План рахунків бухгалтерського обліку в банках України
Лист Національного банку України; План від 15.12.199317010/2013-7550
Документ v7550500-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.1995, підстава - v0240500-95

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
П Л А Н
N 17010/2013-7550 від 15.12.93
м.Київ

Кримське республіканське,
обласні управління
Національного банку України
Промінвестбанк
Банк "Україна" АК
Укрсоцбанк
Асоціація комерційних банків
Операційне управління НБУ
Центр міждержавних розрахунків
Центральна розрахункова палата
( Втратив чинність на підставі Листа Нацбанку
N 240 ( v0240500-95 ) від 22.03.95 )
План рахунків бухгалтерського обліку
в банках України
( Зміни в текст не внесено. Див. документи Нацбанку
N 17010/2091-7778 ( v7778500-93 ) від 24.12.93
N 17003/135-352 ( v-352500-94 ) від 21.01.94
N 17003/290-952 ( v-952500-94 ) від 24.02.94
N 17003/368-1390 ( v1390500-94 ) від 18.03.94
N 17003/383-1448 ( v1448500-94 ) від 21.03.94
N 241 ( v0241500-94 ) від 23.03.94
N 17003/450-1895 ( v1895500-94 ) від 20.04.94
N 17003/498-2244 ( v2244500-94 ) від 12.05.94
N 17003/502-2284 ( v2284500-94 ) від 16.05.94
N 133 ( v0133500-94 ) від 09.06.94
N 164 ( v0164500-94 ) від 12.07.94
N 182 ( v0182500-94 ) від 18.08.94
N 197 ( v0197500-94 ) від 30.09.94
N 201 ( v0201500-94 ) від 28.10.94
N 213 ( v0213500-94 ) від 24.11.94
N 219 ( v0219500-94 ) від 26.12.94
N 223 ( v0223500-95 ) від 11.01.95
N 225 ( v0225500-95 ) від 19.01.95
N 238 ( v0238500-95 ) від 17.03.95
N 239 ( v0239500-95 ) від 21.03.95 )

Надсилаємо План рахунків бухгалтерського обліку в банках
України. План рахунків складений на основі Плану рахунків
бухгалтерського обліку в банках колишнього Союзу (викладений в
листі Держбанку СРСР від 21 грудня 1989 р. N 254) з урахуванням
особливостей функціонування народного господарства України. Пропонуємо вивчити запропонований План рахунків і привести
облік згідно з ним станом на 1 січня 1994 року.
Голова Правління
Національного банку
України В.А.Ющенко

План
рахунків бухгалтерського обліку в банках України
А. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ ————————————————————————————————————————————————————————————————— N балансових | | рахунків | |Характерис- ———————————————| Найменування статей |тика першого|другого| | порядку|порядку| | ———————+———————+————————————————————————————————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 ————————————————————————————————————————————————————————————————— РОЗДІЛ I
Фонди банків
01 Фонди банків
010 Статутний фонд П
011 Резервний фонд П
012 Спеціальні фонди П
013 Фонди основних коштів П
014 Фонд амортизації П
015 Фонд зношення основних коштів П
016 Фонди економічного стимулювання А-П
017 Кошти компенсації втрат від знеці-
нення в 1992 р. статутних фондів
банків строком до 30.04.1997 р. П
018 Фонди економічного стимулювання
на виробництво і соціальний розвиток П КБ
*) 019 Резерви страхування активних опе-
рацій комерційних банків П
731 Фонд резервування процентів за
вкладами П
РОЗДІЛ II
Грошові білети та монета, випущені в обіг
02 Грошові білети і монета, випущені
в обіг
020 Банківські білети, випущені в обіг П НБУ
021 Монета, випущена в обіг П НБУ
023 Гроші, вилучені з обігу і випущені
в обіг до розподілу за валютами А-П НБУ
РОЗДІЛ III
Грошові кошти
03 Грошові кошти в касах банків
033 Інші грошові кошти А КБ
034 Власні акції, викуплені в акціоне-
рів А
035 Каса установ Національного банку А
036 Каса комерційних банків А
037 Грошові кошти в дорозі А
*) облік ведеться за субрахунками:
01 - резерв по кредитних ризиках;
02 - резерв по ризику цінних паперів
04 Приписні каси, підкріплення, надлишки
кас у дорозі
040 Приписні каси А
041 Підкріплення та надлишки кас у до-
розі в установах Національного бан-
ку А
044 Підкріплення та надлишки кас у до-
розі комерційних банків А

