Документ v_640600-08, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2008

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
24.10.2008 N 01-8/640
Господарські суди України

Про Перелік питань, вміщених у
документах Вищого господарського суду України,
які стосуються розгляду господарськими судами
справ, пов'язаних із захистом прав на
об'єкти інтелектуальної власності

У порядку інформації доводимо до відома Перелік питань,
вміщених у документах Вищого господарського суду України, які
стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із
захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, станом на
15.10.2008.
Заступник Голови
Вищого господарського
суду України В.Москаленко

Додаток

ПЕРЕЛІК
питань, вміщених у документах Вищого
господарського суду України, які стосуються
розгляду господарськими судами справ,
пов'язаних із захистом прав на об'єкти
інтелектуальної власності

------------------------------------------------------------------- | N | Зміст питання | Документ, у якому | | | | вміщено питання | |-----------------------------------------------------------------| | 1. Захист прав на об'єкти авторського права та суміжних прав | |-----------------------------------------------------------------| | 1.1 |Вирішення спорів, пов'язаних із |Рекомендації президії | | |захистом авторського права і |Вищого господарського | | |суміжних прав |суду України від | | | |10.06.2004 | | | |N 04-5/1107 | | | |( v1107600-04 ), | | | |розділ IV | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.2. |У розгляді справи господарському |Оглядовий лист Вищого | | |суду необхідно з'ясовувати усі |господарського суду | | |обставини, пов'язані із |України від | | |встановленням суб'єктів авторського |06.05.2005 | | |права і передачею (відчуженням) |N 01-8/784 | | |повністю чи частково прав таких |( v0784600-05 ), п. 6 | | |суб'єктів та з наявністю у позивача | | | |права на звернення до господарського| | | |суду | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.3. |Лише автор твору - фізична особа |Оглядовий лист Вищого | | |може бути суб'єктом звернення до |господарського суду | | |суду з позовом про визнання його |України від | | |творцем об'єкта права |06.05.2005 | | |інтелектуальної власності, тому |N 01-8/784 | | |справи у таких спорах відповідно до |( v0784600-05 ), п. 8 | | |статті 12 Господарського | | | |процесуального кодексу України | | | |( 1798-12 ) господарському суду | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.4. |Автори, твори яких увійшли як |Оглядовий лист Вищого | | |складова частина до аудіовізуального|господарського суду | | |твору, зберігають авторське право |України від | | |кожний на свій твір і можуть |17.04.2006 | | |самостійно використовувати його |N 01-8/846 | | |незалежно від аудіовізуального твору|( v_846600-06 ), п. 7 | | |в цілому, якщо договором з | | | |організацією, що здійснює | | | |виробництво аудіовізуального твору, | | | |чи з продюсером цього твору не | | | |передбачено інше | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.5. |Для роз'яснення питання про те, що є|Оглядовий лист Вищого | | |частиною твору, яка може |господарського суду | | |використовуватися самостійно (у тому|України від | | |числі й оригінальна назва твору), |06.05.2005 | | |відповідно до припису статті 9 |N 01-8/784 | | |Закону України "Про авторське право |( v0784600-05 ), п. 2 | | |і суміжні права" ( 3792-12 ) | | | |необхідні спеціальні знання | | | |спеціалістів у галузі | | | |літературознавства. Для | | | |з'ясування цієї обставини суд має | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.6. |Наявність у суб'єкта підприємницької|Оглядовий лист Вищого | | |діяльності - друкованого засобу |господарського суду | | |масової інформації авторського права|України від | | |на складений твір у цілому не |06.05.2005 | | |потребує доказування ним відсутності|N 01-8/784 | | |порушень з його боку авторських прав|( v0784600-05 ), п. 5 | | |на статті, що включені до цього | | | |складеного твору, та (або) доведення| | | |того, що ці статті створено як | | | |службові твори | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.7. |Назва підприємства, яка складається |Оглядовий лист Вищого | | |із зазначення організаційно-правової|господарського суду | | |форми та абревіатури, не може |України від | | |вважатися твором у розумінні статті |17.04.2006 | | |8 Закону України "Про авторське |N 01-8/846 | | |право і суміжні права" ( 3792-12 ) |( v_846600-06 ), п. 6 | | |та бути зареєстрована як твір | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.8. |Вирішення питання про те, чи |Оглядовий лист Вищого | | |відбулося використання спірного |господарського суду | | |твору шляхом його відтворення |України від | | |(повністю або частково) або |17.04.2006 | | |переробки та чи мало місце створення|N 01-8/846 | | |похідного твору як самостійного |( v_846600-06 ), п. 8 | | |об'єкта авторського права потребує | | | |спеціальних знань, а отже | | | |призначення судової експертизи | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.9. |Роз'яснення питань щодо встановлення|Оглядовий лист Вищого | | |фактичних обставин, пов'язаних з |господарського суду | | |використанням відповідачем зі справи|України від | | |такого об'єкта авторського права, як|22.01.2007 N 01-8/25 | | |база даних (компіляція даних), |( v8_25600-07 ), п. 3 | | |потребувало спеціальних знань, а | | | |відтак призначення у справі судової | | | |експертизи | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.10.|Назва твору підлягає охороні як |Оглядовий лист Вищого | | |об'єкт авторського права тільки у |господарського суду | | |тому випадку, коли вона є |України від | | |результатом творчої діяльності |14.12.2007 | | |автора (є оригінальною) і може |N 01-8/974 | | |використовуватися самостійно |( v_974600-07 ), п. 2 | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.11.