Document v9500400-83, current version — Coming into effect on August 1, 1983, on the basis - v9501400-83

              З А К О Н 
СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
Про трудові колективи і підвищення їх ролі
в управлінні підприємствами, установами, організаціями
( Закон вводиться в дію Постановою ВР СРСР
N 9501-X ( v9501400-83 ) від 17.06.83 )

Трудовий колектив підприємства, установи, організації є
основним осередком соціалістичного суспільства і відповідно до
Конституції СРСР здійснює широкі повноваження в політичному,
економічному і соціальному житті країни. Діяльність трудових
колективів в СРСР базується на соціалістичній власності на засоби
виробництва і плановому розвитку економіки. У трудових колективах
спільна праця здійснюється на засадах товариського співробітництва
і взаємодопомоги, забезпечується єдність державних, суспільних і
особистих інтересів, утверджується принцип відповідальності
кожного перед колективом і колективу - за кожного працівника.
Трудові колективи покликані примножувати матеріальні й духовні
багатства країни, раціонально використовувати наявні ресурси,
виявляти безустанне піклування про членів колективу, про
поліпшення умов їх праці, побуту і відпочинку.
В умовах зрілого соціалізму підвищується роль трудових
колективів у виробничому, громадському і державному житті,
розширюються можливості для активної участі робітників,
колгоспників, інтелігенції в управлінні підприємствами,
установами, організаціями, здійснюється справжнє соціалістичне
самоврядування, яке розвивається в ході будівництва комунізму.
Свідома дисципліна і висока організованість у роботі трудових
колективів, ініціатива й активність, масова технічна творчість
членів колективів - неодмінні умови інтенсифікації виробництва,
прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності
суспільної праці, підвищення добробуту радянського народу,
всебічного розвитку особи.
Комуністична партія і Радянська держава, здійснюючи курс на
дальше розгортання соціалістичної демократії, послідовно
реалізують ленінські положення про участь трудящих в управлінні,
про те, що кожен трудівник повинен почувати себе господарем на
своєму підприємстві і представником усієї країни. Дальша
демократизація управління підприємствами, установами,
організаціями нерозривно зв'язана з підвищенням активності
громадських організацій, що діють у трудових колективах. Зростання
політичної свідомості трудящих, їх культурного і професійного
рівня, вдосконалення управління і господарювання створюють
передумови для розширення прав трудових колективів і посилення їх
відповідальності перед суспільством.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Трудові колективи підприємств, установ,
організацій
Трудовий колектив підприємства, установи, організації -
об'єднання всіх працівників, які здійснюють спільну трудову
діяльність на державному, громадському підприємстві, в установі,
організації, в колгоспі та іншій кооперативній організації.
У складі єдиного трудового колективу відповідно до структури
підприємства, установи, організації діють колективи цехів,
відділів, дільниць, бригад та інших підрозділів.
Трудові колективи під керівництвом організацій Комуністичної
партії Радянського Союзу здійснюють економічні, соціальні й
політичні функції, спрямовані на всемірне зміцнення і розвиток
суспільного ладу СРСР, соціалістичного способу життя, сприяють
активній участі трудящих у виробничому, громадському і державному
житті, в управлінні підприємствами, установами, організаціями.
Обов'язок трудових колективів - високопродуктивна праця,
втілення в життя рішень партії, неухильне виконання радянських
законів і постанов уряду, виконання державних планів і договірних
зобов'язань, підвищення ефективності і якості роботи, зміцнення
трудової, виробничої і державної дисципліни, постійна турбота про
розвиток трудової та громадсько-політичної активності членів
колективу, виховання їх у дусі моральних принципів будівників
комунізму.
Радянська держава створює трудовим колективам необхідні умови
для виконання покладених на них завдань і здійснення ними своїх
повноважень.
Стаття 2. Законодавство про трудові колективи
Законодавство про трудові колективи складається з цього
Закону, який визначає основні права і обов'язки трудових
колективів, їх повноваження в управлінні підприємствами,
установами, організаціями, а також інших актів законодавства Союзу
РСР і видаваних відповідно до них з окремих питань діяльності
трудових колективів актів законодавства союзних республік.
Особи, винні в порушенні законодавства про трудові колективи,
несуть відповідальність у встановленому порядку.
Стаття 3. Трудові колективи і органи державної влади і
управління
Органи державної влади і управління відповідно до Конституції
СРСР ( n0001400-77 ) і радянських законів у межах своєї
компетенції забезпечують на основі демократичного централізму
державне керівництво діяльністю трудових колективів.