РОЗДІЛ IV
05 Дорогоцінні метали
050 Дорогоцінні метали А
051 Монетарні метали А

РОЗДІЛ V
Іноземна валюта та розрахунки по
іноземних операціях
06 Готівкова іноземна валюта
060 Готівкова вільно конвертована валю-
та та платіжні документи у вільно
конвертованій валюті А
061 Готівкова вільно конвертована валю-
та у дорозі А
062 Готівкова неконвертована валюта у
дорозі А
063 Готівкова неконвертована валюта та
платіжні документи у неконвертова-
ній валюті А
07 Поточні рахунки у вільно конвертова-
ній валюті та розрахунки по інозем-
них операціях
070 Поточні рахунки у вільно конверто-
ваній валюті резидентів П
064 Поточні рахунки у вільно конверто-
ваній валюті нерезидентів П
065 Поточні рахунки у неконвертованій
валюті резидентів П
066 Поточні рахунки у неконвертованій
валюті нерезидентів П
071 Невиплачені перекази з-за кордону
у вільно конвертованій валюті ре-
зидентів П
067 Невиплачені перекази з-за кордону у
вільно конвертованій валюті нерези-
дентів
068 Невиплачені перекази з-за кордону
у неконвертованій валюті резидентів П
069 Невиплачені перекази з-за кордону у
неконвертованій валюті нерезидентів П
072 Рахунки в іноземних банках А
073 Рахунки іноземних банків П
074 Розрахунки з іноземними державами
за клірингами А-П
075 Розрахунки з іноземними банками за
одержаними та наданими короткостроко-
вими та середньостроковими кредитами А-П
076 Розрахунки за іншими іноземними опе-
раціями А-П
077 Дебітори за акредитивами з інозем-
них операцій А-П
078 Кредитори за акредитивами з інозем-
них операцій П
079 Дебітори та зобов'язання банку за
виданими гарантіями та акцептами А-П
977 Позики, видані під кредити інозем-
них держав А
978 Позики, надані підприємствам та ор-
ганізаціям в іноземній валюті А
РОЗДІЛ VI
09 Розрахунки за придбані об'єкти
приватизації
090 Позабюджетні рахунки Державного
фонду приватизації П
091 Позабюджетні рахунки Фонду прива-
тизації республіки Крим П
092 Позабюджетні рахунки Фонду прива-
тизації адміністративно-територі-
альних одиниць П
110 Фінансові посередники, визначені
Фондом державного майна для акуму-
лювання приватизаційних коштів П
718 Компенсація по приватизаційних
рахунках А

РОЗДІЛ VII
Розрахунки з державним бюджетом
та бюджетними організаціями
080 Доходи, що розподіляються між
бюджетами А-П
100 Доходи державного бюджету України А-П
12 120 Поточні бюджетні рахунки установ і
організацій, що утримуються з Держав-
ного бюджету України П
124 Видатки Державного бюджету України А
13 Кошти місцевих бюджетів
130 Кошти районних, міських, селищних
та сільських бюджетів П
132 Кошти обласних бюджетів П
134 Кошти бюджету республіки Крим П
14 Поточні рахунки та депозити
141 Поточні рахунки установ та органі-
зацій, що утримуються з державного
бюджету П
142 Поточні рахунки установ та органі-
зацій, що утримуються з місцевих
бюджетів П
143 Державний іноваційний фонд П
144 Строкові депозити бюджетних
організацій П
148 Кошти державного позабюджетного
фонду стабілізації економіки для
фінансування капітальних вкладень П
149 Кошти галузевих фондів П
15 Інші розрахунки з державним
бюджетом
153 Розрахунки з Міністерством фінансів
України за державними облігаціями
колишнього Союзу РСР А-П
154 Розрахунки з Міністерством фінансів
України за державними облігаціями
України А-П
РОЗДІЛ VIII
Розрахунки з кредитними установами
16 Розрахунки з кредитними установами
160 Транзитний кореспондентський
рахунок для сум, що не були під-
тверджені протягом робочого дня А-П КБ
161 Кореспондентські рахунки комерцій-
них банків в Національному банку
України А-П
162 Кореспондентський рахунок РКЦ у
розрахунковій палаті А-П
163 Рахунки Української державної
страхової комерційної організації
"Укрдержстрах" П
164 Кореспондентські рахунки Ощадного
банку А-П
165 Кореспондентські рахунки Укрексім-
банку А-П
166 Кореспондентські рахунки Промін-
вестбанку А-П
167 Кореспондентські рахунки АК Агро-
промбанку "Україна" А-П
168 Кореспондентські рахунки Укрсоц-
банку А-П
169 Кореспондентські рахунки банків А-П КБ
РОЗДІЛ VIIIа
17 Міжнародний валютний фонд
171 Міжнародний валютний фонд П

РОЗДІЛ IX
Капітальні вкладення
18 Фінансування капітальних вкладень
181 Фінансування капітальних вкладень
за рахунок Державного бюджету П
182 Кошти місцевих бюджетів для фінан-
сування капітальних вкладень П
183 Інші кошти для фінансування капі-
тальних вкладень П
184 Фінансування капітальних вкладень
за рахунок власних коштів підпри-
ємств П
188 Фінансування капітальних вкладень
за окремими рішеннями Уряду П
РОЗДІЛ X
Операції банків з цінними паперами
19 Операції з цінними паперами
191 Вкладення в акції акціонерних
товариств А
192 Вкладення в акції підприємств А
193 Вкладення в недержавні боргові зо-
бов'язання А
194 Вкладення в державні боргові зобо-
в'язання А
195 Враховані банками векселі в порт-
фелі банку А КБ
196 Враховані банками векселі у
кореспондентів А КБ
197 Опротестовані векселі А КБ
198 Операції з лотерейними білетами А-П ОБ
199 Боргові зобов'язання, що обертають-
ся на ринку П
800 Операції з цінними паперами колиш-
нього Союзу РСР А-П ОБ