|У разі передачі одним з авторів |Оглядовий лист Вищого | | |створеного у співавторстві твору |господарського суду | | |майнових авторських прав на цей твір|України від | | |організації колективного управління |27.06.2008 | | |авторське право на твір, створений у|N 01-8/383/1 | | |співавторстві, належить всім |( v83_1600-08 ), п. 7 | | |співавторам, а тому у вирішенні | | | |пов'язаних з цим спорів | | | |господарському суду належить | | | |з'ясовувати, чи визначено відносини | | | |між співавторами укладеною ними | | | |угодою | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.12.|Розміщення в мережі Інтернет твору у|Оглядовий лист Вищого | | |вигляді, доступному для публічного |господарського суду | | |використання, є його відтворенням та|України від | | |потребує дозволу особи, яка має |14.01.2002 N 01-8/31 | | |авторське право |( v8_31600-02 ), п. 1 | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.13.|Відсутність у позивача зі справи за |Оглядовий лист Вищого | | |позовом про захист авторського права|господарського суду | | |виключного права на використання |України від | | |спірних творів потягла за собою |22.01.2007 N 01-8/25 | | |обґрунтований висновок суду щодо |( v8_25600-07 ), п. 10| | |відсутності у нього права дозволяти | | | |або забороняти іншим особам | | | |використання цих творів | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.14.|Виключне право на використання твору|Оглядовий лист Вищого | | |передається шляхом укладення |господарського суду | | |сторонами відповідного авторського |України від | | |договору. Неналежне з'ясування |22.01.2007 N 01-8/25 | | |господарськими судами достовірності |( v8_25600-07 ), п. 4 | | |факту наявності у позивача зі справи| | | |виключного права на використання | | | |творів стало підставою для | | | |скасування судових рішень з | | | |передачею справи на новий розгляд до| | | |суду першої інстанції | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.15.|Відтворення твору, запис |Оглядовий лист Вищого | | |(звукозапис, відеозапис) і публічне |господарського суду | | |сповіщення (доведення до загального |України від | | |відома) є окремими самостійними |22.01.2007 N 01-8/25 | | |способами використання твору, і |( v8_25600-07 ), п. 1 | | |ототожнивши їх та не визначившись у | | | |зв'язку з цим, яке саме порушення | | | |допущено відповідачем та яка саме | | | |сума компенсації має бути сплачена | | | |за кожне з порушень, суд, зокрема, | | | |припустився неповного дослідження | | | |обставин справи, які складають | | | |фактичну основу спірних | | | |правовідносин | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.16.|За наявності у особи невиключного |Оглядовий лист Вищого | | |права на використання |господарського суду | | |аудіовізуальних творів вона не має |України від | | |права дозволяти або забороняти |17.04.2006 | | |використання цих творів іншим особам|N 01-8/846 | | | |( v_846600-06 ), п. 3 | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.17.|У вирішенні питання про наявність |Оглядовий лист Вищого | | |порушення виключних майнових |господарського суду | | |авторських прав на комп'ютерну |України від | | |програму господарські суди з огляду |22.01.2007 N 01-8/25 | | |на встановлений ними факт передачі |( v8_25600-07 ), п. 7 | | |відповідачеві зі справи кількості | | | |примірників такої програми | | | |відповідно до кількості поставлених | | | |серверів дійшли обґрунтованого | | | |висновку про те, що використання | | | |об'єкта інтелектуальної власності в | | | |ході експлуатації серверів не є | | | |використанням твору в розумінні | | | |статті 441 Цивільного кодексу | | | |України ( 435-15 ) | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.18.|У спорі про визнання авторського |Оглядовий лист Ви щого| | |договору недійсним господарському |господарського суду | | |суду слід з'ясовувати питання про |України від | | |те, чи є відповідний договір |17.04.2006 | | |укладеним, а також щодо |N 01-8/846 | | |автентичності його примірників, які |( v_846600-06 ), п. 2 | | |знаходяться у сторін договору | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.19.|Якщо права інтелектуальної власності|Оглядовий лист Вищого | | |передано на підставі договору, для |господарського суду | | |правильного визначення суб'єкта |України від | | |авторських прав на певні твори |22.01.2007 N 01-8/25 | | |необхідно встановити обсяг |( v8_25600-07 ), п. 2 | | |відповідних прав, переданих за | | | |договором | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.20.|Організації колективного мовлення |Оглядовий лист Вищого | | |повинні довести наявність у них прав|господарського суду | | |на управління авторськими правами |України від | | |певного кола авторів, а особи, які |06.05.2005 | | |використовують твори, виконання, |N 01-8/784 | | |програми мовлення, примірники |( v0784600-05 ), п. 3 | | |фонограм (відеограм), повинні | | | |подавати цим організаціям визначені | | | |законодавством звіти | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.21.|За наявності договорів з авторами |Оглядовий лист Вищого | | |творів на управління їх майновими |господарського суду | | |правами організації колективного |України від | | |управління як суб'єкти авторського |06.05.2005 | | |права мають право звертатися до |N 01-8/784 | | |господарського суду з позовами про |( v0784600-05 ), п. 9 | | |відшкодування збитків (матеріальної | | | |шкоди), включаючи упущену вигоду або| | | |стягнення доходу, отриманих | | | |порушником внаслідок порушення ним | | | |авторського права і (або) суміжних | | | |прав, і у тому випадку, коли з | | | |порушником авторського права | | | |організацією колективного управління| | | |не укладено будь-якої угоди | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.22.|Сповіщення твору, що увійшов як |Оглядовий лист Вищого | | |складова частина до іншого цілісного|господарського суду | | |аудіовізуального твору |України від | | |(телевізійного фільму), право на |14.12.2007 | | |сповіщення якого одержано на |N 01-8/974 | | |законних підставах, за своєю суттю |( v_974600-07 ), п. 1 | | |не є позадоговірним використанням | | | |авторського твору і не порушує прав | | | |організації колективного управління.