Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Висновок Міністерства юстиції України від 04.08.200613/71
Документ v3_71323-06, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2006

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗГОДЕН ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Департаменту Заступник Міністра _______ В.В. Бутрименко _______ Л.М. Горбунова 04.08.2006 04.08.2006

ВИСНОВОК N 13/71
про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта

Державного комітету зв'язку та інформатизації України ________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого органу, що видав акт)
Наказ від 17.06.2002 N 122 ( z0559-02 ) "Про затвердження
Порядку складання та ведення переліку підприємств (операторів),
які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством" __________________________________________________________________
(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким він затверджений)
04.07.2002 за N 559/6847 __________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію є
прийняття Закону України "Про телекомунікації" від 18 листопада
2003 року N 1280-IV ( 1280-15 ). __________________________________________________________________
(підстави для скасування рішення про державну реєстрацію __________________________________________________________________
нормативно-правового акта)
ВИСНОВОК:
Порядок складання та ведення переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам та організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом
державної власності та охороняється згідно із законодавством,
затверджений наказом від 17.06.2002 N 122 ( z0559-02 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2002 за
N 559/6847 (далі - Порядок), розроблено на виконання
Указу Президента України від 24.09.2001 N 891 ( 891/2001 ) "Про
деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 12.04.2002 N 522 ( 522-2002-п ) "Про затвердження
Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних".
Зазначений Порядок ( z0559-02 ) узгоджено із зацікавленими
органами, а саме: Міністерством оборони, Державним комітетом
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Антимонопольним комітетом України.
Однак, на сьогодні у зв'язку з набранням чинності Законом
України "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 року N 1280-IV
(1280-15 ) (далі - Закон) Порядок потребує перегляду та приведення
у відповідність до законодавства.
Так, згідно із статтею 42 Закону ( 1280-15 ) суб'єкти
господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері
телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку
подати повідомлення до НКРЗ, зразок якого затверджує НКРЗ. У
тижневий термін після отримання повідомлення НКРЗ зобов'язана
внести суб'єкта господарювання до реєстру та надіслати йому
відповідне повідомлення.
Окремі види діяльності у сфері телекомунікацій здійснюються
суб'єктами господарювання на підставі ліцензій.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері
телекомунікацій: 1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку
з правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого; міжміського; міжнародного; надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням
безпроводового доступу до каналів електрозв'язку: місцевого;
міжміського; міжнародного; 2) надання послуг рухомого (мобільного)
телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та
експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування
каналів електрозв'язку; 3) технічне обслуговування і експлуатація
мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення
та телемереж, надання в користування каналів електрозв'язку.
Таким чином, у Законі України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) відсутня вимога до суб'єктів господарювання, які
бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, щодо їх
включення до переліку підприємств (операторів), які надають
послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам
виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством.
Крім того, пункти 3.1 та 4.1 Порядку ( z0559-02 ) не
узгоджуються із статтею 24 Закону ( 1280-15 ).
Згідно з пунктом 3.1 Порядку ( z0559-02 ) вимоги до
операторів, які бажають бути включеними до Переліку, визначаються:
показниками мінімальної якості послуг; наявністю комплексної
системи технічного захисту інформації; укомплектованістю системою
моніторингу для контролю за забезпеченням безпеки інформації у
мережах передачі даних; відомостями про організаційно-технічні
можливості операторів; використанням оператором засобів зв'язку,
погоджених Адміністрацією зв'язку України.
Відповідно до статті 24 Закону ( 1280-15 ) ЦОВЗ приймає
рішення щодо переліку технічних засобів, які можуть
застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального
користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік
в офіційному бюлетені НКРЗ.
Застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього
переліку, погоджується операторами, провайдерами телекомунікацій з
ЦОВЗ у порядку, встановленому законодавством.
Таким чином, вимога щодо використання оператором засобів
зв'язку, погоджених Адміністрацією зв'язку України, незалежно від
того, чи внесені ці засоби до переліку технічних засобів, які
можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального
користування, є порушенням Закону ( 1280-15 ).
Згідно з частиною четвертою статті 39 Закону ( 1280-15 )
встановлено, що оператори телекомунікацій зобов'язані за власні
кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні
засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами
оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих
технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти
проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню
розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.
Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист
зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
На виконання статті 33 зазначеного Закону ( 1280-15 ) Кабінет
Міністрів України постановою від 09.08.2005 N 720 ( 720-2005-п )
затвердив Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг,
з прийняттям якої визнані такими, що втратили чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 22.04.97 N 385 ( 385-97-п ) "Про
затвердження Правил користування місцевим телефонним зв'язком" та
від 28.06.97 N 639 ( 639-97-п ) "Про затвердження Правил
користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком", на
які дається посилання у наказі Держкомзв'язку від 17.06.2002
N 122 ( z0559-02 ).
Міністерство юстиції України листами від 09.08.2005
N 24-7/1308; 13.10.2005 N 37229-24; 13.07.2006 N 24-45-1028/2
пропонувало Міністерству транспорту та зв'язку переглянути наказ
Державного комітету зв'язку та інформатизації України від
17.06.2002 N 122 ( z0559-02 ) "Про затвердження Порядку складання
та ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги
з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої
влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та
організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають
інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється
згідно із законодавством", зареєстрований в Міністерстві юстиції
04.07.2002 за N 559/6847, та привести у відповідність до чинного
законодавства.
Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку
з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього
Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
На підставі викладеного та відповідно до підпункту "г" пункту
17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), та підпункту 4.4 пункту 4 Порядку
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом
Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5, ( z0458-00 )
зареєстрованого 31.07.2000 за N 458/4679 (із змінами), рішення про
державну реєстрацію Порядку складання та ведення переліку
підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до
глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим
державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які
одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством, затвердженого наказом від 17.06.2002 N 122
( z0559-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
04.07.2002 за N 559/6847, скасувати.
Виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів
21.08.2006.
Головний спеціаліст
Департаменту державної
реєстрації нормативних актів Л.І.Орисюк
Заступник директора Департаменту Н.А.Железняк
Редактор О.В.Кагітіна
Дата складання висновку: 03.08.2006вгору