РОЗДІЛ XI *)
Кредитні і розрахункові операції
підприємств і організацій:
20 Паливної промисловості - розрахункові
рахунки
200 Державного комітету України по
нафті і газу П
205 Державного комітету України по
вугільній промисловості П
206 Українського концерну торф'яної
промисловості П
208 Державного комітету України по
геології та використанню надр П
209 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю П
паливної галузі *) розрахункові рахунки відкриваються на пар-
них рахунках, наприклад 200;
позичкові рахунки відкриваються на непарних
рахунках, наприклад 210;
22 Енергетичної промисловості -
розрахункові рахунки
221 Міністерства енергетики і
електрифікації України П
222 Державного комітету України
по використанню ядерної енергії П
229 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
енергетичної галузі П
26 Машинобудівної промисловості -
розрахункові рахунки
260 Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу
і конверсії України П
263 Міністерства промисловості
України П
267 Акціонерної компанії "Авто" П
269 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
машинобудівної галузі П
28 Будівельних галузей -
розрахункові рахунки
280 Української державної будівель-
ної корпорації "Укрбуд" П
281 Міністерства України у справах
будівництва і архітектури П
282 Української державної корпорації
по будівництву метрополітенів
"Укрметротунельбуд" П
286 Української державної корпорації
по транспортному будівництву
"Укртрансбуд" П
288 Української державної корпорації
по виконанню монтажних та спе-
ціальних будівельних робіт "Укр-
монтажспецбуд" П
289 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
будівельних галузей П

30 Лісового господарства - розрахун-
кові рахунки
301 Міністерства лісового господарства
України П
309 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
лісового господарства П
32 Легкої промисловості - розрахун-
кові рахунки
321 Державного комітету України з
легкої і текстильної промисло-
вості П
329 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
легкої і текстильної промисловості П
34 Інших міністерств і відомств -
розрахункові рахунки
340 Міністерства оборони України П
341 Міністерства внутрішніх справ
України П
342 Підприємств і організацій банків П
36 Інших галузей - розрахункові ра-
хунки
361 Міністерства охорони здоров'я
України П
363 Українського національного інфор-
маційного агентства П
366 Українського державного концерну
місцевої промисловості П
367 Асоціацій, концернів, консорціумів
та інших великих організаційних
структур соціального комплексу П
369 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
інших галузей П

38 Міністерств та відомств агропроми-
слового комплексу - розрахункові
рахунки
381 Державного комітету України по
хлібопродуктах П
382 Державного комітету України по
рибному господарству і рибній
промисловості П
383 Міністерства сільского господар-
ства і продовольства України П
387 Державного комітету України по
водному господарству П
384 Української академії аграрних
наук П
40 Агропромислового комплексу -
розрахункові рахунки
400 Колективних сільськогосподарських
підприємств з недержавною власністю П
401 Окремі поточні рахунки для розрахун-
ків з населенням за прийняті від них
сільськогосподарські продукти форму-
вань з державною власністю П
402 Сільськогосподарських формувань з
державною власністю - рахунки для роз-
рахунків за прийняті від них сіль-
ськогосподарські продукти П
404 Державного комітету України по
харчовій промисловості П
406 Агроформування з державною
власністю П
407 Риболовецьких формувань з недер-
жавною власністю П
408 Заготівельних організацій П
409 Асоціацій, концернів, консорціумів
та інших великих організаційних
структур агропромислового комплексу
що не входять в міністерства цього
комплексу П
42 Транспорту і зв'язку - розрахункові
рахунки
420 Департаменту авіаційного транспорту
України П
421 Міністерства транспорту України П
422 Доходні рахунки Міністерства тран-
спорту України П
423 Департаменту морського та річково-
го флоту Міністерства транспорту
України (м.Одеса) П
424 Державної акціонерної судноплавної
компанії "Укррічфлот" П
425 Української державної корпорації
автомобільного транспорту П
426 Українського об'єднання "Авіалінії
України" П
428 Міністерства зв'язку України П
429 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
транспорту і зв'язку П
46 Споживчої кооперації та інших коо-
перативів - розрахункові рахунки
460 Центральної спілки споживчих това-
риств України П
461 Кооперативів по виробництву това-
рів народного споживання, наданню
послуг і інших видів діяльності П
465 Центрів науково-технічної творчо-
сті молоді П
466 Товариств (об'єднань) кооперативів
467 Акціонерних товариств і товариств
з обмеженою відповідальністю П
468 Малих підприємств України П
48 Зовнішніх економічних зв'язків
України - розрахункові рахунки
480 Міністерства зовнішніх економіч-
них зв'язків України П
489 Підприємств, організацій та
інших утворень з недержавною
власністю, що займаються зовніш-
ньоекономічною діяльностю П
50 Житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування насе-
лення - розрахункові рахунки
500 Українського союзу об'єднань під-
приємств і організацій побутового
обслуговування населення П
507 Управлінь по житлово-комунально-
му і промисловому будівництву при
виконкомах місцевих Рад народних
депутатів П
508 Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству П
509 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування П