| | | |У такому випадку організація | | | |колективного управління має право | | | |звертатися до господарського суду з | | | |позовом про стягнення авторської | | | |винагороди, а не про стягнення | | | |компенсації | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.23.|За приписами статті 52 Закону |Оглядовий лист Вищого | | |України "Про авторське право і |господарського суду | | |суміжні права" ( 3792-12 ) |України від | | |у зв'язку з порушенням авторського |06.05.2005 | | |права і (або) суміжних |N 01-8/784 | | |прав є можливим одночасне |( v0784600-05 ), п. 7 | | |застосування кількох або усіх | | | |передбачених зазначеною статтею | | | |способів цивільно-правового захисту | | | |таких прав, у тому числі й у різних | | | |судових провадженнях | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.24.|Якщо позивач на час вирішення спору |Оглядовий лист Вищого | | |у справі не має можливості подати на|господарського суду | | |вимогу суду оригінали договорів на |України від | | |підтвердження своїх авторських |06.05.2005 | | |майнових прав, суд з метою |N 01-8/784 | | |встановлення обставин справи |( v0784600-05 ), п. 1 | | |витребовує необхідні докази за | | | |правилами статті 38 Господарського | | | |процесуального кодексу України | | | |( 1798-12 ) від | | | |інших підприємств та організацій | | | |незалежно від їх участі у справі | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.25.|Факт позадоговірного порушення |Оглядовий лист Вищого | | |авторських прав вважається |господарського суду | | |встановленим лише у разі доведення |України від | | |автором чи іншою особою, якій |17.04.2006 | | |належить авторське право, відомостей|N 01-8/846 | | |про копіювання або запозичення іншою|( v_846600-06 ), п. 1 | | |особою (відповідачем) істотних рис | | | |або цілого твору, що був раніше | | | |введений автором в цивільний оборот | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.26.|У прийнятті судового рішення зі |Оглядовий лист Вищого | | |спору, пов'язаного з порушенням |господарського суду | | |авторських прав, не є достатнім |України від | | |загальне посилання суду на |17.04.2006 | | |використання твору позивачем: мають |N 01-8/846 | | |бути з'ясовані форма і спосіб |( v_846600-06 ), п. 5 | | |використання кожного об'єкта такого | | | |права, а в разі представництва | | | |позивачем інтересів авторів - | | | |підстави такого представництва | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.27.|Справи у спорах про порушення |Оглядовий лист Вищого | | |майнових прав інтелектуальної |господарського суду | | |власності розглядаються |України від | | |господарським судом за місцем |22.01.2007 N 01-8/25 | | |вчинення порушення. Оскільки видання|( v8_25600-07 ), п. 5 | | |та продаж спірного твору було | | | |здійснено поза межами України, | | | |юрисдикція господарських судів | | | |України не поширюється на відносини | | | |сторін, пов'язані з порушенням | | | |авторського права на відповідний | | | |твір | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.28.|Реалізація особою права на судовий |Оглядовий лист Вищого | | |захист свого оспорюваного права |господарського суду | | |інтелектуальної власності на твір не|України від | | |може вважатися протиправною |22.01.2007 N 01-8/25 | | |поведінкою або порушенням |( v8_25600-07 ), п. 9 | | |договірного зобов'язання | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.29.|Звертаючись до господарського суду з|Оглядовий лист Вищого | | |позовом про стягнення компенсації за|господарського суду | | |порушення авторських прав, позивач |України від | | |повинен довести факт порушення таких|06.05.2005 | | |його прав відповідно до вимог статті|N 01-8/784 | | |33 Господарського процесуального |( v0784600-05 ), п. 11| | |кодексу України ( 1798-12 ) | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.30.|У визначенні розміру компенсації за |Оглядовий лист Вищого | | |порушення авторського права належить|господарського суду | | |враховувати суть порушення, |України від | | |необхідність судового захисту прав |17.04.2006 | | |позивача, стан взаємовідносин |N 01-8/846 | | |сторін, мету створення твору, |( v_846600-06 ), п. 4 | | |можливість його вільного | | | |використання, визначену за договором| | | |вартість робіт з його створення, | | | |кількість допущених порушень | | | |авторського права | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.31.|Стягнення компенсації як спосіб |Оглядовий лист Вищого | | |правового захисту порушеного права |господарського суду | | |інтелектуальної власності має |України від | | |застосовуватися лише у випадках та в|14.12.2007 | | |порядку, встановлених законом |N 01-8/974 | | | |( v_974600-07 ), п. 6 | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.32.|Розмір компенсації, що визначається |Оглядовий лист Вищого | | |судом при порушенні авторського |господарського суду | | |права і (або) суміжних прав замість |України від | | |відшкодування збитків або стягнення |22.01.2007 N 01-8/25 | | |доходу, не обов'язково має точно |( v8_25600-07 ), п. 6 | | |відповідати розмірові шкоди, що була| | | |завдана, проте повинен | | | |співвідноситися з нею певним чином, | | | |оскільки особливою функцією | | | |цивільно-правової відповідальності є| | | |відшкодування майнових витрат, | | | |завданих правопорушенням | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.33.|Для задоволення вимог щодо виплати |Оглядовий лист Вищого | | |компенсації достатньо наявності |господарського суду | | |доказів вчинення особою дій, які |України від | | |визнаються порушенням авторського |27.06.2008 | | |права і (або) суміжних прав |N 01-8/383/1 | | | |( v83_1600-08 ), п. 2 | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.34.|У розгляді справи про стягнення |Оглядовий лист Вищого | | |компенсації за порушення майнових |господарського суду | | |авторських прав господарському суду |України від | | |слід встановити та дослідити |27.06.2008 | | |фактичні обставини, пов'язані з |N 01-8/383/1 | | |необхідністю визначення адекватного |( v83_1600-08 ), п. 3 | | |порушенню розміру компенсації (за | | | |умови наявності порушення). | | | |Відповідні мотиви визначення розміру| | | |компенсації мають бути наведені в | | | |судовому рішенні | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.35.