Про окремі питання відкриття банками рахунків клієнтів
Лист Національного банку України від 07.06.200725-118/1100-5821
Документ v5821500-07, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
07.06.2007 N 25-118/1100-5821
ВАТ Банку
"Олімпійська Україна"

Про окремі питання відкриття банками
рахунків клієнтів

Національний банк України розглянув ваш лист від 25.04.2007
N 05-02/189 щодо окремих питань відкриття банками рахунків
клієнтів і повідомляє таке.
Щодо питання 1
Відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи
та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) резиденти України
(юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи) та
нерезиденти України (юридичні особи - інвестори, представництва
юридичних осіб в Україні, фізичні особи) мають право відкривати
рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору
та за згодою цих банків для забезпечення своєї господарської
діяльності і власних потреб.
Пунктом 1.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) (далі - Інструкція 492), визначено,
що суб'єкти господарювання, нерезиденти - інвестори, іноземні
представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для
забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у
будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім
випадків, коли банк немає можливості прийняти на банківське
обслуговування або якщо така відмова допускається законом або
банківськими правилами.
Обмежень щодо кількості рахунків, яку мають право відкрити в
банках вищезазначені особи, законодавством України, в тому числі
Інструкцією 492 ( z1172-03 ), не встановлено.
Щодо питання 2
Згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280
( z0919-04 ), для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку
діяльність, банки відкривають поточні рахунки за балансовим
рахунком 2600, фізичним особам, що не здійснюють підприємницької
діяльності - за балансовим рахунком 2620.
Інструкцією 492 ( z1172-03 ) встановлений окремий порядок
відкриття та використання коштів за поточними рахунками фізичних
осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю (далі - фізичні
особи), та фізичних осіб - підприємців.
Відповідно до пунктів 7.7 та 7.8 Інструкції 492 ( z1172-03 )
поточні рахунки фізичних осіб забороняється використовувати для
проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності.
Стаття 7 Закону України "Про особисте селянське господарство"
( 742-15 ) (далі - Закон) передбачає, що члени особистого
селянського господарства мають право відкривати рахунки в
установах банків.
Згідно з статтею 1 Закону ( 742-15 ) особисте селянське
господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без
створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або
особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і
спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом
виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської
продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з
використанням майна особистого селянського господарства.
Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського
господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.
У зв'язку з вищевикладеним відкриття поточного рахунку
фізичним особам, які здійснюють діяльність, пов'язану з веденням
особистих селянських господарств, має здійснюватись в порядку,
визначеному Інструкцією ( z1172-03 ) для фізичних осіб.
Водночас звертаємо увагу на необхідність здійснення банком
належної ідентифікації фізичних осіб, які здійснюють діяльність,
пов'язану з веденням особистого селянського господарства.
Відповідно до пункту 3.1 Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189
( z0381-03 ) (далі - Положення), під час реалізації Програми
ідентифікації та вивчення своїх клієнтів банк стосовно своїх
клієнтів формує та веде відповідні анкети. Анкета є внутрішнім
документом банку та має містити інформацію, отриману банком за
результатами ідентифікації та вивчення клієнта, результати
щоквартального аналізу його операцій, а також висновки банку щодо
репутації клієнта та оцінки ризику здійснення ним операцій з
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Щоквартальний
аналіз операцій клієнта здійснюється банком щодо їх відповідності
фінансовому стану та суті діяльності клієнта і має включати всі
рахунки клієнта, що відкриті в підрозділах банку.
Для забезпечення ефективності такого аналізу операцій
доцільно отримати від клієнта інформацію щодо числа членів
особистого селянського господарства, членом якого він є, а також
виробничих потужностей такого господарства та обсягів продукції,
що ним виробляється, та враховувати площу земельної ділянки, що
перебуває у власності або володінні фізичних осіб, сезонність
реалізації виробленої продукції, показники Державного управління
статистики України щодо попиту на продукцію, за яку фізична
особа - клієнт банку отримує кошти, обсяги цих коштів,
періодичність їх надходження та зняття з рахунку тощо.
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків В.М.Кравецьвгору