Трудові колективи розглядають питання державного,
господарського і соціально-культурного будівництва, які виносяться
на їх обговорення Радами народних депутатів і підзвітними їм
органами; вносять на розгляд місцевих Рад народних депутатів
пропозиції щодо комплексного економічного і соціального розвитку
на їх території, а також в інших питаннях, що належать до
компетенції відповідних місцевих Рад.
Думки і пропозиції трудових колективів враховуються органами
державної влади і управління при прийнятті рішень, що стосуються
діяльності відповідних підприємств, установ, організацій.
Ради народних депутатів, їх виконавчі і розпорядчі органи,
міністерства, державні комітети і відомства, господарські органи
забезпечують умови для безперебійної і ритмічної роботи
підприємств, установ, організацій, всемірно сприяють розвиткові
демократичних засад у діяльності трудових колективів.
Органи державної влади і управління інформують трудові
колективи про свою роботу, прийняті рішення та про хід їх
виконання.
Стаття 4. Принципи участі трудових колективів в управлінні
підприємствами, установами, організаціями
Трудові колективи беруть участь в управлінні підприємствами,
установами, організаціями на основі:
гармонійного поєднання інтересів держави, суспільства,
колективу й особи;
єдиноначальності адміністрації у поєднанні з широкою участю
трудящих в управлінні;
єдності прав і обов'язків трудового колективу;
неухильного додержання трудової, виробничої і державної
дисципліни, соціалістичної законності, охорони прав і законних
інтересів кожного члена колективу;
всемірного розвитку трудової та громадсько-політичної
активності і творчої ініціативи членів колективу, їх участі в
здійсненні повноважень трудового колективу, створення умов для
всебічного розвитку особи;
колективного обговорення і вирішення питань діяльності
підприємств, установ, організацій;
розвитку критики і самокритики, всебічної оцінки діяльності
службових осіб та інших членів колективу, підвищення
відповідальності членів колективу за виконання завдань, що стоять
перед ним;
гласності, систематичної інформації членів колективу про
діяльність підприємств, установ, організацій, врахування
громадської думки.
Стаття 5. Основні повноваження трудових колективів в
обговоренні і вирішенні державних та
громадських справ
Трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і
союзних республік:
розглядають проекти законів, рішень місцевих Рад народних
депутатів, що стосуються інтересів трудового колективу, та інші
питання державного і громадського життя, які виносяться на
обговорення, і подають щодо них свої пропозиції;
висувають кандидатів у депутати Рад народних депутатів,
представників до складу виборчих комісій;
заслуховують звіти депутатів Рад народних депутатів,
висунутих трудовим колективом, а також звіти виконавчих комітетів
місцевих Рад народних депутатів, їх відділів і управлінь;
висувають кандидатів у народні судді, обирають народних
засідателів районних (міських) народних судів і заслуховують їх
звіти;
порушують питання про відкликання депутатів Рад народних
депутатів, народних суддів, відкликають народних засідателів
районних (міських) народних судів, які не виправдали довір'я
виборців;
обирають постійно діючі виробничі наради, комітети, групи і
пости народного контролю, товариські суди та інші громадські
органи, які діють у трудових колективах, і заслуховують їх звіти;
обговорюють інші питання державного і громадського життя.
II. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ,
УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 6. Повноваження трудових колективів у плануванні
економічного і соціального розвитку
Трудові колективи:
беруть участь у розробленні і обговоренні проектів
перспективних та поточних планів економічного і соціального
розвитку (планів роботи) підприємств, установ, організацій.
Проекти зазначених планів подаються на затвердження після розгляду
їх трудовими колективами;
розробляють і приймають зустрічні плани, що враховують
додаткові резерви і можливості;
здійснюють заходи по виконанню планів і договірних
зобов'язань, зміцненню і розвитку господарського розрахунку;
затверджують і здійснюють заходи щодо підвищення
продуктивності праці, ефективності виробництва, якості роботи і
продукції, що випускається;
заслуховують адміністрацію про хід виконання планів і
договірних зобов'язань, про причини зміни планів, результати
виробничо-господарської діяльності і дають відповідні
рекомендації, а в необхідних випадках доводять їх до відома
вищестоящих органів.