|Позовні вимоги про відшкодування |Оглядовий лист Вищого | | |моральної шкоди та виплату |господарського суду | | |компенсації у зв'язку з порушенням |України від | | |авторського права безпосередньо |27.06.2008 | | |випливають з авторського права, а |N 01-8/383/1 | | |відтак державне мито за подання цих |( v83_1600-08 ), п. 6 | | |позовів не сплачується | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.36.|Позивачі за позовами, що випливають |Оглядовий лист Вищого | | |з авторського права, а також з права|господарського суду | | |на відкриття, винахід, корисні |України від | | |моделі, промислові зразки, |14.02.2007 N 01-8/78 | | |топографії інтегральних мікросхем, |( v8_78600-07 ), п. 15| | |сорти рослин та раціоналізаторські | | | |пропозиції, звільняються від сплати | | | |державного мита | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.37.|У застосуванні засобів до |Оглядовий лист Вищого | | |забезпечення позову про заборону |господарського суду | | |вчиняти дії, що порушують авторські |України від | | |і (або) суміжні права чи створюють |17.04.2006 | | |загрозу їх порушення, слід |N 01-8/846 | | |з'ясовувати відповідність таких |( v_846600-06 ), п. 9 | | |засобів обраному позивачем способові| | | |захисту його порушеного права | | |-----+------------------------------------+----------------------| |1.38.|Чинне законодавство не передбачає |Оглядовий лист Вищого | | |можливості забезпечення позову з |господарського суду | | |метою уникнення загрози проведенню |України від | | |експертизи для роз'яснення питань, |17.04.2006 | | |пов'язаних із захистом прав на |N 01-8/846 | | |об'єкти авторського права |( v_846600-06 ), п. 10| |-----------------------------------------------------------------| | 2. Захист прав на торговельні марки | |-----------------------------------------------------------------| |2.1. |Вирішення спорів, пов'язаних із |Рекомендації президії | | |захистом прав на знаки для товарів і|Вищого господарського | | |послуг |суду України від | | | |10.06.2004 | | | |N 04-5/1107 | | | |( v1107600-04 ) | | | |розділ V | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.2. |Суд не має повноважень щодо |Оглядовий лист Вищого | | |зобов'язання державного органу |господарського суду | | |здійснити державну реєстрацію знака |України від | | |для товарів і послуг, але може |17.04.2006 | | |зобов'язати такий орган розглянути |N 01-8/847 | | |питання про державну реєстрацію |( v_847600-06 ), п. 10| | |знака | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.3. |Свідоцтво про реєстрацію знака, |Оглядовий лист Вищого | | |тотожного або схожого настільки, що |господарського суду | | |його можна сплутати з охоронюваним |України від | | |законом фірмовим найменуванням іншої|14.01.2002 N 01-8/31 | | |особи, підлягає визнанню недійсним з|( v8_31600-02 ), п. 4 | | |огляду на невідповідність такого | | | |знаку визначеним законом умовам | | | |надання правової охорони | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.4. |Чинне законодавство не передбачає |Оглядовий лист Вищого | | |можливості надання в будь-якому |господарського суду | | |вигляді згоди на реєстрацію та |України від | | |правову охорону знакові для товарів |17.04.2006 | | |і послуг, який суперечить вимогам |N 01-8/847 | | |закону |( v_847600-06 ), п. 8 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.5. |Господарський суд не повинен |Оглядовий лист Вищого | | |вирішувати питання про |господарського суду | | |загальновживаність знаків для |України від | | |товарів і послуг на власний розсуд, |17.04.2006 | | |а має для роз'яснення відповідного |N 01-8/847 | | |питання призначити судову експертизу|( v_847600-06 ), п. 4 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.6. |Знак для товарів і послуг, який є |Оглядовий лист Вищого | | |тотожним або схожим до ступеня |господарського суду | | |змішування з фірмовим найменуванням |України від | | |іншої юридичної особи, є |17.04.2006 | | |неохороноспроможним |N 01-8/847 | | | |( v_847600-06 ), п. 6 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.7. |У вирішенні питання про момент |Оглядовий лист Вищого | | |виникнення у власника свідоцтва на |господарського суду | | |знак для товарів і послуг права |України від | | |забороняти його використання іншими |14.01.2002 N 01-8/31 | | |особами необхідно точно з'ясовувати |( v8_31600-02 ), п. 3 | | |дату подання заявки на знак, | | | |оскільки з цією датою пов'язується | | | |виникнення прав, які випливають із | | | |свідоцтва про право власності на | | | |знак | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.8. |Право на використання торговельної |Оглядовий лист Вищого | | |марки надає свідоцтво, видане в |господарського суду | | |установленому законом порядку |України від | | | |06.05.2005 | | | |N 01-8/784 | | | |( v0784600-05 ), п. 10| |-----+------------------------------------+----------------------| |2.9. |Наявність у особи виключної ліцензії|Оглядовий лист Вищого | | |на використання на території України|господарського суду | | |знаків для товарів і послуг, що |України від | | |включають повне словесне позначення,|17.04.2006 | | |надає їй право на захист |N 01-8/847 | | |торговельних марок без окремого |( v_847600-06 ), п. 9 | | |письмового уповноваження їх | | | |власників | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.10.|Законодавством України не |Оглядовий лист Вищого | | |передбачено надання дозволу на |господарського суду | | |використання знака для товарів і |України від | | |послуг лише на платній основі. Тому |22.01.2007 N 01-8/24 | | |довід сторони договору, предметом |( v8_24600-07 ), п. 9 | | |якого було надання невиключної | | | |ліцензії на використання товарного | | | |знака, стосовно відсутності в цьому | | | |договорі умов щодо розміру й порядку| | | |здійснення відповідної оплати | | | |господарським судом не взято до | | | |уваги | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.11.