Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Форма типового документа, Висновок від 12.05.200642/5
Документ v42_5323-06, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2006

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Н А К А З
12.05.2006 N 42/5

Деякі питання проведення
ґендерно-правової експертизи

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2006 року N 504 ( 504-2006-п ) "Про
проведення ґендерно-правової експертизи" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з проведення ґендерно-правової експертизи, що
додається;
1.2. форму висновку ґендерно-правової експертизи акта
законодавства, що додається.
2. Ґендерно-правова експертиза проводиться структурними
підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції,
визначеними відповідальними за здійснення правової експертизи: з 1 червня 2006 року - проектів нормативно-правових актів; з 1 січня 2007 року - чинного законодавства.
3. Департаменту соціального, трудового та гуманітарного
законодавства (О.Топоровій) довести цей наказ до відома керівників
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції,
визначеними відповідальними за здійснення правової експертизи.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Горбунову Л.М., яка є координатором з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
Міністерстві юстиції.
Міністр С.Головатий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.05.2006 N 42/5

ІНСТРУКЦІЯ
з проведення ґендерно-правової експертизи

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає механізм проведення
ґендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів
нормативно-правових актів з метою встановлення їх відповідності
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
1.2. Завданнями ґендерно-правової експертизи є:
1. проведення комплексного дослідження чинного законодавства
та проектів нормативно-правових актів на відповідність
міжнародно-правовим актам з прав людини стосовно дотримання
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
2. підготовка обґрунтованих висновків щодо відповідності
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів;
3. запобігання прийняттю нормативно-правових актів, які
містять дискримінаційні положення за ознакою статі.
2. Ґендерно-правова експертиза чинного законодавства
2.1. Проведення ґендерно-правової експертизи актів
законодавства здійснюється з метою встановлення їх відповідності
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
2.2. Ґендерно-правова експертиза актів законодавства
проводиться згідно із щорічним планом, що затверджується
координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок та чоловіків. План проведення ґендерно-правової експертизи актів
законодавства на відповідний рік формується на підставі
пропозицій, що надійшли до Міністерства юстиції (Департаменту
соціального, трудового та гуманітарного законодавства) протягом
року, що йому передував, від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, громадян, та затверджується до
31 грудня.
2.3. У разі встановлення невідповідності нормативно-правового
акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків Міністерство юстиції готує висновок ґендерно-правової
експертизи акта законодавства, який надсилає до органу, що прийняв
такий нормативно-правовий акт. Копія такого висновку також надсилається до спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
2.4. Для здійснення ґендерно-правової експертизи чинного
законодавства Міністерство юстиції може залучати в установленому
порядку фахівців органів державної влади, інших підприємств,
установ, організацій, а також експертів міжнародних організацій,
представників громадських організацій.
3. Ґендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових
актів
1. Ґендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових
актів проводиться як складова частина правової експертизи.
2. При проведенні ґендерно-правової експертизи проектів
нормативно-правових актів оцінюється відповідність проекту
положенням міжнародно-правових актів у сфері прав людини в частині
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
3. Результати проведення ґендерно-правової експертизи
проектів нормативно-правових актів відображаються у висновку
Міністерства юстиції за результатами правової експертизи проектів
нормативно-правових актів, в якому робиться загальний висновок
щодо відповідності положень проекту акта міжнародно-правовим актам
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків. У разі невідповідності положень проекту принципу
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
подаються пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту.
Директор Департаменту
соціального, трудового
та гуманітарного
законодавства О.В.Топорова

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції
12.05.2006 N 42/5

ВИСНОВОК
ґендерно-правової експертизи акта законодавства
_______________________________________________
(назва, реквізити акта та найменування органу,
що прийняв такий нормативно-правовий акт)

1. Перелік міжнародних нормативно-правових актів,
використаних під час експертизи При проведенні ґендерно-правової експертизи актів
законодавства обов'язково використовуються: Загальна декларація
прав людини, 1948 р. ( 995_015 ); Міжнародний пакт про громадські
та політичні права, 1966 р. ( 995_043 ); Статут Організації
Об'єднаних Націй, 1945 р. ( 995_010 ); Декларація про ліквідацію
дискримінації у відношенні жінок, 1967 р. ( 995_386 ); Конвенція
про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції
третіми особами, 1949 р. ( 995_162 ); Конвенція про ліквідацію
усіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 1979 р.
( 995_207 ); Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод, 1950 р. ( 995_004 ); Пекінська декларація, 1995 р.
( 995_507 ) тощо.
2. Загальна характеристика проаналізованого
нормативно-правового акта на предмет дискримінації за ознакою
статі Зазначається, яким чином висвітлено ґендерний аспект у акті
законодавства.
3. Обґрунтування необхідності внесення змін до акта
законодавства Наводяться конкретні положення акта законодавства, які
потребують внесення змін, з обов'язковим обґрунтуванням прийняття
такого рішення, а також у разі необхідності інших заходів, що
сприятимуть удосконаленню правового регулювання у відповідній
сфері.
4. Назва структурного підрозділу Міністерства юстиції, що
проводив експертизу
Міністр юстиції (підпис) (розшифрування)вгору