Про чинні нормативні акти України з питань приватизації
Вищий арбітражний суд; Лист від 11.10.199601-8/357
Документ v_357800-96, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1996

                  ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 01-8/357 від 11.10.96
м.Київ

Про чинні нормативні акти України з питань приватизації

Відділом формування арбітражної практики підготовлений
перелік чинних в Україні нормативних актів з питань приватизації,
який надсилаємо для використання в практичній діяльності.
Матеріали наведені за станом на 1 жовтня 1996 року. В перелік не включені нормативні акти міністерств та
відомств, які видані після 01.01.93 і не зареєстровані в
Міністерстві юстиції України відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 "Про державну реєстрацію нормативних актів
міністерств та інших органів державної виконавчої влади"
( 493/92 ), і тому не набули чинності.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | Дата прийняття і | Назва акта | | п/п | номер акта | | |—————+——————————————————————————————————————————————————————————| | | 1. Закони України | | | | |1.1. |07.02.91 N 698-12 |Про підприємництво | | | | | |1.2. |27.03.91 N 887-12 |Про підприємства в Україні | | | | | |1.3. |18.06.91 N 1201-12 |Про цінні папери і фондову біржу | | | | | |1.4. |10.09.91 N 1540а-12|Про захист іноземних інвестицій на | | | |Україні | | | | | |1.5. |18.09.91 N 1560-12 |Про інвестиційну діяльність | | | | | |1.6. |19.09.91 N 1576-12 |Про господарські товариства | | | | | |1.7. |18.02.92 N 2132-12 |Про обмеження монополізму та недопу- | | | |щення недобросовісної конкуренції у | | | |підприємницькій діяльності | | | | | |1.8. |04.03.92 N 2163-12 |Про приватизацію державного майна | | | |підприємств | |1.9. |06.03.92 N 2171-12 |Про приватизацію невеликих державних | | | |підприємств (малу приватизацію) | | | | | |1.10.|06.03.92 N 2173-12 |Про приватизаційні папери | | | | | |1.11.|26.03.92 N 2234-12 |Про внесення змін до Закону України | | | |"Про місцеві ради народних депутатів | | | |та місцеве та регіональне самовряду- | | | |вання" | | | | | |1.12.|10.04.92 N 2269-12 |Про оренду майна державного та кому- | | | |нального майна | | | | | |1.13.|14.05.92 N 2343-12 |Про банкрутство | | | | | |1.14.|19.06.92 N 2482-12 |Про приватизацію державного житлового | | | |фонду | | | | | |1.15.|02.10.92 N 2654-12 |Про заставу | | | | | |1.16.|19.03.96 N 93/96-ВР|Про режим іноземного інвестування | | | | | |1.17.|22.03.96 N 96/96-ВР|Про Державний бюджет України на 1996 | | | |рік | | | | | |1.18.|10.07.96 |Про особливості приватизації майна в | | |N 290/96-ВР |агропромисловому комплексі | | | | 2. Постанови Верховної Ради України | | | |2.1. |29.11.90 N 506-12 |Про захист суверенних прав власності | | | |Української РСР | | | | | |2.2. |13.03.92 N 2200-12 |Про прискорення земельної реформи та | | | |приватизацію землі | | | | | |2.3. |07.07.92 N 2553-12 |Про тлумачення постанови Верховної | | | |Ради Української РСР від 29 листопада | | | |1990 р. "Про захист суверенних прав | | | |власності Української РСР" | | | | | |2.4. |07.07.92 N 2545-12 |Про Державну програму приватизації | | | |майна державних підприємств | | | | | |2.5. |07.07.92 N 2558-12 |Про Тимчасове положення про Фонд | | | |державного майна України | | | | | |2.6. |24.06.93 N 3317-12 |Про Контрольну комісію Верховної | | | |Ради України з питань приватизації | | | | | |2.7. |26.01.94 N 3876-12 |Про Державну програму приватизації | | | | | |2.8. |04.02.94 N 3943-12 |Про майно загальносоюзних громадських | | | |організацій колишнього Союзу РСР | | | | | |2.9. |29.07.94 |Про вдосконалення механізму приватиза-| | |N 149/94-ВР |ції в України і посилення контролю за | | | |її проведенням | | | | | |2.10.|03.03.95 N 88/95-ВР|Про перелік об'єктів, які не підляга- | | | |ють приватизації у зв'язку з їх зага- | | | |льнодержавним значенням | | | | | |2.11.|31.01.96 N 17/96-ВР|Про затвердження коефіцієнта конверсії| | | |приватизаційних майнових сертифікатів | | | |і житлових чеків | | | | 3. Декрети Кабінету Міністрів України | | | |3.1. |15.12.92 N 8-92 |Про управління майном, що є | | | |у загальнодержавній власності | | | | | |3.2. |15.12.92 N 9-92 |Про додаткове регулювання орендних | | | |відносин | | | | | |3.3. |15.12.92 N 10-92 |Про заходи щодо завершення комерціалі-| | | |зації підприємств і організацій держа-| | | |вної торгівлі, громадського харчування| | | |та сфери послуг | | | | | |3.4. |26.12.92 N 15-92 |Про приватизацію земельних ділянок | | | | | |3.5. |31.12.92 N 24-92 |Про впорядкування діяльності суб'єктів| | | |підприємницької діяльності, створених | | | |за участю державних підприємств | | | | | |3.6. |31.12.92 N 26-92 |Про перелік майнових комплексів держа-| | | |вних підприємств, організацій, їх | | | |структурних підрозділів основного ви- | | | |робництва, приватизація або передача в| | | |оренду яких не допускається | | | | | |3.7. |19.02.93 N 15-93 |Про систему валютного регулювання і | | | |валютного контролю | | | | | |3.8. |19.02.93 N 19-93 |Про управління майном, що є у загаль- | | | |нодержавній власності, в будівництві | | | |та промисловості будівельних матеріа- | | | |лів | | | | | |3.9. |17.03.93 N 23-93 |Про довірчі товариства | | | | | |3.10 |20.05.93 N 57-93 |Про приватизацію цілісних майнових | | | |комплексів державних підприємств та | | | |їхніх структурних підрозділів, зданих | | | |в оренду | | | | 4. Укази Президента України | | | |4.1. |31.01.92 N 70/92 |Про комерціалізацію державної торгівлі| | | |і громадського харчування | | | | | |4.2. |18.04.92 N 265/92 |Про комерціалізацію діяльності підпри-| | | |ємств і організацій сфери послуг | | | | | |4.3. |15.06.93 N 210/93 |Про корпоратизацію підприємств | | | | | |4.4. |14.10.93 N 456/93 |Про приватизацію об'єктів незавершено-| | | |го будівництва | | | | | |4.5. |02.11.93 N 503/93 |Про індексацію номінальної вартості | | | |приватизаційних майнових сертифікатів | | | | | |4.6. |26.11.93 N 560/93 |Про делегування Дніпропетровській, | | | |Донецькій, Запорізькій та Луганській | | | |обласним державним адміністраціям | | | |повноважень щодо управління майном, | | | |що перебуває у загальнодержавній | | | |власності | | | | | |4.7. |13.12.93 N 579/93 |Про регіональні відділення Фонду | | | |державного майна України | | | | | |4.8. |29.12.93 N 612/93 |Про приватизацію автозаправних стан- | | | |цій, що реалізують пально-мастильні | | | |матеріали виключно населенню | | | | | |4.9. |26.01.94 N 29/94 |Про єдину комп'ютерну інформаційну | | | |мережу державних органів приватизації | | | | | |4.10.|19.02.94 N 55/94 |Про інвестиційні фонди та інвестиційні| | | |компанії | | | | | |4.11.|19.02.94 N 56/94 |Про єдину систему органів приватизації| | | |в Україні | | | | | |4.12.|21.02.94 N 61/94 |Про додаткові заходи щодо делегування | | | |Дніпропетровській, Донецькій, Запорі- | | | |зькій та Луганській обласним державним| | | |адміністраціям повноважень щодо управ-| | | |ління майном, що перебуває у загально-| | | |державній власності | | | | | |4.13.|18.03.94 N 98/94 |Про порядок підготовки до продажу | | | |акцій відкритих акціонерних товариств,| | | |які створені шляхом корпоратизації | | | | | |4.14.|11.05.94 N 224/94 |Про холдингові компанії, що створюють-| | | |ся в процесі корпоратизації та прива- | | | |тизації | | | | | |4.15.|14.09.94 N 530/94 |Про випуск та обіг векселів для по- | | | |криття взаємної заборгованості суб'єк-| | | |тів підприємницької діяльності України| | | | | |4.16.|10.11.94 N 666/94 |Про невідкладні заходи щодо прискорен-| | | |ня земельної реформи у сфері сільсько-| | | |господарського виробництва | | | | | |4.17.|26.11.94 N 699/94 |Про заходи щодо забезпечення прав гро-| | | |мадян на використання приватизаційних | | | |майнових сертифікатів | | | | | |4.18.|27.12.94 N 809/94 |Про заходи щодо введення у готівковий | | | |обіг іменних приватизаційних майнових | | | |сертифікатів | | | | | |4.19.|28.12.94 N 812/94 |Про деякі заходи щодо підтримки під- | | | |приємств, установ, організацій в умо- | | | |вах лібералізації цін | | | | | |4.20.|30.12.94 N 827/94 |Про заходи щодо прискорення процесу | | | |малої приватизації в Україні | | | | | |4.21.|19.01.95 N 66/95 |Про прискорення приватизації майна в | | | |агропромисловому комплексі | | | | | |4.22.|27.02.95 N 146/95 |Про участь Української фондової біржі | | | |в приватизаційних процесах | | | | | |4.23.|02.06.95 N 417/95 |Про деякі питання щодо прискорення | | | |процесу малої приватизації в України | | | | | |4.24.|19.06.95 N 459/95 |Про забезпечення управління майном, | | | |що перебуває у загальнодержавній | | | |власності, у процесі його приватизації| | | | | |4.25.|23.06.95 N 468/95 |Про заходи щодо забезпечення привати- | | | |зації у 1995 році | | | | | |4.26.|12.07.95 N 608/95 |Про приватизацію та оренду земельних | | | |ділянок несільськогосподарського приз-| | | |начення для здійснення підприємницької| | | |діяльності | | | | | |4.27.|08.08.95 N 720/95 |Про порядок паювання земель, переданих| | | |у колективну власність сільськогоспо- | | | |дарським підприємствам і організаціям | | | | | | |4.28.|03.11.95 N 1010/95 |Про деякі питання щодо проведення | | | |малої приватизації в Автономній | | | |Республіці Крим | | | | | |4.29.|19.03.96 N 194/96 |Про завдання та особливості приватиза-| | | |ції державного майна у 1996 році | | | | | | |4.30.|05.04.96 N 239/96 |Про утворення Урядової комісії з пи- | | | |тань акціонування стратегічно важливих| | | |промислових підприємств із залученням | | | |іноземних інвестицій | | | | | |4.31.|21.06.96 N 456/96 |Про продовження строку видачі громадя-| | | |нам приватизаційних майнових сертифі- | | | |катів | | | | 5. Постанови Кабінету Міністрів України | | | |5.1. |08.10.92 N 572 |Про впровадження Закону України "Про | | |( 572-92-п ) |приватизацію державного житлового | | | |фонду" | | | | | |5.2. |13.10.92 N 577 |Про передачу майна, яке перебуває у | | |( 577-92-п ) |загальнодержавній власності, до кому- | | | |нальної власності областей та м.Сева- | | | |стополя | | | | | |5.3. |25.11.92 N 655 |Про випуск в обіг приватизаційних май-| | |( 655-92-п ) |нових сертифікатів | | | | | |5.4. |25.11.92 N 665 |Про приведення у відповідність із Зако| | |( 665-92-п ) |ном України "Про приватизацію майна | | | |державних підприємств" майнових догово| | | |рів, пов'язаних із зміною форм власнос| | | |ті та власника державного майна, які | | | |було укладено підприємствами, об'єднан| | | |нями, установами і організаціями з по-| | | |рушенням мораторію, встановленого | | | |Постановою Верховної Ради УРСР від 29 | | | |листопада 1990 р. "Про захист суверен-| | | |них прав власності Української РСР" | | | | | |5.5. |27.01.93 N 67 |Про затвердження Положення про поза- | | |( 67-93-п ) |бюджетний державний фонд приватизації | | | | | |5.6. |30.01.93 N 72 |Про заходи щодо організації виконання | | |( 72-93-п ) |Декрету Кабінету Міністрів України | | | |"Про управління майном, що є у загаль-| | | |нодержавній власності" | | | | | |5.7. |02.03.93 N 158 |Про затвердження Положення про інвен- | | |( 158-93-п ) |таризацію майна державних підприємств,| | | |що приватизуються, а також майна дер- | | | |жавних підприємств та організацій, яке| | | |передається в оренду | | | | | |5.8. |07.05.93 N 335 |Про розподіл вільно конвертованої ва- | | |( 335-93-п ) |люти, одержаної в процесі приватизації| | | |державного майна | | | | | |5.9. |05.07.93 N 508 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 508-93-п ) |корпоратизації підприємств | | | | | |5.10 |19.07.93 N 556 |Про затвердження Положення про спосте-| | |( 556-93-п ) |режну раду | | | | | |5.11.