|Право попереднього користувача |Оглядовий лист Вищого | | |торговельної марки виникає з факту |господарського суду | | |використання ним торговельної марки |України від | | |до дати подання заявки власником |17.04.2006 | | |свідоцтва на торговельну марку або, |N 01-8/847 | | |якщо було заявлено пріоритет, - до |( v_847600-06 ), п. 5 | | |дати пріоритету заявки | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.12.|Використання без дозволу |Оглядовий лист Вищого | | |уповноваженої на те особи знака для |господарського суду | | |товарів і послуг іншого |України від | | |господарюючого суб'єкта, який має |14.01.2002 N 01-8/31 | | |пріоритет на його використання, є |( v8_31600-02 ), п. 2 | | |недобросовісною конкуренцією | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.13.|Обов'язковою умовою використання |Оглядовий лист Вищого | | |знака для товарів і послуг власником|господарського суду | | |є його використання саме стосовно |України від | | |тих товарів і послуг, щодо яких цей |22.01.2007 N 01-8/24 | | |знак зареєстровано |( v8_24600-07 ), п. 5 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.14.|Незалучення до участі у справі зі |Оглядовий лист Вищого | | |спору про заборону використання |господарського суду | | |позначення та відшкодування шкоди |України від | | |співвласника свідоцтва на знак для |22.01.2007 N 01-8/24 | | |товарів і послуг стало однією з |( v8_24600-07 ), п. 8 | | |підстав скасування судових рішень зі| | | |справи | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.15.|Умовами наявності права на |Оглядовий лист Вищого | | |безоплатне продовження користування |господарського суду | | |патентом або торговою маркою, яка |України від | | |належить іншій особі, є добросовісне|14.02.2007 N 01-8/78 | | |використання в інтересах своєї |( v8_78600-07 ), п. 9 | | |діяльності відповідних торгової | | | |марки або патенту | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.16.|Встановивши наявність порушення прав|Оглядовий лист Вищого | | |власника свідоцтва на знак для |господарського суду | | |товарів і послуг, господарський суд |України від | | |обґрунтовано заборонив відповідачеві|22.01.2007 N 01-8/24 | | |використання цього знака у |( v8_24600-07 ), п. 4 | | |господарській діяльності при наданні| | | |певних послуг та правомірно | | | |зобов'язав відповідача знищити | | | |зображення певного позначення | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.17.|У залежності від підстав, з яких |Оглядовий лист Вищого | | |достроково припиняється дія |господарського суду | | |свідоцтва на знак для товарів і |України від | | |послуг, настають й різні правові |17.04.2006 | | |наслідки такого припинення |N 01-8/847 | | | |( v_847600-06 ), п. 3 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.18.|У вирішенні спору про визнання |Оглядовий лист Вищого | | |недійсним свідоцтва на знак для |господарського суду | | |товарів і послуг господарський суд |України від | | |мав, зокрема, шляхом експертного |22.01.2007 N 01-8/24 | | |дослідження з'ясувати, чи є |( v8_24600-07 ), п. 6 | | |позначення за відповідним свідоцтвом| | | |таким, що породжує у свідомості | | | |споживача асоціації, пов'язані з | | | |певною якістю, географічним | | | |походженням товарів або послуг чи з | | | |певним виробником, які насправді не | | | |відповідають дійсності (а при | | | |позитивній відповіді - з'ясувати | | | |фактори, які на це впливають) | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.19.|Свідоцтво на знак для товарів і |Оглядовий лист Вищого | | |послуг може бути визнано недійсним у|господарського суду | | |разі невідповідності знака умовам |України від | | |його реєстрації, визначеним |27.06.2008 | | |законодавством, що діяло на дату |N 01-8/383/1 | | |подання заявки |( v83_1600-08 ), п. 1 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.20.|Необхідною умовою для застосування |Оглядовий лист Вищого | | |статті 20 Закону України "Про |господарського суду | | |охорону прав на знаки для товарів і |України від | | |послуг" ( 3689-12 ), якою |14.01.2002 N 01-8/31 | | |передбачено право |( v8_31600-02 ), п. 5 | | |власника свідоцтва на знак для | | | |товарів і послуг вимагати | | | |відшкодування заподіяних йому | | | |збитків, є доведення факту порушення| | | |його прав особою, до якої подається | | | |позов | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.21.|Подання позову про визнання прав на |Оглядовий лист Вищого | | |знаки для товарів і послуг |господарського суду | | |відповідно до статті 16 Цивільного |України від | | |цивільних прав у суді шляхом |N 01-8/847 | | |віднесено до компетенції судів |( v_847600-06 ), п. 1 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.22.|У вирішенні спору про припинення |Оглядовий лист Вищого | | |порушених прав на торговельну марку |господарського суду | | |суду слід з'ясовувати, з якої саме |України від | | |дати почалося використання у |17.04.2006 | | |комерційній діяльності сторін зі |N 01-8/847 | | |справи відповідного словесного |( v_847600-06 ), п. 7 | | |позначення | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.23.|Обрання способу захисту порушеного |Оглядовий лист Вищого | | |права здійснює позивач, але |господарського суду | | |господарський суд, приймаючи рішення|України від | | |зі справи, має перевірити |14.12.2007 | | |відповідність обраного способу |N 01-8/974 | | |закону та призначенню судового |( v_974600-07 ), п. 3 | | |захисту | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.24.|Відсутність у матеріалах справи |Оглядовий лист Вищого | | |фактичних даних на підтвердження |господарського суду | | |висновків суду про наявність права |України від | | |інтелектуальної власності на |22.01.2007 N 01-8/24 | | |торговельну марку та необґрунтована |( v8_24600-07 ), п. 3 | | |відмова суду від залучення до участі| | | |у справі осіб, щодо яких є відомості| | | |про використання ними спірної | | | |торговельної марки, стали підставами| | | |для скасування судових рішень і | | | |передачі справи на новий розгляд до | | | |суду першої інстанції | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.25.