52 Постачальницькі і збутові органі-
зації - розрахункові рахунки
521 Державного комітету України по
матеріальних ресурсах П
529 Постачальницьких і збутових під-
приємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю П
54 Державних комітетів по охороні
природи - розрахункові рахунки
541 Міністерства охорони навколишньо-
го природного середовища України П
542 Державного комітету України по
гідрометеорології П
549 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
державних комітетів по охороні
природи П
56 Інших підприємств і організацій
агропромислового комплексу
561 Української кооперативно-дер-
жавної корпорації по агропроми-
словому будівництву "Украгропром-
буд" П
564 Українського державного концерну
по матеріально-технічному і сер-
вісному забезпеченню агропроми-
слового комплексу "Украгротех-
сервіс" П
565 Агропромислових формувань П
567 Підприємств торгівлі і громад-
ського харчування агропромисло-
вого комплексу (крім споживчої
кооперації) П
569 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю П
58 Будівельних міністерств, відомств
і міністерств будівельних матеріа-
лів - розрахункові рахунки
581 Української державної корпорації
промисловості будівельних мате-
ріалів "Укрбудматеріали" П
587 Управлінь промисловості будівель-
них матеріалів місцевих Рад народ-
них депутатів П
589 Підприємств, організацій та інших
утворень з недержавною власністю
будівельних міністерств, відомств
і міністерств будівельних мате-
ріалів П
60 Інших галузей - розрахункові ра-
хунки
601 Міністерства культури України П
602 Орендних підприємств, що не вхо-
дять до складу галузевих і терито-
ріальних органів державного уп-
равління П
603 Рахунки юридичних осіб - нерезиден-
тів у карбованцях П
604 Колективів за участю іноземних
інвесторів, що діють на основі до-
говорів (контрактів) П
606 Підприємств і організацій інших
міністерств і відомств П
607 Житлово-будівельних й інших буді-
вельних кооперативів П
609 Асоціацій, концернів, консорціу-
мів та інших організаційних струк-
тур, що не підпорядковані міні-
стерствам народногосподарського
комплексу П
64 Рахунки орендарів на груповій
та індивідуальній оренді і се-
лянських господарств
640 Орендарів на груповій і індиві-
дуальній оренді селянських гос-
подарств П
641 Орендарів на груповій і індивіду-
альній оренді в сільському госпо-
дарстві П
642 Орендарів на груповій і індивіду-
альній оренді в інших галузях П
643 Кошти селянських господарств П
644 Підприємців, що здійснюють свою ді-
яльність зі створенням юридичної
особи П
62 620 Кредити, не погашені в строк А
72 Кошти в розрахунках
720 Акредитиви П
*)721 Розрахунки за разовими заліками
між державами А-П
722 Розрахункові чекові книжки П
723 Акцептовані платіжні доручення П
724 Поточні рахунки уповноважених і
невиплачені перекази П
725 Розрахунки за разовими заліками А-П
728 Суми, не стягнені банками за
гарантіями, наданими підприємствам
та організаціям А
729 Інкасована грошова виручка А

РОЗДІЛ XII
Централізовані розрахунки
67 Рахунки для операцій централізо-
ваного характеру
670 Кошти для надання тимчасової фінан-
сової допомоги П
671 Рахунки для перерозподілу коштів П
673 Міністерства зв'язку по переказних
операціях П
РОЗДІЛ XIII
Кошти і операції громадських організацій
69 Поточні рахунки фондів соціального
страхування, профспілкових органі-
зацій, фонду зайнятості населення
691 Кошти фонду соціального страхуван-
ня П
695 Поточні рахунки профспілкових орга-
нізацій П
696 Поточні субрахунки, транзитні і
централізовані рахунки профспілко-
вих організацій по профвнесках П
697 Умовні транзитні рахунки профспіл-
кових організацій по профвнесках
для обліку сум надходжень за мину-
лий місяць в період з 1 по 10 число
нового місяця П
699 Кошти держфонду сприяння зайнятості
населення П
70 Поточні рахунки інших громадських
організацій
700 Поточні рахунки громадських органі-
зацій П
701 Інші поточні рахунки П
702 Фонд культури П
*) рахунки відкриваються за кожною державою
окремо
704 Фонд милосердя і здоров'я П
705 Фонд миру П
706 Екологічний фонд П
707 Дитячий фонд П
708 Фонд соціальних винаходів П
РОЗДІЛ XIV
Внески, депозити, рахунки громадян
71 Рахунки громадян, внески і депо-
зити
711 Вклади громадян до запитання П
680 Вклади громадян строком до 1 місяця П
681 Вклади громадян строком від 1 до
12 місяців П
682 Вклади громадян строком більше 1
року П
712 Позичкові рахунки підприємців, які
здійснюють свою діяльність без
створення юридичної особи А
713 Вклади і депозити підприємств, ор-
ганізацій до 1 місяця П
683 Вклади і депозити державних під-
присмств, організацій строком від
1 до 12 місяців П
684 Вклади і депозити державних під-
присмств, організацій строком
більше року
714 Вклади і депозити кооперативів і
підприємців строком до 1 місяця П
685 Вклади і депозити кооперативів і
підприємців строком від 1 до 12
місяців П
686 Вклади і депозити кооперативів і
підприємців строком більше року П
715 Рахунки підприємців, які здійснюють
свою діяльність без створення юри-
дичної особи П
716 Кредити громадян на споживчі цілі А
717 Ощадні сертифікати комерційних
банків П