Стаття 7. Повноваження трудових колективів по укладенню
колективних договорів
Трудові колективи:
беруть участь у розробленні колективних договорів,
обговорюють їх і приймають по них рішення, уповноважують
профспілкові комітети підприємств і організацій підписати ці
договори;
здійснюють заходи для забезпечення виконання колективних
договорів;
заслуховують звіти адміністрації підприємств, організацій і
профспілкових комітетів про виконання колективних договорів;
ставлять у необхідних випадках питання про притягнення до
відповідальності осіб, які не виконують зобов'язань за
колективними договорами.
Стаття 8. Повноваження трудових колективів у забезпеченні
соціалістичної власності і раціонального
використання матеріальних ресурсів
Трудові колективи:
здійснюють заходи по забезпеченню збереження соціалістичної
власності та її примноження, боротьбі з безгосподарністю і
недбайливим ставленням до народного добра, по запобіганню
розкраданню державного і громадського майна;
вносять пропозиції і здійснюють заходи, спрямовані на
повніше, виявлення і використання внутрішніх резервів,
забезпечення науково обгрунтованого нормування витрат сировини і
матеріалів, енергії і палива, раціонального й економного їх
використання, на усунення причин втрат і виробничого браку,
ефективне використання устаткування, машин та інших основних
фондів;
здійснюють заходи щодо раціонального використання землі,
надр, вод, лісів та інших природних ресурсів;
ставлять питання про притягнення до відповідальності у
встановленому порядку працівників, винних у порушенні
законодавства про охорону соціалістичної власності і раціональне
використання матеріальних та фінансових ресурсів, у випуску
недоброякісної і нестандартної продукції.
Стаття 9. Повноваження трудових колективів у забезпеченні
трудової дисципліни
Трудові колективи:
затверджують за поданням адміністрації і профспілкового
комітету правила внутрішнього трудового розпорядку, вживають
заходів для забезпечення їх додержання;
обговорюють стан трудової дисципліни і здійснюють заходи щодо
її зміцнення;
застосовують за успіхи в праці заходи громадського
заохочення, висувають працівників для морального і матеріального
заохочення; висловлюють думки щодо кандидатур, яких представляють
до державних нагород;
встановлюють додаткові пільги і переваги за рахунок коштів,
виділених на це згідно з діючим порядком, для новаторів і
передовиків виробництва, а також осіб, які тривалий час сумлінно
працюють на підприємстві, в установі, організації;
забезпечують створення обстановки нетерпимості до порушень
трудової дисципліни, виявляють сувору товариську вимогливість до
працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки;
застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни
заходи громадського стягнення (товариське зауваження, громадська
догана); передають матеріали про порушників трудової дисципліни на
розгляд товариських судів;
ставлять питання про притягнення згідно з законодавством
порушників трудової дисципліни до відповідальності, включаючи
тимчасове переведення на нижчеоплачувану роботу і звільнення, про
позбавлення їх повністю або частково премій, винагород за
підсумками річної роботи і за вислугу років, додаткової відпустки
за безперервний стаж роботи, про відшкодування матеріальної шкоди,
заподіяної підприємству, установі, організації, про перенесення
черговості надання жилої площі та застосування інших передбачених
законодавством заходів впливу.
Трудовий колектив має право знімати накладене ним стягнення
достроково, до скінчення року з дня його застосування, а також
клопотати про дострокове зняття дисциплінарного стягнення або про
припинення дії інших заходів, застосованих адміністрацією за
порушення трудової дисципліни, якщо член колективу не допустив
нового порушення дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник.
Стаття 10. Повноваження трудових колективів щодо впровадження
досягнень науки, техніки, розвитку творчої
ініціативи працівників
Трудові колективи:
вживають заходів до прискорення науково-технічного прогресу,
широкого впровадження у виробництво та інші сфери життя досягнень
науки, нової техніки, передової технології, наукової організації
праці і управління;
сприяють масовій технічній творчості, винахідництву і
раціоналізації, охороні прав новаторів виробництва; підтримують
наукові та науково-технічні товариства, організації винахідників і
раціоналізаторів;
застосовують заходи морального стимулювання і вносять
пропозиції про заохочення працівників, які беруть активну участь у
розробленні і впровадженні нової техніки, технології, поширенні
передового досвіду;
заслуховують адміністрацію про здійснення заходів по
впровадженню досягнень науки і техніки, розвитку творчої
ініціативи, винахідництва і раціоналізації, дають відповідні
рекомендації.