|22.07.93 N 561 |Про міжнародний центр приватизації, | | |( 561-93-п ) |інвестицій і менеджменту | | | | | |5.12.|04.08.93 N 602 |Про проведення секторного аналізу | | |( 602-93-п ) |економіки | | | | | |5.13.|08.09.93 N 717 |Про затвердження Методики оцінки | | |( 717-93-п ) |вартості об'єктів приватизації | | | | | |5.14.|12.08.93 N 635 |Про затвердження переліку підприємств,| | |( 635-93-п ) |приватизацію майна яких, що перебуває | | | |у загальнодержавній власності, доціль-| | | |но здійснити із залученням іноземних | | | |інвестицій | | | | | |5.15.|01.11.93 N 894 |Про заходи щодо виконання Указу Прези-| | |( 894-93-п ) |дента України від 14 жовтня 1993 р. | | | |"Про приватизацію об'єктів незавершено| | | |го будівництва" | | | | | |5.16.|19.01.94 N 19 |Про особливості приватизації в агро- | | |( 19-94-п ) |промисловому комплексі майна, що пере-| | | |буває в загальнодержавній та майна, що| | | |належить Автономній Республіці Крим | | | | | |5.17.|08.02.94 N 67 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 67-94-п ) |проведення санації державних підпри- | | | |ємств | | | | | |5.18.|02.03.94 N 126 |Про затвердження переліку підприємств,| | |( 126-94-п ) |приватизацію майна яких, що перебуває | | | |у загальнодержавній власності, доціль-| | | |но здійснити із залученням іноземних | | | |інвестицій | | | | | |5.19.|01.04.94 N 210 |Про заходи щодо забезпечення привати- | | |( 210-94-п ) |зації в 1994 році | | | | | |5.20.|27.04.94 N 248 |Про індексацію номінальної вартості | | |( 248-94-п ) |житлових чеків | | | | | |5.21.|29.04.94 N 276 |Про затвердження Положення про держав-| | |( 276-94-п ) |ну реєстрацію суб'єктів підприємниць- | | | |кої діяльності та про реєстраційни| | | |збір за державну реєстрацію суб'єктів | | | |підприємницької діяльності | | | | | |5.22.|15.06.94 N 412 |Про затвердження положень про регіона-| | |( 412-94-п ) |льне відділення та представництво Фон-| | | |ду державного майна України у районі, | | | |місті | | | | | |5.23.|29.08.94 N 598 |Про затвердження Порядку погодження з | | |( 598-94-п ) |Кабінетом Міністрів України умов при- | | | |ватизації окремих об'єктів державної | | | |власності | | | | | |5.24.|11.11.94 N 765 |Про запровадження механізму запобіган-| | |( 765-94-п ) |ня монополізації товарних ринків | | | | | |5.25.|17.01.95 N 32 |Про затвердження переліку підприємств,| | |( 32-95-п ) |приватизацію майна яких, що перебуває | | | |у загальнодержавній власності, доціль-| | | |но здійснити із залученням іноземних | | | |інвестицій | | | | | |5.26.|17.01.95 N 34 |Про проведення індексації основних | | |( 34-95-п ) |фондів та визначення розмірів аморти- | | | |заційних відрахувань на повне їх | | | |відновлення у 1995 році | | | | | |5.27.|24.02.95 N 144 |Про затвердження Положення про центри | | |( 144-95-п ) |сертифікатних аукціонів | | | | | |5.28.|09.03.95 N 163 |Про проведення індексації балансової | | |( 163-95-п ) |вартості об'єктів житлового фонду | | | | | |5.29.|27.03.95 N 218 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 218-95-п ) |проведення сертифікатних аукціонів | | | | | |5.30.|26.04.95 N 308 |Про затвердження Порядку видачі прива-| | |( 308-95-п ) |тизаційних паперів неповнолітнім гро- | | | |мадянам, громадянам, визнаним у вста- | | | |новленому порядку недієздатними чи об-| | | |межено дієздатними, і громадянам, які | | | |відбувають покарання у вигляді позбав-| | | |лення волі, та порядку їх використання| | | | | |5.31.|15.05.95 N 343 |Про затвердження переліку об'єктів, що| | |( 343-95-п ) |підлягають обов'язковій приватизації у| | | |1995 році | | | | | |5.32.|21.06.95 N 447 |Про затвердження Методики оцінки вар- | | |( 447-95-п ) |тості основних фондів, придбаних | | | |(введених в дію) за рахунок бюджетних | | | |коштів у радгоспах та інших державних | | | |сільськогосподарських підприємствах, | | | |організованих на базі колгоспів та за-| | | |снованих ними міжгосподарських сільсь-| | | |когосподарських підприємств без викупу| | | |державою їх майна | | | | | |5.33.|18.07.95 N 528 |Про вдосконалення статистичної звітно-| | |( 528-95-п ) |сті щодо об'єктів приватизації та дія-| | | |льності приватизованих підприємств | | | | | |5.34.|18.07.95 N 533 |Про деякі питання приватизації госпра-| | |( 533-95-п ) |хункових об'єктів науково-технічної | | | |сфери, що перебувають у державній | | | |власності | | | | | |5.35.|20.07.95 N 538 |Про доповнення переліку об'єктів, що | | |( 538-95-п ) |підлягають обов'язковій приватизації | | | |у 1995 році | | | | | |5.36.|10.08.95 N 629 |Про затвердження Методики оцінки вар- | | |( 629-95-п ) |тості об'єктів оренди, Порядку викупу | | | |орендарем оборотних матеріальних засо-| | | |бів та Порядку надання в кредит орен- | | | |дареві коштів та цінних паперів | | | | | |5.37.|04.10.95 N 786 |Про Методику розрахунку і порядок вико| | |( 786-95-п ) |ристання плати за оренду державного | | | |майна | | | | | |5.38.|20.10.95 N 851 |Про доповнення переліку об'єктів, що | | |( 851-95-п ) |підлягають обов'язковій приватизації | | | |у 1995 році | | | | | |5.39.|06.11.95 N 891 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 891-95-п ) |передачі в комунальну власність за- | | | |гальнодержавного житлового фонду, що | | | |перебував у повному господарському ві-| | | |данні або в оперативному управлінні | | | |підприємств, установ та організацій | | | | | |5.40.