РОЗДІЛ XV
Довгострокові вклади і кредити
74 Кошти для довгострокового кредиту-
вання народного господарства
740 Кошти довгострокового кредитування
за рахунок бюджету П
741 Кошти фонду розвитку виробництва,
науки і техніки державних підпри-
ємств П
742 Кошти колективних сільських госпо-
дарств на капітальні вкладення П
743 Кошти міжгосподарських підприємств
(організацій) на капітальні вкла-
дення П
744 Кошти фонду фінансування капіталь-
них вкладень споживчої кооперації П
745 Кошти для оплати енергоресурсів А-П
746 Кошти фонду соціального розвитку П
747 Особовий рахунок виконкомів для
обліку коштів на соціальне і куль-
турне будівництво та інші цілі П
748 Інші кошти, що використовуються на
довгострокові вкладення П
749 Кошти позабюджетного фонду виконко-
мів П
76 Довгострокові кредити підприємствам
і організаціям агропромислового
комплексу:
760 Державно-кооперативним і кооператив-
но-державним будівельним організаціям
агропромислового комплексу А
761 Агропромисловим формуванням А
762 Державним сільськогосподарським
підприємствам агропромислового ком-
плексу А
763 Промисловим й іншим державним орга-
нізаціям агропромислового комплексу А
764 Сільськогосподарським формуванням
з державною власністю А
765 Сільськогосподарським міжгосподар-
ським підприємствам агропромислово-
го комплексу А
766 Державним підприємствам, об'єднанням
і організаціям міністерств і відомств,
що входять до агропромислового комплек-
су (крім тих, що обліковуються на
рахунках 760-765) А
767 Орендарям на груповій і індивідуаль-
ній оренді в сільському господарстві А
768 Орендарям на груповій і індивідуаль-
ній оренді в інших галузях А
769 Кредити під цільові програми, що
рефінансуються Національним банком
України А
77 Довгострокові кредити народному
господарству:
770 Державним підприємствам, об'єднанням
і організаціям, включаючи підприємства,
які працюють на орендних відноси-
нах, що не входять до складу галузе-
вих і регіональних органів державно-
го управління (крім тих, що обліко-
вуються на рахунках 771, 773-777) А
771 Спільним підприємствам, міжнародним
об'єднанням і організаціям А
772 Орендарям на груповій і індивідуаль-
ній орендів промисловості А
773 Комунальним підприємствам А
774 Риболовецьким формуванням з
державною власністю А
775 Міжгосподарським підприємствам
у рибному господарстві А
776 Споживчої кооперації А
777 Кооперативам і малим підприємствам,
створеним громадянами А
778 Державним підприємствам, організаці-
ям, колективним сільськогосподарським
господарствам, переселенцям, членам
садівницьких товариств і населенню
на будівництво житлових будинків А
779 Житлово-будівельним кооперативам
й індивідуальним позичальникам через
підприємства і організації за
рахунок їх власних коштів А
78 780 Прострочена заборгованість по
довгострокових кредитах А

РОЗДІЛ XVI
Довгострокові кредити іноземним державам
75 Кошти для довгострокових креди-
тів іноземним державам
750 Міністерства фінансів для розрахун-
ків за іноземними кредитами П
751 Одержані від іноземних банків
і фірм П
79 Довгострокові кредити, надані
іноземним державам
790 За міжурядовими угодами за рахунок
коштів бюджету України А
791 Іноземним банкам і фірмам за міжна-
родними угодами А
792 Розрахунки з Міністерством фінан-
сів за довгостроковими кредитами,
одержаними від іноземних держав,
іноземних банків і фірм А
794 Розрахунки з Міністерством фінан-
сів по формуванню фонду зовніш-
нього боргу і централізованих ва-
лютних фондів А-П
РОЗДІЛ XVII
80 Інші довгострокові вкладення
802 Проценти за пільговим кредитом, що
підлягають відшкодуванню А
803 Внутрішній державний борг А
804 Заборгованість Мінфіну України
перед НБУ до затвердження бюджету
за попередній рік А
805 Кредити, надані Міністерству
фінансів А
808 Тимчасова фінансова допомога, на-
дана установам банків А
809 Тимчасова фінансова допомога, от-
римана установами банків П

