Документ v_801323-07, текущая редакция — Принятие от 28.12.2007

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.12.2007 N 21-14-801

Міністерство юстиції розглянуло лист щодо надання інформації
стосовно застосування положень статті 128 Кодексу законів про
працю ( 322-08 ) при утриманні податку із суми надміру витрачених
коштів та штрафу згідно з підпунктом 9.10.3 пункту 9.10 статті 9
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) і
повідомляє.
Вирішення порушеного питання не належить до компетенції
Міністерства юстиції.
Разом з цим при вирішенні зазначеного питання слід
враховувати таке.
Стаття 128 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
регулює питання щодо обмеження розміру відрахувань із заробітної
плати.
Відповідно до цієї статті Кодексу ( 322-08 ) при кожній
виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може
перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених
законодавством України, - п'ятдесяти процентів заробітної плати,
яка належить до виплати працівникові.
При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими
документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено
п'ятдесят процентів заробітку.
Обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті,
не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні
виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.
У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може
перевищувати сімдесяти відсотків.
Підпунктом 9.10.2 пункту 9.10 статті 9 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) передбачено, що звіт
про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт,
подається за формою, встановленою центральним податковим органом,
до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у
якому платник податку: а) завершує таке відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за
дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт.
За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається
платником податку до каси або зараховується на банківський рахунок
особи, що їх надала, до або під час подання зазначеного звіту.
Відповідно до підпункту 9.10.3 цього пункту Закону ( 889-15 )
якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів
пізніше граничного строку, встановленого підпунктом 9.10.2 цього
пункту, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній
день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує
штраф у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів,
який стягується за процедурою утримання податку, встановленою
підпунктом 9.10.1 цього пункту.
Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених
коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний
строк, то така сума підлягає оподаткуванню за правилами,
встановленими підпунктом 9.10.1 цього пункту, та платник податку
сплачує штраф, встановлений абзацом першим цього підпункту.
Підпунктом 9.10.1 цього самого пункту Закону ( 889-15 ),
зокрема, встановлено, що сума податку, нарахована на суму такого
перевищення, утримується особою, що надала такі кошти, за рахунок
будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування)
платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми
такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних
звітних місяців, до повної сплати суми такого податку.
Якщо платник податку припиняє трудові або цивільно-правові
відносини з особою, що надала такі кошти, то така сума податку
утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу
під час проведення остаточного розрахунку, а при недостатності
суми такого доходу непогашена частина податку включається до
складу податкового зобов'язання платника податку за наслідками
звітного податкового року.
Водночас повідомляємо, що реалізацію єдиної державної
податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація
України, яка є центральним органом виконавчої влади із спеціальним
статусом.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади із забезпечення реалізації державної політики, зокрема у
сфері оплати праці, є Міністерство праці та соціальної політики,
яке проводить інформаційно-роз'яснювальну, консультаційну роботу з
питань, що входять до його компетенції.
Заступник Міністра В.Лутковськавверх