|16.12.95 N 1007 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 1007-95-п ) |передачі, обігу, виплати доходу та по-| | | |гашення облігацій державної зовнішньої| | | |позики України 1995 року | | | | | |5.41.|22.12.95 N 1036 |Про стан реалізації антимонопольної | | |( 1036-95-п ) |політики | | | | | |5.42.|28.12.95 N 1056 |Про затвердження порядку управління | | |( 1056-95-п ) |акціями, паями, частками господарських| | | |товариств, які перебувають у загально-| | | |державній власності | | | | | |5.43.|12.01.96 N 55 |Про затвердження переліку об'єктів, | | |( 55-96-п ) |приватизація яких здійснюється за по- | | | |годженням з Кабінетом Міністрів Украї-| | | |ни | | | | | |5.44.|01.02.96 N 156 |Про затвердження переліку підприємств,| | |( 156-96-п ) |приватизацію майна яких, що перебуває | | | |у загальнодержавній власності, доціль-| | | |но здійснити із залученням іноземних | | | |інвестицій | | | | | |5.45.|07.02.96 N 161 |Про порядок обігу сертифікатів, отри- | | |( 161-96-п ) |маних громадянами України як компенса-| | | |цію втрат від знецінення грошових | | | |заощаджень в установах Ощадного банку | | | |та колишнього Укрдержстраху | | | | | |5.46.|22.02.96 N 245 |Про прискорення приватизації та недо- | | |( 245-96-п ) |пущення негативних наслідків у цьому | | | |процесі | | | | | |5.47.|29.02.96 N 270 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 270-96-п ) |створення відкритих акціонерних това- | | | |риств на базі майна об'єктів незавер- | | | |шеного будівництва | | | | | |5.48.|28.03.96 N 363 |Про порядок продажу акцій відкритих | | |( 363-96-п ) |акціонерних товариств за компенсаційні| | | |сертифікати через центри сертифікатних| | | |аукціонів | | | | | |5.49.|16.05.96 N 523 |Про проведення індексації балансової | | |( 523-96-п ) |вартості основних фондів та визначення| | | |розмірів амортизаційних відрахувань на| | | |повне їх відновлення у 1996-1997 роках| | | | | |5.50.|29.05.96 N 580 |Про затвердження типових положень про | | |( 580-96-п ) |управління майном області обласної, | | | |управління майном міста Київської та | | | |Севастопольської міської державної ад-| | | |міністрації та про відділ управління | | | |майном району районної і районної у | | | |місті Севастополі та управління майном| | | |району районної у місті Києві держав- | | | |ної адміністрації | | | | | |5.51.|12.06.96 N 638 |Про підприємства, що приватизуються з | | |( 638-96-п ) |урахуванням особливостей, визначених | | | |законодавством для агропромислового | | | |комплексу | | | | | |5.52.|26.06.96 N 678 |Про порядок передачі державного майна | | |( 678-96-п ) | | | | | | |5.53.|27.06.96 N 688 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 688-96-п ) |продажу пакетів акцій відкритих акціо-| | | |нерних товариств на некомерційних кон-| | | |курсах під інвестиційні зобов'язання | | | | | |5.54.|27.06.96 N 687 |Про затвердження Положення про порядок| | |( 687-96-п ) |продажу пакетів акцій відкритих акціо-| | | |нерних товариств, створених у процесі | | | |приватизації на базі майна підпри- | | | |ємств, що мають особливе значення для | | | |економіки та безпеки держави на неко- | | | |мерційних конкурсах під інвестиційні | | | |зобов'язання | | | | | |5.55.|19.07.96 N 755 |Про прискорення приватизації в агро- | | |( 755-96-п ) |промисловому комплексі та спрощення | | | |процедури її проведення | | | | | |5.56.|07.08.96 N 930 |Про затвердження типових положень про | | |( 930-96-п ) |місцеві державні органи земельних ре- | | | |сурсів | | | | | |5.57.|15.08.96 N 961 |Про затвердження Методики оцінки вар- | | |( 961-96-п ) |тості майна під час приватизації | | | | | |5.58.|11.09.96 N 1099 |Про затвердження Порядку перетворення | | |( 1099-96-п ) |у процесі приватизації державних, | | | |орендних підприємств і підприємств із | | | |змішаною формою власності у відкриті | | | |акціонерні товариства | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | Дата прийняття | Назва акта |Зареєстровано в | | п/п | і номер акта | |Мін'юсті (дата і | | | | |номер) | |————————————————————————————————————————————————————————————+———————————————————| | 6. Нормативні акти Фонду державного майна України, | | | інших міністерств та відомств України | | | | | | | |6.1. |13.08.92 N 322 |Наказ Фонду державного майна України| | | |( v0322224-92 ) |(далі - ФДМ) про затвердження Поло- | | | | |ження "Про порядок видачі дозволу | | | | |(ліцензії) на здійснення посередни- | | | | |цької діяльності з приватизаційними | | | | |паперами | | | | | | | |6.2. |26.08.92 N 345 |Наказ ФДМ про розмір плати та | | | |( v0345224-92 ) |порядок подання і розгляду заяви | | | | |на приватизацію | | | | | | | |6.3. |08.09.92 N 370 |Наказ ФДМ про затвердження | | | |( v0370224-92 ) |Порядку створення та реєстрації | | | | |товариства покупців у процесі | | | | |приватизації | | | | | | | |6.4. |08.09.92 N 371 |Наказ ФДМ про затвердження | | | |( v0371224-92 ) |Положення про комісії з привати- | | | | |зації | | | | | | | |6.5. |13.09.92 N 56 |Держжитлокомунгоспу України про | | | |( v0056303-92 ) |затвердження Положення про порядок | | | | |видачі ліцензії на здійснення | | | | |діяльності по оформленню і | | | | |реєстрації документів про право | | | | |власності на квартири (будинки) | | | | | | | |6.6. |15.09.92 N 56 |Положення Держжитлокомунгоспу Про | | | |( v0056303-92 ) |порядок передачі квартир (будинків) | | | | |у власність громадян | | | | | | | |6.7. |28.09.92 N 392 |Наказ ФДМ про порядок роботи з | | | |( v0392224-92 ) |підприємствами з іноземними | | | | |інвестиціями та господарськими | | | | |товариствами | | | | | | | |6.8. |30.10.92 N 464 |Наказ ФДМ про затвердження Типового | | | |( v0464224-92 ) |Положення про регіональне відділення| | | | |Фонду державного майна України | | | | | | | |6.9. |02.11.92 N 465 |Наказ ФДМ про затвердження | | | |( v0465224-92 ) |Типового положення про органи | | | | |приватизації адміністративно- | | | | |територіальних одиниць | | | | | | | |6.10.