РОЗДІЛ XVIII
Розрахунки з банками
81 Різні кошти і фонди спеціального
призначення
810 Різні кошти і фонди спеціального
призначення П
813 Кошти, перераховані комерційними
банками в Фонд страхування депо-
зитів П
815 Кошти обов'язкових резервних вимог
комерційних банків П
816 Кошти, перераховані комерційними
банками в обов'язкові резерви А
*) 818 Спеціальний фонд валютних ризиків П
819 Фонд створення валютних резервів П
82 Позики на різні цілі, які видаються
за рахунок фондів спеціального
призначення
820 Позики на різні цілі А
821 Кредити Національного банку
України для здійснення цільових
державних програм П
822 Кредити Національного банку України,
надані комерційним банкам за рахунок
емісії А
823 Кредити за рахунок емісії Націо-
нального банку, отримані комер-
ційними банками П
824 Резервний позичковий фонд банку А-П
825 Кошти, перераховані банками підпри-
ємствам, організаціям, установам,
кооперативам для участі в їх госпо-
дарській діяльності А
826 Міжбанківський (міждержавний) кредит,
одержаний в банку-кореспондента П
827 Міжбанківський (міждержавний) кредит,
наданий банку-кореспонденту А
828 Кредити, надані комерційними банками
іншим банкам А
829 Кредити, отримані комерційними банка-
ми від інших комерційних банків П
877 Кошти, зарезервовані з метою пога-
шення кредитів, що надані іноземни-
ми державами П *)облік ведеться за субрахунками:
01 - резерв валютних ризиків:
02 - резерв ризику валютної курсової різниці;
03 - резерв ризику по переоцінці внесків до
статутного фонду в валюті
893 Розрахунки між установами одного
банку по перерахуванню кредитних
ресурсів А-П
РОЗДІЛ XIX
81 Централізовані рахунки по пенсіях
807 Кошти Пенсійного фонду П
814 Кошти централізованого фонду со-
ціального страхування колгоспни-
ків, колективів сільськогосподар-
ських підприємств
817 Кошти для виплати тимчасової до- П
помоги на неповнолітніх дітей П

РОЗДІЛ XX
Розрахунки між банками
Розрахунки між банками в межах України
83 Початкові міжфіліальні обороти
830 Початкові міжфіліальні обороти
поточного року А-П
831 Початкові міжфіліальні обороти
минулого року А-П
832 Початкові міжфіліальні обороти
1991 року А-П
863 Початкові міжфіліальні обороти
1992 р. А-П
84 Відповідні міжфіліальні обороти
840 Відповідні міжфіліальні обороти
поточного року А-П
841 Відповідні міжфіліальні обороти
минулого року А-П
842 Відповідні міжфіліальні обороти
1991 року А-П
864 Відповідні міжфіліальні обороти
1992 р. А-П
845 Відповідні міжфіліальні обороти
за зведеними авізо (в установах
банків, які обслуговуються на ОЦ) А-П
846 Суми авізо поточного року, які
підлягають квитовці без табуля-
грам (в установах банків, які
обслуговуються на ОЦ) А-П
847 Суми авізо минулого року, що
підлягають квитовці без табуля-
грам (в установах банків, які
обслуговуються на ОЦ) А-П
859 Суми авізо за 1991 рік, що підля-
гають квитовці без табуляграм А-П

85 Сквитовані відповідні міжфіліаль-
ні обороти
850 Сквитовані відповідні міжфіліаль-
ні обороти поточного року А-П
851 Сквитовані відповідні міжфіліаль-
ні обороти минулого року А-П
852 Сквитовані відповідні міжфіліаль-
ні обороти 1991 року А-П
865 Сквитовані відповідні авізо 1990
року А-П
866 Сквитовані відповідні авізо 1992 р. А-П
86 Суми, що не квитуються по виписках
обчислювальних центрів
860 Суми, що не квитуються по випис-
ках комп'ютерних центрів за поточ-
ний рік А-П
861 Суми, що не квитуються по випис-
ках комп'ютерних центрів за мину-
лий рік А-П
862 Суми, що не квитуються по виписках
комп'ютерних центрів за 1991 рік А-П
867 Суми, що не квитуються по виписках
комп'ютерних центрів за 1992 рік А-П
868 Суми, що не квитуються по виписках
комп'ютерних центрів через порушення
порядку оформлення авізо і неправи-
льного вводу інформації в ЕОМ за
поточний рік А-П
869 Суми, що не квитуються по виписках
комп'ютерних центрів через порушення
порядку оформлення авізо і неправиль-
ного вводу інформації за минулий рік А-П
87 Розрахунки між установами банків
через розрахункові палати
871 Взаємні розрахунки між установами,
банками, що обслуговуються однією
розрахунковою палатою А-П
872 Внутрішньорегіональні взаємні роз- На
розрахунки між установами комерцій- балансі
них банків, що обслуговуються од- РП
нією Розрахунковою палатою А-П
873 Початкові операції банку за взаєм- На
ними міжрегіональними розрахунками балансі
РКЦ,РП
та ЦРП
А-П
874 Відповідні операції за взаємними На
міжрегіональними розрахунками балансі
РКЦ, РП
та ЦРП
А-П
875 Відповідні операції комерційного На
банку за взаємними міжрегіональними балансі
розрахунками РП
А-П
876 Рахунок міжрегіональних розрахун- На
ків регіональних палат балансі
ЦРП
А-П

