Документ v578_323-09, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2009 N 578/7

Про внесення змін
до Плану заходів
Міністерства юстиції України
щодо реалізації у 2009 році
Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16
червня 2009 року N 18191/102/1-09 та з метою уточнення заходів
Міністерства юстиції щодо реалізації у 2009 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства ( 1035-2007-р ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Плану заходів Міністерства юстиції України
щодо реалізації у 2009 році Концепції сприяння органами виконавчої
влади розвитку громадянського суспільства, затвердженого наказом
Міністерства юстиції від 5 травня 2009 року N 373/7
( v373_323-09 ), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи довести цей наказ до відома
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.І.Цоклан

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України
30.06.2009 N 578/7

ПЛАН
заходів Міністерства юстиції України
щодо реалізації у 2009 році
Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства
( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Відповідальний | Строк виконання | | |структурний підрозділ | | |----------------------------------------------------------------| |Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів| |----------------------------------------------------------------| |1. Проведення |Структурні підрозділи |Протягом року | |консультацій з |центрального апарату | | |громадськістю з питань |Мін'юсту | | |формування та | | | |реалізації державної | | | |політики та змісту | | | |проектів нормативно- | | | |правових актів з | | | |використанням веб-сайта| | | |Мін'юсту | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |2. Проведення |Управління координації|Протягом року | |роз'яснювальної роботи |правової роботи та | | |з питань, пов'язаних із|правової освіти, | | |розвитком |Управління | | |громадянського |систематизації | | |суспільства, у тому |законодавства та | | |числі через висвітлення|правової інформації, | | |зазначених питань у |Головне державне | | |засобах масової |об'єднання правової | | |інформації, створення |інформації, інші | | |спеціальних теле-, |структурні підрозділи | | |радіопрограм, випуск |центрального апарату | | |друкованих видань, їх |Мін'юсту | | |популяризації серед | | | |різних соціальних груп | | | |населення, зокрема | | | |молоді та дітей | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |3. Залучення |Структурні підрозділи |Протягом року | |громадськості до участі|центрального апарату | | |в розробленні проектів |Мін'юсту, | | |нормативно-правових |відповідальні за | | |актів, проведення |законопроектну роботу | | |систематичного аналізу | | | |зауважень і пропозицій | | | |інститутів | | | |громадянського | | | |суспільства та окремих | | | |громадян з обов'язковим| | | |і своєчасним публічним | | | |реагуванням | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |4. Надання у межах |Управління координації|Протягом року | |компетенції органів |правової роботи та | | |юстиції безоплатної |правової освіти | | |первинної правової | | | |допомоги населенню з | | | |питань, пов'язаних з | | | |розвитком | | | |громадянського | | | |суспільства, через | | | |мережу громадських | | | |приймалень, створених | | | |при органах юстиції | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадською радою при Міністерстві | |----------------------------------------------------------------| |1. Залучення |Управління із |Протягом року | |Громадської ради з |забезпечення взаємодії| | |питань дотримання прав |з Державним | | |людини в установах |департаментом України | | |виконання покарань при |з питань виконання | | |Міністерстві юстиції |покарань | | |України до розроблення | | | |та обговорення проектів| | | |нормативно-правових | | | |актів з питань, що | | | |стосуються діяльності | | | |органів та установ | | | |Державної кримінально- | | | |виконавчої служби | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайта Міністерства | |----------------------------------------------------------------| |1. Обговорення з |Департамент нотаріату |Вересень | |громадськістю за |та реєстрації | | |допомогою веб-сайта |адвокатських об'єднань| | |Міністерства проекту | | | |наказу "Про внесення | | | |змін до Правил ведення | | | |нотаріального | | | |діловодства" | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |2. Розміщення на веб- |Структурні підрозділи |Протягом року | |сайті Міністерства |центрального апарату | | |інформації про |Мін'юсту, | | |взаємодію з |Відділ прес-служби, | | |громадськістю: анонси |Управління | | |заходів, інформацію про|систематизації | | |проведені заходи тощо |законодавства та | | | |правової інформації | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |3. Інформування |Управління внутрішніх |Протягом року | |громадськості про |розслідувань, | | |діяльність Міністерства|Управління | | |юстиції у сфері |систематизації | | |реалізації державної |законодавства та | | |антикорупційної |правової інформації, | | |політики, у тому числі |Державне підприємство | | |й з використанням |"Інформаційний центр" | | |рубрики "Антикорупційні|Міністерства юстиції | | |ініціативи" на веб- |України | | |сайті Міністерства | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |4. Розміщення на веб- |Управління |Протягом року | |сайті Мін'юсту в |систематизації | | |спеціально створених |законодавства та | | |рубриках: |правової інформації, | | |проектів нормативно- |Державне підприємство | | |правових актів для |"Інформаційний центр" | | |публічного обговорення,|Міністерства юстиції | | |надання пропозицій; |України | | |актів законодавства, що| | | |регулюють порядок | | | |реєстрації громадських | | | |та благодійних | | | |організацій, | | | |всеукраїнських | | | |професійних спілок та | | | |їх об'єднань, | | | |всеукраїнських | | | |об'єднань роботодавців,| | | |засновниками яких є | | | |всеукраїнські | | | |об'єднання громадян, | | | |недержавних друкованих | | | |засобів масової | | | |інформації; | | | |перелік надаваних | | | |Мін'юстом | | | |адміністративних | | | |послуг, переліки | | | |необхідних документів | | | |та строків надання | | | |послуг, реквізити | | | |виконавців тощо; | | | |матеріали про роботу | | | |дорадчих органів | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадськими організаціями, представниками засобів | | масової інформації, іншими групами громадськості | |----------------------------------------------------------------| |1. Забезпечення ведення|Департамент |Протягом року | |Єдиного реєстру |легалізації та | | |громадських формувань |регулювання діяльності| | | |бюро кредитних історій| | |----------------------------------------------------------------| | Вивчення громадської думки | |----------------------------------------------------------------| |1. Проведення |Управління |Потягом року | |моніторингу |систематизації | | |ефективності надання |законодавства та | | |інформаційних послуг на|правової інформації, | | |офіційному веб-сайті |інші структурні | | |Мін'юсту |підрозділи | | | |центрального апарату | | | |Мін'юсту | | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок | |----------------------------------------------------------------| |1. Передбачення в |Центр перепідготовки |Протягом року | |навчальних планах, |та підвищення | | |програмах підвищення |кваліфікації | | |кваліфікації |працівників юстиції, | | |працівників органів |структурні підрозділи | | |юстиції питання |центрального апарату | | |комунікацій між |Мін'юсту | | |органами виконавчої | | | |влади та інститутами | | | |громадянського | | | |суспільства | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |2. Впровадження в |Центр перепідготовки |Протягом року | |навчальний процес |та підвищення | | |активних форм навчання |кваліфікації | | |(семінари, тренінги, |працівників юстиції | | |"круглі столи") з | | | |метою формування та | | | |покращення у державних | | | |службовців навичок | | | |ефективної комунікації | | | |----------------------------------------------------------------| | Інші заходи | |----------------------------------------------------------------| |1. Розроблення і |Департамент |Травень | |подання на розгляд |конституційного та | | |Кабінету Міністрів |адміністративного | | |України проекту |права | | |постанови Кабінету | | | |Міністрів України "Про | | | |затвердження Положення | | | |про Електронний реєстр | | | |даних про стан і | | | |результати проведення | | | |громадської експертизи"| | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |2. Розроблення і |Департамент |Грудень | |подання на розгляд |конституційного та | | |Кабінету Міністрів |адміністративного | | |України проекту Закону |права | | |України "Про місцевий | | | |референдум" | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |3. Супроводження у |Департамент |До прийняття | |Верховній Раді України |конституційного та | | |проекту |адміністративного | | |Адміністративно- |права | | |процедурного кодексу | | | |України (щодо | | | |встановлення правового | | | |механізму реалізації та| | | |захисту прав і законних| | | |інтересів фізичних та | | | |юридичних осіб у їх | | | |відносинах з органами | | | |виконавчої влади і | | | |органами місцевого | | | |самоврядування) (N 2789| | | |від 18.07.2008) | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |4. Супроводження у |Департамент |До прийняття | |Верховній Раді України |конституційного та | | |проекту Закону України |адміністративного | | |"Про порядок |права | | |організації і | | | |проведення мирних | | | |заходів" (N 2450 від | | | |06.05.2008) | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |5. Супроводження у |Департамент |До прийняття | |Верховній Раді України |конституційного та | | |проекту Закону України |адміністративного | | |"Про внесення змін до |права | | |деяких законів України | | | |щодо участі | | | |громадськості у | | | |формуванні та | | | |реалізації державної | | | |політики, вирішенні | | | |питань місцевого | | | |значення" (щодо | | | |внесення змін до | | | |Законів України "Про | | | |місцеве самоврядування | | | |в Україні" | | | |( 280/97-ВР ), | | | |"Про місцеві | | | |державні адміністрації"| | | |( 586-14 )) (N 3654 від| | | |26.01.2009) | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |6. Супроводження у |Департамент |До прийняття | |Верховній Раді України |конституційного та | | |проекту Закону України |адміністративного | | |"Про громадські |права | | |організації" (N 3371 | | | |від 14.11.2008) | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |7. Супроводження у |Департамент |Листопад | |Верховній Раді України |соціального, трудового| | |проекту Закону України |та гуманітарного | | |"Про волонтерський рух"|законодавства | | |України (N 4345 від | | | |13.04.2009), яким | | | |передбачено визначення:| | | |організаційних та | | | |правових засад | | | |здійснення | | | |волонтерської | | | |діяльності та розвитку | | | |волонтерського руху в | | | |Україні; | | | |основних напрямів | | | |волонтерської | | | |діяльності, форм її | | | |державної підтримки; | | | |особливостей правового | | | |статусу волонтерів; | | | |джерел фінансування | | | |волонтерських | | | |організацій; | | | |механізмів надання | | | |правової, | | | |організаційної, | | | |методичної, | | | |інформаційної допомоги | | | |волонтерам та | | | |волонтерським | | | |організаціям | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |8. Затвердити Положення|Департамент |Травень - серпень| |про підрозділ |законодавства про | | |внутрішнього контролю в|правосуддя, | | |структурі Міністерства |правоохоронну | | |юстиції (розробленого |діяльність та | | |на виконання наказу |антикорупційної | | |Міністерства від |політики | | |12.02.2009 N 148/7 | | | |( v0148323-09 )), яким | | | |передбачено механізми | | | |широкого залучення | | | |громадськості у процесі| | | |виконання підрозділом | | | |покладених на нього | | | |завдань | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |9. Опублікування у |Управління |Протягом року | |бюлетені "Офіційний |систематизації | | |вісник України" та в |законодавства та | | |журналі "Бюлетень |правової інформації | | |Міністерства юстиції | | | |України" прийнятих | | | |нормативно-правових | | | |актів з питань сприяння| | | |органами виконавчої | | | |влади розвитку | | | |громадянського | | | |суспільства, інших | | | |матеріалів у цій сфері | | | |діяльності, а також про| | | |зареєстровані | | | |об'єднання громадян, | | | |про відмову в | | | |реєстрації окремих | | | |об'єднань громадян тощо| | | ------------------------------------------------------------------вгору