|02.11.92 N 467 |Наказ ФДМ про затвердження Положення| | | |( v0467224-92 ) |про порядок розрахунків за придбані | | | | |об'єкти приватизації | | | | | | | |6.11.|05.11.92 N 60 |Наказ Держжитлокомунгоспу України | | | | |"Про ліцензування діяльності по | | | | |оформленню і реєстрації документів | | | | |на право власності на квартири | | | | |(будинки) при їх приватизації" | | | | | | | |6.12.|10.11.92 N 476 |Наказ ФДМ про затвердження | | | |( v0476224-92 ) |Положення про план приватизації | | | | | | | |6.13.|02.12.92 N 530 |Наказ ФДМ про затвердження | | | |( v0530224-92 ) |Положення про порядок відчуження від| | | | |держави засобів виробництва, що є | | | | |державною власністю і закріплені за | | | | |державним підприємством | | | | | | | |6.14.|21.12.92 N 575 |Наказ Голови ФДМ і в. о. Голови | | | |( v0575224-92 ) |правління Національного банку | | | | |України про затвердження Положення | | | | |про розмір коефіцієнта перерахунку | | | | |вартості об'єктів | | | | | | | |6.15.|12.02.93 N 69 |Наказ ФДМ про затвердження Положен- |21.04.93 N 28 | | |( z0028-93 ) |ня про порядок перетворення суб'єк- | | | | |тів підприємницької діяльності із | | | | |змішаною формою власності у госпо- | | | | |дарські товариства | | | | | | | |6.16.|09.03.93 N 117 |Наказ ФДМ про затвердження |22.04.93 N 29 | | |( z0029-93 ) |Інструкції по здійсненню оцінки | | | | |вартості об'єктів приватизації та | | | | |оренди | | | | | | | |6.17.|04.02.93 N 56 |Наказ ФДМ про затвердження Положен- |29.04.93 N 34 | | |( z0034-93 ) |ня про застосування способів прива- | | | | |тизації майна державних підприємств | | | | | | | |6.18.|25.05.93 N 235 |Наказ ФДМ про затвердження Порядку |23.06.93 N 73 | | |( z0073-93 ) |створення та реєстрації товариства | | | | |покупців у процесі приватизації | | | | | | | |6.19.|17.05.93 N 219 |Наказ ФДМ про затвердження Положення|02.07.93 N 81 | | |( z0081-93 ) |про конкурсну комісію з продажу | | | | |майна | | | | | | | |6.20.|09.08.93 |Наказ Мінфіну України та ФДМ про |16.98.93 N 109 | | |N 56/342 |затвердження Порядку передачі акцій | | | |( z0109-93 ) |засновниками відкритих акціонерних | | | | |товариств державним органам | | | | |приватизації | | | | | | | |6.21.|14-15.10.93 |Наказ ФДМ, Мінекономіки України та |19.11.93 N 171 | | |N 441/77/79 |Мінфіну України про затвердження | | | |( z0171-93 ) |Положення про особливості оцінки | | | | |об'єктів приватизації у зв'язку з | | | | |індексацією основних фондів | | | | | | | |6.22.|23.11.93 N 94 |Наказ Мінфіну України про |06.12.93 N 183 | | |( z0183-93 ) |затвердження Порядку реєстрації | | | | |випуску акцій відкритих акціонерних | | | | |товариств, створених із державних | | | | |підприємств у процесі приватизації, | | | | |та інформації про їх випуск | | | | | | | |6.23.|25.11.93 N 514 |Наказ ФДМ про затвердження |22.12.93 N 189 | | |( z0189-93 ) |Інструкції про умови ліцензування | | | | |представницької діяльності з | | | | |приватизаційними паперами | | | | | | | |6.24.|16.12.93 N 109 |Наказ Міністерства фінансів про |29.12.93 N 200 | | |( z0200-93 ) |затвердження Порядку бухгалтерського| | | | |обліку операцій, пов'язаних з | | | | |приватизацією та орендою державних | | | | |підприємств | | | | | | | |6.25.|27.01.94 |Наказ Мінсільгосппроду, |28.01.94 N 14/223 | | |N 27/4/62/9/4/5 |Держхарчопрому, ФДМ, Мінекономіки, | | | |( z0014-94 ) |Мін'юсту України про затвердження | | | | |Положень про особливості | | | | |приватизації в агропромисловому | | | | |комплексі майна, що перебуває в | | | | |загальнодержавній та комунальній | | | | |власності | | | | | | | |6.26.|27.01.94 |Положення Мінсільгосппроду, |28.01.94 N 15/224 | | |N 27/4/62/9/4/5 |Держхарчопрому, ФДМ, Мін'юсту | | | |( z0015-94 ) |України про затвердження Положення | | | | |про порядок перетворення радгоспів | | | | |та інших сільськогосподарських | | | | |підприємств і організацій у | | | | |колективні сільськогосподарські | | | | |підприємства | | | | | | | |6.27.|17.02.94 N 12 |Наказ Мінфіну України про |01.03.94 N 37/246 | | |( z0037-94 ) |затвердження Порядку реєстрації | | | | |випуску акцій відкритих акціонерних | | | | |товариств, створених у процесі | | | | |корпоратизації підприємств, | | | | |та інформації про їх випуск | | | | | | | |6.28.|24.12.93 N 583/30|Наказ ФДМ та Національного банку |17.03.94 N 47/256 | | |( z0047-94 ) |України про затвердження типового | | | | |договору на обслуговування | | | | |комерційним банком довірчого | | | | |товариства | | | | | | | |6.29.|23.03.94 |Наказ ФДМ, Мінфіну України та |07.04.94 N 71/280 | | |N 153/18-44/108 |Національного банку України про | | | |( z0071-94 ) |затвердження Положення про порядок | | | | |обліку та контролю за діяльністю | | | | |довірчих товариств щодо розміщення | | | | |приватизаційних паперів | | | | | | | |6.30.|04.04.94 N 175 |Наказ ФДМ про затвердження Положення|12.05.94 N 96/305 | | |( z0096-94 ) |про типовий план розміщення акцій | | | | |відкритого акціонерного товариства, | | | | |яке створено шляхом корпоратизації | | | | |(з доповненнями, внесеними | | | | |відповідно до наказу ФДМ від | | | | |06.06.94 N 333 ( z0133-94 ) | | | | | | | |6.31.|04.05.94 |Наказ ФДМ і Антимонопольного |20.05.94 N 104/313 | | |N 265/13/01 |комітету України про затвердження | | | |( z0104-94 ) |Порядку приватизації структурних | | | | |підрозділів (одиниць) підприємств | | | | |(об'єднань) | | | | | | | |6.32.