неякісне оформлення протоколів;

3) забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку зі здійсненням ним повноважень відповідно до цього Положення.

18. Членам Комітету забороняється розголошувати державну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відома у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень.

V. Організація роботи Комітету

19. Комітет організовує свою роботу шляхом проведення засідань відповідно до затвердженого плану роботи Комітету та в міру необхідності.

20. Голова Комітету узгоджує проект порядку денного засідання Комітету, підготовлений секретарем Комітету.

21. Засідання Комітету проводяться відповідно до затвердженого на засіданні Комітету порядку денного на підставі узгодженого проекту та висловлених членами Комітету пропозицій з урахуванням результатів голосування.

22. Позачергові засідання скликаються за дорученням голови Комітету або за ініціативою більшості членів Комітету.

23. Результати засідання Комітету оформлюються секретарем Комітету у вигляді протоколу.

24. У протоколі засідання Комітету зазначаються:

1) дата, час і місце проведення засідання;

2) перелік присутніх на засіданні Комітету;

3) питання порядку денного засідання, затверджені Комітетом;

4) прізвище головуючого на засіданні;

5) стислий зміст виступів;

6) прийняті рішення з кожного питання;

7) результати поіменного голосування.

25. Протокол засідання Комітету підписує (візує) головуючий на засіданні та секретар Комітету. До протоколу додаються всі матеріали, що були предметом розгляду на засіданні Комітету.

26. Проекти рішень Ради та інші матеріали, підготовлені на підставі ухвалених Комітетом рішень, подаються на розгляд Ради відповідно до вимог Регламенту.

27. Окрема думка члена Комітету, якщо він голосував проти або утримався з питання, що обговорювалося, повинна бути відображена:

на звороті проекту рішення Ради, підготовленого Комітетом (зазначається підпис члена Комітету та його позиція: проти або утримався);

у письмовій формі та додаватися до матеріалів Комітету, що подаються на розгляд Ради.

28. З метою обговорення в робочому порядку питань, що належать до повноважень Комітету, голова Комітету може проводити робочі наради, які не є засіданнями Комітету. Результати обговорення та ухвалені на робочих нарадах рішення оформлюються у вигляді протоколу за рішенням голови Комітету.

29. Засідання Комітету веде його голова. У разі тимчасової відсутності голови Комітету або в разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов’язків Комітет на початку засідання обирає із числа своїх членів особу, яка тимчасово, на визначений термін, виконуватиме обов’язки голови Комітету.

30. На засіданні Комітету кожному із членів Комітету та запрошеним особам надається можливість для виступу.

31. У разі тимчасової відсутності секретаря Комітету члени Комітету за поданням голови Комітету обирають секретаря, який виконує функції секретаря тимчасово, на час проведення одного засідання.

32. Комітет має право на користування виключно приміщеннями Національного банку України під час проведення засідань.

33. В окремих випадках, ураховуючи необхідність нагального вирішення деяких питань, рішення Комітету приймаються шляхом опитування в разі відсутності членів Комітету з поважних причин. У таких випадках рішення Комітету погоджуються з ними головою Комітету з використанням засобів корпоративної електронної пошти (e-mail) з наступним погодженням (візуванням) протоколу Комітету та проекту рішення Ради, підготовленого за результатами ухвалених рішень.

VI. Порядок подання матеріалів на засідання Комітету

34. Комітет розглядає матеріали, подані членами Ради, Головою Ради, Головою Національного банку України, першим заступником Голови, заступниками Голови на засідання Ради відповідно до вимог Закону та Регламенту в межах повноважень Комітету.

35. Матеріали повинні містити достатньо інформації для прийняття обгрунтованих і правомірних рішень згідно із Законом в межах повноважень Ради.

36. Матеріали повинні включати всі підтвердні документи (копії таких документів) в частині дотримання вимог Закону, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України, рішень Ради.

37. Члени Ради, Голова Ради, Голова Національного банку України, перший заступник Голови, заступники Голови, які готують відповідні матеріали для розгляду на засіданні Комітету, несуть відповідальність за їхню достовірність, об’єктивність, якість та своєчасність подання.

VII. Прикінцеві положення

38. Контроль за виконанням прийнятих Комітетом рішень здійснює секретар Комітету та доповідає про результати і стан їх реалізації голові Комітету.

39. Затвердження та внесення змін до цього Положення належить до компетенції Ради. Проект змін до цього Положення, що вноситься на розгляд Ради, розробляється Секретаріатом Ради за ініціативою більшості членів Комітету. Зміни до цього Положення з відповідним обгрунтуванням приймаються на засіданні Комітету простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та подаються на розгляд Ради.

Голова Ради

Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вгору