|Відсутність з боку відповідача зі |Оглядовий лист Вищого | | |справи протиправної поведінки, |господарського суду | | |причинного зв'язку між діями |України від | | |відповідача та можливими збитками |22.01.2007 N 01-8/24 | | |позивача, недоведеність позивачем |( v8_24600-07 ), п. 7 | | |факту заподіяння шкоди та її розміру| | | |виключають можливість задоволення | | | |позову про стягнення збитків у | | | |зв'язку з використанням без дозволу | | | |позивача знака для товарів і послуг | | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.26.|Обсяг правового захисту власника |Оглядовий лист Вищого | | |зареєстрованої торговельної марки не|господарського суду | | |є тотожним обсягові захисту прав |України від | | |власника запатентованого |14.12.2007 | | |промислового зразка |N 01-8/974 | | | |( v_974600-07 ), п. 5 | |-----+------------------------------------+----------------------| |2.27.|У справі зі спору про припинення |Оглядовий лист Вищого | | |порушення прав власника на |господарського суду | | |торговельні марки господарському |України від | | |суду слід з'ясувати перелік товарів |27.06.2008 | | |і послуг, для яких спірні |N 01-8/383/1 | | |торговельні марки зареєстровано; |( v83_1600-08 ), п. 5 | | |встановити фактичні обставини | | | |використання спірних позначень | | | |відповідачем у частині їх фактичного| | | |зображення та переліку товарів і | | | |послуг, для яких вони | | | |використовувалися | | |-----------------------------------------------------------------| | 3. Захист прав на винаходи і корисні моделі | |-----------------------------------------------------------------| |3.1. |Вирішення спорів, пов'язаних із |Рекомендації президії | | |захистом прав на інші об'єкти |Вищого господарського | | |промислової власності |суду України від | | | |10.06.2004 | | | |N 04-5/1107 | | | |( v1107600-04 ), | | | |розділ VI | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.2. |Для правильного вирішення спору про |Оглядовий лист Вищого | | |зобов'язання припинити дії з |господарського суду | | |використання запатентованого |України від | | |винаходу господарському суду |14.02.2007 N 01-8/78 | | |належало з'ясувати, чи використовує |( v8_78600-07 ), п. 5 | | |відповідач зі справи запатентований | | | |винахід після дати публікації | | | |уповноваженою установою відомостей | | | |про видачу позивачеві деклараційного| | | |патенту на винахід, а в разі | | | |наявності такого використання - чи | | | |не підпадає воно під визначення дій,| | | |які не визнаються порушенням прав | | | |(зокрема, чи немає права | | | |попереднього користування) | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.3. |Тимчасова правова охорона надається |Оглядовий лист Вищого | | |винаходові саме з моменту |господарського суду | | |опублікування відомостей про заявку |України від | | |на патент на винахід, а не з дати |14.02.2007 N 01-8/78 | | |публікації відомостей про видачу |( v8_78600-07 ), п. 1 | | |патенту, і тому несанкціоноване | | | |використання об'єкта винаходу після | | | |подання відповідної заявки є | | | |порушенням прав суб'єкта майнових | | | |прав | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.4. |Відсутність фактичних даних щодо |Оглядовий лист Вищого | | |передачі позивачем відповідачеві |господарського суду | | |прав на використання корисної моделі|України від | | |стала підставою для задоволення |14.02.2007 N 01-8/78 | | |позовних вимог про припинення |( v8_78600-07 ), п. 8 | | |використання такої моделі. Водночас | | | |відсутність причинно-наслідкового | | | |зв'язку між порушенням прав на | | | |використання корисної моделі та | | | |нарахованими позивачем збитками | | | |призвела до відмови у задоволенні | | | |вимог позивача про стягнення суми | | | |упущеної вигоди | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.5. |Встановлення господарським судом |Оглядовий лист Вищого | | |обставин, що свідчать про |господарського суду | | |невикористання суб'єктом |України від | | |господарювання - відповідачем зі |14.02.2007 N 01-8/78 | | |справи запатентованого позивачем |( v8_78600-07 ), п. 6 | | |винаходу в розумінні статті 28 | | | |Закону України "Про охорону прав на | | | |винахід і корисні моделі" | | | |( 3687-12 ), стало | | | |підставою для відмови в задоволенні | | | |позову про заборону використання | | | |патентів | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.6. |Об'єднання в одній позовній заяві і |Оглядовий лист Вищого | | |в одному судовому провадженні вимог |господарського суду | | |про припинення несанкціонованого |України від | | |використання винаходу і про |14.02.2007 N 01-8/78 | | |відшкодування завданих таким |( v8_78600-07 ), п. 4 | | |використанням збитків є доцільним та| | | |не суперечить нормам процесуального | | | |законодавства | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.7. |У справі за позовом про заборону |Оглядовий лист Вищого | | |використання корисної моделі |господарського суду | | |господарському суду належало |України від | | |з'ясувати усі ознаки кожної зі |27.06.2008 | | |спірних запатентованих корисних |N 01-8/383/1 | | |моделей, включені до незалежних |( v83_1600-08 ), п. 4 | | |пунктів їх формул та перевірити факт| | | |використання кожної з цих ознак, | | | |призначивши судову експертизу | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.8. |Висновок спеціаліста з питань, |Оглядовий лист Вищого | | |зокрема, розробки та виготовлення |господарського суду | | |продукту із застосуванням |України від | | |запатентованого винаходу, наданий |14.02.2007 N 01-8/78 | | |поза межами проведення судової |( v8_78600-07 ), п. 3 | | |експертизи, не є експертним, а тому | | | |не може бути прийнятий судом як | | | |висновок експерта | | |-----+------------------------------------+----------------------| |3.9. |Підставами для скасування судового |Оглядовий лист Вищого | | |рішення про застосування заходів до |господарського суду | | |забезпечення позову у справі про |України від | | |припинення порушення прав на корисні|14.02.2007 N 01-8/78 | | |моделі стали: прийняття відповідного|( v8_78600-07 ), п. 7 | | |рішення без наведення мотивів для | | | |застосування заходу