|14.01.94 N 26 |Наказ ФДМ про затвердження |24.05.94 N 110/319 | | |( z0110-94 ) |Інструкції щодо умов і правил | | | | |здійснення посередницької діяльності| | | | |з приватизаційними паперами та | | | | |контролю за їх дотриманням | | | | | | | |6.33.|11.05.94 N 276/40|Наказ ФДМ про затвердження Порядку |31.05.94 N 118/327 | | |( z0118-94 ) |обліку, контролю за діяльністю | | | | |інвестиційного фонду та інвестицій- | | | | |ної компанії щодо розміщення прива- | | | | |тизаційних паперів | | | | | | | |6.34.|25.04.94 N 232 |Наказ ФДМ про затвердження |01.06.94 N 119/328 | | |( z0119-94 ) |Інструкції про порядок видачі | | | | |дозволу на здійснення комерційної | | | | |діяльності з приватизаційними | | | | |паперами | | | | | | | |6.35.|06.06.94 N 333 |Про внесення змін до Положення про |14.06.94 N 133/342 | | |( z0133-94 ) |типовий план розміщення акцій | | | | |відкритого акціонерного товариства, | | | | |яке створено шляхом корпоратизації | | | | | | | |6.36.|21.06.94 N 9-р |Розпорядження Антимонопольного |05.07.94 N 147/356 | | |( z0147-94 ) |комітету Про затвердження Положення | | | | |про порядок підтвердження | | | | |Антимонопольним комітетом України | | | | |наявності контрольного пакета акцій | | | | | | | |6.37.|21.06.94 N 8-р |Розпорядження Антимонопольного |05.07.94 N 148/357 | | |( z0148-94 ) |комітету Про затвердження Положення | | | | |про порядок одержання згоди | | | | |Антимонопольного комітету України на| | | | |поглинання господарюючих суб'єктів у| | | | |процесі приватизації | | | | | | | |6.38.|21.06.94 N 7-р |Розпорядження Антимонопольного |05.07.94 N 149/358 | | |( z0149-94 ) |комітету Про затвердження Положення | | | | |про порядок погодження з | | | | |Антимонопольним комітетом України | | | | |проектів установчих документів та | | | | |планів розміщення акцій холдингових | | | | |компаній, що створюються в процесі | | | | |корпоратизації та приватизації | | | | | | | |6.39.|21.06.94 N 6-р |Розпорядження Антимонопольного |05.07.94 N 150/359 | | |( z0150-94 ) |комітету Про затвердження Положення | | | | |про порядок одержання згоди | | | | |Антимонопольного комітету України | | | | |на створення холдингових компаній в | | | | |процесі корпоратизації та | | | | |приватизації | | | | | | | |6.40.|14.06.94 N 18/5 |Наказ Мін'юсту Про затвердження |07.07.94 N 152/361 | | |( z0152-94 ) |Інструкції про порядок вчинення | | | | |нотаріальних дій нотаріусами України| | | | | | | |6.41.|09.09.94 N 559/80|Наказ ФДМ, Мінфіну Про затвердження |23.09.94 N 228/433 | | |( z0228-94 ) |порядку здійснення інвестиційним | | | | |фондом або інвестиційною компанією | | | | |додаткової емісії інвестиційних | | | | |сертифікатів у 50-разовому розмірі | | | | |до обсягу прийнятих для розміщення | | | | |приватизаційних паперів | | | | | | | |6.42.|27.04.94 N 242 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|20.09.94 N 234/444 | | |( z0234-94 ) |про порядок підготовки, організації | | | | |та проведення міжнародних конкурсів | | | | |в сфері приватизації в Україні | | | | | | | |6.43.|26.09.94 N 301 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|14.10.94 N 251/461 | | |( z0251-94 ) |про типовий бізнес-план | | | | | | | |6.44.|25.10.94 N 658 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|10.11.94 N 269/479 | | |( z0269-94 ) |про порядок розгляду заяв на | | | | |придбання акцій, що надходять від | | | | |фінансових посередників і спілок | | | | |покупців | | | | | | | |6.45.|12.12.94 |Наказ ФДМ, Мінекономіки Про |14.01.95 N 2/538 | | |N 787/177 |затвердження Типового статуту від- | | | |( z0002-95 ) |критого акціонерного товариства | | | | | | | |6.46.|24.01.95 |Наказ Мінстату, Мінфіну, ФДМ, |27.01.95 N 22/558 | | |N 21/6/11/70 |Мінекономіки Про затвердження | | | |( z0022-95 ) |Порядку проведення індексації | | | | |балансової вартості основних фондів | | | | |підприємств, організацій та установ | | | | |за станом на 1 січня 1995 року (крім| | | | |основних фондів по житлу) | | | | | | | |6.47.|01.02.95 N 93 |Наказ ФДМ Про затвердження Положен- |01.02.95 N 30/566 | | |( z0030-95 ) |ня про особливості проведення при- | | | | |ватизації та здійснення оплати при- | | | | |ватизаційними майновими | | | | |сертифікатами у зв'язку з | | | | |індексацією основних фондів | | | | | | | |6.48.|31.01.95 N 16 |Наказ Мінфіну Про затвердження по- |10.02.95 N 33/569 | | |( z0033-95 ) |рядку здійснення додаткового випус- | | | | |ку акцій акціонерними товариствами, | | | | |у статутних фондах яких є частка | | | | |державного майна | | | | | | | |6.49.|09.12.94 N 15-р |Розпорядження Антимонопольного |02.03.95 N 51/587 | | |( z0051-95 ) |комітету Про затвердження Положення | | | | |про порядок розгляду заяв на | | | | |одержання згоди органів | | | | |Антимонопольного комітету України | | | | |на створення, реорганізацію (злиття,| | | | |приєднання), придбання активів | | | | |(цілісних майнових комплексів) або | | | | |часток (акцій, паїв), ліквідацію | | | | |господарюючих суб'єктів (про | | | | |контроль за економічною концепцією) | | | | | | | |6.50.|28.02.95 |Наказ Мінфіну, ФДМ, Мінекономіки, |15.03.95 N 64/600 | | |N 220/27/32/62 |Мінфіну, Мін'юсту Про затвердження | | | |( z0064-95 ) |Порядку індексації вартості окремих | | | | |видів майна | | | | | | | |6.51.|31.01.95 N 91 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|20.03.95 N 70/606 | | |( z0070-95 ) |про оцінку вартості патенту на право| | | | |оренди будівель (споруд, приміщень) | | | | | | | |6.52.|02.02.95 N 100 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|20.03.95 N 74/610 | | |( z0074-95 ) |про порядок проведення експертної | | | | |оцінки державного майна при | | | | |приватизації | | | | | | | |6.53.