88 Розрахунки між установами Націо-
нального банку за емісійними
операціями
881 Розрахунки між установами Націо-
нального банку за емісійними опе-
раціями А-П
89 Розрахунки між установами одного
банку
890 Розрахунки між установами одного
банку поточного року (початкові) А-П
891 Розрахунки між установами одного
банку минулого року (початкові) А-П
892 Відповідні обороти по розрахун-
ках між установами банків поточ-
ного року А-П
894 Внутрішньосистемні відповідні обо-
роти минулого року А-П
895 Сквитовані авізо по розрахунках
між установами одного банку А-П
Розрахунки між банками держав
колишнього Союзу РСР
833 Міждержавні розрахунки НБУ з дер-
жавами колишнього Союзу РСР А-П
834 Міждержавні розрахунки установ
банків України з кредитними уста-
новами Бєларусі А-П
835 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Казахстану А-П
836 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Узбекистану А-П
837 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Таджикистану А-П
838 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Туркменії А-П
839 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Киргизії А-П
843 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Молдови А-П
844 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Вірменії А-П
848 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Азербайджану А-П
849 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Грузії А-П
853 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Латвії А-П
854 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Литви А-П
855 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Естонії А-П
857 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Придністров'я А-П
858 Міждержавні розрахунки установ бан-
ків України з кредитними установа-
ми Росії А-П
999 Транзитні обороти за зведеними
документами А-П
990 Міждержавні розрахунки, що чекають
підтвердження за 1 квартал 1992
року А-П
991 Міждержавні розрахунки, що чекають
підтвердження за П квартал 1992 А-П
року
992 Рахунки по міждержавному заліку
взасмної заборгованості з Росісю А-П
993 Рахунки по міждержавному заліку
взасмної заборгованості з Казах-
станом А-П
994 Рахунки по міждержавному заліку
взаємної заборгованості з Росією А-П
995 Рахунки по міждержавному заліку
взасмної заборгованості з респуб-
лікою Беларусь А-П
996 Рахунки по міждержавному заліку
взасмної заборгованості з Узбе-
кистаном А-П

РОЗДІЛ XXI
90 Дебетори і кредитори
902 Суми, перераховані за взаємними
розрахунками до з'ясування А-П
904 Інші дебітори і кредитори А-П
907 Розрахунки за факторінговими опе-
раціями А-П
908 Транзитні обороти при безпосеред-
ній кореспонденції МФО і каси А-П
909 Розрахунки за прийняті платежі від
населення П ОБ
РОЗДІЛ XXII
Основні кошти і господарські витрати
92 Основні засоби банку
920 Будівлі й споруди А
921 Господарський інвентар А
922 Розрахунки з підприємствами і
організаціями банку по основних
засобах А
923 Капітальні витрати на арендовані
банком будівлі А
924 Машини, обладнання, транспортні
та інші засоби для здачі в оренду
(лізинг) А
925 Нематеріальні активи А
93 Розрахунки по капітальних вкладен-
нях банку
930 Капітальні влкадення, передбачені
державним планом А
931 Будівельні та інші матеріали А
932 Дебетори і кредитори по капіталь-
них вкладеннях А-П
933 Капітальні вкладення, що здійсню-
ються за рахунок нецентралізова-
них джерел А
935 Фінансування капітальних вкладень,
передбачених держпланом П
936 Фінансування капітальних вкладень,
що здійснюються за рахунок нецен-
тралізованих джерел П
937 Обладнання, що потребує монтажу А
94 Видатки і доходи майбутніх періодів
940 Господарські матеріали А
941 Витрати майбутніх періодів А
942 Малоцінні та швидкозношувані
предмети А
943 Доходи майбутніх періодів П
РОЗДІЛ XXIII
Відвернені кошти
95 Відвернені кошти
950 Відвернені кошти за рахунок при-
бутку банків поточного року А
951 Відвернені кошти за рахунок при-
бутку минулого року А
РОЗДІЛ XXIV
Доходи і видатки банків
96 Доходи банків
960 Операційні і різні доходи П
969 Штрафи, пені, неустойки одержані П
97 Видатки банків
970 Операційні і різні видатки А
971 Витрати на утримання апарату уп-
равління А
979 Штрафи, пені, неустойки оплачені А

98 Прибутки і збитки
980 Прибутки і збитки звітного року А-П
981 Прибутки і збитки до звітного року А-П

РОЗДІЛ XXV
Розрахунки між банками держав колишнього Союзу РСР
903 Розрахунки по безпосередніх закор-
донних переказах перерахованих А-П
913 Розрахунки по безпосередніх закор-
донних переказах отриманих А-П
972 Рахунки в іноземних банках колиш-
нього Союзу РСР А-П
973 Рахунки банків іноземних держав ко-
лишнього Союзу РСР А-П
974 Дебетори і кредитори по операціях
банків колишнього Союзу РСР А-П
975 Розрахунки з іноземними банками
рублевої зони за одержаними і вида-
ними короткостроковими і середньо-
строковими кредитами А-П
976 Розрахунки по інших операціях з
банками рублевої зони А-П