Стаття 11. Повноваження трудових колективів у галузі
організації, нормування і оплати праці
Трудові колективи:
пропонують і здійснюють заходи по впровадженню прогресивних
форм організації праці, що сприяють підвищенню її продуктивності,
виконанню встановлених планів з меншою чисельністю персоналу,
поліпшенню використання робочого часу;
беруть участь у вирішенні питань використання у встановленому
порядку одержаної в колективі економії фонду заробітної плати від
скорочення чисельності персоналу для стимулювання працівників, які
виконують більший обсяг робіт порівняно з діючими нормами
(завданнями);
беруть участь у розробленні пропозицій, спрямованих на
розширення застосування технічно обгрунтованих норм трудових
затрат і створення умов для їх виконання;
вносять пропозиції про вдосконалення оплати праці,
забезпечення відповідності заробітної плати кожного працівника
особистому трудовому вкладові і про посилення її залежності від
кінцевих результатів роботи колективу;
обговорюють і схвалюють пропозиції про вдосконалення
преміювання працівників та надання інших виплат і пільг за рахунок
фонду матеріального заохочення;
здійснюють контроль за застосуванням діючих норм праці та
умов її оплати;
розглядають пропозиції комсомольських організацій про
створення комсомольсько-молодіжних колективів і вносять свої
рекомендації.
Стаття 12. Повноваження трудових колективів у розвитку
трудової активності працівників і організації
соціалістичного змагання
Трудові колективи:
всемірно підвищують трудову активність членів колективів,
розвивають соціалістичне змагання, рух за комуністичне ставлення
до праці;
затверджують умови соціалістичного змагання на підприємствах,
в установах, організаціях, визначають заходи морального і
матеріального заохочення переможців;
беруть соціалістичні зобов'язання і здійснюють заходи щодо їх
виконання; забезпечують гласність соціалістичного змагання,
підбивають його підсумки і визначають переможців;
беруть участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
поширення і впровадження передового досвіду;
укладають договори про соціалістичне змагання і творчу
співдружність з іншими трудовими колективами;
заслуховують повідомлення адміністрації і профспілкового
комітету про здійснення організаційно-технічних заходів, які
сприяють виконанню соціалістичних зобов'язань, і дають відповідні
рекомендації.
Стаття 13. Повноваження трудових колективів у підготовці,
підвищенні кваліфікації і розстановці кадрів
Трудові колективи:
беруть участь в обговоренні і вирішенні питань підготовки,
розстановки та раціонального використання кадрів, забезпечення
стабільності колективів, удосконалення структури підприємства,
установи, організації; рекомендують членів колективу, які
відзначилися в праці, на підвищення розряду (класу) або просування
по роботі;
розглядають питання підвищення кваліфікації кадрів, навчання
нових професій, розвитку наставництва, роботи шкіл по вивченню
передових методів праці;
беруть участь через громадські організації відповідно до
законодавства Союзу РСР у вирішенні питань призначення керівних
працівників на підприємствах, в установах і організаціях;
призначення цих працівників і звільнення їх з посади провадяться з
урахуванням думки трудового колективу;
розглядають з участю комсомольської організації питання
освіти працюючої молоді, її професійної підготовки, закріплення в
колективі і вносять відповідні пропозиції, сприяють поліпшенню
трудового виховання і професійної орієнтації учнів у підшефних
школах;
затверджують кандидатури передовиків виробництва для
направлення на навчання у вищі і середні спеціальні навчальні
заклади з виплатою стипендії за рахунок коштів підприємств,
організацій.
Стаття 14. Повноваження трудових колективів у розподілі і
використанні фондів економічного стимулювання
Трудові колективи:
беруть участь у вирішенні питань використання коштів фонду
матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і
житлового будівництва, фонду розвитку виробництва; обговорюють і
схвалюють кошториси витрачання цих фондів, контролюють їх
виконання. Кошти фонду матеріального заохочення, фонду
соціально-культурних заходів і житлового будівництва, утворених на
підприємствах і в організаціях, не можуть бути вилучені без згоди
трудового колективу;
беруть участь у вирішенні питань про надання у встановленому
порядку матеріальної допомоги працівникам на кооперативне та
індивідуальне житлове будівництво, а також на поліпшення житлових
умов чи обзаведення домашнім господарством за рахунок коштів фонду
матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і
житлового будівництва та інших фондів (коштів), призначених на ці
цілі; затверджують кандидатури працівників, яким може бути надано
таку матеріальну допомогу.