|02.02.95 N 102 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|20.03.95 N 75/611 | | |( z0075-95 ) |про порядок визначення та | | | | |застосування способів приватизації | | | | |щодо об'єктів малої приватизації | | | | | | | |6.54.|01.02.95 N 97 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|24.03.95 N 88/624 | | |( z0088-95 ) |щодо умов укладення генеральної | | | | |угоди про виконання послуг під час | | | | |приватизації об'єктів приватизації | | | | | | | |6.55.|27.03.95 N 47 |Наказ Мінфіну Про затвердження |03.04.95 N 94/630 | | |( z0094-95 ) |Порядку реєстрації випуску акцій | | | | |відкритого акціонерного товариства, | | | | |створених відповідно до Указу | | | | |Президента України від 26.11.94 | | | | |N 699 "Про заходи щодо забезпечення | | | | |прав громадян на використання при- | | | | |ватизаційних майнових сертифікатів",| | | | |та інформації про їх випуск | | | | | | | |6.56.|29.03.95 N 343 |Наказ ФДМ Про затвердження Порядку |13.04.95 N 104/640 | | |( z0104-95 ) |заповнення приватизаційного | | | | |майнового сертифіката | | | | | | | |6.57.|30.06.96 N 110 |Наказ Мінфіну Про Порядок збільшен- |12.07.95 N 212/748 | | |( z0212-95 ) |ня статутного фонду акціонерного | | | | |товариства у зв'язку з індексацією | | | | |основних фондів | | | | | | | |6.58.|20.06.95 N 741 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|02.08.95 N 275/811 | | |( z0275-95 ) |про порядок визначення аукціонної | | | | |ціни акцій на сертифікатних | | | | |аукціонах | | | | | | | |6.59.|25.07.95 N 959/80|Наказ ФДМ, Нацбанку Про затвердження|04.08.95 N 284/820 | | |( z0284-95 ) |Зразкового договору на | | | | |обслуговування комерційним банком | | | | |посередника, що надає послуги щодо | | | | |розміщення приватизаційних майнових | | | | |сертифікатів | | | | | | | |6.60.|11.08.95 N 83 |Наказ Нацбанку Про затвердження | | | |( v0083500-95 ) |Положення про порядок видачі | | | | |сертифікатів в установах Ощадного | | | | |банку України та Укрдержстраху | | | | | | | |6.61.|27.07.95 N 969/97|Наказ ФДМ, Держкомітету науки і |10.08.95 N 292/828 | | |( z0292-95 ) |технології про Порядок експертної | | | | |оцінки нематеріальних активів | | | | | | | |6.62.|13.07.95 N 883 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|10.08.95 N 293/829 | | |( z0293-95 ) |про умови укладання генеральної | | | | |угоди на продаж об'єктів | | | | |приватизації | | | | | | | |6.63.|31.07.95 N 122 |Наказ Мінекономіки Про затвердження |14.08.95 N 297/833 | | |( z0297-95 ) |Положення про порядок використання | | | | |коштів фонду сприяння приватизації | | | | |Міністерства економіки України | | | | | | | |6.64.|04.07.95 N 823 |Наказ ФДМ Про затвердження |15.08.95 N 300/836 | | |( z0300-95 ) |Тимчасового положення про реєстри | | | | |акціонерів відкритих акціонерних | | | | |товариств, що створюються на базі | | | | |приватизованих підприємств | | | | | | | |6.65.|07.08.95 N 1020 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|22.08.95 N 311/847 | | |( z0311-95 ) |про порядок відчуження засобів | | | | |виробництва, що є державною | | | | |власністю | | | | | | | |6.66.|10.08.95 N 1046 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|01.09.95 N 320/856 | | |( z0320-95 ) |про порядок подання громадянами | | | | |України заяв на придбання акцій, | | | | |запропонованих на сертифікатних | | | | |аукціонах | | | | | | | |6.67.|28.08.95 N 1102 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|08.09.95 N 330/866 | | |( z0330-95 ) |про типовий план розміщення акцій | | | | |відкритого акціонерного товариства | | | | | | | |6.68.|30.08.95 |Наказ ФДМ Про затвердження |13.09.95 N 331/867 | | |N 1113/142 |Інструкції про умови та правила | | | |( z0331-95 ) |ліцензування посередницької | | | | |діяльності банків з приватизаційними| | | | |паперами | | | | | | | |6.69.|28.08.95 N 1103 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|13.09.95 N 332/868 | | |( z0332-95 ) |про порядок створення та | | | | |функціонування пунктів прийому заяв | | | | |на сертифікатних аукціонах | | | | | | | |6.70.|11.09.95 N 1149 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|27.09.95 N 342/878 | | |( z0342-95 ) |про порядок компенсації грошових | | | | |коштів членам трудових колективів, | | | | |що не стали переможцями аукціону | | | | |або комерційного конкурсу | | | | | | | |6.71.|28.09.95 |Наказ Мінстату, Мінекономіки, |06.10.95 N 357/893 | | |N 243/150/156/195|Мінфіну, Держкоммістбуду Про | | | |( z0357-95 ) |затвердження Порядку списання витрат| | | | |по об'єктах незавершеного | | | | |будівництва, що ліквідуються | | | | | | | |6.72.|27.07.95 N 527 |Наказ МВС Про затвердження |19.10.95 N 383/919 | | |( z0383-95 ) |Інструкції про особливості видачі | | | | |приватизаційних паперів громадянам, | | | | |які відбувають покарання у вигляді | | | | |позбавлення волі | | | | | | | |6.73.|16.10.95 |Наказ Мінфіну, ФДМ, Мінекономіки Про|27.10.95 N 390/926 | | |N 164/1269/158 |затвердження Порядку надання | | | |( z0390-95 ) |відстрочки платежу покупцям об'єктів| | | | |незавершеного будівництва | | | | | | | |6.74.|06.10.95 N 1234 |Наказ ФДМ Про затвердження Типової |02.11.95 N 396/932 | | |( z0396-95 ) |форми контракту з Головою правління | | | | |ВАТ | | | | | | | |6.75.|12.10.95 N 1261 |Наказ ФДМ Про визначення умов та |06.12.95 N 449/985 | | |( z0449-95 ) |ціни продажу об'єктів приватизації | | | | |за некомерційними конкурсами за | | | | |кошти | | | | | | | |6.76.