до забезпечення | | | |позову та без обґрунтування того, | | | |яким чином його незастосування може | | | |утруднити чи зробити неможливим | | | |використання рішення господарського | | | |суду за позовною вимогою; накладення| | | |арешту на готову продукцію | | | |відповідача зі справи без | | | |індивідуального визначення | | | |відповідного майна; надання заходам | | | |до забезпечення позову умовного | | | |характеру | | |-----------------------------------------------------------------| | 4. Захист прав на промислові зразки та раціоналізаторські | | пропозиції | |-----------------------------------------------------------------| |4.1. |Питання щодо новизни промислового |Оглядовий лист Вищого | | |зразка потребує спеціальних знань у |господарського суду | | |сфері інтелектуальної власності. Для|України від | | |визнання промислового зразка новим |17.04.2006 | | |має значення відсутність |N 01-8/844 | | |загальнодоступності саме сукупності |( v_844600-06 ), п. 4 | | |його суттєвих ознак, а не кожної з | | | |цих ознак окремо | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.2. |Невідповідність промислового зразка |Оглядовий лист Вищого | | |встановленому законодавством |господарського суду | | |критерію новизни стала підставою для|України від | | |визнання судом недійсним патенту на |14.02.2007 N 01-8/78 | | |відповідний промисловий зразок |( v8_78600-07 ), п. 14| |-----+------------------------------------+----------------------| |4.3. |Суб'єктом використання промислового |Оглядовий лист Вищого | | |зразка в розумінні Закону України |господарського суду | | |"Про охорону прав на промислові |України від | | |зразки" ( 3688-12 ) може |14.02.2007 N 01-8/78 | | |бути не лише виробник, |( v8_78600-07 ), п. 10| | |але й будь-яка інша особа, що | | | |застосовує річ, виготовлену | | | |запатентованим способом | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.4. |Патент на промисловий зразок захищає|Оглядовий лист Вищого | | |права на зовнішні форми (дизайн) |господарського суду | | |продукту, а не права на вирішення |України від | | |технічної проблеми у створенні |17.04.2006 | | |продукту чи технологічного процесу |N 01-8/844 | | |його виготовлення |( v_844600-06 ), п. 1 | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.5. |Необхідною передумовою визнання |Оглядовий лист Вищого | | |права попереднього користування |господарського суду | | |промисловим зразком є факт |України від | | |використання саме зареєстрованого |14.02.2007 N 01-8/78 | | |промислового зразка (виготовлення |( v8_78600-07 ), п. 12| | |виробу з використанням всіх його | | | |суттєвих ознак). Право попереднього | | | |користувача у суб'єкта | | | |господарювання може бути лише в тому| | | |випадку, коли він до дати подання до| | | |відповідної установи заяви, або, | | | |якщо заявлено пріоритет, до дати її | | | |пріоритету в інтересах своєї | | | |діяльності добросовісно використав в| | | |Україні заявлений промисловий зразок| | | |чи здійснив значну і серйозну | | | |підготовку для такого використання | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.6. |Установлення господарським судом |Оглядовий лист Вищого | | |факту наявності у господарюючого |господарського суду | | |суб'єкта права попереднього |України від | | |користувача на промисловий зразок |14.02.2007 N 01-8/78 | | |свідчить про правомірність |( v8_78600-07 ), п. 13| | |використання таким суб'єктом | | | |відповідного об'єкта інтелектуальної| | | |власності | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.7. |У вирішенні спору про припинення |Оглядовий лист Вищого | | |дій, що порушують виключні права |господарського суду | | |власника патенту на промисловий |України від | | |зразок, господарський суд має |17.04.2006 | | |повністю з'ясувати як обставини, що |N 01-8/844 | | |свідчать про наявність такого права,|( v_844600-06 ), п. 2 | | |так і фактичні дані, що | | | |підтверджують наявність чи | | | |відсутність протиправного | | | |використання відповідачем усіх | | | |суттєвих ознак запатентованого | | | |позивачем промислового зразка | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.8. |Неповне з'ясування господарським |Оглядовий лист Вищого | | |судом фактичних обставин, пов'язаних|господарського суду | | |з використанням промислового зразка |України від | | |(стаття 20 Закону України "Про |14.02.2007 N 01-8/78 | | |охорону прав на промислові зразки"),|( v8_78600-07 ), п. 11| | |( 3688-12 ) | | | |стало причиною скасування судових | | | |рішень зі справи | | |-----+------------------------------------+----------------------| |4.9. |У вирішенні спору про стягнення |Оглядовий лист Вищого | | |винагороди за впровадження |господарського суду | | |раціоналізаторської пропозиції |України від | | |необхідно з'ясовувати фактичні дані |17.04.2006 | | |щодо використання відповідачем |N 01-8/844 | | |раціоналізаторської пропозиції |( v_844600-06 ), п. 5 | | |позивача та наявності економічного | | | |ефекту такого використання | | |-----------------------------------------------------------------| | 5. Захист прав на комерційне найменування | |-----------------------------------------------------------------| |5.1. |Використання комерційного |Оглядовий лист Вищого | | |найменування може визнаватися |господарського суду | | |неправомірним одночасно і за |України від | | |законодавством про захист |17.04.2006 | | |економічної конкуренції, і за |N 01-8/845 | | |законодавством про право |( v_845600-06 ), п. 3 | | |інтелектуальної власності на | | | |комерційне найменування | | |-----+------------------------------------+----------------------| |5.2. |Суб'єктом права інтелектуальної |Оглядовий лист Вищого | | |власності на комерційне (фірмове) |господарського суду | | |найменування може бути лише |України від | | |підприємницьке товариство |14.12.2007 | | | |N 01-8/974 | | | |( v_974600-07 ), п. 4 | |-----+------------------------------------+----------------------| |5.3. |Питання про суттєву відмінність |Оглядовий лист Вищого | | |індивідуальних назв сторін може мати|господарського суду | | |юридичне значення для правильного |України від | | |вирішення спору, якщо їх загальні |17.04.2006 | | |назви є ідентичними. Якщо ж загальні|N 01-8/845 | | |назви сторін є різними, підстав для |( v_845600-06 ), п. 1 | | |задоволення позову про заборону | | | |використання певної назви немає | | |-----+------------------------------------+----------------------| |5.4. |Питання про участь суб'єкта |Оглядовий лист Вищого | | |господарювання у міжнародній |господарського суду | | |національній або регіональній |України від | | |виставці як експонента або |17.04.2006 | | |субекспонента можливо достовірно |N 01-8/847 | | |з'ясувати в адміністрації або |( v_847600-06 ), п. 2 | | |оргкомітеті такої виставки після | | | |встановлення їх особи | | |-----+------------------------------------+----------------------| |5.5. |Суд не повинен встановлювати |Оглядовий лист Вищого | | |схожість або тотожність комерційних |господарського суду | | |найменувань на власний розсуд: для |України від | | |роз'яснення відповідних питань слід |17.04.2006 | | |призначати судову експертизу |N 01-8/845 | | | |( v_845600-06 ), п. 2 | |-----------------------------------------------------------------| | 6. Запобіжні заходи та заходи забезпечення позову в справах, | |пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності | |-----------------------------------------------------------------| |6.1. |Підстави та порядок вжиття |Рекомендації президії | | |запобіжних заходів |Вищого господарського | | | |суду України від | | | |10.06.2004 | | | |N 04-5/1107 | | | |( v1107600-04 ), | | | |розділ III | |-----+------------------------------------+----------------------| |6.2. |Можливість оскарження ухвали про |Оглядовий лист Вищого | | |вжиття запобіжних заходів у |господарського суду | | |касаційному порядку законодавством |України від | | |не передбачено |17.04.2006 | | | |N 01-8/844 | | | |( v_844600-06 ), п. 3 | |-----+------------------------------------+----------------------| |6.3. |Передбачені статтею 43-2 |Оглядовий лист Вищого | | |Господарського процесуального |господарського суду | | |кодексу України ( 1798-12 ) |України від | | |запобіжні заходи за |14.02.2007 N 01-8/78 | | |своєю правовою природою - це заходи,|( v8_78600-07 ), п. 2 | | |спрямовані на збереження відповідних| | | |доказів та на запобігання | | | |правопорушення з метою якнайшвидшого| | | |реагування на протиправні дії, а | | | |заходи до забезпечення позову за | | | |своїм змістом застосовуються як | | | |гарантія реального виконання рішення| | | |суду | | |-----+------------------------------------+----------------------| |6.4. |Можливість вчинення дій, спрямованих|Оглядовий лист Вищого | | |на уникнення відповідальності за |господарського суду | | |порушення права інтелектуальної |України від | | |власності, затягування вирішення |14.12.2007 | | |спору та унеможливлення виконання |N 01-8/974 | | |рішення суду зі справи може бути |( v_974600-07 ), п. 7 | | |підставою для застосування заходів | | | |до забезпечення позову на будь-якій | | | |стадії судового процесу | | |-----+------------------------------------+----------------------| |6.5. |Відсутність необхідного зв'язку між |Оглядовий лист Вищого | | |визначеним заявником предметом спору|господарського суду | | |і запобіжними заходами, на |України від | | |застосуванні яких він наполягав, |22.01.2007 N 01-8/25 | | |стала підставою для відмови у |( v8_25600-07 ), п. 8 | | |задоволенні заяви про вжиття | | | |запобіжних заходів до подання позову| | | |про захист майнового права | | | |інтелектуальної власності на твір | | |-----------------------------------------------------------------| | 7. Питання призначення судової експертизи об'єктів | | інтелектуальної власності | |-----------------------------------------------------------------| |7.1. |Загальні питання призначення судової|Рекомендації президії | | |експертизи у справах зі спорів, |Вищого господарського | | |пов'язаних із захистом права |суду України від | | |інтелектуальної власності |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 1 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.2. |Експертиза у справах зі спорів, |Рекомендації президії | | |пов'язаних із захистом авторського |Вищого господарського | | |права та суміжних прав |суду України від | | | |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 2 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.3. |Експертиза у справах зі спорів, |Рекомендації президії | | |пов'язаних із захистом права |Вищого господарського | | |інтелектуальної власності на |суду України від | | |торговельні марки |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 3 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.4. |Експертиза у справах зі спорів, |Рекомендації президії | | |пов'язаних із захистом права |Вищого господарського | | |інтелектуальної власності на |суду України від | | |комерційне найменування |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 4 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.5. |Експертиза у справах зі спорів, |Рекомендації президії | | |пов'язаних із захистом права |Вищого господарського | | |інтелектуальної власності на |суду України від | | |промисловий зразок |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 5 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.6. |Експертиза у справах зі спорів, |Рекомендації президії | | |пов'язаних із захистом права |Вищого господарського | | |інтелектуальної власності на винахід|суду України від | | |чи корисну модель |29.03.2005 N 04-5/76 | | | |( v0076600-05 ), | | | |розділ 6 | |-----+------------------------------------+----------------------| |7.7. |Господарський суд апеляційної чи |Оглядовий лист Вищого | | |касаційної інстанції не може |господарського суду | | |переглядати правильність призначення|України від | | |місцевим судом судової експертизи |14.12.2007 | | |окремо від перегляду рішення суду |N 01-8/974 | | |першої інстанції по суті спору |( v_974600-07 ), п. 8 | -------------------------------------------------------------------
Заступник Голови
Вищого господарського
суду України В.Москаленковгору