Стаття 15. Повноваження трудових колективів у поліпшенні
умов і охорони праці
Трудові колективи:
обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов,
охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють
виконання цих планів;
вносять пропозиції щодо технічного переозброєння, механізації
і автоматизації, поліпшення організації і підвищення культури
виробництва, скорочення ручної, малокваліфікованої і важкої
фізичної праці, беруть активну участь у їх реалізації;
розробляють і здійснюють заходи щодо поліпшення умов праці й
побуту працюючих жінок, посилення охорони материнства і дитинства;
контролюють використання коштів, призначених на охорону
праці, і додержання всіма працівниками правил та інструкцій по
охороні праці на підприємствах, в установах, організаціях;
обговорюють питання використання коштів соціального
страхування і вносять відповідні пропозиції;
вносять пропозиції і беруть участь у здійсненні заходів щодо
поліпшення охорони навколишнього середовища;
ставлять питання про притягнення до відповідальності осіб,
винних у порушенні правил охорони праці і законодавства про
охорону навколишнього середовища.
Стаття 16. Повноваження трудових колективів у поліпшенні
соціально-культурних і житлово-побутових умов
працівників
Трудові колективи:
розглядають і схвалюють плани соціально-культурних заходів і
житлового будівництва, заслуховують звіти про їх виконання;
беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних з обліком осіб,
які потребують поліпшення житлових умов, і вносять відповідні
рекомендації; забезпечують контроль і гласність у розподілі житла;
приймають рішення про будівництво житла, дитячих дошкільних
закладів та інших об'єктів культурно-побутового призначення за
рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового
будівництва, фонду ширвжитку та інших фондів підприємств, установ,
організацій, призначених на ці цілі. Жила площа в будинках,
споруджених за рахунок зазначених фондів, не може бути передана
іншим організаціям або використана на інші цілі без згоди
трудового колективу;
вносять пропозиції про організацію житлово-будівельних
кооперативів;
обговорюють стан комунального, побутового і медичного
обслуговування, торгівлі, громадського харчування, роботи
транспорту і вносять відповідні пропозиції;
здійснюють громадський контроль за роботою підприємств і
організацій сфери обслуговування, лікувально-профілактичних
закладів;
беруть участь у вирішенні питань організації і діяльності
підсобних господарств підприємств та організацій, розвитку
колективного садівництва і городництва, особистих підсобних
господарств;
беруть участь у вирішенні питань організації відпочинку
членів колективу та їх сімей, розвитку фізкультури і спорту;
розглядають стан спортивної і оборонно-масової роботи,
діяльності оздоровчих, дитячих, культурно-освітніх закладів, що
обслуговують членів колективу та їх сім'ї, і вносять відповідні
пропозиції;
виявляють піклування про учасників Великої Вітчизняної війни
та пенсіонерів, які раніше були членами трудових колективів,
сприяють активній їх участі в суспільній праці, вихованні молоді
на революційних, бойових і трудових традиціях радянського народу.
Стаття 17. Повноваження трудових колективів в організації
роботи по комуністичному вихованню
Трудові колективи:
здійснюють заходи щодо комплексного ідейно-політичного,
трудового, морального і правового виховання та економічної освіти
членів колективу, забезпечення в колективі здорового
морально-психологічного клімату, виховання у трудящих почуття
гордості за належність до свого колективу, щодо впровадження і
розвитку радянських традицій і обрядів;
беруть участь у політико-виховній і культурно-освітній роботі
серед населення, у створенні умов, що сприяють зміцненню сім'ї та
поліпшенню виховання дітей, утвердженню в побуті норм
комуністичної моралі;
схвалюють плани культурно-освітніх заходів;
вживають заходів до виховання членів колективу в дусі
радянського патріотизму, соціалістичного інтернаціоналізму, дружби
і братерства народів, додержання законів і поважання правил
соціалістичного співжиття, дбайливого ставлення до народного
добра, непримиренності до пияцтва, хуліганства, користолюбства та
інших антиподів комуністичної моралі;
беруть участь у роботі по запобіганню правопорушенням,
здійснюють заходи щодо перевиховання осіб, які вчинили
правопорушення.
Стаття 18. Основні повноваження колективу виробничої бригади
Повноваження колективу виробничої бригади - первинної ланки
трудового колективу підприємства, організації визначаються
відповідно до цього Закону положеннями про бригади,
затверджуваними в порядку, який встановлюється Радою Міністрів
СРСР.