|29.12.95 |Наказ Мінфіну, ФДМ, Нацбанку Про |17.01.96 N 22/104 | | |N 214/1583/126 |затвердження Порядку переоформлення,| | | |( z0022-96 ) |зберігання та управління акціями, що| | | | |належать державі у майні комерційних| | | | |банків | | | | | | | |6.77.|23.01.96 N 65/10 |Наказ ФДМ, Держкому з цінних |08.02.96 N 61/1086 | | |( z0061-96 ) |паперів та фондового ринку Про | | | | |затвердження Тимчасового положення | | | | |про порядок та умови видачі | | | | |свідоцтва реєстратора на право | | | | |ведення реєстру акціонерів | | | | | | | |6.78.|07.02.96 N 124 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|29.02.96 N 101/1126| | |( z0101-96 ) |про приватизацію державних часток | | | | |(паїв, акцій) у майні | | | | |міжгосподарських підприємств | | | | | | | |6.79.|07.03.96 N 284 |Наказ ФДМ Про затвердження Порядку |13.03.96 N 107/1132| | |( z0107-96 ) |приватизації майна ліквідованих | | | | |підприємств та майна, повернутого | | | | |після закінчення строку дії або | | | | |розірвання договору оренди | | | | | | | |6.80.|21.02.96 N 191 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|13.03.96 N 108/1133| | |( z0108-96 ) |про порядок роботи з заявами та | | | | |сертифікатами, що недопущені до | | | | |участі в сертифікатному аукціоні | | | | | | | |6.81.|11.03.96 N 288 |Наказ ФДМ Про затвердження |27.03.96 N 144/1169| | |( z0144-96 ) |Тимчасового положення про порядок | | | | |застосування житлових чеків у | | | | |вигляді депозитних рахунків для | | | | |приватизації майна державних | | | | |підприємств | | | | | | | |6.82.|04.03.96 N 244 |Наказ ФДМ Про затвердження |02.04.96 N 153/1178| | |( z0153-96 ) |Тимчасового положення про порядок | | | | |приватизації об'єктів незавершеного | | | | |будівництва | | | | | | | |6.83.|05.04.96 N 395 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|05.04.96 N 161/1186| | |( z0161-96 ) |про порядок проведення | | | | |спеціалізованих сертифікатних | | | | |аукціонів за компенсаційні | | | | |сертифікати | | | | | | | |6.84.|28.03.96 |Наказ ФДМ, Держжитлокомунгоспу Про |17.04.96 N 191/1216| | |N 351/26 |затвердження Положення про порядок | | | |( z0191-96 ) |використання житлових чеків для | | | | |приватизації житла та частки майна | | | | |державних підприємств | | | | | | | |6.85.|26.03.96 N 342 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|19.04.96 N 194/1219| | |( z0194-96 ) |про порядок подання фінансовими | | | | |посередниками та товариствами | | | | |покупців заяв на придбання акцій, | | | | |запропонованих до продажу на | | | | |сертифікатних аукціонах | | | | | | | |6.86.|14.05.96 N 527 |Наказ ФДМ Про затвердження Порядку |24.05.96 N 240/1265| | |( z0240-96 ) |придбання акцій за їх номінальною | | | | |вартістю за компенсаційні | | | | |сертифікати керівництвом | | | | |підприємства | | | | | | | |6.87.|23.05.96 |Наказ Мінстату, Мінекономіки, |29.05.96 N 255/1280| | |N 148/64/103/563 |Мінфіну, ФДМ Про затвердження | | | |( z0255-96 ) |Порядку проведення індексації | | | | |балансової вартості основних фондів | | | | |підприємств, організацій та установ | | | | |за станом на 1 квітня 1996 року | | | | |(крім об'єктів житлового фонду) | | | | | | | |6.88.|07.06.96 N 656 |Наказ ФДМ Про затвердження Переліку |18.06.96 N 308/1333| | |( z0308-96 ) |витрат з позабюджетних фондів | | | | |приватизації, спрямованих на | | | | |відшкодування витрат, пов'язаних з | | | | |приватизацією та інформаційним | | | | |забезпеченням процесу приватизації | | | | | | | |6.89.|06.06.96 |Наказ Мін'юсту, Держкомітету по |24.06.96 N 324/1349| | |N 14/5/48 |земельних ресурсах Про затвердження | | | |( z0324-96 ) |порядку посвідчення договорів | | | | |відчуження земельних ділянок | | | | | | | |6.90.|21.06.96 N 714 |Наказ ФДМ "Про затвердження Порядку |10.07.96 N 345/1370| | |( z0345-96 ) |визначення часток (паїв, акцій) у | | | | |майні міжгосподарських підприємств" | | | | | | | |6.91.|12.08.96 N 913 |Наказ ФДМ Про затвердження примір- |29.08.96 N 464/1489| | |( z0464-96 ) |ного договору на проведення оцінки | | | | |майна та форми акта приймання-пе- | | | | |редачі звіту з оцінки майна, що | | | | |перебуває у загальнодержавній вла- | | | | |сності, під час створення підприєм- | | | | |ства з іноземними інвестиціями | | | | | | | |6.92.|21.08.96 N 172 |Наказ Мінфіну Про затвердження |28.08.96 N 485/1510| | |( z0485-96 ) |Порядку зарахування до Державного | | | | |бюджету дивідендів, одержаних від | | | | |акцій, що належать державі в | | | | |акціонерних товариствах | | | | | | | |6.93.|09.08.96 N 903 |Наказ ФДМ Про затвердження |03.09.96 N 494/1519| | |( z0494-96 ) |Положення про порядок приватизації | | | | |несільськогосподарських підприємств | | | | |і організацій агропромислового | | | | |комплексу | | | | | | | |6.94.|09.08.96 N 903 |Наказ ФДМ Про затвердження Положен- |03.09.96 N 495/1520| | |( z0495-96 ) |ня про типовий план приватизації | | | | |несільськогосподарських підприємств | | | | |і організацій агропромислового | | | | |комплексу | | | | | | | |6.95.|09.08.96 N 903 |Наказ ФДМ Про затвердження Положення|03.09.96 N 496/1521| | |( z0496-96 ) |про порядок приватизації майна | | | | |радгоспів та інших державних | | | | |сільськогосподарських підприємств, | | | | |а також заснованих на їх базі | | | | |орендних підприємств | | | | | | | |6.96.|28.08.96 |Наказ Мінфіну, ФДМ Про затверджен- |12.09.96 N 520/1545| | |N 182/992 |ня Порядку реєстрації додаткового | | | |( z0520-96 ) |випуску акцій в зв'язку з проведен- | | | | |ням індексації основних фондів і | | | | |збільшенням статутного фонду відкри-| | | | |тих акціонерних товариств, акції | | | | |яких перебувають у загальнодержавній| | | | |власності, та інформації про їх ви- | | | | |пуск | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————вгору