————————————————————————————————————————————————————————————————— Б. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ ————————————————————————————————————————————————————————————————— Номери | Найменування рахунків | ————————————————————————————————————————————————————————————————— РОЗДІЛ I
Резервні фонди грошових білетів і монети
Національного банку України
9001 Гроші у сховищах
9002 Зношені гроші
9003 Резервні фонди Національного банку України
9005 Резервні фонди в областях
9010 Дозволи на перерахування із фондів в оборотну касу
(внутрішньообласні)
9011 Дозволи на перерахування із фондів в оборотну касу
9901 Резервні фонди банку у сховищах
9902 Резервні фонди банку, відіслані установам банків
РОЗДІЛ II
Забезпечення
9921 Зобов'язання за короткостроковими позиками
9922 Облігації замів, прийняті під заставу за
позиками
9924 Машини, обладнання, транспортні та інші засоби,
передані в оренду
РОЗДІЛ IV
Документи по розрахункових операціях
9035 Дебетові авізо, що чекають відповідного проводу
при розрахунках поза Центром комутації і зв'язку
9135 Кредитові авізо, що чекають відповідного проводу
при розрахунках поза Центром комутації і зв'язку
9925 Гарантії, доручення, видані банком
9927 Розрахункові документи для оплати
9928 Розрахункові документи по факторингових операціях
9929 Розрахункові документи обов'язкові до сплати
9930 Реєстри чеків, що чекають оплати
9931 Акредитиви до оплати
9935 Авізо, що чекає підтвердження відповідного проводу
при розрахунках через Центр комутації і зв'язку
РОЗДІЛ V
Документи і цінності по іноземних операціях
9934 Документи і цінності по іноземних операціях
комерційного банку
9936 Документи і цінності, відіслані на інкасо
9937 Документи і цінності, прийняті і надіслані на інкасо
9938 Забезпечення за рахунками іноземних кореспондентів
9939 Платіжні документи в іноземній валюті і товарні
документи у іноземних кореспондентів
9940 Акредитиви в іноземній валюті
РОЗДІЛ VI
Документи по довгостроковому кредитуванню
9941 Зобов'язання по довгострокових позиках
РОЗДІЛ VII
Неоплачений уставний фонд комерційних банків
9945 Неоплачені суми уставного фонду акціонерів
(засновників) банку
РОЗДІЛ VIII
Різні цінності і документи
9957 Нерозібрані посилки з цінностями
9958 Марки державного мита
9959 Бланки строгої звітності
9960 Різні цінності і документи
9961 Різні цінності і документи, відіслані і видані під
звіт
9962 Гарантії іноземних банків зі строками дії до одного
року
9963 Кошти на будівництво, передані в порядку дольової
участі
9967 Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств,
відомств і Кабінету Міністрів України
РОЗДІЛ IX
Борги, списані у збиток
9971 Борги, списані у збиток
РОЗДІЛ X
Цінні папери
9801 Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в
тиражі погашення
9802 Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в
тиражі погашення цінності в дорозі
9972 Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних
білетів, відправлених і виданих під звіт
9973 Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних
білетів комерційних банків для розповсюдження
9974 Облік реєстрації випуску банками цінних паперів
9977 Бланки акцій підприємств (кооперативів), відіслані і
видані під звіт
9978 Бланки акцій трудових колективів, відіслані і видані
під звіт
9980 Бланки акцій підприємств (кооперативів)
9981 Бланки акцій трудових колективів
9982 Бланки акцій, видані підприємствам, організаціям,
комерційним банкам
9983 Одержані дозволи на випуск акцій
9984 Бланки акцій в дорозі
9985 Акції, продані підприємствами, кооперативами,
організаціями, комерційними банками
9986 Акції по дорученню
9987 Акції на зберіганні
9988 Боргові вимоги, викуплені у клієнтів комерційних
банків за рахунок Фонду страхування депозитів
9993 Бланки облігацій займів в Центральному сховищі
9994 Бланки облігацій займів, відіслані і видані під
звіт
9995 Бланки облігацій займів
9996 Облігації займів, продані підприємствам, об'єднан-
ням, організаціям, банкам
9997 Бланки облігацій і акцій, одержаних для знищення
9998 Облігації на зберіганні

РОЗДІЛ XI
Документи по приватизації
9251 Розрахунки по емісії приватизаційних житлових чеків
9252 Розрахунки по емісії приватизаційних майнових
сертифікатів
9253 Майнові сертифікати в установах Ощадного банку
9254 Житлові чеки в установах Ощадного банку
9354 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації
9255 Земельні бони в установах Ощадного банку
9353 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
Державним фондом приватизації
9354 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації
9355 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним
фондом приватизації республіки Крим
9453 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
Фондом приватизації Республіки Крим
9454 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації
9355 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним
Фондом приватизації Республіки Крим
9553 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюд-
жетними фондами приватизації адміністративно-
територіальних одиниць
9554 Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами
приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9555 Розрахунки земельними бонами з позабюджетними фондами
приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9653 Розрахунки установ Ощадного банку за майновими
сертифікатами
9654 Розрахунки установ Ощадного банку за житловими
чеками
9655 Розрахунки установ Ощадного банку за земельними
бонами
9946 Майнові сертифікати, акумульовані на рахунках
фінансових посередників
9947 Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових
посередників
9948 Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових
посередників
9965 Різні цінності і документи по придбаних об'єктах
приватизації, відправлені
Головний бухгалтер В.М.Кравецьвгору