Колектив виробничої бригади:
безпосередньо або через раду бригади бере участь у вирішенні
питань комплектування бригади, планування й організації її роботи,
оплати і стимулювання праці, підвищення кваліфікації працівників,
виховання членів бригади, притягнення до відповідальності
порушників дисципліни;
дає згоду адміністрації на призначення бригадира, має право
вимагати від адміністрації увільнення його від обов'язків
бригадира, якщо він не виправдав довір'я колективу;
обирає громадський орган - раду бригади.
III. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ,
УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 19. Форми здійснення повноважень трудових колективів
в управлінні підприємствами, установами,
організаціями
Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо
загальними зборами (конференціями) трудових колективів
підприємств, установ, організацій.
У період між зборами повноваження трудових колективів
здійснюються:
спільно адміністрацією і виборними органами партійних,
профспілкових і комсомольських організацій;
профспілковими та іншими громадськими організаціями, які
діють у трудових колективах, відповідно до їх статутів і
радянських законів;
адміністрацією підприємств, установ, організацій відповідно
до її повноважень або за дорученням трудових колективів.
Адміністрація і профспілковий комітет систематично інформують
членів трудового колективу про свою діяльність по здійсненню
повноважень трудового колективу в період між загальними зборами.
Стаття 20. Загальні збори (конференції) трудових
колективів
Загальні збори (конференції) трудових колективів підприємств,
установ, організацій розглядають найважливіші питання життя і
діяльності трудових колективів. Збори (конференції) трудових
колективів підприємств, установ, організацій можуть проводитися
також по цехах, відділах, дільницях, бригадах та інших
підрозділах.
Конференції трудових колективів проводяться на підприємствах,
в установах, організаціях, де скликання зборів утруднене через
багатозмінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів,
дільниць та інших структурних підрозділів. Делегати на конференцію
обираються за нормами і в порядку, що визначаються трудовим
колективом.
Питання на розгляд зборів (конференцій) трудових колективів
вносяться з ініціативи партійних, профспілкових та інших
громадських організацій, адміністрації, органів народного
контролю, постійно діючих виробничих нарад, окремих членів
колективів, а також із спільної ініціативи адміністрації і
громадських організацій. Збори (конференції) трудових колективів
скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією
підприємств, установ, організацій.
Збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ,
організацій проводяться в міру потреби, але не рідше як два рази
на рік.
Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш
як половина загальної кількості членів колективу, а конференція -
не менш як дві третини делегатів.
Стаття 21. Рішення загальних зборів (конференцій)
трудових колективів
Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу
приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів
колективу, присутніх на зборах (конференції). При проведенні
зборів трудового колективу по цехах та інших підрозділах
підприємства, установи, організації рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість членів трудового колективу,
присутніх на зборах. Рішення доводяться до відома всіх членів
колективу.
Рішення зборів (конференції) трудового колективу, прийняті
відповідно до їх повноважень і діючого законодавства, є
обов'язковими для членів колективу, адміністрації підприємства,
установи, організації.
Контроль за виконанням рішень зборів (конференції) трудового
колективу здійснюється профспілковим комітетом, а також
адміністрацією підприємства, установи, організації відповідно до
її повноважень або за дорученням зборів (конференції), які
інформують трудовий колектив про хід виконання рішень.
Пропозиції і рекомендації трудових колективів підлягають
розглядові в місячний строк адміністрацією, профспілковими та
іншими громадськими організаціями, а в разі потреби також і
відповідними державними та громадськими органами. Про результати
розгляду пропозицій і рекомендацій адміністрація, зазначені
організації і органи повідомляють трудовий колектив.
IV. ДІЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Стаття 22. Дія цього Закону
Дія цього Закону поширюється на трудові колективи всіх
підприємств, установ, організацій, а також на колективи їх цехів,
відділів та інших підрозділів у межах їх компетенції.
У трудових колективах колгоспів, інших кооперативних і
громадських організацій цей Закон застосовується з урахуванням
відповідних статутів і положень, що регулюють їх діяльність.
Стаття 23. Особливості застосування цього Закону
Особливості застосування положень цього Закону в окремих
галузях народного господарства і сферах державного та громадського
життя з урахуванням їх специфіки встановлюються законодавчими
актами Союзу РСР, рішеннями Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Ю.АНДРОПОВ
Секретар Президії Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 17 червня 1983 р.
N 9500-Xon top